Slavnost Matky Boží, Panny Marie Nový Rok – 1. ledna 2019

Světový den modliteb za mír a pokoj ve světě

Uvedení do bohoslužby:
Drazí bratři a sestry, stojíme na prahu Nového Roku 2019 s důvěrou v Boží prozřetelnost a vyprošujeme si požehnání pro rok, o kterém nevíme, co nás v něm čeká, ale víme, že Boží láska a „Jeho milosrdenství, které trvá na věky“ nás neopustí. Jsme plní vánoční radosti, která roste z Boží lásky a dobroty, z Božího zájmu o člověka.
V důvěře v Boží pomoc se tedy odvažme otevřít Nový Rok 2019 znamením kříže:

K.: VE JMÉNU OTCE + I SYNA + I DUCHA SVATÉHO.
L.: Amen.

K.: Boží milost, pokoj a láska buď s vámi po celý rok a zůstaň s vámi stále.
L.: I s tebou.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za duše zemřelých dárců mešních fundací zřízených před nástupem komunismu.

Úkon kajícnosti:
Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

  1. Dnes je slavnost Panny Marie, Matky Boží, první den v Novém roce, Světový den modliteb za mír a pokoj ve světě.
  2. Zítra – ve středu je památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
  3. Ve čtvrtek – památka Nejsvětějšího Jména Ježíš a první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání – Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
  4. V pátek – první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
  5. V sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
  6. Také v sobotu – 5. ledna 2019 – se v 17.00 hodin v kostele sv. Jakuba uskuteční „Tříkrálový koncert“. Účinkují: Dětský pěvecký sbor Ostrováček ZŠ Na Ostrově a Komorní pěvecký sbor Kapa Gymnázia Jaroslava Žáka. Výtěžek dobrovolného vstupného bude v rámci Tříkrálové sbírky věnován Domovu sv. Josefa v Žirči.
  7. Příští neděli – 6. ledna – budeme prožívat slavnost Zjevení Páně, čili Tří Králů. Během Mše svaté se bude konat posvěcení vody, křídy a kadidla. Po Mši svaté u vchodu do kostela bude probíhat „Tříkrálová sbírka“.

Slavnostní požehnání:
Počátek roku, vánoční oktáv, slavnost Matky Boží, Panny Marie, světový den modliteb za mír a pokoj ve světě – je to toho mnoho pro jediný den. Avšak tento den také mnoho potřebuje, vždyť to má být počátek, a to nejen v kalendáři.
Ve jménu Božím, ve světle Jeho Milosrdné Tváře, kráčejme svou cestou. Díváme se na Ježíše Krista, On hledí na nás: Dítě se srdcem Božím a s očima své Matky.
Přejeme si vše dobré v Novém roce. Proto skloňme hlavy a pokorně prosme, aby nám naše Matka, Panna Maria, vyprosila to, co skutečně budeme letos potřebovat:

K.: Pán s vámi.
L.: I s tebou.
K.: Bůh, pramen veškerého požehnání, ať vám dá svou milost, chrání vás po celý rok a ať vám žehná. Amen.
Ať střeží neporušenost vaší víry, trpělivost naděje a velkodušnost lásky, abyste vytrvali až do konce. Amen.
Ať vždycky vyslyší vaše prosby, dá vašim dnům svůj řád a mír, a vede vás po cestě spásy. Amen.
Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec + i Syn + i Duch Svatý. Amen.