Slavnost Matky Boží, Panny Marie Nový Rok – 1. ledna 2019

Světový den modliteb za mír a pokoj ve světě

Uvedení do bohoslužby:
Drazí bratři a sestry, stojíme na prahu Nového Roku 2019 s důvěrou v Boží prozřetelnost a vyprošujeme si požehnání pro rok, o kterém nevíme, co nás v něm čeká, ale víme, že Boží láska a „Jeho milosrdenství, které trvá na věky“ nás neopustí. Jsme plní vánoční radosti, která roste z Boží lásky a dobroty, z Božího zájmu o člověka.
V důvěře v Boží pomoc se tedy odvažme otevřít Nový Rok 2019 znamením kříže:

K.: VE JMÉNU OTCE + I SYNA + I DUCHA SVATÉHO.
L.: Amen.

K.: Boží milost, pokoj a láska buď s vámi po celý rok a zůstaň s vámi stále.
L.: I s tebou.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za duše zemřelých dárců mešních fundací zřízených před nástupem komunismu.

Úkon kajícnosti:
Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

  1. Dnes je slavnost Panny Marie, Matky Boží, první den v Novém roce, Světový den modliteb za mír a pokoj ve světě.
  2. Zítra – ve středu je památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
  3. Ve čtvrtek – památka Nejsvětějšího Jména Ježíš a první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání – Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
  4. V pátek – první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
  5. V sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
  6. Také v sobotu – 5. ledna 2019 – se v 17.00 hodin v kostele sv. Jakuba uskuteční „Tříkrálový koncert“. Účinkují: Dětský pěvecký sbor Ostrováček ZŠ Na Ostrově a Komorní pěvecký sbor Kapa Gymnázia Jaroslava Žáka. Výtěžek dobrovolného vstupného bude v rámci Tříkrálové sbírky věnován Domovu sv. Josefa v Žirči.
  7. Příští neděli – 6. ledna – budeme prožívat slavnost Zjevení Páně, čili Tří Králů. Během Mše svaté se bude konat posvěcení vody, křídy a kadidla. Po Mši svaté u vchodu do kostela bude probíhat „Tříkrálová sbírka“.

Slavnostní požehnání:
Počátek roku, vánoční oktáv, slavnost Matky Boží, Panny Marie, světový den modliteb za mír a pokoj ve světě – je to toho mnoho pro jediný den. Avšak tento den také mnoho potřebuje, vždyť to má být počátek, a to nejen v kalendáři.
Ve jménu Božím, ve světle Jeho Milosrdné Tváře, kráčejme svou cestou. Díváme se na Ježíše Krista, On hledí na nás: Dítě se srdcem Božím a s očima své Matky.
Přejeme si vše dobré v Novém roce. Proto skloňme hlavy a pokorně prosme, aby nám naše Matka, Panna Maria, vyprosila to, co skutečně budeme letos potřebovat:

K.: Pán s vámi.
L.: I s tebou.
K.: Bůh, pramen veškerého požehnání, ať vám dá svou milost, chrání vás po celý rok a ať vám žehná. Amen.
Ať střeží neporušenost vaší víry, trpělivost naděje a velkodušnost lásky, abyste vytrvali až do konce. Amen.
Ať vždycky vyslyší vaše prosby, dá vašim dnům svůj řád a mír, a vede vás po cestě spásy. Amen.
Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec + i Syn + i Duch Svatý. Amen.

Neděle Svaté Rodiny – Ježíše, Marie a Josefa – Bohoslužby

30. prosince 2018
Vzpomínka na 20. výročí působení v královéhradecké diecézi

Vaše Excelence, otče biskupe Josefe, milí spolubratři v kněžské službě, drazí bratři a sestry, srdečně vás všechny vítám a zdravím v tento krásný a sváteční den.
Prožíváme radostnou dobu vánoční a k ní neodmyslitelně patří i dnešní svátek Svaté Rodiny. Bez ní si ani nelze Vánoce představit. Jako rodina Božích dětí zvláštním způsobem dnes pohlížíme na Svatou Rodinu. Naše myšlenky i srdce, plné živé víry, naděje a lásky obracejí se k Ježíši, Marii a Josefovi. Svatá Nazaretská Rodina, kterou už tradičně oslavujeme tuto první neděli po Narození Páně, je jakási perla, jakýsi vzor pro všechny rodiny světa.
Letošní rok, který se už chýlí ke konci, byl rokem ve znamení Svaté Rodiny. Papež František nás vybízel k tomu, abychom se také ve farnostech, které jsou rodinou rodin, setkávali a mluvili spolu o rodině, lásce a víře. V srpnu tohoto roku se v irském Dublinu uskutečnilo se Svatým otcem světové setkání rodin. Hlavní motto tohoto setkání znělo: „Evangelium rodiny – radost pro svět. Mluvme o rodině! Buďme rodinou!“
My jsme nejen mluvili o rodině, ale především po celý rok na závěr každé bohoslužby jsme se modlili za všechny rodiny, zvláště za rodiny v obtížných situacích, zkoušené nemocemi a bolestí, za ty, které jsou v krizi, rozvrácené nebo trýzněné nesvorností či nevěrou. Modlili jsme se za vlastní rodiny a příbuzné, abychom uprostřed dnešního světa dokázali ve všem následovat Svatou Rodinu.
Dnešní svátek Svaté Rodiny je zároveň patronátním svátkem Kongregace Misionářů Svaté Rodiny, ke které, jako řeholní kněz patřím. Moc jsem si přál a toužil jsem po tom, abych mohl právě dnes, s Nebeskými Patrony – Svatou Rodinou a se všemi svými blízkými, čili vámi bratři a sestry, oslavit 20. výročí mého působení v Čechách, v královéhradecké diecézi.
Sešli jsme se u oltáře, abychom společně s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem přinesli Bohu Otci nejsvětější oběť chvály a díků. Mše svatá – Eucharistie – to je nejkrásnější děkovná modlitba. Proto děkuji Pánu Bohu za 20 let mého působení v královéhradecké diecézi, v této jaroměřské farnosti, za všechny obdržené milostí a mě prokázané dobro. Zároveň prosím o potřebné zdraví a požehnání do dalších let mého kněžského života podle Božích plánů a Jeho vůle.
Vaše Excelence, otče biskupe, nyní prosím, abyste se ujal slova a předsedal našemu liturgickému shromáždění.

Slovo na závěr:
Naše dnešní slavnostní bohoslužba je u konce. Mnohokrát děkuji Vám, otče biskupe za vaši přítomnost, za pastorační návštěvu a za službu Božímu lidu jaroměřské farnosti. Srdečně děkuji vám, milí spolubratři v kněžské službě a řeholní společnosti Misionářů Svaté Rodiny. Děkuji vám drazí bratři a sestry za společnou modlitbu u příležitosti mého životního jubilea. Dvacet let života v Čechách a působení v královéhradecké diecézi, to je nejen kus času, ale i významná osobní událost. Když otec provinciál mě posílal do Čech, abych pomáhal blahé paměti, tehdy už nemocnému otci Józefowi Pleszczyńskiemu ve Dvoře Králové, ani jsem netušil, že budu tak dlouho žít v cizině, která se po celou tu dobu stala mým novým domovem.
Drazí bratři a sestry, zítra je poslední den v starém roce. Mše svatá na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží pomoc a požehnání do nového roku bude sloužena v 16.00 hod. v kostele sv. Mikuláše. V úterý, 1. ledna je slavnost Matky Boží, Panny Marie. Mše svatá bude sloužena jako v neděli, to je v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše. Srdečně vás zvu.
A nyní, dříve než obdržíme Boží požehnání od otce biskupa a rozejdeme se domů, obnovíme ještě před obrazem – ikonou Svaté Rodiny, zasvěcení našich rodin pod jejich ochranu. Jsme rádi, že máme tak veliké patrony, kterým můžeme úplně důvěřovat a pod jejich ochranou odvážně kráčet cestou svého života a povolání.
Po skončené Mši svaté, prosím, abyste ještě neodcházeli. Uděláme si na památku dnešního dne společnou fotografii. Děkuji.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 30. prosince 2018
Svátek Svaté Rodiny: Ježíše, Marie a Josefa.
Mše sv. v 15.00 hod. v kostele sv. Mikuláše. Celebruje J.E. Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup královéhradecký.

Pondělí – 31. prosince 2018
Poslední den v roce. Památka sv. Silvestra I., papeže.
V 16.00 hod. – Mše sv. v kostele sv. Mikuláše: Na poděkování za minulý rok s prosbou o Boží pomoc a požehnání do nového roku.

Úterý – 1. ledna 2019
Slavnost Matky Boží, Panny Marie. První den v novém roce. Světový den modliteb za mír a pokoj ve světě.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Středa – 2. ledna 2019
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 3. ledna 2019
Památka Nejsvětějšího Jména Ježíš. První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 4. ledna 2019
První pátek v měsíci.
Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 5. ledna 2019
První sobota v měsíci.
Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 6. ledna 2019
Slavnost Zjevení Páně – Tří Králů.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

Farní oznámení, bohoslužby a homilie na 4. Neděli adventní 23. prosince 2018

Uvedení do bohoslužby:
Stojíme na konci adventní doby.
V adventní době nás liturgie vede třemi velkými osobnostmi: Izaiášem, Janem Křtitelem a Marií.
Dnes k nám mluví Panna Maria. Pomáhá nám posilovat se a soustřeďovat na naše očekávání. „Pán už je blízko“. Slyšíme Jeho kroky, slyšíme, jak pro nás bije Jeho srdce. Proto přivítejme dnes Pána s pokornou láskou jako Panna Maria.

Úmysl mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na dobrý úmysl dárce.

Úkon kajícnosti:
Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:
1. Dnes je 4. neděle adventní. Končíme přípravu na Vánoce. Už brzo budeme oslavovat tajemství Narození Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele. Snažme se proto, abychom tyto svátky prožívali nejen s radostí, ale také s vděčností Bohu Otci za dar Jeho jednorozeného Syna, kterého seslal na zem pro naši spásu.
2. Je potřeba zajistit bezpečnost chrámu na slavný den Narození Páně a na svátek sv. Štěpána, kdy bude umožněna návštěva Betléma širší veřejnosti. Vzadu na oltáři NPM jsou listiny. Jsou ještě prázdná místa, proto prosím, abyste se zapojili a zapsali se na dobu, kdy budete moci být v kostele přítomni.
3. Zítra je Štědrý den. Mše sv. bude sloužena v 8.00 hodin ráno v kapli na děkanství a pak přesně o půlnoci – ve 24.00 hodin – Půlnoční Mše svatá v kostele sv. Mikuláše. Srdečně vás všechny zvu.
4. V úterý – 25. prosince – slavnost Narození Páně. Slavnostní Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše a v 10.15 hod. ve Velichovkách.
5. Ve středu – 26. prosince – svátek sv. Štěpána, jáhna a prvomučedníka – Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.
6. Ve čtvrtek – svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty – Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
7. V pátek – svátek svatých Mláďátek, mučedníků – Mše sv. a pobožnost u Jesliček v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
8. V sobotu – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
9. Příští neděli – 30. prosince – je svátek Svaté Rodiny: Ježíše, Marie a Josefa. Končí rok zasvěcený Svaté Rodině. Po celou tu dobu jsme se modlili a vyprošovali jsme pro nás a pro vlastní rodinné příslušníky potřebné dary a milosti, abychom uprostřed dnešního světa dokázali ve všem následovat Svatou Rodinu. Tento svátek je zároveň patronátním svátkem Kongregace Misionářů Svaté Rodiny, ke které, jako řeholní kněz patřím. Při této příležitosti budu chtít se svými řeholními spolubratry působícími ve farnostech naší diecéze, oslavit 20. výročí mého příchodu do Čech, do královéhradecké diecéze. Našemu liturgickému shromáždění bude předsedat Jeho Excelence Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup. Tato slavnostní Mše svatá bude sloužena v 15.00 hodin v kostele sv. Mikuláše. Vás – drazí bratři a sestry, jako mou farní rodinu – srdečně zvu. Přijměte mé pozvání a připojte se prosím, k mému díkůvzdání.

Slovo na závěr
„Rosu dejte nebesa shůry, právo ať se vyleje jako déšť z oblak; ať se otevře země a zplodí spásu!“

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 23. prosince 2018
4. Neděle adventní.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 24. prosince 2018
Štědrý den.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
Ve 24.00 hod. – Půlnoční Mše svatá – v kostele sv. Mikuláše.

Úterý – 25. prosince 2018
Slavnost Narození Páně.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Středa – 26. prosince 2018
Svátek sv. Štěpána, jáhna a prvomučedníka.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Čtvrtek – 27. prosince 2018
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty.
Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Pátek – 28. prosince 2018
Svátek svatých Mláďátek, mučedníků.
Mše sv. a pobožnost u Jesliček v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 29. prosince 2018
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 30. prosince 2018
Svátek Svaté Rodiny: Ježíše, Marie a Josefa.
Mše sv. v 15.00 hod. v kostele sv. Mikuláše. Celebruje J.E. Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup královéhradecký.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

Homilie na 4. neděli adventní ( C ) – 23. prosince 2018

„Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána“.

Drazí bratři a sestry, prošli jsme adventní dobou na její vrchol. A na tomto vrcholu stojí Maria – Královna adventu. Dnešními liturgickými texty, a zejména Evangeliem vstupujeme do Jejího tajemství.
Před dvěma tisíci lety se v starověké Palestině naplnila řada biblických proroctví o příchodu Mesiáše, Bohem seslaného Zachránce lidstva. Měl pocházet z královského Davidova rodu a narodit se v městě Betlémě. O tom právě pojednává dnešní první čtení z knihy proroka Micheáše: „A ty, Betléme Efratský, maličký jsi mezi judskými městy, z tebe mi vyjde ten, který bude vládcem v Izraeli, jeho původ je od pradávna, od věčnosti“.
Posláním Mesiáše bylo obětovat svůj život za vinu lidí, a tím je ospravedlnit před Bohem. Boží sliby o příchodu Mesiáše se naplnily v osobě Ježíše Krista. Apoštol Pavel v listě Židům píše: „Když Kristus přicházel na svět, řekl: „Tady jsem, aby plnil, Bože, tvou vůli, jak je to o mně psáno ve svítku knihy…“. „A touto „vůlí“ jsme posvěceni obětováním těla Ježíše Krista jednou provždy“.
Drazí bratři a sestry, pro narození Mesiáše si Bůh vyvolil jednu prostou mladou dívku. Maria byla ke svému požehnanému úkolu dobře připravena: vírou a láskou k Bohu, výchovou v Jeho přikázáních, poslušností a ochotou k oběti. Pán Bůh byl s Ní a zahrnul Ji svou milostí.
Maria byla v té době snoubenkou Josefa, tesaře v Nazaretu, který pocházel z rodu Davidova. Jemu měla zachovat věrnost od zásnub až do konce života. Najednou k Ní proniká zázračné Boží poselství, které má naplnit a od základu změnit Její život. „Buď zdráva, milostí plná, Pán s tebou“ – tak Ji oslovil anděl Gabriel a pokračoval: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán mu dá trůn jeho předka Davida. Na věky bude kralovat nad Jakubovým rodem a jeho království nebude mít konce“. „Jak se to může stát, vždyť muže nepoznávám?“ – táže se ustrašená Maria. Anděl Jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch Svatý a moc Nejvyššího tě zastíní, proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží“. Maria přijímá slovo zaslíbení i povzbuzení a podřizuje se pokorně Boží vůli, i když jí zatím nerozumí: „Hle, jsem služebnice Páně, staň se mi podle slova tvého“.
Později, v domě své příbuzné Alžběty, je znovu ujištěna jejími slovy. Slyšeli jsme to v dnešním Evangeliu: „Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána“: Z Mariina srdce vytryskne jako odpověď nádherný chvalozpěv Bohu za prokázanou milost: „Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení…“.
V této požehnané chvíli získává odvahu a sílu ke všemu, co přijde a co nebude snadné. A tak přijímá obtížnou cestu do Betléma, i prostý chlév s jesličkami, ve kterém se museli s Josefem ubytovat. Nenašli totiž jiné místo. Když přišla Její hodina, porodila tam svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí.
Drazí bratři a sestry, blíží se památka prvního příchodu Ježíše na svět, a mnozí lidé nadále vnímají život Marie a narození Jejího Syna Ježíše Krista, jen jako poetický vánoční příběh nebo něžnou a krásnou pohádku. To není pohádka! Nejde též o romantickou mystiku, nebo levnou pomoc či útěchu. Co nám opravdu Maria svým životem říká? Je příkladem odvážného svědectví víry a plnění Boží vůle, kterou máme uskutečňovat i my ve svém životě.
Tak tedy, dnešní poslední adventní neděli můžeme nazvat „Mariánskou“. Připravujme se i my vírou a láskou – jako Panna Maria – na dobré prožití Vánoc. Amen.

Farní oznámení, bohoslužby a homilie na 3. Neděle Adventní – Gaudete – Růžová 16. prosince 2018

Uvedení do bohoslužby:
Na věnci hoří již tři svíce. Dnes je třetí adventní neděle, růžová, radostná.
„Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se!“ To jsou slova sv. Pavla nejen k Filipanům, ale ke všem lidem všech časů, národů, barev pletí, kteří uvěřili v Evangelium Ježíše Krista. Je to slovo adresované i nám.
„Pán už je blízko!“ V bohoslužbě Slova se opět setkáváme se svatým Janem Křtitelem, který nám dnes v Evangeliu radí, jak se máme chystat na Vánoce, na setkání se svým Vykupitelem.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zemřelého Jiřího Nováka k 10. výročí úmrtí a celou rodinu.

Úkon kajícnosti:
Kdybychom řekli, že nemáme hřích, sami sebe klameme a pravda v nás není. Vyznejme tedy Bohu i sobě navzájem své hříchy, a Bůh nám odpustí, protože je věrný a spravedlivý.

Farní oznámení:
1. Dnes je 3. neděle adventní. Tato neděle nám připomíná, že máme s radostí a touhou po Kristu prožívat dobu adventní a očekávat Jeho příchod.
2. Mnohokrát děkuji těm farníkům, kteří postavili Betlém.
3. Je potřeba zajistit bezpečnost chrámu na Boží Hod Vánoční a na svátek sv. Štěpána, kdy bude umožněna návštěva Betléma širší veřejnosti. Vzadu na oltáři NPM jsou rozpisy na oba dny. Prosím, abyste se podle svých možnosti zapsali na dobu, kdy budete moci být v kostele přítomni.
4. Ve čtvrtek 20. prosince 2018 se bude v 19.00 hodin v kostele Nanebevstoupení Páně v Josefově konat koncert „Česká Mše Vánoční“ Jakuba Jana Ryby.
5. Co nejsrdečněji jste také pozvaní na vánoční hudebně dramatické pásmo „Andělská noc“, které se koná v pátek 21. prosince 2018 v kostele Proměnění Páně ve Velichovkách v 17.00 hodin. Účinkují děti a dospělí z Jasenné a z Velichovek.
6. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:
– v úterý – Bohoslužba Slova v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
– ve čtvrtek – Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
– v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
– v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.
7. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Radujte se! Vždycky se radujte! Pán je blízko!“

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 16. prosince 2018
3. Neděle adventní – Gaudete – Růžová.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 17. prosince 2018
Mše sv. není.

Úterý – 18. prosince 2018
V 17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Středa – 19. prosince 2018
Mše sv. není.

Čtvrtek – 20. prosince 2018
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 21. prosince 2018
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 22. prosince 2018
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.

Neděle – 23. prosince 2018
4. Neděle adventní.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

Homilie na 3. neděli adventní ( C ) – 16. prosince 2018

„Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko!“

Drazí bratři a sestry, touto vstupní mešní antifonou začíná dnes třetí neděle adventní.
Liturgické texty této neděle jsou plné naděje a útěchy, jsou proniknuté hlubokou radostí. Už na začátku prvního čtení z knihy proroka Sofoniáše slyšíme: „Jásej, siónská dcero, zaplesej, Izraeli, raduj se a vesel celým srdcem“. Také apoštol Pavel v listě Filipanům, nás vybízí, abychom se radovali, o nic neměli starost, ale abychom ve všem předkládali Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním. Důvod této radosti a vděčnosti spočívá v tom, že příchod Páně, to znamená Jeho slavný návrat, je jistý a neopozdí se. Náš Spasitel a zároveň naše vykoupení je blízko.
Pán přijde, ale zároveň už je skrytě s námi. Přichází stále, dává nám sebe, především v Eucharistii, aby se naše čekání na Něj stávalo opravdovějším, a proto radostnějším. Proto Advent není pouze fialový, tedy vážný a kající. Je také růžový, plný radostného očekávání.
Jsme už za polovinou adventní přípravy na Boží příchod. Prorok Sofoniáš říká: „Neboj se! Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, plesá nad tebou v radosti, obnovil k tobě svou lásku, s veselím nad tebou jásá jako ve dnech svátku“. Proč tedy, bychom se neměli z toho dnes radovat?
Drazí bratři a sestry, podle čeho se poznají křesťané? Podle toho snad, že přesně vědí, co je správné a co je nesprávné? Nebo podle toho, že se dívají pesimistický do budoucnosti? Podle toho, že se v těžkých životních situacích obracejí na Boha? Texty dnešní liturgie nám právě výrazně připomínají, že my křesťané máme být lidmi, kteří se umějí radovat i že naším posláním je vyzařovat tuto radost do světa. Radost, nikoliv tedy smutek, ponurost a pesimismus nás mají odlišovat od lidí, kteří nemají víru, naději ani lásku k Bohu. Víra nás pochopitelně nechrání před problémy a životními těžkostmi. Ale má nám dodávat naději a znásobovat naši lásku v každé životní situaci.
Radost může být chvilková, která brzy vyprchá. Může být však i trvalým citem. Záleží na tom, kde ji hledáme. Pravá radost nepramení z hmotných věcí ale v duchovnu. My křesťané se máme proto opírat o Krista našeho Pána a Spasitele a vkládat svou naději i prosby v Něho a nebudeme zklamání. Protože On dává radost trvalou. A pak, když s Ním budeme všechno začínat i končit, předkládat Mu své úspěchy i trable, On to promění v trvalou radost, která v nás zůstane. Přesně tak, jak to píše v dnešním druhém čtení sv. Pavel: „Pak Boží pokoj, který převyšuje všecko pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši“. Záleží na nás, jakou máme důvěru a jak opravdově se opřeme o Pána a budeme s Ním žít.
Opravdová a trvalá radost pramení též z čistého srdce. Proto nelze prožít skutečnou radost bez očištění a obrácení. Abychom se dokázali radovat, musíme nejprve osvobodit se od pocitu hříchů a viny. Jan Křtitel proto vyzývá každého osobně podívat se do vlastní duše, do vlastního srdce, abychom poznali jak vypadá toto naše očekávání příchodu Spasitele. „Lidé se ptali Jana Křtitele: „Co máme dělat?“ Ten největší z proroků burcoval a povzbuzoval lidi své doby ke změně smyšlení a pokorné kajícnosti. Ale povzbuzuje také i nás, lidi 21. století, abychom dělali totéž.
Drazí bratři a sestry, blížíme se ke slavnosti Narození Pána Ježíše. Využijme ještě této adventní doby, doby přípravy na příchod Vykupitele k tomu, abychom dali do pořádku své účty s Bohem, a letošní Vánoce budou pro nás opravdu radostné a milostiplné a celý náš další život ať je dobrou přípravou na Vánoce věčné, na naše šťastné setkání s Tím, „který je, který byl a který znovu přijde“. Amen.

Farní oznámení a bohoslužby na 2. neděli adventní – 9. prosince 2018

Uvedení do bohoslužby:
Radostnou zvěstí dnešní neděle je zpráva, že Bůh k nám přichází, že nám jde vstříc. Ale také, že my Mu máme připravovat cestu: snižovat hory pýchy, zasypávat propastí sobectví a nelásky.
Ze století na století zní hlas Herolda Páně – Jana Křtitele, a jeho výzva lidstvu, aby přijalo svého Pána a Osvoboditele.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na poděkování Pánu Bohu za dar života, s prosbou o zdraví a Boží požehnání do dalších let života k 66. narozeninám paní Julie Wenclové.

Úkon kajícnosti:
Nyní projevme svou ochotu k vnitřnímu obrácení už zde, veřejně, před Bohem i před lidmi. Litujme svých hříchů a prosme o odpuštění.

Farní oznámení:
1. Dnes je 2. neděle adventní.
2. Bude potřeba postavit v kostele Betlém. Proto prosím několik ochotných mužů, farníků, aby se s panem kostelníkem a mezi sebou domluvili na den a hodinu, kdy se vám to bude hodit, a tak připravili náš kostel na vánoční svátky. Předem vám všem děkuji.
3. Je také potřeba zajistit bezpečnost chrámu na Boží Hod Vánoční a na následující den, na svátek sv. Štěpána, kdy bude umožněna návštěva Betléma širší veřejnosti. Vzadu na oltáři NPM jsou listiny. Prosím, abyste se podle svých možnosti zapojili a zapsali se na dobu, kdy budete moci být v kostele přítomni.
4. Na oltáři NPM máte také k dispozici vigilijní oplatky.
5. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
– v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
– v úterý – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
– ve středu – památka Panny Marie Guadalupské – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
– ve čtvrtek – památka sv. Lucie, panny a mučednice – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
– v pátek – památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele Církve – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
– v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.
6. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Připravte cestu Pánu, vyrovnejte Mu stezky! Každý člověk uzří Boží spásu“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 9. prosince 2018
2. Neděle adventní.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 10. prosince 2018
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 11. prosince 2018
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 12. prosince 2018
Památka Panny Marie Guadalupské.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 13. prosince 2018
Památka sv. Lucie, panny a mučednice.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 14. prosince 2018
Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele Církve.
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 15. prosince 2018
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 16. prosince 2018
3. Neděle adventní – „Růžová neděle – radosti“.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)