Neděle Svaté Rodiny – Ježíše, Marie a Josefa – Bohoslužby

30. prosince 2018
Vzpomínka na 20. výročí působení v královéhradecké diecézi

Vaše Excelence, otče biskupe Josefe, milí spolubratři v kněžské službě, drazí bratři a sestry, srdečně vás všechny vítám a zdravím v tento krásný a sváteční den.
Prožíváme radostnou dobu vánoční a k ní neodmyslitelně patří i dnešní svátek Svaté Rodiny. Bez ní si ani nelze Vánoce představit. Jako rodina Božích dětí zvláštním způsobem dnes pohlížíme na Svatou Rodinu. Naše myšlenky i srdce, plné živé víry, naděje a lásky obracejí se k Ježíši, Marii a Josefovi. Svatá Nazaretská Rodina, kterou už tradičně oslavujeme tuto první neděli po Narození Páně, je jakási perla, jakýsi vzor pro všechny rodiny světa.
Letošní rok, který se už chýlí ke konci, byl rokem ve znamení Svaté Rodiny. Papež František nás vybízel k tomu, abychom se také ve farnostech, které jsou rodinou rodin, setkávali a mluvili spolu o rodině, lásce a víře. V srpnu tohoto roku se v irském Dublinu uskutečnilo se Svatým otcem světové setkání rodin. Hlavní motto tohoto setkání znělo: „Evangelium rodiny – radost pro svět. Mluvme o rodině! Buďme rodinou!“
My jsme nejen mluvili o rodině, ale především po celý rok na závěr každé bohoslužby jsme se modlili za všechny rodiny, zvláště za rodiny v obtížných situacích, zkoušené nemocemi a bolestí, za ty, které jsou v krizi, rozvrácené nebo trýzněné nesvorností či nevěrou. Modlili jsme se za vlastní rodiny a příbuzné, abychom uprostřed dnešního světa dokázali ve všem následovat Svatou Rodinu.
Dnešní svátek Svaté Rodiny je zároveň patronátním svátkem Kongregace Misionářů Svaté Rodiny, ke které, jako řeholní kněz patřím. Moc jsem si přál a toužil jsem po tom, abych mohl právě dnes, s Nebeskými Patrony – Svatou Rodinou a se všemi svými blízkými, čili vámi bratři a sestry, oslavit 20. výročí mého působení v Čechách, v královéhradecké diecézi.
Sešli jsme se u oltáře, abychom společně s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem přinesli Bohu Otci nejsvětější oběť chvály a díků. Mše svatá – Eucharistie – to je nejkrásnější děkovná modlitba. Proto děkuji Pánu Bohu za 20 let mého působení v královéhradecké diecézi, v této jaroměřské farnosti, za všechny obdržené milostí a mě prokázané dobro. Zároveň prosím o potřebné zdraví a požehnání do dalších let mého kněžského života podle Božích plánů a Jeho vůle.
Vaše Excelence, otče biskupe, nyní prosím, abyste se ujal slova a předsedal našemu liturgickému shromáždění.

Slovo na závěr:
Naše dnešní slavnostní bohoslužba je u konce. Mnohokrát děkuji Vám, otče biskupe za vaši přítomnost, za pastorační návštěvu a za službu Božímu lidu jaroměřské farnosti. Srdečně děkuji vám, milí spolubratři v kněžské službě a řeholní společnosti Misionářů Svaté Rodiny. Děkuji vám drazí bratři a sestry za společnou modlitbu u příležitosti mého životního jubilea. Dvacet let života v Čechách a působení v královéhradecké diecézi, to je nejen kus času, ale i významná osobní událost. Když otec provinciál mě posílal do Čech, abych pomáhal blahé paměti, tehdy už nemocnému otci Józefowi Pleszczyńskiemu ve Dvoře Králové, ani jsem netušil, že budu tak dlouho žít v cizině, která se po celou tu dobu stala mým novým domovem.
Drazí bratři a sestry, zítra je poslední den v starém roce. Mše svatá na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží pomoc a požehnání do nového roku bude sloužena v 16.00 hod. v kostele sv. Mikuláše. V úterý, 1. ledna je slavnost Matky Boží, Panny Marie. Mše svatá bude sloužena jako v neděli, to je v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše. Srdečně vás zvu.
A nyní, dříve než obdržíme Boží požehnání od otce biskupa a rozejdeme se domů, obnovíme ještě před obrazem – ikonou Svaté Rodiny, zasvěcení našich rodin pod jejich ochranu. Jsme rádi, že máme tak veliké patrony, kterým můžeme úplně důvěřovat a pod jejich ochranou odvážně kráčet cestou svého života a povolání.
Po skončené Mši svaté, prosím, abyste ještě neodcházeli. Uděláme si na památku dnešního dne společnou fotografii. Děkuji.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 30. prosince 2018
Svátek Svaté Rodiny: Ježíše, Marie a Josefa.
Mše sv. v 15.00 hod. v kostele sv. Mikuláše. Celebruje J.E. Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup královéhradecký.

Pondělí – 31. prosince 2018
Poslední den v roce. Památka sv. Silvestra I., papeže.
V 16.00 hod. – Mše sv. v kostele sv. Mikuláše: Na poděkování za minulý rok s prosbou o Boží pomoc a požehnání do nového roku.

Úterý – 1. ledna 2019
Slavnost Matky Boží, Panny Marie. První den v novém roce. Světový den modliteb za mír a pokoj ve světě.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Středa – 2. ledna 2019
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 3. ledna 2019
Památka Nejsvětějšího Jména Ježíš. První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 4. ledna 2019
První pátek v měsíci.
Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 5. ledna 2019
První sobota v měsíci.
Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 6. ledna 2019
Slavnost Zjevení Páně – Tří Králů.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)