Farní oznámení, bohoslužby a homilie na 1. neděli adventní – 2.12.2018

Uvedení do bohoslužby:
Touto neděli začíná nový liturgický rok a tím také počátek naší každoroční cesty k Vánocům. Boží Slovo nás vede k duchovnímu postoji, vhodnému pro tuto chvíli: „K Tobě pozvedám svou duši, Hospodine“, a v Evangeliu : „Vzpřimte se a zdvihnete hlavu, protože se blíží vaše vykoupení“.
Máme se připravit na příchod našeho Pána a Spasitele, Ježíše Krista – „který je, který byl a který přichází“, aby zachránil to, co zahynulo. Je třeba bdělosti a důvěry. „Dej mi poznat Tvoje cesty Pane, nauč mě chodit po Tvých stezkách“.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za duše zemřelých dárců mešních fundací zřízených před nástupem komunismu.

Následuje svěcení adventních věnců a svící:

Modleme se:
U Tebe, Pane, je tisíc let jako jeden den. Stále nás napomínáš skrze apoštola Pavla, abychom se probudili ze snu a očekávali den spásy. Prosíme Tě, požehnej + tyto věnce, aby jejich přítomnost nás naplnila svatou nadějí a touhou po spáse.
Bože, náš nejlepší Otče! Dal jsi nám svého Syna, Ježíše Krista, jako světlo světa. Požehnej + tyto adventní svíce, aby v době adventních příprav byly symbolem toho světla, které touží osvítit každého člověka. Učiň nás hodnými a připravenými na svátky Narození Tvého Syna, a dovol nám, abychom po smrti viděli Tvou spásu. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Po modlitbě kněz kropí věnce, svíce a lid. Pak následuje vstupní modlitba.

Farní oznámení:
1. Dnes je 1. neděle adventní. Začíná nový církevní, liturgický rok. Dnes je také první neděle v měsíci, proto na závěr bohoslužby se bude konat pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.
2. Od dnešní neděle bude putovat obraz Panny Marie a sv. Josefa – betlémských poutníků.
3. Dnešní sbírka je určena na bohoslovce a kněžský seminář.
4. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
– v pondělí – památka sv. Františka Xaverského, kněze – v 8.00 hod. v kapli na děkanství
– v úterý – památka sv. Barbory, panny a mučednice – v 17.00 hod. v kapli na děkanství
– ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství
– ve čtvrtek – památka sv. Mikuláše, biskupa – patrona naší farnosti, a první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání – v 17.00 hod. v kapli na děkanství
– v pátek – památka sv. Ambrože, biskupa a učitele Církve a zároveň první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše
– v sobotu – slavnost Panny Marie, Počaté bez poskvrny prvotního hříchu – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství a v 17.00 hod. Mše sv. s nedělní platností v Semonicích
5. příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Bděte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před Synem člověka“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 2. prosince 2018
1. Neděle adventní. Koná se sbírka na bohoslovce a kněžský seminář.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 3. prosince 2018
Památka sv. Františka Xaverského, kněze.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 4. prosince 2018
Památka sv. Barbory, panny a mučednice.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 5. prosince 2018
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 6. prosince 2018
Památka sv. Mikuláše, biskupa – patrona farnosti. První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 7. prosince 2018
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele Církve. První pátek v měsíci.
Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 8. prosince 2018
Slavnost Panny Marie, Počaté bez poskvrny prvotního hříchu.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 9. prosince 2018
2. Neděle adventní.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

Homilie na 1. neděli adventní ( C ) – 2. prosince 2018

„Hle, blíží se dní, praví Hospodin, kdy splním sliby, které jsem dal …“.
Těmito slovy začíná dnešní první čtení z knihy proroka Jeremiáše. Těmito slovy začíná také nový liturgický rok.
Drazí bratři a sestry, dnes vstupujeme do doby adventní. Adventní liturgie vyjadřuje čekání na Pánův příchod. Starozákonní lidé čekali na příchod Mesiáše. I my čekáme, že On jednou znovu přijde ve své slávě. Vždyť každou neděli během celého roku při bohoslužbě v Krédu vyznáváme: „A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce“.
Ano, advent je dobou čekání na příchod Spasitele. Každý rok si to znovu a znovu připomínáme. Čas touhy a volání po Mesiáši, který přijde, aby smířil svět se svým Otcem. Advent je zejména příležitostí k zastavení se v tom běžném životním shonu a ke ztišení. Je to příležitost k zamyšlení a přehodnocení našeho vztahu k Bohu a k bližním. Čas adventní je příležitostí, kdy můžeme začít znovu a lépe, kdy můžeme napravit to, co se nám nepovedlo anebo zdokonalit to dobré, co jsme už začali.
V této posvátné době pokorně se klaníme především před tajemstvím Zvěstování Panně Marii a tajemstvím Vtělení Slova Božího:
„Anděl Páně zvěstoval Panně Marii, a Ona počala z Ducha Svatého. Maria řekla: jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle Slova tvého“. „A Slovo se stalo tělem, a přebývalo mezi námi“.
Souhlas Panny Marie, který podle vůle Boží předcházel Vtěleni má velký význam v dějinách spásy. Vtělení Slova Božího je totiž spása člověka.
Tato všechna Bohem zjevená tajemství přesahují náš lidský rozum. To všechno můžeme jen poznat a pochopit očima víry. Proto je potřeba svou víru, tak často slabou a plnou pochybností, neustále prohlubovat a oživovat. Tak jako Panna Maria, která s vírou přijala Boží Slovo a které se v Jejím čistém těle mocí Svatého Ducha stalo pro nás člověkem. A při Navštívení svaté Alžběty slyšíme zvolání: „Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána“(Lk 1,45). Tak tedy Panna Maria je pro nás světlem na cestě víry a příkladem opravdového života z víry.
Dnes se pozastavujeme nad tajemstvím Vtěleného Slova, toho Slova, o kterém píše ve svém Evangeliu sv. Jan: „Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest“(Jan 1,1). Ano, Slovo, kterým se Bůh k nám obrací je živým Slovem. Má sílu přetvářet lidské srdce. Avšak domáhá se naší odpovědi. Proto také ve Mši svaté, hned po bohoslužbě Slova, společně vyznáváme apoštolské vyznání víry. Vyjadřujeme tím odhodlanost svědčit o tom celým naším životem, každým všedním dnem. Máme být pro dnešní svět lidmi víry, svědky víry, i kdybychom byli pronásledování a museli za víru položit svůj život. Při této příležitostí chci poděkovat těm farníkům, kteří minulou středu, takzvanou „Červenou“ přišli do kostela, aby účastí na Mši svaté a svými modlitbami projevili solidaritu se všemi pro víru utlačovanými a pronásledovanými křesťany.
Svatý Pavel, apoštol řekl: „Vyznáš-li svými ústy Ježíše Krista jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že Ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen“ (Řím. 10,9). Ano, víra je nezbytná ke spáse. Díky ní může nás Bůh přeměnit a otevřít nás na život Zmrtvýchvstalého. Ona je jakoby „branou“ pro smíření, pochopení sebe a jiných, milování druhého, také i nepřátele. Dává nám „nové oči“, jiný pohled na svět, který může vycházet jen z víry. Víra spočívá v samotné skutečnosti, že jsme uvěřili a odevzdali se do rukou Božích. Zavazuje člověka přilnout k poznané pravdě a podle jejích požadavků uspořádat celý svůj život.
Drazí bratři a sestry, adventem vstupujeme do nového církevního roku. V plné odpovědnosti za nový rok spásy se odvážně vydáváme se starozákonními proroky – Izaiášem, Jeremiášem, svatým Janem Křtitelem, s Pannou Marií a s ostatními svědky víry za Ježíšem, „který byl, který je a který přijde“.
„Vzpřimte se a zdvihnete hlavu, protože se blíží vaše vykoupení. Bděte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před synem člověka“ (Lk 21,25-36). Amen.

34. Neděle v mezidobí. Slavnost Ježíše Krista Krále 25. listopadu 2018

Uvedení do bohoslužby:
V tuto poslední neděli církevního roku slavíme Krista jako Pána času i věčnosti. Se zvláštní radostí zvěstujeme dnes Jeho smrt a velebíme Jeho zmrtvýchvstání, dokud nepřijde, aby zřídil v tomto světě království svého pokoje, království pravdy a života, království svatosti, milosti a spravedlnosti.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zemřelou bývalou varhanici a katechetku paní Annu Fingrovou k 3. výročí odchodu na věčnost, za jejího manžela Antonína a za zemřelé členy rodiny: Fingrovy, Otrubovy, Flégrovy, Kracíkovy, Petráčkovy, Wajsbaurovy, Hrázdilovy a Novotných.

Úkon kajícnosti:
Nyní pokorně přiznejme před Ježíšem Kristem Králem své hříchy, protože jedině On je nám může odpustit, a prosme, aby nám ukázal svou milosrdnou královskou tvář.

Farní oznámení:
1. Dnes je 34. neděle v mezidobí, poslední neděle liturgického roku. Prožíváme slavnost Ježíše Krista Krále. Na závěr dnešní bohoslužby se bude konat před vystavenou Nejsvětější Svátosti Oltářní krátká pobožnost k Ježíši Kristu Králi.
2. Příští neděli začíná doba adventní, nový církevní rok. Během Mše svaté se bude konat posvěcení věnců a svící.
3. Od první adventní neděle bude také, jako obvykle, putovat obraz Betlémských Poutníků – Marie a Josefa.
4. Také příští neděli se bude konat sbírka na bohoslovce a kněžský seminář.
5. Po vzoru předchozích let, Biskupství královéhradecké vydalo brožurku k rozjímání na každý den Adventu. Najdete ji na oltáři NPM.
6. Ve středu 28. listopadu bude probíhat akce „Červená středa“. Iniciátorem je křesťanská organizace „Církev v nouzi“. Tato iniciativa chce propagovat víru a tolerancí ve společnosti a podpořit solidaritu s obětmi pronásledování či být hlasem proti násilí a útlaku vykonávaného ve jménu náboženství. Vizuálním symbolem akce je rozsvícené červené světlo. Červená je barva krve, mučednictví; světlo je symbolem naděje v temnotách. Tento den chceme obzvláště pamatovat na pronásledované křesťany na Středním východě, v Sýrii, Íránu, Pákistánu, v Číně, Nigérii, Srí Lance, v Uzbekistánu a v mnoha dalších zemích, kteří naléhavě potřebují naší podporu. Proto tento den, na přímluvu blahoslavených františkánských mučedníků Michała a Zbigniewa – patronů míru a ochránců před terorismem, jejíchž obraz a svaté relikvie jako farnost vlastníme – bude sloužena Mše sv. v 17.00 hodin v kostele sv. Mikuláše. Srdečně vás všechny zvu. Přijďte prosím, abyste svou přítomností a modlitbou podpořili a vyjádřili svou solidaritu s pronásledovanými bratry a sestrami ve víře.
7. Bylo zahájeno kanonizační řízení P. Josefa Toufara. Otec biskup Jan Vokál se proto obrací na všechny věřící Královéhradecké diecéze s prosbou o sdělení veškerých užitečných informací týkajících se P. Josefa Toufara. Je možné do 31. prosince 2018 zasílat dopisy i fotografie, které se dochovaly. Pan biskup prosí zvlášť svědky, kteří jej znali a kteří mohou svědčit o jeho životě a smrti i o rozšíření pověsti mučednictví, případně také o milostech a přízni obdržených od Boha na jeho přímluvu. Zároveň je nutné, aby podal zprávu každý, kdo ví o jakékoliv překážce pro kanonizační kauzu.
8. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
– v pondělí – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.
– v úterý – v 16.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
– ve středu – „Červená středa“ – den modliteb za pronásledované křesťany pro víru. Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
– ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
– v pátek – svátek sv. Ondřeje, apoštola – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
– v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
9. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Hospodin jako Král bude vládnout věčně. Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 25. listopadu 2018
Slavnost Ježíše Krista Krále. Končí starý církevní rok.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 26. listopadu 2018
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 27. listopadu 2018
V 16.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 28. listopadu 2018
„Červená středa“ – den solidarity s obětmi pronásledování pro víru.
Mše sv. na přímluvu blahoslavených mučedníků Michała a Zbigniewa – patronů míru a ochránců před terorismem – v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Čtvrtek – 29. listopadu 2018
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 30. listopadu 2018
Svátek sv. Ondřeje, apoštola.
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 1. prosince 2018
První sobota v měsíci.
Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 2. prosince 2018
1. Neděle adventní. Začíná nový církevní rok. Koná se sbírka na Kněžský
seminář.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátostí smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

31. neděle v mezidobí

Liturgické texty na 4.11.2018

31. neděle v mezidobí

1. ČTENÍ Dt 6, 2-6
Slyš, Izraeli: Miluj Hospodina, svého Boha, celým srdcem! 

Čtení z páté knihy Mojžíšovy.
Mojžíš řekl lidu:
„Boj se Hospodina, svého Boha, a zachovávej všechny jeho zákony a příkazy, které já ti přikazuj i – ty, tvůj syn a syn tvého syna – po všechny dny svého života, abys byl dlouho živ. Slyš, Izraeli, svědomitě je zachovávej, aby se ti dobře vedlo, abyste se velmi rozmnožili, jak to slíbil Hospodin, Bůh tvých otců, že ti dá zemi oplývající mlékem a medem. Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný. Miluj Hospodina, svého Boha, celým srdcem, celou duší a celou svou silou! Ať tato slova, která ti dnes přikazuji, zůstanou v tvém srdci!“ 2

Žl 18 (17), 2-3a. 3bc-4. 47+51ab Odp.: 2 
Odp.: Miluji tě, Hospodine, má sílo! 

Miluji tě, Hospodine, má sílo, Hospodine, má skálo, mé útočiště, zachránce můj!
Odp. 
Můj Bože, má skálo, na niž se utíkám, můj štíte, rohu mé spásy, ochrano má! Budu vzývat Hospodina, jemuž náleží chvála, a od svých nepřátel budu vysvobozen.
Odp. 
Ať žije Hospodin, požehnána bud‘ moje Skála, sláva bud‘ Bohu, mému spasiteli! Veliká vítězství jsi popřál svému králi, dáváš přízeň svému pomazanému.
Odp. 

2. ČTENÍ Žid 7, 23-28
Ježíš je navěky, a proto jeho kněžství nepřechází na nikoho jiného. 

Čtení z listu Židům.
Bratři!
V době starozákonní mnozí se stávali kněžími, protože umírali, a ne-mohli tedy jimi být stále; Ježíš však je navěky, a proto jeho kněžství nepřechází na nikoho jiného. Proto také je schopen přinést úplnou spásu těm, kdo skrze něho přicházejí k Bohu, neboť je stále živ, aby se za ně přimlouval.
Ano, právě takového velekněze jsme potřebovali: aby byl svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků, vyvýšený nad nebesa, který nemá zapotřebí, jako ( jiní ) velekněží, stále a stále podávat oběti nejprve za hříchy vlastní a teprve potom za hříchy lidu. (Ježíš) to učinil jednou provždy, když sám sebe přinesl v oběť.
Zákon totiž ustanovuje za velekněze lidi, kteří jsou podrobeni slabosti; ale ona přísaha – pozdější než Zákon ustanovuje Syna, který dosáhl dokonalosti navždy.

EVANGELIUM Mk 12, 28b-34
To je první přikázání. Druhé je mu podobné. 

Slova svatého evangelia podle Marka.
Jeden z učitelů Zákona přistoupil k Ježíšovi a zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“
Ježíš odpověděl: „První je toto: ‚Slyš, Izraeli! Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.‘ Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ Žádné jiné přikázání není větší než tato.“
Učitel Zákona mu na to řekl: „Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že on je jediný a není jiného kromě něho a milovat ho celým srdcem, celým rozumem a celou silou a milovat bliž-ního jako sám sebe je víc než všechny oběti a dary.“
Když Ježíš viděl, že ( učitel Zákona ) odpověděl rozumně, řekl mu: „Nejsi daleko od Bo-žího království.“ A nikdo se už neodvážil dát mu nějakou otázku.