2. Neděle adventní

5. prosince 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Radostnou zvěstí dnešní neděle je zpráva, že Bůh k nám přichází, že nám jde vstříc. Ale také, že my Mu máme připravovat cestu: snižovat hory pychy, zasypávat propastí sobectví a nelásky. Ze století na století zní hlas herolda Páně – Jana Křtitele –  a jeho výzva lidstvu, aby přijalo svého Pána a Osvoboditele.                                                                                                                           

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelé členy rodiny Radovy, Požárovy a paní Františku Dražkovou.

Úkon kajícnosti:

     Sv. Jan Křtitel nás vyzývá, abychom změnou života připravili Ježíši Kristu cestu. Proto nyní litujme svých hříchů a prosme za odpuštění.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 2. neděle adventní a první v měsíci, proto na závěr bohoslužby se bude konat pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.
 2. Příští neděli se bude konat sbírka na bohoslovce a kněžský seminář.
 3. Je potřeba zajistit bezpečnost chrámu na sobotu – Boží Hod Vánoční a na následující den, na neděli Svaté Rodiny, kdy bude umožněna návštěva Betléma širší veřejnosti. Vzadu na oltáři NPM jsou listiny. Prosím, abyste se podle svých možnosti zapojili a zapsali se na dobu, kdy budete moci být v kostele přítomni.    
 4. Na oltáři NPM jsou také k vaši dispozici vigilijní oplatky.
 5. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:    – v úterý a ve čtvrtek – bohoslužba Slova v 17.00 hod. v kapli na děkanství.   

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 5. prosince 2021

2. Neděle adventní.  

Mše sv.  v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                v 10.15 hod. ve Velichovkách  

Pondělí – 6. prosince 2021

Památka sv. Mikuláše, biskupa.

Mše sv. není.

Úterý – 7. prosince 2021

Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele Církve.

V 17.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.    

Středa – 8. prosince 2021  

Slavnost Panny Marie, Počaté bez poskvrny prvotního hříchu.

Mše sv. není.  

Čtvrtek – 9. prosince 2021  

V 17.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Pátek – 10. prosince 2021

Památka Panny Marie Loretánské.

Mše sv. není.

Sobota – 11. prosince 2021

Mše sv. není.         

Neděle – 12. prosince  2021

3. Neděle adventní. Koná se sbírka na bohoslovce a kněžský seminář.  

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

Homilie na 2. neděli adventní – 5.12.2021

„Připravte cestu Pánu, vyrovnejte Mu stezky! Každý člověk uzří Boží spásu“.

     Drazí bratři a sestry, advent je dobou čekání na příchod Spasitele. Každý rok si to znovu a znovu připomínáme. Čas touhy a volání lidstva po Mesiáši, který přijde, aby smířil svět se svým milosrdným Otcem. Advent je zejména příležitostí k zastavení se v tom běžném životním shonu a ke ztišení.    Je to příležitost k zamyšlení a přehodnocení našeho vztahu k Bohu a k bližnímu. Čas adventní je příležitostí, kdy můžeme začít znovu a lépe, kdy můžeme napravit to, co se nám nepovedlo anebo zdokonalit to dobré, co jsme už začali. Abychom vždy „dovedli správně volit to lepší, abychom čistotou jen zářili a byli bez hříchu pro onen den Kristův, s plnou mírou dobrých skutků“ – tak nám to dnes přeje apoštol Pavel ve druhém čtení z listu Filipanům.

     Hlavním průvodcem adventní dobou, v očekávání na příchod Pána, je svatý Jan Křtitel, syn Zachariášův, který „uslyšel na poušti Boží slovo a šel do celého okolí Jordánu a hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy“. Doba ve které žil a působil, byla dobou přechodu od Staré smlouvy k Nové smlouvě. Jan Křtitel hlásal, že nastává nový čas spásy, ale v plnosti ho uskuteční teprve sám Ježíš Kristus. Ten nový čas spásy je Kristovo království. Toto království – nebe, je potřeba dosáhnout, a to vyžaduje námahu, oběť, úsilí. Je to přesně tak, jak popisuje prorok Baruch v dnešním prvním čtení: „Bůh totiž rozkázal snížit každou vysokou horu, odvěké pahorky, a vyplnit údolí na rovnou zemi, aby Izrael kráčel bezpečně k Boží slávě“. Tak tedy, do nebeského království vede jediná cesta: sebezapírání, pokání, rezignace se svého „já“, čili cesta pokory. Cesta pokory vede k pravé velikosti člověka. Být pravdivě velikým člověkem,    to znamená být též i malým. „Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem. Kdo se ponižuje, bude povýšen“ – říká Pán Ježíš.

     Prosíme Tě, Bože, probuď v nás upřímnou touhu po opravdovém pokání, abychom Ti mohli sloužit s čistým srdcem, a tak připravovat cestu Tvému jednorozenému Synu.

„Připravte cestu Pánu, vyrovnejte Mu stezky! Každý člověk uzří Boží spásu“. Amen.

1. Neděle adventní

      28. listopadu 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Touto neděli začíná nový liturgický rok a tím také počátek naší každoroční cesty k Vánocům. Máme se připravit na příchod našeho Pána a Spasitele, Ježíše Krista – „který je, který byl a který přichází“, aby zachránil to, co zahynulo. Je třeba bdělosti a důvěry: „Proto bděte a modlete se v každé době…“ – vybízí nás dnes v Evangeliu Pán Ježíš.                                                                                                                          

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na dobrý úmysl dárce.       

Následuje svěcení adventních věnců a svící:

Modleme se:

     U Tebe, Pane, je tisíc let jako jeden den. Stále nás napomínáš skrze apoštola Pavla, abychom se probudili ze snu a očekávali den spásy. Prosíme Tě, požehnej + tyto věnce, aby jejich přítomnost nás naplnila svatou nadějí a touhou po spáse. Bože, náš nejlepší Otče! Dal jsi nám svého Syna, Ježíše Krista, jako světlo světa. Požehnej + tyto adventní svíce, aby v době adventních příprav byly symbolem toho světla, které touží osvítit každého člověka. Učiň nás hodnými      a připravenými na svátky Narození Tvého Syna, a dovol nám, abychom po smrti viděli Tvou spásu. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.  

Po modlitbě kněz kropí věnce, svíce a lid. Pak následuje vstupní modlitba.  

Farní oznámení:

 1. Dnes je 1. neděle adventní.  
 2.  Od dnešní neděle bude putovat obraz Panny Marie a sv. Josefa – betlémských poutníků.
 3. Letos budeme stavět velký Betlém. Prosím, abyste se již dnes po Mši svaté přihlásili u pana Wencla a domluvili se s ním na vhodném termínu.     
 4. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:  – v pondělí  – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – svátek sv. Ondřeje, apoštola – v 16.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti a Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská  a řeholní povolání – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – památka sv. Františka Xaverského, kněze a první pátek  v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství. Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.    
 5. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.      

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 28. listopadu 2021

1. Neděle adventní. Začíná nový církevní – liturgický rok.   

Mše sv.     v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách  

Pondělí – 29. listopadu 2021

Mše sv. v 8. 00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 30. listopadu 2021

Svátek sv. Ondřeje, apoštola.

V 16.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti.  

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.    

Středa – 1. prosince 2021  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 2. prosince 2021  

První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.  

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 3. prosince 2021

Památka sv. Františka Xaverského, kněze; první pátek v měsíci.

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 4. prosince 2021

První sobota v měsíci.

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.        

Neděle – 5. prosince  2021

2. Neděle adventní.  

Mše sv.         v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                       v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

34. Neděle v mezidobí.

Slavnost Ježíše Krista Krále

21. listopadu 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Slavnost Ježíše Krista Krále, připadající na dnešek, uzavírá liturgický rok a připomíná, že život neplyne náhodně, nýbrž směřuje ke konečnému cíli: definitivnímu zjevení Krista, Pána dějin a veškerého tvorstva. Ježíš Kristus je skutečně Král Vesmíru a světa, ale i našeho života. Je jím natolik , nakolik Ho za krále uznáme. Při posledním soudu se ukáže, že svět se proměňoval k lepšímu pouze činy lásky a ničím jiným. Na konci života zjistíme, že cenu má jen to, co jsme vykonali z lásky ve službě Krista Krále. Tento svátek by nám měl být posilou k přijímání práce pro Boží království.                                                                                                                   

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za bývalou varhanici a katechetku, maminku Annu Fingrovou, k šestému výročí jejího odchodu na věčnost.          

Úkon kajícnosti:    

     Nyní pokorně přiznejme před Ježíšem Kristem Králem své hříchy, protože jedině On je nám může odpustit, a prosme o milosrdenství.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 34. neděle v mezidobí. Prožíváme slavnost Ježíše Krista Krále. Je to poslední neděle církevního roku.
 2. Příští neděli začíná doba adventní, nový církevní (liturgický) rok. Během Mše svaté se bude konat posvěcení adventních věnců a svící. Jako obvykle bude také putovat obraz Betlémských poutníků: Marie a Josefa.
 3. Dnešní sbírka je určena na Plošné pojištění církevního majetku.    
 4. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:  – v pondělí – památka sv. Cecilie, panny a mučednice – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – slavnost sv. Klementa I., papeže a mučedníka – hlavního patrona diecéze – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.    
 5. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.   
 6. V říjnu tohoto roku se celá katolická Církev vydala na společnou cestu k synodalitě. V každé diecézi na celém světě byla zatím zahájena první fáze synody, která má formu naslouchání Božímu lidu v jeho celku.  Každá farnost má svého koordinátora. Pro Jaroměř a Josefov byl ustanoven pan Petr Přibyl. Nyní, prosím, abyste pozorně poslouchali, co vám chce k této věci říci:  …..     

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 21. listopadu 2021

34. Neděle v mezidobí. Slavnost Ježíše Krista Krále.  Koná se sbírka na Plošné pojištění.  

Mše sv.           v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                        v 10.15 hod. ve Velichovkách  

Pondělí – 22. listopadu 2021

Památka sv. Cecilie, panny a mučednice.

Mše sv. v 8. 00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 23. listopadu 2021

Slavnost sv. Klementa I., papeže a mučedníka – hlavního patrona diecéze.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.    

Středa – 24. listopadu 2021  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 25. listopadu 2021   

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 26. listopadu 2021

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 27. listopadu 2021   

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.       

Neděle – 28. listopadu  2021

1. Neděle adventní. Začíná nový církevní (liturgický) rok.

Mše sv.         v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                       v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Vážení pokřtění,

  oslovuji Vás takto, protože Synoda o synodalitě, kterou vyhlásil papež František, se týká každého, kdo byl pokřtěn v Ježíši Kristu, každého, kdo se účastní života v církvi, ale i toho, kdo žije mimo ni, nebo je církví zklamán, odstrčen či zraněn.

   Předseda ČBK biskup Jan Graubner ve svém listě píše: „Církev potřebuje reformu či uzdravení a oživení. Důvody nemusíme hledat dlouho. Stačí se podívat kolem sebe a vidíme jich dost. Co chybí našim farnostem, aby byly rostoucím společenstvím, které vydává přesvědčivé svědectví o Kristu? Co chybí našim rodinám, aby byly živou církví v malém? Co musíme dělat, abychom uměli předat víru dalším generacím, aby nám nechyběli kněží, abychom přispěli k rozvoji křesťanské kultury?

   I město Jaroměř – Josefov se chce zapojit do tohoto synodálního procesu. Byl jsem jmenován koordinátorem, abych zprostředkoval komunikaci mezi farnostmi našeho města a diecézí. Je to celý řetězec propojení mezi lidmi, který povede až k uším papeže Františka.

   Je řada možností, jak se dozvědět o synodálním procesu. Každý z Vás si z kostela odnese letáček a tento dopis. Vezměte, prosím, i těm, kdo tu dnes nejsou, ale i známým, kteří do kostela nechodí, sousedům, kolegům, o kterých víte, že se rádi do synody zapojí. Na letáčku najdete i několik www stránek, také doporučuji Katolický týdeník č. 43, který se synodě věnuje.

   Jelikož se nacházíme opět v sílící epidemii koronaviru, chtěl bych využít a nabídnout všechny dostupné možnosti, jak mezi sebou budeme sdílet své názory, postřehy, tužby.

1) SKUPINKY

Nejdůležitější a nejpřínosnější způsob sdílení bude vytvoření skupinek, 6-8 lidí, které budou přemýšlet a diskutovat nad předloženými tématy. Skupinky se sejdou nejméně třikrát a místem k setkání mohou být i fara i kostel v Jaroměři a Josefově. Jelikož nevím, kolik lidí se chce do skupinek zapojit, vzadu v kostele je arch, kde se můžete zapsat. Také se můžete přihlásit prostřednictvím emailu  synodajaromer@seznam.cz .

2) JIŽ EXISTUJÍCÍ SPOLEČENSTVÍ – Druhý způsob je zapojení již existujících společenství. Vím, že se ve farnostech schází rodiny, chlapi, sboristé, ženy se modlí růženec. Nechci nikoho opomenout. Prosím zástupce z těchto společenství, aby se mohli do synodálního procesu zapojit.

3) E-MAIL A URNA – Protože existuje řada skutečností, které nechceme sdělit svým známým z očí do očí, nebo se nemůžeme z jakéhokoliv důvodu zúčastnit skupinek, založil jsem emailovou adresu synodajaromer@seznam.cz , kde mi můžete psát, klidně anonymně, své názory, podněty. Ze stejného důvodu bude v kostele sv. Mikuláše a v kostele v Josefově stát vzadu krabice s nápisem „SYNODA O SYNODALITĚ“, kde mi můžete vhodit v obálce, co chcete sdělit.

4) ROZHOVOR V RODINÁCH – Jelikož je epidemie a možná nebude schůdné scházet se ve skupinách, prosím Vás, podpořte synodální proces ve svých širokých rodinách. Diskutujte doma a výsledky svých debat zapište a opět pošlete.

5) ROZHOVOR S LIDMI, KTERÍ DO KOSTELA NECHODÍ – Budu rád, když se zeptáte na názor na církev nevěřících. Třeba svých spolužáků, kolegů, sousedů, kamarádů.

   Celý proces ve farnostech bych rád ukončil do konce února. Poté zpracuji Vaše podněty a měl bych je v polovině března odeslat diecéznímu koordinátorovi.

   A teď to nejdůležitější. Do každého našeho snažení bychom měli vstupovat s dobrým úmyslem. Synoda ponese své ovoce jenom tehdy, pokud mezi sebe pozveme Ducha Svatého. Každé naše setkání by mělo začít modlitbou, aby to, co se bude říkat, měnilo církev, ale hlavně vztahy mezi námi. Klíčovým slovem synody bude NASLOUCHÁNÍ. Naslouchání druhému, i když v našich očích nebude mít třeba pravdu, naslouchání, i když se nevyjádří odborně, naslouchání, i když se strefí do mé osoby. To vyžaduje MLČENÍ.

   Pokud Vás bude něco zajímat, nebojte se mě zeptat nebo napište na výše uvedenou emailovou adresu.                          

                                                                                           Petr Přibyl, koordinátor

33. Neděle v mezidobí.

14. listopadu 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Přišli jsme sem do Domu Božího, abychom se tu setkali s Kristem. Přijde mezi nás. Bude k nám mluvit.  Boží Slovo je věčné: „Nebe a země pominou, ale má slova nepominou“.                                                                                                               

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za celou naší farní rodinu – za živé a za zemřelé farníky.        

Úkon kajícnosti:    

     Naděje je jedna ze základních ctností křesťanského života. Abychom získali naději na věčnou spásu, upřímně litujme svých hříchů a prosme za odpuštění.           

Farní oznámení:

 1. Dnes je 33. neděle v mezidobí.
 2. Příští neděli se bude konat sbírka na „Plošné pojištění“.   
 3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:  – v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu – památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – památka Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.   
 4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.        

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 14. listopadu 2021

33. Neděle v mezidobí.

Mše sv.       v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                    v 10.15 hod. ve Velichovkách  

Pondělí – 15. listopadu 2021

Mše sv. v 8. 00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 16. listopadu 2021

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.    

Středa – 17. listopadu 2021

Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 18. listopadu 2021  

Památka Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla.  

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 19. listopadu 2021

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 20. listopadu 2021   

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.       

Neděle – 21. listopadu  2021

34. Neděle v mezidobí. Slavnost Ježíše Krista Krále.

Koná se sbírka na Plošné pojištění.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                    v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

32. Neděle v mezidobí.

7. listopadu 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Měřítkem zásluh před Bohem není velikost činu, ale velikost lásky. Ona dává věcem života pravou hodnotu. Proto prosme dnes, abychom získávali stále víc z ducha dnešních dvou vdov: z hlubokého spolehnutí se na Boha. „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království“.                                                                                                          

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelého manžela, sestru, švagra Jana a ostatní zemřelé z rodiny Kletečkovy a Dostálovy a za duše v očistci.         

Úkon kajícnosti:    

     Nyní pokorně přiznejme před Bohem své hříchy a s lítosti prosme o odpuštění.     

Farní oznámení:

 1. Dnes je 32. neděle v mezidobí a první v měsíci, proto na závěr bohoslužby se bude konat pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.  
 2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:  – v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – svátek Posvěcení lateránské baziliky – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu – památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele Církve – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – památka sv. Martina, biskupa – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – památka sv. Anežky České, panny – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.  
 3. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.        

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 7. listopadu 2021

32. Neděle v mezidobí.

Mše sv.       v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách  

Pondělí – 8. listopadu 2021

Mše sv. v 8. 00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 9. listopadu 2021

Svátek Posvěcení lateránské baziliky.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.    

Středa – 10. listopadu 2021

Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele Církve.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 11. listopadu 2021  

Památka sv. Martina, biskupa.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 12. listopadu 2021

Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka. .

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 13. listopadu 2021  

Památka sv. Anežky České, panny.

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.      

Neděle – 14. listopadu  2021

33. Neděle v mezidobí.    

Mše sv.       v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                    v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Homilie – 32. neděle v mezidobí – B – 7.11.2021

     „Nedáváme proto, že máme, ale dáváme proto, že milujeme!“

     Drazí bratři a sestry, v dnešním úryvku Evangelia Pán Ježíš proti sobě staví způsob myšlení, zbožnosti a života učitelů Zákona a chudé vdovy. Zatímco oni se motají kolem sebe a své důležitosti, chudá vdova dává Bohu vše, co má na živobytí, a tím Mu vlastně dává sebe, svůj život.

     Ježíš dále proti sobě staví dva způsoby dávání: boháče, kteří dávají mnoho, aby je docenili lidé, a vdovu, která skrytě dává Bohu. Učedníci by snadno přehlédli jedno i druhé, proto si je zavolal, aby jim ukázal tuto ženu, která měla svým chováním a způsobem jednání tolik z Krista a byla Mu tak podobná.

     Jak to, že chudá žena dala víc než všichni ostatní? Protože velikost daru, jak říká sv. Ambrož, se nepočítá podle toho, kolik kdo dal, ale podle toho, kolik mu zůstalo. V životě jsou často situace, kdy se peníze stávají úplně bezcennými. Je to vždycky, když máme dát něco ze sebe nebo sebe samého. Jak říká sv. Petr Chryzolog: „Vždycky má co dát ten, kdo je ochoten dát sebe“.

     Co to znamená dát ze svého nedostatku nebo nadbytku? Nezapomeňme, že  ve skutečnosti nejde o věci hmotné, ale o vztah – o vztahy mezi námi, a především o vztah s Bohem. Uvědomujeme si to, když dáváme Bohu nebo druhým jen to, co nám zbude: ze zbytkového času, ze zbytku sil, které jsme věnovali něčemu jinému, ze zbytku pozornosti, protože jsme byli fascinováni něčím jiným.

     Dát ze svého nedostatku, to je projev lásky a důvěry. Proč Bůh chce, abychom dali všechno? Protože nejdřív dal všechno On. Také proto, že jedině tak se může o nás postarat. Lidé častokrát dávají Bohu ledacos: čas, modlitby, skutky, posty. Prosí Boha o něco a diví se, že Bůh podle jejich přání nejedná. Jenže vším, co jsme Bohu nevydali, Mu svazujeme ruce, takže jednat nakonec nemůže.

     Chudá vdova vlastně svým darem řekla Bohu: „Postarej se o mě Ty sám“.

Náš život s Bohem není něco navíc, něco přidaného k našemu životu. Je to naopak podstata našeho života, život sám, protože Bohu patříme a patří Mu také všechno, co máme. Jenom se musíme bránit pokušení vlastnit, co nám svěřil, a lpět na tom. Proto se denně svěřujme Bohu do rukou se vším, co máme, aby se On mohl postarat o nás, a o všechno, co ke svému životu každý den potřebujeme.    

     „Nedáváme proto, že máme, ale dáváme proto, že milujeme!“

2. listopadu 2021

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše svatá v kryptě kostela sv. Mikuláše v Jaroměři.

Hlavní dveře vstupu do chrámu sv. Mikuláše byly restaurovány.

31. Neděle v mezidobí.

31. října 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Přišli jsme sem, do domu Božího, abychom se tu setkali s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem. Bohoslužba je setkání s Bohem Otcem skrze Syna, které se uskutečňuje navěky. My jsme dnes shromážděni jako Boží lid, jako Boží děti – jaká to důstojnost. A tak smíme předstoupit před Boha, skrze Krista, věčného Velekněze, našeho Pána.                                                                                                   

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na poděkování za obnovení krypty v kostele sv. Mikuláše, s prosbou o zdraví a Boží požehnání pro všechny, kteří se na této akci podíleli.        

Úkon kajícnosti:    

     Nyní připravme se k svaté hostině. Přiznejme své hříchy, litujme a prosme     o odpuštění.     

Farní oznámení:

 1. Dnes je 31. neděle v mezidobí.
 2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:  – v pondělí – 1. listopadu – slavnost Všech Svatých – Mše sv. v 17.00 hod.   v kostele sv. Mikuláše.- v úterý – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – Mše sv. v 17.00 hod.           v kryptě kostela sv. Mikuláše.- ve středu – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  – ve čtvrtek – památka sv. Karla Boromejského, biskupa; první čtvrtek     v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání – Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.  – v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  
 3. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.        

(Na závěr se bude konat posvěcení obnovené krypty v kostele sv. Mikuláše)

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 31. října 2021

31. Neděle v mezidobí.

Mše sv.       v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                    v 10.15 hod. ve Velichovkách  

Pondělí – 1. listopadu 2021

Slavnost Všech Svatých.  

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Úterý – 2. listopadu 2021

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé.

Mše sv. v 17.00 hod. v kryptě kostela sv. Mikuláše.   

Středa – 3. listopadu 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 4. listopadu 2021  

Památka sv. Karla Boromejského, biskupa. První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.  

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 5. listopadu 2021

První pátek v měsíci.

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 6. listopadu 2021  

První sobota v měsíci.

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.    

Neděle – 7. listopadu  2021

32. Neděle v mezidobí.    

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                    v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Tato Mše svatá byla obětována na poděkování za obnovení krypty v našem farním kostele, s prosbou za zdraví a Boží požehnání pro všechny, kteří se na tomto díle podíleli. Dříve než požehnám a znovu posvětím toto místo, prosím, aby se ujal slova náš varhaník, pan Ing. Jan Kočí, který tuto akci organizoval, a kterému  mnohokrát děkuji za realizaci tohoto projektu. Srdečně děkuji také všem ostatním, kteří mu pomáhali a s ním spolupracovali. ……….

Žehnací modlitba:

   Při žehnání tohoto místa chceme vyznat svou víru  v Boha, který je Bohem živých. On je Život, který vítězí nad smrtí, a každý, kdo věří v Jeho Syna, Ježíše Krista ukřižovaného a vzkříšeného, má zaslíben věčný život. Proto se modleme:

   Bože, Všemohoucí Otče, v Tobě je plnost naděje  a útěchy. Jsi Bůh milosrdný a plný lásky. Slíbil jsi Abrahámovi, otci všech věřících, že získá v zaslíbené zemi svůj hrob. Pochválil jsi Tobiáše za to, že s úctou pohřbíval své mrtvé. Také Tvůj Syn byl položen do hrobu. Třetí den z něho vstal jako vítěz nad smrtí a slíbil i nám, že s Ním budeme věčně žít. U Jeho hrobu zazněl hlas: Proč hledáte živého mezi mrtvými? V síle této naděje Tě prosíme, dobrý Bože, aby Tvé požehnání + spočinulo i na toto místo – na kryptu, kde odpočívají  naši předkové, jaroměřští občané.  Kříž Tvého Syna ať je znamením naší víry, která i tuto kryptu činí místem naděje, útěchy a pokoje, které pramení z Tebe. Ať je místem, kde věřící vděčně chválí Tvé milosrdenství  a modlí se za spásu těch, kdo zemřeli ve spojení  s Kristem, který s Tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.

Závěr:

Pán s vámi. Skloňte hlavy na požehnání.

 • Bůh, zdroj všeho života nám skrze svého Syna dal naději na vzkříšení. Ať ve vás tuto naději upevní a ať vám žehná. Amen.
 • Ať dá všem zemřelým věčné odpočinutí, světlo  a mír a všem živým odpustí hříchy. Amen.
 • Ať dá svým věřícím účast na životě vzkříšeného Krista. Amen.

Požehnej vás Všemohoucí Bůh Otec i Syn + i Duch Svatý. Amen.

30. Neděle v mezidobí.Misijní neděle.

24. října 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Dnes slaví celá katolická Církev Světový den misií. Tato neděle je výzvou  pro každého z nás vzít vážně Kristův misijní příkaz: „Jděte ke všem národům  a hlásejte Evangelium“. Ježíšova poslední slova na této zemi, těsně před návratem k Otci, byla misijním příkazem pro všechny věřící včera i dnes. Sám Kristus byl misionářem, který byl poslaný na svět od Otce, aby ohlašoval radostnou zvěst. Ježíš, když poslal svoje učedníky, toto poslání odevzdal Církvi. Tak tedy my všichni jsme poslaní a povolaní hlásat radostnou zvěst.                                                                                               

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na poděkování za Boží pomoc a ochranu s prosbou za uzdravení.        

Úkon kajícnosti:    

     Dříve než uslyšíme Boží Slovo a budeme slavit Eucharistii, litujme svých hříchů.      

Farní oznámení:

 1. Dnes je 30. neděle v mezidobí; Světový den modliteb za misie. O dnešní misijní neděli si chceme připomenout, že nejen misionáři, zvlášť k tomu poslaní, nejen kněží, zvlášť k tomu svěcení, ale všichni pokřtění mají účast na Kristově Kněžství. Všichni máme nejen právo, ale i povinnost, úkol, poslání hlásat Krista tam, kde žijeme.
 2. Dnešní sbírka je určena na podporu a rozvoj Papežských misijních děl.
 3. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:- v úterý – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. bohoslužba Slova v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – svátek sv. Šimona a Judy Tadeáše, apoštolů – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence, v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.- v pátek – v 16.30 hod. pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv.  v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – sobotní památka Panny Marie – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  
 4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.        

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 24. října 2021

30. Neděle v mezidobí. Den modliteb za misie. Koná se sbírka na podporu a rozvoj Papežských misijních děl.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                    v 10.15 hod. ve Velichovkách  

Pondělí – 25. října 2021  

Mše sv. není.

Úterý – 26. října 2021

V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.

Bohoslužba Slova – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 27. října 2021

Mše sv. není.

Čtvrtek – 28. října 2021  

Svátek sv. Šimona a Judy Tadeáše, apoštolů.

V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 29. října 2021

V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 30. října 2021  

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.    

Neděle – 31. října  2021

31. Neděle v mezidobí.    

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

29. Neděle v mezidobí.

17. října 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Spolu s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díků. Vděčnost a díkůčinění, to je jeden z důležitých důvodů, proč se tu v neděli scházíme. Máme tu chvíli klidu a času, abychom se rozpomenuli na všechny dary Boží, abychom se tu učili vděčnosti za přijatá dobrodiní.                                                                                          

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelou Hildegardu Přiklopilovou a její rodiče.       

Úkon kajícnosti:    

     Kéž si přiznám, že pouze milostí Boží jsem, co jsem, že vše mám jako dar od Pána, že stále potřebuji Boží odpuštění a Jeho pomoc. Proto na začátku této bohoslužby prosme Pána o odpuštění a milosrdenství.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 29. neděle v mezidobí.  
 2. Příští neděli budeme slavit Světový den misií. Bude se konat sbírka na podporu a rozvoj Papežských misijních děl.
 3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí – svátek sv. Lukáše, evangelisty – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.- ve středu – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence, v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.- v pátek – památka sv. Jana Pavla II., papeže – v 16.30 hod. pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.
 4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.  
 5. Celá Církev se v těchto dnech vydává na společnou cestu, aby zakusila synodalitu. Slovo synoda znamená doslova „společně na cestě“. Jde o nový impuls papeže Františka a jeho spolupracovníků, abychom my všichni znovuobjevili své místo ve společenství Církve, aktivně se podíleli na jejím životě a usilovali o naplnění poslání Církve. Od dnešní neděle 17. října 2021 začíná v každé diecézi na celém světě první fáze synody 2021-2023, která má formu naslouchání Božímu lidu v jeho celku. Chceme i v našich diecézích vykročit společně a necháme se vést Duchem Svatým, který vytváří jednotu v různorodosti. Celá tato společná cesta je cestou učedníků, kteří následují Krista a vydávají svědectví o Bohu. Je také cestou, kterou se vydáváme k sobě navzájem, abychom si naslouchali, chápali se, měli účast na těžkostech, dělili se o radosti. Při zahajovací Mši svaté v neděli 17. října v katedrálách (v Hradci Králové dnes ve 14.00 hodin), stejně jako ve farních kostelích po všech našich diecézích, budeme vzývat Ducha Svatého a prosit ho, aby nám ukázal správnou cestu, po které se máme vydat. (následuje píseň: „Přijď , ó Duchu přesvatý“…)
  Modleme se: Prosíme Tě, Bože, ať nás Tvůj Duch naplní bohatstvím Tvých darů a přetvoří nás svou mocí, abychom správně smýšleli   a věrně konali Tvou vůli. Prosíme Tě, Bože, za našeho papeže Františka a našeho biskupa Jana, biskupa Josefa, za všechny biskupy, kněze a jáhny a za celou Tvou Církev, kterou si shromažďuješ v Duchu Svatém. Naplň svůj lid pokojem a veď ho k jednotě, abychom rostli ve víře a lásce v očekávání příchodu Kristova. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
 6.      

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 17. října 2021

29. Neděle v mezidobí.

Mše sv.       v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                    v 10.15 hod. ve Velichovkách  

Pondělí – 18. října 2021

Svátek sv. Lukáše, evangelisty.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 19. října 2021

V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 20. října 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 21. října 2021  

V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 22. října 2021

Památka sv. Jana Pavla II., papeže

V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 23. října 2021  

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.    

Neděle – 24. října  2021

30. Neděle v mezidobí. Den modliteb za misie. Koná se sbírka na  podporu Papežských misijních děl.    

Mše sv.       v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                    v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

28. Neděle v mezidobí.

10. října 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Boží Slovo dnešní neděle nás vede k pochopení pravé moudrosti. Mladý muž v dnešním Evangeliu se ptá, co má dělat, aby žil navěky. Ježíš mu připomíná Desatero Božích přikázání. To je cesta prostého života, cesta občanského křesťanství, závazná pro všechny, aby lidé žili jako lidi.                                                                                  

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na dobrý úmysl dárce.       

Úkon kajícnosti:    

     Kdybychom řekli, že nemáme hřích, sami sebe klameme a pravda v nás není. Vyznejme tedy Bohu i sobě navzájem své hříchy, a Bůh nám odpustí, protože je věrný a spravedlivý.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 28. neděle v mezidobí.  
 2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí – památka sv. Jana XXIII., papeže – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.- ve středu – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – památka sv. Markéty Marie Alacoque, panny – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.- v pátek – památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky Církve –    
 3.  v 16.30 hod. pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele   sv. Mikuláše.- v sobotu – památka sv. Hedviky, řeholnice  –  Mše sv. s nedělní platností  v 17.00 hod. v Zaloňově.
 4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.  

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 10. října 2021

28. Neděle v mezidobí.

Mše sv.       v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách  

Pondělí – 11. října 2021

Památka sv. Jana XXIII., papeže.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 12. října 2021

V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 13. října 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 14. října 2021

Památka sv. Markéty Marie Alacoque, panny.

V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 15. října 2021

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky Církve.

V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 16. října 2021  

Památka sv. Hedviky, řeholnice.

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.    

Neděle – 17. října  2021

29. Neděle v mezidobí.    

Mše sv.        v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                      v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou