26. Neděle v mezidobí.

Slavnost výročí posvěcení kostela. 27. září 2020

Uvedení do bohoslužby:

     „Vyvolil jsem tento dům a posvětil, praví Pán, aby tam bylo mé jméno navěky“. „Bůh, povýšil svého Syna Ježíše Krista, a dal Mu Jméno nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán“. Proto s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díků. Dnešní liturgie nás také vede k díkůvzdání Bohu za náš kostel, jehož posvěcení pro slávu Boží a užitek Božího lidu si dnes vděčně připomínáme.

Úmysl Mše svaté: 

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelé rodiče Karla a Annu Bajerovy  a bratra Stanislava. Modleme se též za celou naší farní rodinu: za živé a za zemřelé farníky, a za všechny dobrodince našeho kostela.

Úkon kajícnosti:

     Všechno, co jsi nám učinil, Pane, v pravdivém soudu jsi učinil. Zhřešili jsme totiž a neposlouchali jsme Tvá přikázání. Ale dej slávu svému jménu a jednej  s námi podle množství svého milosrdenství.

Farní oznámení:

1. Dnes je 26. neděle v mezidobí. Oslavujeme výročí posvěcení našeho chrámu.

2. Zítra, v pondělí je slavnost svatého Václava, mučedníka – hlavního patrona českého národa. Mše sv. bude sloužena v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

3. V úterý je svátek svatých Michaela, Gabriela a Rafaela, Archandělů.              V 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží patronky šťastné smrti a v 18.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.

4. Také v úterý – 29. září – se v rámci Orlicko-kladského festivalu uskuteční v 19.00 hodin v kostele sv. Mikuláše varhanní koncert. Účinkuje profesor Roman Perucki z Gdańska, z Polska.

5. Ve středu – památka sv. Jeronýma, kněze a učitele Církve – v 8.00 hod.           v kapli na děkanství.

6. Ve čtvrtek – 1. října – památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny                       a učitelky Církve a zároveň první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání. Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

7. V pátek – památka svatých Andělů strážných a první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

8. V sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod.                 v kapli na děkanství.

9. Ve čtvrtek začíná měsíc říjen. Chci vás upozornit, že od října až po celé zimní období, večerní Mše svaté budou sloužené v 17.00 hodin.

10. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života „V mém domě každý, kdo prosí, dostává, praví Pán,               kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 27. září 2020

26. Neděle v mezidobí. Slavnost výročí posvěcení kostela – „svatováclavské posvícení“.

Mše sv.     v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 28. září 2020

Slavnost sv. Václava, mučedníka – hlavního patrona českého národa.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Úterý – 29. září 2020

Svátek svatých Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.

V 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží patronky šťastné smrti.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 30. září 2020

Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele Církve.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 1. října 2020 

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky Církve. První čtvrtek  v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 2. října 2020 

Památka svatých Andělů strážných. První pátek v měsíci.

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 3. října 2020

První sobota v měsíci.

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 4. října 2020

27. Neděle v mezidobí.

Mše sv.       v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

25. Neděle v mezidobí.20. září 2020

Uvedení do bohoslužby:

     Shromáždili jsme se v domě Božím, v domě modlitby na nedělní bohoslužbě. Sám Kristus nás povolal na hostinu svého Slova i svého Těla a Krve. Dnešní setkání s Ježíšem Kristem nás má připravit na setkání s Ním na věčnosti. Prosme o milosti potřebné k dobrému životu, a tím i k dobré připravě na věčnost.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelou manželku Ankicu Grgič k 1. výročí úmrtí.

Úkon kajícnosti: 

     Všemohoucí Bůh je mocný ve svém slitování. V pokoře a naději se k Němu obraťme a prosme za odpuštění hříchů.

Farní oznámení:

1. Dnes je 25. neděle v mezidobí.

2. Dnešní sbírka je určena na podporu církevního školství.

3. Včera probíhal úklid kostela před svatováclavským posvícením. Mnohokrát děkuji všem farníkům, kteří věnovali svůj drahocenný čas, kteří přišli, aby uklidili kostel a tak projevili zájem o dobro našeho chrámu a celé farnosti. Pán Bůh vám zaplať.  

4. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:

– v pondělí – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty – v 8.00 hod.                   v kapli na děkanství.

– v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – památka sv. otce Pia z Pietrelciny, kněze – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod.                  v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – sobotní památka Panny Marie – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

5. Příští neděli budeme slavit Výročí Posvěcení kostela. Proto prosím ženy  z naší farnosti, zda by mohly na příští neděli přinést na děkanství koláče   a jiné cukroví a pomohly tak připravit pohoštění pro hudebníky. Chceme tak poděkovat našemu sboru, orchestru a zpěvákům z Hradce Králové, kteří k nám pravidelně přijíždějí. Předem vám děkuji za pomoc.

6. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života „Pán praví: Spása lidu jsem já. Budou-li ke mně volat v jakémkoli soužení, vyslyším je a budu jejich Pán navěky“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 20. září 2020

25. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka na církevní školství.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 21. září 2020

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 22. září 2020

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 23. září 2020

Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 24. září 2020 

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 25. září 2020 

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 26. září 2020

Sobotní památka Panny Marie.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 27. září 2020

26. Neděle v mezidobí. Slavnost výročí posvěcení kostela „svatováclavské posvícení“.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou  

24. Neděle v mezidobí.

13. září 2020

Uvedení do bohoslužby:

     Každou neděli se scházíme k bohoslužbě, abychom oslavili památku Ježíšovy smrti a Jeho zmrtvýchvstání. Bůh je dobrý, proto shromažďuje nás dnes ve společenství Církve kolem svého oltáře. Bůh chce učinit svou Církev shromážděním těch, kteří Ho opravdu milují a snaží se plnit Jeho přikázání.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelé rodiče Rozálii a Ladislava Syrovátkovy.

Úkon kajícnosti:

     Ježíš nás dnes vybízí k odpuštění a smíření. Odpustíme-li svým bližním, Bůh odpustí i nám. Smiřme se proto navzájem a volejme k Otci, zdroji veškerého milosrdenství:

K.: Smiluj se nad námi, Pane.

L.: Hřešili jsme proti Tobě.

K.: Ukaž nám, Pane, své milosrdenství.

L.: A dej nám svou spásu.

K.: Smiluj se nad námi, Všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen.

Farní oznámení:

1. Dnes je 24. neděle v mezidobí.

2. Dnes odpoledne se v Heřmanicích uskuteční akce „Rekviem za Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna“. Ve 14.00 hodin v kostele sv. Marii Magdalény bude sloužena slavnostní Mše svatá. Mši doprovodí hudba barokního skladatele Jiřího Melcelia. Účinkuje soubor staré hudby La Bilancetta, umělecký vedoucí Ladislav Horký. V 15.30 hod. – komentovaná prohlídka kostela. Kostelem, ve kterém jsou pohřbení rodiče Albrechta  z Valdštejna, provádí Jan Kočí. Během programu bude v kostele prezentována výstava „Albrecht z Valdštejna – velký stavebník“.  

3. Tuto sobotu – 19. září – provedeme úklid našeho kostela před „svatováclavským posvícením“. Naposledy jsme uklízeli před rokem. Je to hodně dlouhá doba. Většina z těch farnic a farníků, kteří vždycky pravidelně chodili uklízet kostel je už ve starším věku a nemocná. Proto se s naléhavou prosbou obracím na mladší farníky, zejména na ty, kteří už dlouho nebyli uklízet, anebo dosud nebyli ještě vůbec. Moc vás prosím, abyste tuto zodpovědnost za náš farní kostel vzali vážně do srdce a přišli pomoci. Předem vám všem děkuji.  

4. Příští neděli se bude konat sbírka na podporu církevního školství.

5. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:

– v pondělí – svátek Povýšení Svatého Kříže – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – památka Panny Marie Bolestné – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – památka sv. Ludmily, mučednice – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod.                v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Zaloňově.

6.  Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života „Nové přikázání vám dávám, praví Pán; milujte se navzájem,  jak jsem já miloval vás“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 13. září 2020

24. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

                  ve 14.00 hod. v Heřmanicích („Rekviem za Albrechta Václava

                                                                       Eusebia z Valdštejna“.)

Pondělí – 14. září 2020

Svátek Povýšení Svatého Kříže.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 15. září 2020

Památka Panny Marie Bolestné.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 16. září 2020

Památka sv. Ludmily, mučednice.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 17. září 2020

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 18. září 2020

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 19. září 2020

Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 20. září 2020

25. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka na církevní školství.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou  

23. Neděle v mezidobí. 6. září 2020

Uvedení do bohoslužby: 

     Bohoslužba Slova této neděle nás přivádí k zamyšlení nad úkolem bratrského napomínání, který je druhem služby lásky. Umět napomenout, a to s úctou, láskou i pokorou, není jednoduché. Musíme prosit Ducha Svatého o světlo a sílu, abychom věděli, kdy mluvit a kdy mlčet. Kdy se za chybujícího modlit a trpělivě snášet jeho chyby a kdy jej otevřeně napomenout.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zdraví, Boží požehnání a dary Ducha Svatého pro celou rodinu Teresy a Stanislawa Bieniasovy.

Úkon kajícnosti:

     Kdybychom řekli, že nemáme hřích, sami sebe klameme a pravda v nás není. Vyznejme tedy Bohu i sobě navzájem své hříchy, a Bůh nám odpustí, protože je věrný a spravedlivý.

Farní oznámení: 

1. Dnes je 23. neděle v mezidobí a první v měsíci, proto na závěr bohoslužby se bude konat pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.

2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:

– v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – svátek Narození Panny Marie – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod.                   v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – památka Jména Panny Marie – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství a v 18.00 hod. Mše sv. s nedělní platností v Semonicích.

3. Příští neděli – 13. září – bude odpoledne v Heřmanicích probíhat akce „Rekviem za Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna“. Ve 14.00 hod.       v kostele sv. Máří Magdalény bude sloužena slavnostní Mše svatá.       Mši doprovodí hudba barokního skladatele Jiřího Melcelia. Účinkuje soubor staré hudby La Bilancetta, umělecký vedoucí Ladislav Horký.       V 15.30 hod. – komentovaná prohlídka kostela. Kostelem, ve kterém jsou pohřbení rodiče Albrechta z Valdštejna, provádí Jan Kočí. Během programu bude v kostele prezentována výstava „Albrecht z Valdštejna – velký stavebník (1621-1634)“.

4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.  

Slovo života „Jsi spravedlivý, Hospodine, a správné je Tvé rozhodnutí;                 jednej se svým služebníkem podle svého milosrdenství“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 6. září 2020

23. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 7. září 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 8. září 2020

Svátek Narození Panny Marie.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 9. září 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 10. září 2020

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 11. září 2020

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 12. září 2020

Památka Jména Panny Marie.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 13. září 2020

24. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

                   ve 14.00 hod. v Heřmanicích

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

22. Neděle v mezidobí. 30. srpna 2020

Uvedení do bohoslužby:

     Svatý Pavel dnes k nám volá: „Pro Boží milosrdenství vás, bratři, vybízím: Přinášejte sami sebe v oběť živou, svatou a Bohu milou“. Proto sešli jsme se zde u stolu Božího Slova a stolu Eucharistie, abychom společně s Ježíšem Kristem, který je naším Pánem a Spasitelem, přinesli Bohu Otci oběť Mše svaté.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelé Antonína a Františku Hirtovy a děti  s rodinami.

Úkon kajícnosti:

     Teď zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

1. Dnes je 22. neděle v mezidobí.

2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:

– v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – 1. září je Světový den modliteb za péči o stvoření – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele Církve.   První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci   v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod.                v kapli na děkanství.

3. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života „Otec našeho Pána Ježíše Krista ať osvítí naše srdce, abychom pochopili, jaká je naděje těch, které povolal“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 30. srpna 2020

22. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 31. srpna 2020 

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 1. září 2020

Světový den modliteb za péči o stvoření.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 2. září 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 3. září 2020

Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele Církve. První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 4. září 2020

První pátek v měsíci.

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 5. září 2020

První sobota v měsíci.

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 6. září 2020

23. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

19. Neděle v mezidobí 9. srpna 2020

Uvedení do bohoslužby:

     Spolu s Ježíšem Kristem, který je naším Pánem a Spasitelem, přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díkůčinění.

„Doufám v Hospodina, duše má doufá v Jeho Slovo“. Vyprávění dnešního Evangelia nám dotvrzuje, že Pán Ježíš zná situaci člověka, který je zmítán nejistotou a malověrnosti sem a tam jako člun na bouřlivých vlnách času. Pán Bůh nám vždy vychází vstříc a pomáhá.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za celou naší farní rodinu – za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:

     Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

1. Dnes je 19. neděle v mezidobí.

2. Příští neděli se bude konat sbírka na bohoslovce a kněžský seminář.

3. Od zítřka budu pokračovat ve své dovolené. Po dvě následující neděle mě bude zastupovat P. Václav Černý.

4. Během týdne se budou v úterý a ve čtvrtek v 18.00 hodin v kapli na děkanství konat bohoslužby slova.

Slovo života „Doufám v Hospodina, duše má doufá v Jeho slovo“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 9. srpna 2020

19. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Úterý – 11. srpna 2020 

Památka sv. Kláry, panny.

V 18.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 13. srpna 2020

V 18.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Neděle – 16. srpna 2020

20. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka na bohoslovce a kněžský seminář.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

Úterý – 18. srpna 2020

V 18.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 20. srpna 2020

Památka sv. Bernarda, opata a učitele Církve.

V 18.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Neděle – 23. srpna 2020

21. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Úterý – 25. srpna 2020

V 18.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 27. srpna 2020

Památka sv. Moniky.

V 18.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Neděle – 30. srpna 2020

22. Neděle v mezidobí.

Mše sv.  v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše  v 10.15 hod. ve Velichovkách

18. Neděle v mezidobí 2. srpna 2020

Uvedení do bohoslužby:

     Spolu s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díků.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na poděkování za obdržené milosti, s prosbou za Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu.  

Úkon kajícnosti: 

     Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

1. Dnes je 18. neděle v mezidobí a první v měsíci, proto na závěr bohoslužby se bude konat jako obvykle pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.

2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:

– v pondělí – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.

– v úterý – památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – památka Posvěcení římské baziliky Panny Marie – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – svátek Proměnění Páně a první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci   v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – památka sv. Dominika, kněze a první sobota v měsíci – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

3. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života „Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova,                                     které vychází z Božích úst“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 2. srpna 2020

18. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 3. srpna 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 4. srpna 2020

Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 5. srpna 2020 

Památka Posvěcení římské baziliky Panny Marie.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 6. srpna 2020 

Svátek Proměnění Páně. První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 7. srpna 2020

První pátek v měsíci.

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 8. srpna 2020

Památka sv. Dominika, kněze. První sobota v měsíci.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 9. srpna 2020

19. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách  (Pouť – Proměnění Páně)Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Homilie na 18. neděli v mezidobí – A – 2020

     Drazí bratři a sestry, shromáždili jsme se dnes jako každou neděli u bohatě prostřeného stolu. Bůh nás zve do společenství, neboť „kde jsou dva nebo tři ve jménu mém, tam já jsem uprostřed nich“. Dále nám vzkazuje, že nejenom chlebem živ je člověk, ale i Božím Slovem.

     Usedáme u Stolu Božího Slova a Stolu Eucharistie, a průsečík myšlenek se  soustřeďuje k pojmům jídla a nasycení. Již prorok Izaiáš v prvním čtení vyzývá své posluchače: „Pojďte, kdo jste žízniví a hladovíte: zásobte se, jezte a pijte zdarma: víno a mléko“. Jídlo nejen sytí, nejen sdružuje lidi, ale také vytváří psychickou pohodu. To, co platí o jídle pro tělo, platí obdobně o stravě pro duši. Prázdná a vyčerpaná duše také oznámí svému okolí svůj stav svým chováním. Hlad duše však jen tak něco neutiší.

     Ale nejkrásnější příklad nasycení jsme slyšeli v Evangeliu. Ježíš učil celý den velký zástup lidí, víc než pět tisíc. Byla to jistě vyčerpávající práce. Apoštolové se proto domnívali, že se pro ně udělalo už dost. Navrhují Ježíšovi: „Pošli je, ať se rozejdou po vesnicích a koupí si něco k jídlu“. Ať se postarají sami o sebe. Ježíš však říká: „Ne, ale dejte jim jíst vy!“

     Jak často jsme v podobné situaci oněch apoštolů. Vidíme veliké potřeby lidí kolem nás, a těch je mnoho. Víme dobře, že člověk nehladoví pouze nedostatkem stravy, i když doposud jsou miliony hladovějících a hladem umírajících. V našich podmínkách má hlad jiné parametry. Člověk hladoví po porozumění, po dobrém slově, po odpuštění, je podvyživený nedostatkem pravdy, lásky, spravedlnosti. Touží, aby mu někdo věnoval čas, aby vyslechl jeho pochybnosti, sdílel jeho úzkosti, byl ochoten řešit jeho problémy. Tímto hladem lidstva jsme obklopeni a cítíme, že utišit ho je nad naše síly. Jsme v pokušení také říci: „Jděte pryč, sami se o sebe postarejte“. Naše možnosti a schopnosti jsou nedostatečné. My to nemůžeme zvládnout. Náš čas je omezen, naše prostředky nestačí – „máme jen pět chlebů a dvě ryby“.

     Ale je zde Ježíš a ten nám říká jako tehdy apoštolům: Neposílejte je pryč, vy jim dejte jíst! Doneste mi to málo, co máte. Dejte mi těch pět chlebů a dvě ryby.  Nabídněte mi i ten svůj omezený čas, svou malou schopnost k lásce, svou slábnoucí ochotu odpouštět, svou malou horlivost lámat chléb pravdy a spravedlnosti. To málo, co máte, já proměním, doplním a rozmnožím. Učedníci rozdávali, co Ježíš požehnal, nad čím vyslovil děkovnou modlitbu – a najedli se  všichni a ještě zbylo dvanáct plných košů.

     Drazí bratři a sestry, když člověk dává a rozdává s Ježíšem, má dostatek, ano, i nadbytek. On i ti druzí. Takovému jednání nás dnes učí Pán Ježíš. On neposílal lidi pryč, ale sám sebe poslal na kříž. On nechtěl nevidět naši bídu, naše potřeby, naopak, přišel je vyřešit tím, že se nám beze zbytku daroval. Vydal se na kříži     i na večeřadle. Dnešní úryvek je poukazem především na Ježíšovu vydanost eucharistickou. Chléb a ryba jsou symbolem Eucharistie a Božího Slova. To jsou jedny z mnohotvaré přítomnosti Krista v Církvi. A Kristus prostřednictvím Církve neustále zve a volá: Pojďte, já vám dám jíst. Nemusíte odcházet, abyste hledali pokrm jinde, na vlastní pěst. Já vám dám jíst. Pokrm mého Slova a Těla utiší váš hlad po pravdě, po smyslu života, po lásce.      Ježíš vzal pět chlebů a dvě ryby, požehnal, lámal chleby a dal učedníkům  a učedníci zástupům. To znamená: Ježíš potřebuje ruce, naše lidské ruce, které by chléb Jeho Těla lámaly a rozdávaly. Potřebuje naše lidská ústa, která by zvěstovala Jeho pravdu a lásku, která by pokračovala v neustálém díkůvzdání Otci. Ať naše dnešní mešní hostina je předobrazem jednou hostiny věčné  s Kristem. Amen.

16. Neděle v mezidobí 19. července 2020

Uvedení do bohoslužby:

     Spolu s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díků.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelou Jarmilu Konfrštovou k 6. výročí úmrtí a její sestru Alici k 10. výročí úmrtí.

Úkon kajícnosti: 

     Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

1. Dnes je 16. neděle v mezidobí.

2. Dnešní sbírka je určena na diecézní charitu.

3. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:

– v úterý a ve čtvrtek – v 18.00 hod. bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

4. Příští neděli mne bude zastupovat P. Václav Černý.

Slovo života „Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu.                                            Budu s radostí přinášet oběti, chválit Tvé jméno, Hospodine, že je dobré“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 19. července 2020

16. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka na Charitu.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Úterý – 21. července 2020

V 18.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 23. července 2020 

Svátek sv. Brigity, řeholnice – patronky Evropy.

V 18.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Neděle – 26. července 2020

17. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Úterý – 28. července 2020

V 18.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 30. července 2020

V 18.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Neděle – 2. srpna 2020 

18. Neděle v mezidobí.

Mše sv.  v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše  v 10.15 hod. ve Velichovkách

15. Neděle v mezidobí. 12. července 2020

Uvedení do bohoslužby: 

     Sešli jsme se zde, abychom vzdali chválu Bohu. Každou neděli společně oslavujeme památku smrti a vzkříšení Božího Syna Ježíše Krista.

     Neděle je dnem Páně. Bratrská láska nás vede k tomu, abychom se scházeli do společenství, a láska k Pánu Ježíši nás vede k naslouchání Jeho Slova a ke slavení Eucharistie.

Úmysl Mše svaté: 

     Tato Mše svatá je obětována za celou naší farní rodinu – za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:

     Než se zaposloucháme do hlasu Písma svatého, očistěme svá srdce i mysl pokornou prosbou za odpuštění hříchů.

Farní oznámení:

1. Dnes je 15. neděle v mezidobí.

2. Příští neděli se bude konat sbírka na diecézní charitu.

3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:

– v pondělí, ve středu a v sobotu v 8.00 hodin ráno v kapli na děkanství.

– v úterý a ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod.                   v kostele sv. Mikuláše.

4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života „Slovo Boží je semeno. Kristus je rozsévač;                                                         každý, kdo ho nalezne, vytrvá navěky“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 12. července 2020

15. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 13. července 2020 

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 14. července 2020

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 15. července 2020

Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele Církve.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 16. července 2020 

Památka Panny Marie Karmelské.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 17. července 2020

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 18. července 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 19. července 2020

16. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka na Charitu.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slavnost svatých Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa – patronů Evropy. 5. července 2020

Uvedení do bohoslužby: 

     Bůh posílá národům světce, aby jim svým životem ukazovali cestu ke spáse. Svatý Cyril a Metoděj nám přinesli Boží Slovo, které posiluje srdce a vede k poznání Boha. Náš národ tím nesmírně získal a má toto bohatství uchovávat  a předávat dalším generacím.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za celou naší farní rodinu – za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:

     Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

1. Dnes je 14. neděle v mezidobí a první v měsíci, proto na závěr bohoslužby se bude ještě konat pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.

2. Prožíváme slavnost svatých Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa – patronů Evropy. „Jděte do celého světa a hlásejte Evangelium“- zní příkaz Spasitelův. Málokterý světec naplnil ve svém životě tak věrně slova Pána Ježíše jako naši apoštolové svatý Cyril a Metoděj. Prosme, abychom uchovali ducha našich slovanských věrozvěstů, abychom dokázali předávat našim dětem svěřený poklad víry v Ježíše Krista, našeho Pána.

3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:

– v pondělí, ve středu a v sobotu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.

– v úterý a ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod.                  v kostele sv. Mikuláše.

4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života „Slyšte slovo, které od Boha přišlo, slovo, které krmí lidské duše, slovo, které sílí srdce i rozum, slovo, které vede k poznání Boha“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 5. července 2020

Slavnost svatých Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa – patronů Evropy.

Mše sv.   v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 6. července 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 7. července 2020

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 8. července 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 9. července 2020

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 10. července 2020 

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 11. července 2020

Svátek sv. Benedikta, opata – patrona Evropy.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 12. července 2020 

15. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

  v 10.15 hod. ve Velichovkách Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou