Farní oznámení, bohoslužby a homilie na 1. neděli adventní – 2.12.2018

Uvedení do bohoslužby:
Touto neděli začíná nový liturgický rok a tím také počátek naší každoroční cesty k Vánocům. Boží Slovo nás vede k duchovnímu postoji, vhodnému pro tuto chvíli: „K Tobě pozvedám svou duši, Hospodine“, a v Evangeliu : „Vzpřimte se a zdvihnete hlavu, protože se blíží vaše vykoupení“.
Máme se připravit na příchod našeho Pána a Spasitele, Ježíše Krista – „který je, který byl a který přichází“, aby zachránil to, co zahynulo. Je třeba bdělosti a důvěry. „Dej mi poznat Tvoje cesty Pane, nauč mě chodit po Tvých stezkách“.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za duše zemřelých dárců mešních fundací zřízených před nástupem komunismu.

Následuje svěcení adventních věnců a svící:

Modleme se:
U Tebe, Pane, je tisíc let jako jeden den. Stále nás napomínáš skrze apoštola Pavla, abychom se probudili ze snu a očekávali den spásy. Prosíme Tě, požehnej + tyto věnce, aby jejich přítomnost nás naplnila svatou nadějí a touhou po spáse.
Bože, náš nejlepší Otče! Dal jsi nám svého Syna, Ježíše Krista, jako světlo světa. Požehnej + tyto adventní svíce, aby v době adventních příprav byly symbolem toho světla, které touží osvítit každého člověka. Učiň nás hodnými a připravenými na svátky Narození Tvého Syna, a dovol nám, abychom po smrti viděli Tvou spásu. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Po modlitbě kněz kropí věnce, svíce a lid. Pak následuje vstupní modlitba.

Farní oznámení:
1. Dnes je 1. neděle adventní. Začíná nový církevní, liturgický rok. Dnes je také první neděle v měsíci, proto na závěr bohoslužby se bude konat pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.
2. Od dnešní neděle bude putovat obraz Panny Marie a sv. Josefa – betlémských poutníků.
3. Dnešní sbírka je určena na bohoslovce a kněžský seminář.
4. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
– v pondělí – památka sv. Františka Xaverského, kněze – v 8.00 hod. v kapli na děkanství
– v úterý – památka sv. Barbory, panny a mučednice – v 17.00 hod. v kapli na děkanství
– ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství
– ve čtvrtek – památka sv. Mikuláše, biskupa – patrona naší farnosti, a první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání – v 17.00 hod. v kapli na děkanství
– v pátek – památka sv. Ambrože, biskupa a učitele Církve a zároveň první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše
– v sobotu – slavnost Panny Marie, Počaté bez poskvrny prvotního hříchu – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství a v 17.00 hod. Mše sv. s nedělní platností v Semonicích
5. příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Bděte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před Synem člověka“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 2. prosince 2018
1. Neděle adventní. Koná se sbírka na bohoslovce a kněžský seminář.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 3. prosince 2018
Památka sv. Františka Xaverského, kněze.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 4. prosince 2018
Památka sv. Barbory, panny a mučednice.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 5. prosince 2018
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 6. prosince 2018
Památka sv. Mikuláše, biskupa – patrona farnosti. První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 7. prosince 2018
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele Církve. První pátek v měsíci.
Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 8. prosince 2018
Slavnost Panny Marie, Počaté bez poskvrny prvotního hříchu.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 9. prosince 2018
2. Neděle adventní.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

Homilie na 1. neděli adventní ( C ) – 2. prosince 2018

„Hle, blíží se dní, praví Hospodin, kdy splním sliby, které jsem dal …“.
Těmito slovy začíná dnešní první čtení z knihy proroka Jeremiáše. Těmito slovy začíná také nový liturgický rok.
Drazí bratři a sestry, dnes vstupujeme do doby adventní. Adventní liturgie vyjadřuje čekání na Pánův příchod. Starozákonní lidé čekali na příchod Mesiáše. I my čekáme, že On jednou znovu přijde ve své slávě. Vždyť každou neděli během celého roku při bohoslužbě v Krédu vyznáváme: „A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce“.
Ano, advent je dobou čekání na příchod Spasitele. Každý rok si to znovu a znovu připomínáme. Čas touhy a volání po Mesiáši, který přijde, aby smířil svět se svým Otcem. Advent je zejména příležitostí k zastavení se v tom běžném životním shonu a ke ztišení. Je to příležitost k zamyšlení a přehodnocení našeho vztahu k Bohu a k bližním. Čas adventní je příležitostí, kdy můžeme začít znovu a lépe, kdy můžeme napravit to, co se nám nepovedlo anebo zdokonalit to dobré, co jsme už začali.
V této posvátné době pokorně se klaníme především před tajemstvím Zvěstování Panně Marii a tajemstvím Vtělení Slova Božího:
„Anděl Páně zvěstoval Panně Marii, a Ona počala z Ducha Svatého. Maria řekla: jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle Slova tvého“. „A Slovo se stalo tělem, a přebývalo mezi námi“.
Souhlas Panny Marie, který podle vůle Boží předcházel Vtěleni má velký význam v dějinách spásy. Vtělení Slova Božího je totiž spása člověka.
Tato všechna Bohem zjevená tajemství přesahují náš lidský rozum. To všechno můžeme jen poznat a pochopit očima víry. Proto je potřeba svou víru, tak často slabou a plnou pochybností, neustále prohlubovat a oživovat. Tak jako Panna Maria, která s vírou přijala Boží Slovo a které se v Jejím čistém těle mocí Svatého Ducha stalo pro nás člověkem. A při Navštívení svaté Alžběty slyšíme zvolání: „Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána“(Lk 1,45). Tak tedy Panna Maria je pro nás světlem na cestě víry a příkladem opravdového života z víry.
Dnes se pozastavujeme nad tajemstvím Vtěleného Slova, toho Slova, o kterém píše ve svém Evangeliu sv. Jan: „Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest“(Jan 1,1). Ano, Slovo, kterým se Bůh k nám obrací je živým Slovem. Má sílu přetvářet lidské srdce. Avšak domáhá se naší odpovědi. Proto také ve Mši svaté, hned po bohoslužbě Slova, společně vyznáváme apoštolské vyznání víry. Vyjadřujeme tím odhodlanost svědčit o tom celým naším životem, každým všedním dnem. Máme být pro dnešní svět lidmi víry, svědky víry, i kdybychom byli pronásledování a museli za víru položit svůj život. Při této příležitostí chci poděkovat těm farníkům, kteří minulou středu, takzvanou „Červenou“ přišli do kostela, aby účastí na Mši svaté a svými modlitbami projevili solidaritu se všemi pro víru utlačovanými a pronásledovanými křesťany.
Svatý Pavel, apoštol řekl: „Vyznáš-li svými ústy Ježíše Krista jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že Ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen“ (Řím. 10,9). Ano, víra je nezbytná ke spáse. Díky ní může nás Bůh přeměnit a otevřít nás na život Zmrtvýchvstalého. Ona je jakoby „branou“ pro smíření, pochopení sebe a jiných, milování druhého, také i nepřátele. Dává nám „nové oči“, jiný pohled na svět, který může vycházet jen z víry. Víra spočívá v samotné skutečnosti, že jsme uvěřili a odevzdali se do rukou Božích. Zavazuje člověka přilnout k poznané pravdě a podle jejích požadavků uspořádat celý svůj život.
Drazí bratři a sestry, adventem vstupujeme do nového církevního roku. V plné odpovědnosti za nový rok spásy se odvážně vydáváme se starozákonními proroky – Izaiášem, Jeremiášem, svatým Janem Křtitelem, s Pannou Marií a s ostatními svědky víry za Ježíšem, „který byl, který je a který přijde“.
„Vzpřimte se a zdvihnete hlavu, protože se blíží vaše vykoupení. Bděte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před synem člověka“ (Lk 21,25-36). Amen.