Farní oznámení, bohoslužby a homilie na 3. Neděle Adventní – Gaudete – Růžová 16. prosince 2018

Uvedení do bohoslužby:
Na věnci hoří již tři svíce. Dnes je třetí adventní neděle, růžová, radostná.
„Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se!“ To jsou slova sv. Pavla nejen k Filipanům, ale ke všem lidem všech časů, národů, barev pletí, kteří uvěřili v Evangelium Ježíše Krista. Je to slovo adresované i nám.
„Pán už je blízko!“ V bohoslužbě Slova se opět setkáváme se svatým Janem Křtitelem, který nám dnes v Evangeliu radí, jak se máme chystat na Vánoce, na setkání se svým Vykupitelem.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zemřelého Jiřího Nováka k 10. výročí úmrtí a celou rodinu.

Úkon kajícnosti:
Kdybychom řekli, že nemáme hřích, sami sebe klameme a pravda v nás není. Vyznejme tedy Bohu i sobě navzájem své hříchy, a Bůh nám odpustí, protože je věrný a spravedlivý.

Farní oznámení:
1. Dnes je 3. neděle adventní. Tato neděle nám připomíná, že máme s radostí a touhou po Kristu prožívat dobu adventní a očekávat Jeho příchod.
2. Mnohokrát děkuji těm farníkům, kteří postavili Betlém.
3. Je potřeba zajistit bezpečnost chrámu na Boží Hod Vánoční a na svátek sv. Štěpána, kdy bude umožněna návštěva Betléma širší veřejnosti. Vzadu na oltáři NPM jsou rozpisy na oba dny. Prosím, abyste se podle svých možnosti zapsali na dobu, kdy budete moci být v kostele přítomni.
4. Ve čtvrtek 20. prosince 2018 se bude v 19.00 hodin v kostele Nanebevstoupení Páně v Josefově konat koncert „Česká Mše Vánoční“ Jakuba Jana Ryby.
5. Co nejsrdečněji jste také pozvaní na vánoční hudebně dramatické pásmo „Andělská noc“, které se koná v pátek 21. prosince 2018 v kostele Proměnění Páně ve Velichovkách v 17.00 hodin. Účinkují děti a dospělí z Jasenné a z Velichovek.
6. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:
– v úterý – Bohoslužba Slova v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
– ve čtvrtek – Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
– v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
– v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.
7. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Radujte se! Vždycky se radujte! Pán je blízko!“

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 16. prosince 2018
3. Neděle adventní – Gaudete – Růžová.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 17. prosince 2018
Mše sv. není.

Úterý – 18. prosince 2018
V 17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Středa – 19. prosince 2018
Mše sv. není.

Čtvrtek – 20. prosince 2018
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 21. prosince 2018
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 22. prosince 2018
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.

Neděle – 23. prosince 2018
4. Neděle adventní.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

Homilie na 3. neděli adventní ( C ) – 16. prosince 2018

„Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko!“

Drazí bratři a sestry, touto vstupní mešní antifonou začíná dnes třetí neděle adventní.
Liturgické texty této neděle jsou plné naděje a útěchy, jsou proniknuté hlubokou radostí. Už na začátku prvního čtení z knihy proroka Sofoniáše slyšíme: „Jásej, siónská dcero, zaplesej, Izraeli, raduj se a vesel celým srdcem“. Také apoštol Pavel v listě Filipanům, nás vybízí, abychom se radovali, o nic neměli starost, ale abychom ve všem předkládali Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním. Důvod této radosti a vděčnosti spočívá v tom, že příchod Páně, to znamená Jeho slavný návrat, je jistý a neopozdí se. Náš Spasitel a zároveň naše vykoupení je blízko.
Pán přijde, ale zároveň už je skrytě s námi. Přichází stále, dává nám sebe, především v Eucharistii, aby se naše čekání na Něj stávalo opravdovějším, a proto radostnějším. Proto Advent není pouze fialový, tedy vážný a kající. Je také růžový, plný radostného očekávání.
Jsme už za polovinou adventní přípravy na Boží příchod. Prorok Sofoniáš říká: „Neboj se! Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, plesá nad tebou v radosti, obnovil k tobě svou lásku, s veselím nad tebou jásá jako ve dnech svátku“. Proč tedy, bychom se neměli z toho dnes radovat?
Drazí bratři a sestry, podle čeho se poznají křesťané? Podle toho snad, že přesně vědí, co je správné a co je nesprávné? Nebo podle toho, že se dívají pesimistický do budoucnosti? Podle toho, že se v těžkých životních situacích obracejí na Boha? Texty dnešní liturgie nám právě výrazně připomínají, že my křesťané máme být lidmi, kteří se umějí radovat i že naším posláním je vyzařovat tuto radost do světa. Radost, nikoliv tedy smutek, ponurost a pesimismus nás mají odlišovat od lidí, kteří nemají víru, naději ani lásku k Bohu. Víra nás pochopitelně nechrání před problémy a životními těžkostmi. Ale má nám dodávat naději a znásobovat naši lásku v každé životní situaci.
Radost může být chvilková, která brzy vyprchá. Může být však i trvalým citem. Záleží na tom, kde ji hledáme. Pravá radost nepramení z hmotných věcí ale v duchovnu. My křesťané se máme proto opírat o Krista našeho Pána a Spasitele a vkládat svou naději i prosby v Něho a nebudeme zklamání. Protože On dává radost trvalou. A pak, když s Ním budeme všechno začínat i končit, předkládat Mu své úspěchy i trable, On to promění v trvalou radost, která v nás zůstane. Přesně tak, jak to píše v dnešním druhém čtení sv. Pavel: „Pak Boží pokoj, který převyšuje všecko pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši“. Záleží na nás, jakou máme důvěru a jak opravdově se opřeme o Pána a budeme s Ním žít.
Opravdová a trvalá radost pramení též z čistého srdce. Proto nelze prožít skutečnou radost bez očištění a obrácení. Abychom se dokázali radovat, musíme nejprve osvobodit se od pocitu hříchů a viny. Jan Křtitel proto vyzývá každého osobně podívat se do vlastní duše, do vlastního srdce, abychom poznali jak vypadá toto naše očekávání příchodu Spasitele. „Lidé se ptali Jana Křtitele: „Co máme dělat?“ Ten největší z proroků burcoval a povzbuzoval lidi své doby ke změně smyšlení a pokorné kajícnosti. Ale povzbuzuje také i nás, lidi 21. století, abychom dělali totéž.
Drazí bratři a sestry, blížíme se ke slavnosti Narození Pána Ježíše. Využijme ještě této adventní doby, doby přípravy na příchod Vykupitele k tomu, abychom dali do pořádku své účty s Bohem, a letošní Vánoce budou pro nás opravdu radostné a milostiplné a celý náš další život ať je dobrou přípravou na Vánoce věčné, na naše šťastné setkání s Tím, „který je, který byl a který znovu přijde“. Amen.