Farní oznámení, bohoslužby a homilie na 4. Neděli adventní 23. prosince 2018

Uvedení do bohoslužby:
Stojíme na konci adventní doby.
V adventní době nás liturgie vede třemi velkými osobnostmi: Izaiášem, Janem Křtitelem a Marií.
Dnes k nám mluví Panna Maria. Pomáhá nám posilovat se a soustřeďovat na naše očekávání. „Pán už je blízko“. Slyšíme Jeho kroky, slyšíme, jak pro nás bije Jeho srdce. Proto přivítejme dnes Pána s pokornou láskou jako Panna Maria.

Úmysl mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na dobrý úmysl dárce.

Úkon kajícnosti:
Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:
1. Dnes je 4. neděle adventní. Končíme přípravu na Vánoce. Už brzo budeme oslavovat tajemství Narození Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele. Snažme se proto, abychom tyto svátky prožívali nejen s radostí, ale také s vděčností Bohu Otci za dar Jeho jednorozeného Syna, kterého seslal na zem pro naši spásu.
2. Je potřeba zajistit bezpečnost chrámu na slavný den Narození Páně a na svátek sv. Štěpána, kdy bude umožněna návštěva Betléma širší veřejnosti. Vzadu na oltáři NPM jsou listiny. Jsou ještě prázdná místa, proto prosím, abyste se zapojili a zapsali se na dobu, kdy budete moci být v kostele přítomni.
3. Zítra je Štědrý den. Mše sv. bude sloužena v 8.00 hodin ráno v kapli na děkanství a pak přesně o půlnoci – ve 24.00 hodin – Půlnoční Mše svatá v kostele sv. Mikuláše. Srdečně vás všechny zvu.
4. V úterý – 25. prosince – slavnost Narození Páně. Slavnostní Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše a v 10.15 hod. ve Velichovkách.
5. Ve středu – 26. prosince – svátek sv. Štěpána, jáhna a prvomučedníka – Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.
6. Ve čtvrtek – svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty – Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
7. V pátek – svátek svatých Mláďátek, mučedníků – Mše sv. a pobožnost u Jesliček v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
8. V sobotu – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
9. Příští neděli – 30. prosince – je svátek Svaté Rodiny: Ježíše, Marie a Josefa. Končí rok zasvěcený Svaté Rodině. Po celou tu dobu jsme se modlili a vyprošovali jsme pro nás a pro vlastní rodinné příslušníky potřebné dary a milosti, abychom uprostřed dnešního světa dokázali ve všem následovat Svatou Rodinu. Tento svátek je zároveň patronátním svátkem Kongregace Misionářů Svaté Rodiny, ke které, jako řeholní kněz patřím. Při této příležitosti budu chtít se svými řeholními spolubratry působícími ve farnostech naší diecéze, oslavit 20. výročí mého příchodu do Čech, do královéhradecké diecéze. Našemu liturgickému shromáždění bude předsedat Jeho Excelence Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup. Tato slavnostní Mše svatá bude sloužena v 15.00 hodin v kostele sv. Mikuláše. Vás – drazí bratři a sestry, jako mou farní rodinu – srdečně zvu. Přijměte mé pozvání a připojte se prosím, k mému díkůvzdání.

Slovo na závěr
„Rosu dejte nebesa shůry, právo ať se vyleje jako déšť z oblak; ať se otevře země a zplodí spásu!“

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 23. prosince 2018
4. Neděle adventní.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 24. prosince 2018
Štědrý den.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
Ve 24.00 hod. – Půlnoční Mše svatá – v kostele sv. Mikuláše.

Úterý – 25. prosince 2018
Slavnost Narození Páně.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Středa – 26. prosince 2018
Svátek sv. Štěpána, jáhna a prvomučedníka.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Čtvrtek – 27. prosince 2018
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty.
Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Pátek – 28. prosince 2018
Svátek svatých Mláďátek, mučedníků.
Mše sv. a pobožnost u Jesliček v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 29. prosince 2018
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 30. prosince 2018
Svátek Svaté Rodiny: Ježíše, Marie a Josefa.
Mše sv. v 15.00 hod. v kostele sv. Mikuláše. Celebruje J.E. Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup královéhradecký.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

Homilie na 4. neděli adventní ( C ) – 23. prosince 2018

„Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána“.

Drazí bratři a sestry, prošli jsme adventní dobou na její vrchol. A na tomto vrcholu stojí Maria – Královna adventu. Dnešními liturgickými texty, a zejména Evangeliem vstupujeme do Jejího tajemství.
Před dvěma tisíci lety se v starověké Palestině naplnila řada biblických proroctví o příchodu Mesiáše, Bohem seslaného Zachránce lidstva. Měl pocházet z královského Davidova rodu a narodit se v městě Betlémě. O tom právě pojednává dnešní první čtení z knihy proroka Micheáše: „A ty, Betléme Efratský, maličký jsi mezi judskými městy, z tebe mi vyjde ten, který bude vládcem v Izraeli, jeho původ je od pradávna, od věčnosti“.
Posláním Mesiáše bylo obětovat svůj život za vinu lidí, a tím je ospravedlnit před Bohem. Boží sliby o příchodu Mesiáše se naplnily v osobě Ježíše Krista. Apoštol Pavel v listě Židům píše: „Když Kristus přicházel na svět, řekl: „Tady jsem, aby plnil, Bože, tvou vůli, jak je to o mně psáno ve svítku knihy…“. „A touto „vůlí“ jsme posvěceni obětováním těla Ježíše Krista jednou provždy“.
Drazí bratři a sestry, pro narození Mesiáše si Bůh vyvolil jednu prostou mladou dívku. Maria byla ke svému požehnanému úkolu dobře připravena: vírou a láskou k Bohu, výchovou v Jeho přikázáních, poslušností a ochotou k oběti. Pán Bůh byl s Ní a zahrnul Ji svou milostí.
Maria byla v té době snoubenkou Josefa, tesaře v Nazaretu, který pocházel z rodu Davidova. Jemu měla zachovat věrnost od zásnub až do konce života. Najednou k Ní proniká zázračné Boží poselství, které má naplnit a od základu změnit Její život. „Buď zdráva, milostí plná, Pán s tebou“ – tak Ji oslovil anděl Gabriel a pokračoval: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán mu dá trůn jeho předka Davida. Na věky bude kralovat nad Jakubovým rodem a jeho království nebude mít konce“. „Jak se to může stát, vždyť muže nepoznávám?“ – táže se ustrašená Maria. Anděl Jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch Svatý a moc Nejvyššího tě zastíní, proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží“. Maria přijímá slovo zaslíbení i povzbuzení a podřizuje se pokorně Boží vůli, i když jí zatím nerozumí: „Hle, jsem služebnice Páně, staň se mi podle slova tvého“.
Později, v domě své příbuzné Alžběty, je znovu ujištěna jejími slovy. Slyšeli jsme to v dnešním Evangeliu: „Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána“: Z Mariina srdce vytryskne jako odpověď nádherný chvalozpěv Bohu za prokázanou milost: „Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení…“.
V této požehnané chvíli získává odvahu a sílu ke všemu, co přijde a co nebude snadné. A tak přijímá obtížnou cestu do Betléma, i prostý chlév s jesličkami, ve kterém se museli s Josefem ubytovat. Nenašli totiž jiné místo. Když přišla Její hodina, porodila tam svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí.
Drazí bratři a sestry, blíží se památka prvního příchodu Ježíše na svět, a mnozí lidé nadále vnímají život Marie a narození Jejího Syna Ježíše Krista, jen jako poetický vánoční příběh nebo něžnou a krásnou pohádku. To není pohádka! Nejde též o romantickou mystiku, nebo levnou pomoc či útěchu. Co nám opravdu Maria svým životem říká? Je příkladem odvážného svědectví víry a plnění Boží vůle, kterou máme uskutečňovat i my ve svém životě.
Tak tedy, dnešní poslední adventní neděli můžeme nazvat „Mariánskou“. Připravujme se i my vírou a láskou – jako Panna Maria – na dobré prožití Vánoc. Amen.