30. Neděle v mezidobí.25. října 2020

Uvedení do bohoslužby: 

     Každá neděle církevního roku má vlastní a jedinečnou hlavní myšlenku.  Z textu Evangelia a z prvního čtení je jasná. Největší přikázání v Zákoně nás volá k lásce k Bohu a k bližnímu. „Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. Miluj svého bližního jako sám sebe“. To je úkol stále aktuální.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelého manžela Miroslava Ličmana, a za zemřelé členy rodiny Ličmanovy a Iskérkovy.

Úkon kajícnosti: 

     Teď zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

1. Dnes je 30. neděle v mezidobí.

2.  V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:

– v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – svátek sv. Šimona a Judy Tadeáše, apoštolů – v 8.00 hod.               v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – v 16.30 hod. pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv.  v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – sobotní památka Panny Marie – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

3. Příští neděli – 1. listopadu – slavnost Všech Svatých. Mše sv. budou sloužené v 8.30 hod. a v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo na závěr Účast na večeři Páně nás má všechny spojit v lásce. Děkujme Bohu za přikázání: „Milujte se navzájem!“ Bože, spolu jsme lámali chléb na kolenou a přijali jsme Tělo a Krev Tvého Syna. Dej, ať žijeme z Jeho síly a lásky, pak bude Ježíš mezi námi, pak budeme tvořit Jeho tajemné Tělo – Církev v tomto světě i na věčnosti.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 25. října 2020

30. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

                  v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše

Pondělí – 26. října 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 27. října 2020

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 28. října 2020 

Svátek sv. Šimona a Judy Tadeáše, apoštolů.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 29. října 2020

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 30. října 2020

V 16.30 hod. pobožnost svatého růžence.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 31. října 2020

Sobotní památka Panny Marie.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 1. listopadu 2020

31. Neděle v mezidobí. Slavnost Všech Svatých.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

                   v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

29. Neděle v mezidobí.18. října 2020

Uvedení do bohoslužby: 

     Plní lásky a vděčnosti se dnes scházíme u Stolu Božího Slova a Stolu Eucharistie, abychom spolu s Ježíšem Kristem, přinesli Bohu Otci Nejsvětější oběť chvály a díků.

     O dnešní misijní neděli si chceme připomenout, že nejen misionáři, nejen kněží, ale všichni pokřtění mají nejen právo, ale i povinnost, úkol, poslání hlásat Krista tam, kde žijeme.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za celou naší farní rodinu: za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti: 

     Nyní upřímně litujme všech svých hříchů a prosme za odpuštění.

Farní oznámení:

1. Dnes je 29. neděle během roku. Je to den modliteb za misie.

2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:

– v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – památka sv. Jana Pavla II., papeže – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – v 16.30 hod. pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv.  v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.

3. Příští neděli bude také jako dnes sloužená dodatečně Mše svatá večer              v 17.00 hodin v kostele sv. Mikuláše.

4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.  

Slovo života „Syn Boží přišel, aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 18. října 2020

29. Neděle v mezidobí. Den modliteb za misie.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

                   v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše

Pondělí – 19. října 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 20. října 2020

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 21. října 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 22. října 2020

Památka sv. Jana Pavla II., papeže

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 23. října 2020 

V 16.30 hod. pobožnost svatého růžence.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 24. října 2020

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.

Neděle – 25. října 2020 

30. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

                   v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

28. Neděle v mezidobí.11. října 2020

Uvedení do bohoslužby: 

     Spolu s Ježíšem Kristem, naším Pánem a spasitelem, přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díků. Vděčnost a díkůčinění, to je jeden  z důležitých důvodů, proč se tu v neděli scházíme. Máme tu chvíli klidu a času, abychom se rozpomenuli na všechny dary Boží, abychom se tu učili vděčnosti za přijatá dobrodiní.  

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za celou naší farní rodinu: za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:

     Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

1. Dnes je 28. neděle v mezidobí.

2. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:

– v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky Církve –             v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – památka sv. Hedviky, řeholnice a sv. Markéty Marie Alacoque, panny – v 16.30 hod. pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv.  v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.

3. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

4. Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící, aby se modlili růženec za ukončení pandemie. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

5. Usnesením ze dne 8. října 2020 vláda znovu rozhodla o omezení počtu účastníků bohoslužeb, a to na nejvýše 10 osob ve vnitřních prostorech. Opatření platí od pondělí 12. října přinejmenším do neděle 25. října včetně. Všem, kdo se nebudou moci nedělní bohoslužby kvůli opatřením zúčastnit je udělen dispens od povinné účasti. Pamatujme však na to, že rozhodně nejde o dispens od života z víry a svátostí. Z toho důvodu, že se může bohoslužby účastnit pouze 10 osob, budou příští neděli sloužené dvě Mše svaté. Jedna jako obvykle v 8.30 hodin v kostele sv. Mikuláše a druhá večer v 17.00 hodin. Na oltáři Narození Panny Marie jsou listiny. Prosím, abyste, kdo máte zájem, se zapsali na danou hodinu. S vědomím své úplné závislosti na Pánu, v bratrské jednotě a pod ochranou Panny Marie se vyzbrojujme ctností trpělivosti a stávejme se pevným zázemím modlitby  a duchovní opory všem, do trpí či kdo slouží druhým.

Slovo života „Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu.                                                              Tak to Bůh po vás chce v Kristu Ježíši“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 11. října 2020

28. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 12. října 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 13. října 2020

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 14. října 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 15. října 2020

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky Církve.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 16. října 2020

Památka sv. Hedviky, řeholnice a sv. Markéty Marie Alacoque, panny.

V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 17. října 2020

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 18. října 2020

29. Neděle v mezidobí. Den modliteb za misie.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

                   v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

27. Neděle v mezidobí. 4. října 2020

Uvedení do bohoslužby: 

     Nebeský Otec nás denně zve, abychom slavili s Jeho Synem svatou mešní hostinu. Proto sešli jsme se zde v kostele, u Stolu Božího Slova a Stolu Eucharistie, abychom společně s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, přinesli Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díků.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelou Hildegardu Přiklopilovou a duše v očistci.

Úkon kajícnosti:

     Dříve než budeme slavit památku Páně, je třeba, abychom se dobře připravili: proto zkoumejme každý sám sebe a vyznejme, že jsme hříšníci. Neboť když se odsoudíme sami, Bůh nás neodsoudí.

Farní oznámení:

1. Dnes je 27. neděle v mezidobí.

2. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:

– úterý – v 17.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – v 17.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

– v pátek – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.

3. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života „Já jsem vás vyvolil, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý, praví Pán“.  

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 4. října 2020

27. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 5. října 2020

Mše sv. není.

Úterý – 6. října 2020

V 17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Středa – 7. října 2020

Památka Panny Marie Růžencové.

Mše sv. není.

Čtvrtek – 8. října 2020

V 17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Pátek – 9. října 2020

V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 10. října 2020

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 11. října 2020

28. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkácht

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

26. Neděle v mezidobí.

Slavnost výročí posvěcení kostela. 27. září 2020

Uvedení do bohoslužby:

     „Vyvolil jsem tento dům a posvětil, praví Pán, aby tam bylo mé jméno navěky“. „Bůh, povýšil svého Syna Ježíše Krista, a dal Mu Jméno nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán“. Proto s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díků. Dnešní liturgie nás také vede k díkůvzdání Bohu za náš kostel, jehož posvěcení pro slávu Boží a užitek Božího lidu si dnes vděčně připomínáme.

Úmysl Mše svaté: 

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelé rodiče Karla a Annu Bajerovy  a bratra Stanislava. Modleme se též za celou naší farní rodinu: za živé a za zemřelé farníky, a za všechny dobrodince našeho kostela.

Úkon kajícnosti:

     Všechno, co jsi nám učinil, Pane, v pravdivém soudu jsi učinil. Zhřešili jsme totiž a neposlouchali jsme Tvá přikázání. Ale dej slávu svému jménu a jednej  s námi podle množství svého milosrdenství.

Farní oznámení:

1. Dnes je 26. neděle v mezidobí. Oslavujeme výročí posvěcení našeho chrámu.

2. Zítra, v pondělí je slavnost svatého Václava, mučedníka – hlavního patrona českého národa. Mše sv. bude sloužena v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

3. V úterý je svátek svatých Michaela, Gabriela a Rafaela, Archandělů.              V 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží patronky šťastné smrti a v 18.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.

4. Také v úterý – 29. září – se v rámci Orlicko-kladského festivalu uskuteční v 19.00 hodin v kostele sv. Mikuláše varhanní koncert. Účinkuje profesor Roman Perucki z Gdańska, z Polska.

5. Ve středu – památka sv. Jeronýma, kněze a učitele Církve – v 8.00 hod.           v kapli na děkanství.

6. Ve čtvrtek – 1. října – památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny                       a učitelky Církve a zároveň první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání. Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

7. V pátek – památka svatých Andělů strážných a první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

8. V sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod.                 v kapli na děkanství.

9. Ve čtvrtek začíná měsíc říjen. Chci vás upozornit, že od října až po celé zimní období, večerní Mše svaté budou sloužené v 17.00 hodin.

10. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života „V mém domě každý, kdo prosí, dostává, praví Pán,               kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 27. září 2020

26. Neděle v mezidobí. Slavnost výročí posvěcení kostela – „svatováclavské posvícení“.

Mše sv.     v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 28. září 2020

Slavnost sv. Václava, mučedníka – hlavního patrona českého národa.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Úterý – 29. září 2020

Svátek svatých Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.

V 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží patronky šťastné smrti.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 30. září 2020

Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele Církve.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 1. října 2020 

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky Církve. První čtvrtek  v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 2. října 2020 

Památka svatých Andělů strážných. První pátek v měsíci.

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 3. října 2020

První sobota v měsíci.

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 4. října 2020

27. Neděle v mezidobí.

Mše sv.       v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

25. Neděle v mezidobí.20. září 2020

Uvedení do bohoslužby:

     Shromáždili jsme se v domě Božím, v domě modlitby na nedělní bohoslužbě. Sám Kristus nás povolal na hostinu svého Slova i svého Těla a Krve. Dnešní setkání s Ježíšem Kristem nás má připravit na setkání s Ním na věčnosti. Prosme o milosti potřebné k dobrému životu, a tím i k dobré připravě na věčnost.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelou manželku Ankicu Grgič k 1. výročí úmrtí.

Úkon kajícnosti: 

     Všemohoucí Bůh je mocný ve svém slitování. V pokoře a naději se k Němu obraťme a prosme za odpuštění hříchů.

Farní oznámení:

1. Dnes je 25. neděle v mezidobí.

2. Dnešní sbírka je určena na podporu církevního školství.

3. Včera probíhal úklid kostela před svatováclavským posvícením. Mnohokrát děkuji všem farníkům, kteří věnovali svůj drahocenný čas, kteří přišli, aby uklidili kostel a tak projevili zájem o dobro našeho chrámu a celé farnosti. Pán Bůh vám zaplať.  

4. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:

– v pondělí – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty – v 8.00 hod.                   v kapli na děkanství.

– v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – památka sv. otce Pia z Pietrelciny, kněze – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod.                  v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – sobotní památka Panny Marie – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

5. Příští neděli budeme slavit Výročí Posvěcení kostela. Proto prosím ženy  z naší farnosti, zda by mohly na příští neděli přinést na děkanství koláče   a jiné cukroví a pomohly tak připravit pohoštění pro hudebníky. Chceme tak poděkovat našemu sboru, orchestru a zpěvákům z Hradce Králové, kteří k nám pravidelně přijíždějí. Předem vám děkuji za pomoc.

6. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života „Pán praví: Spása lidu jsem já. Budou-li ke mně volat v jakémkoli soužení, vyslyším je a budu jejich Pán navěky“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 20. září 2020

25. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka na církevní školství.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 21. září 2020

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 22. září 2020

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 23. září 2020

Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 24. září 2020 

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 25. září 2020 

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 26. září 2020

Sobotní památka Panny Marie.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 27. září 2020

26. Neděle v mezidobí. Slavnost výročí posvěcení kostela „svatováclavské posvícení“.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou  

24. Neděle v mezidobí.

13. září 2020

Uvedení do bohoslužby:

     Každou neděli se scházíme k bohoslužbě, abychom oslavili památku Ježíšovy smrti a Jeho zmrtvýchvstání. Bůh je dobrý, proto shromažďuje nás dnes ve společenství Církve kolem svého oltáře. Bůh chce učinit svou Církev shromážděním těch, kteří Ho opravdu milují a snaží se plnit Jeho přikázání.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelé rodiče Rozálii a Ladislava Syrovátkovy.

Úkon kajícnosti:

     Ježíš nás dnes vybízí k odpuštění a smíření. Odpustíme-li svým bližním, Bůh odpustí i nám. Smiřme se proto navzájem a volejme k Otci, zdroji veškerého milosrdenství:

K.: Smiluj se nad námi, Pane.

L.: Hřešili jsme proti Tobě.

K.: Ukaž nám, Pane, své milosrdenství.

L.: A dej nám svou spásu.

K.: Smiluj se nad námi, Všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen.

Farní oznámení:

1. Dnes je 24. neděle v mezidobí.

2. Dnes odpoledne se v Heřmanicích uskuteční akce „Rekviem za Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna“. Ve 14.00 hodin v kostele sv. Marii Magdalény bude sloužena slavnostní Mše svatá. Mši doprovodí hudba barokního skladatele Jiřího Melcelia. Účinkuje soubor staré hudby La Bilancetta, umělecký vedoucí Ladislav Horký. V 15.30 hod. – komentovaná prohlídka kostela. Kostelem, ve kterém jsou pohřbení rodiče Albrechta  z Valdštejna, provádí Jan Kočí. Během programu bude v kostele prezentována výstava „Albrecht z Valdštejna – velký stavebník“.  

3. Tuto sobotu – 19. září – provedeme úklid našeho kostela před „svatováclavským posvícením“. Naposledy jsme uklízeli před rokem. Je to hodně dlouhá doba. Většina z těch farnic a farníků, kteří vždycky pravidelně chodili uklízet kostel je už ve starším věku a nemocná. Proto se s naléhavou prosbou obracím na mladší farníky, zejména na ty, kteří už dlouho nebyli uklízet, anebo dosud nebyli ještě vůbec. Moc vás prosím, abyste tuto zodpovědnost za náš farní kostel vzali vážně do srdce a přišli pomoci. Předem vám všem děkuji.  

4. Příští neděli se bude konat sbírka na podporu církevního školství.

5. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:

– v pondělí – svátek Povýšení Svatého Kříže – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – památka Panny Marie Bolestné – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – památka sv. Ludmily, mučednice – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod.                v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Zaloňově.

6.  Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života „Nové přikázání vám dávám, praví Pán; milujte se navzájem,  jak jsem já miloval vás“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 13. září 2020

24. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

                  ve 14.00 hod. v Heřmanicích („Rekviem za Albrechta Václava

                                                                       Eusebia z Valdštejna“.)

Pondělí – 14. září 2020

Svátek Povýšení Svatého Kříže.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 15. září 2020

Památka Panny Marie Bolestné.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 16. září 2020

Památka sv. Ludmily, mučednice.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 17. září 2020

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 18. září 2020

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 19. září 2020

Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 20. září 2020

25. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka na církevní školství.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou  

23. Neděle v mezidobí. 6. září 2020

Uvedení do bohoslužby: 

     Bohoslužba Slova této neděle nás přivádí k zamyšlení nad úkolem bratrského napomínání, který je druhem služby lásky. Umět napomenout, a to s úctou, láskou i pokorou, není jednoduché. Musíme prosit Ducha Svatého o světlo a sílu, abychom věděli, kdy mluvit a kdy mlčet. Kdy se za chybujícího modlit a trpělivě snášet jeho chyby a kdy jej otevřeně napomenout.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zdraví, Boží požehnání a dary Ducha Svatého pro celou rodinu Teresy a Stanislawa Bieniasovy.

Úkon kajícnosti:

     Kdybychom řekli, že nemáme hřích, sami sebe klameme a pravda v nás není. Vyznejme tedy Bohu i sobě navzájem své hříchy, a Bůh nám odpustí, protože je věrný a spravedlivý.

Farní oznámení: 

1. Dnes je 23. neděle v mezidobí a první v měsíci, proto na závěr bohoslužby se bude konat pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.

2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:

– v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – svátek Narození Panny Marie – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod.                   v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – památka Jména Panny Marie – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství a v 18.00 hod. Mše sv. s nedělní platností v Semonicích.

3. Příští neděli – 13. září – bude odpoledne v Heřmanicích probíhat akce „Rekviem za Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna“. Ve 14.00 hod.       v kostele sv. Máří Magdalény bude sloužena slavnostní Mše svatá.       Mši doprovodí hudba barokního skladatele Jiřího Melcelia. Účinkuje soubor staré hudby La Bilancetta, umělecký vedoucí Ladislav Horký.       V 15.30 hod. – komentovaná prohlídka kostela. Kostelem, ve kterém jsou pohřbení rodiče Albrechta z Valdštejna, provádí Jan Kočí. Během programu bude v kostele prezentována výstava „Albrecht z Valdštejna – velký stavebník (1621-1634)“.

4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.  

Slovo života „Jsi spravedlivý, Hospodine, a správné je Tvé rozhodnutí;                 jednej se svým služebníkem podle svého milosrdenství“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 6. září 2020

23. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 7. září 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 8. září 2020

Svátek Narození Panny Marie.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 9. září 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 10. září 2020

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 11. září 2020

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 12. září 2020

Památka Jména Panny Marie.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 13. září 2020

24. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

                   ve 14.00 hod. v Heřmanicích

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

22. Neděle v mezidobí. 30. srpna 2020

Uvedení do bohoslužby:

     Svatý Pavel dnes k nám volá: „Pro Boží milosrdenství vás, bratři, vybízím: Přinášejte sami sebe v oběť živou, svatou a Bohu milou“. Proto sešli jsme se zde u stolu Božího Slova a stolu Eucharistie, abychom společně s Ježíšem Kristem, který je naším Pánem a Spasitelem, přinesli Bohu Otci oběť Mše svaté.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelé Antonína a Františku Hirtovy a děti  s rodinami.

Úkon kajícnosti:

     Teď zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

1. Dnes je 22. neděle v mezidobí.

2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:

– v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – 1. září je Světový den modliteb za péči o stvoření – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele Církve.   První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci   v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod.                v kapli na děkanství.

3. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života „Otec našeho Pána Ježíše Krista ať osvítí naše srdce, abychom pochopili, jaká je naděje těch, které povolal“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 30. srpna 2020

22. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 31. srpna 2020 

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 1. září 2020

Světový den modliteb za péči o stvoření.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 2. září 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 3. září 2020

Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele Církve. První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 4. září 2020

První pátek v měsíci.

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 5. září 2020

První sobota v měsíci.

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 6. září 2020

23. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

19. Neděle v mezidobí 9. srpna 2020

Uvedení do bohoslužby:

     Spolu s Ježíšem Kristem, který je naším Pánem a Spasitelem, přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díkůčinění.

„Doufám v Hospodina, duše má doufá v Jeho Slovo“. Vyprávění dnešního Evangelia nám dotvrzuje, že Pán Ježíš zná situaci člověka, který je zmítán nejistotou a malověrnosti sem a tam jako člun na bouřlivých vlnách času. Pán Bůh nám vždy vychází vstříc a pomáhá.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za celou naší farní rodinu – za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:

     Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

1. Dnes je 19. neděle v mezidobí.

2. Příští neděli se bude konat sbírka na bohoslovce a kněžský seminář.

3. Od zítřka budu pokračovat ve své dovolené. Po dvě následující neděle mě bude zastupovat P. Václav Černý.

4. Během týdne se budou v úterý a ve čtvrtek v 18.00 hodin v kapli na děkanství konat bohoslužby slova.

Slovo života „Doufám v Hospodina, duše má doufá v Jeho slovo“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 9. srpna 2020

19. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Úterý – 11. srpna 2020 

Památka sv. Kláry, panny.

V 18.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 13. srpna 2020

V 18.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Neděle – 16. srpna 2020

20. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka na bohoslovce a kněžský seminář.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

Úterý – 18. srpna 2020

V 18.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 20. srpna 2020

Památka sv. Bernarda, opata a učitele Církve.

V 18.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Neděle – 23. srpna 2020

21. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Úterý – 25. srpna 2020

V 18.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 27. srpna 2020

Památka sv. Moniky.

V 18.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Neděle – 30. srpna 2020

22. Neděle v mezidobí.

Mše sv.  v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše  v 10.15 hod. ve Velichovkách