3. Neděle v mezidobí 27. ledna 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Spolu s Ježíšem Kristem, který je naším Pánem a Spasitelem, přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díků.
Každou neděli se scházíme k bohoslužbě, abychom oslavili památku Ježíšovy smrti a Jeho zmrtvýchvstání, abychom zde posilnili naši víru a lásku k Bohu a k bližnímu.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za duše zemřelých dárců mešních fundací zřízených před nástupem komunismu.

Úkon kajícnosti:
Vyznejme nyní před Bohem, že jsme zhřešili, a prosme Ho o odpuštění, aby Mu naše bohoslužba byla příjemná.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 3. neděle v mezidobí.
 2. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí – památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele Církve – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 16.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – památka sv. Jana Boska, kněze – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci – v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 1. Příští neděli budeme slavit přenesený z 2. února svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice. Mši svatou začneme žehnáním svící a průvodem světla. Prosím, abyste s sebou přinesli svíčky – hromničky.
 2. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Přispěj nám, Bože, na pomoc a shromáždí svůj lid, abychom chválili Tvé svaté jméno“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 27. ledna 2019

 1. Neděle v mezidobí.
  Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 28. ledna 2019
Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele Církve.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 29. ledna 2019
V 16.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 30. ledna 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 31. ledna 2019
Památka sv. Jana Boska, kněze.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 1. února 2019
První pátek v měsíci.
Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 2. února 2019
První sobota v měsíci.
Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 3. února 2019
Svátek Uvedení Páně do chrámu. (přenesený z 2. února)
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

2. Neděle v mezidobí 20. ledna 2019, homilie a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Zelená barva mešního roucha nám připomíná, že začal zase „všední čas“, neděle v mezidobí. Ale každá neděle nám hlásá, že jsme vykoupení Ježíšovou smrti, že i všední čas je časem naděje ve společenství s Pánem.
„Udělejte všechno, co vám řekne Ježíš“ – radí dnes nám Panna Maria. Boží milost a lásku najdeme jen tehdy, když se naučíme, jako Panna Maria, zapomínat na sebe a obracet se v nezjištné lásce k druhým.

Úmysl mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za farníky.

Úkon kajícnosti:
Než začneme slavit tuto Oběť Páně, přihlasme se k Němu každý osobně, očistěme své srdce pokorným přiznáním své hříšnosti.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 2. neděle v mezidobí.
 2. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.
 • v úterý a ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola (končí „Týden modliteb za jednotu křesťanů) – Mše sv. a pobožnost za jednotu křesťanů – v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.
 2. Ve středu – 23. ledna 2019 se v rámci „Týdne modliteb za jednotu křesťanů“, v 18.00 hodin v kostele Nanebevstoupení Páně v Josefově uskuteční ekumenická bohoslužba.

Slovo života
„My jsme poznali lásku, jakou má Bůh k nám, a uvěřili jsme v ni“.

Homilie na 2. neděli v mezidobí ( C ) – 20. ledna 2019

„Udělejte všechno, co vám řekne“ (Jan 21.5).

Drazí bratři a sestry, skončila posvátná doba vánoční. Opět začínáme v liturgii, takzvané mezidobí. Dnes na úvod tohoto období slyšíme nám dobře známý úryvek z Evangelia svatého Jana o svatbě v Káně Galilejské se zázrakem proměnění vody ve víno.
Zázrak v Káně Galilejské byl znamením, pro učedníky a později pak pro celou Církev. Znamení, to je určitý signál, předzvěst něčeho, co má nějaký význam a o něčem nás poučuje. Ježíš diskrétním způsobem, který však eliminoval veškerou pochybnost, ukázal svým učedníkům, že má nadpozemskou moc a vládu nad přírodními silami. Dosud znali Ježíše jako učitele s fascinujícím způsobem vyjadřování, jako zbožného a citlivě reagujícího na potřeby druhých a nyní zjišťují, že On může udělat mnohem víc.
Toto zjištění bylo zároveň i zrozením jejich víry. Od této chvíle věří, že Ježíš je Mesiáš, že je to On, kdo je Bohem pověřený úlohou spásy, přesně ten, na kterého celé věky čekal izraelský lid. S nimi je tady ten Mesiáš zde, na dosah ruky, u stejného stolu, pije stejné víno, které osobně svým všemocným slovem proměnil z vody. Ale neudělal to, aby se předvedl a udělal senzaci pro hosty, nebo dokonce jen pro to, aby pomohl člověku v nouzi a zachránil novomanžele od ostudy. Udělal to, aby probudil ve svých učednících víru.
A se stejným úmyslem nás doprovází Ježíš dodnes. Na prvním místě je víra, a potom teprve lidské potřeby a starosti. Je důležité, aby na to pamatoval každý z nás ve svých modlitbách. Ve skutečnosti často, s odkazem na zázrak v Káně, můžeme požádat Boha o pomoc v různorodých věcech. Jistě máme právo tak činit, ale pořád si musíme uvědomovat, že nejdůležitější musí být naše víra, naše bezpodmínečná důvěra v Ježíše. Nelze podmínit naši víru tím, jestli Bůh splní naše přání, nebo ne.
Neustále se však, samozřejmě, potýkáme i s otázkou, proč se některé naše modlitby, naléhavé a přednesené s vírou, jeví jako nevyslyšeny. V takové situaci se ocitáme tváří v tvář tajemství Boží vůle a Jeho moudrosti. Bůh ví, co je pro nás nejlepší a v takových chvílích Mu prostě musíme důvěřovat, jako dítě svému otci. Právě v tom je Mariina reakce z dnešního Evangelia pro nás tak důležitá: „Udělejte všechno, co vám řekne“. Když se snažíš, jak nejlíp umíš, žít čestně podle Boha, a když se vytrvale za něco modlíš, Bůh tě vyslyší. Udělá to, co je pro tebe nejlepší. Ty uděláš, co můžeš, a ostatní necháš v Božích rukou s odevzdaností, jako to udělala Maria, a podle Její rady: „Udělej všechno, co ti řekne“.
Důvěra se musí projevit poslušností a spoluprací s Bohem. Je třeba vědět, že služebníci splnili „naslepo“, bez jakýchkoliv záruk, velmi těžkou práci. Během obřadu, kdy se mohli bavit, na požádání jednoho z hostů přinesli z daleké studny desítky věder vody. Mohlo se zdát absurdní, a přesto se rozhodli toto úsilí zvládnout. Díky jejich důvěře a poslušnosti, Kristus mohl projevit svou moc. Pokud by nebyla voda, nebylo by ani vína.
Takže s námi by mělo být stejné. Musíme být ochotni trochu riskovat a důvěřovat Bohu i v nejistotě, bez záruky okamžitého úspěchu. Někdy nás to může stát mnoho úsilí a práce, možná budeme muset nanosit hodně vody, ale to je nezbytné, aby Ježíš měl co proměnit, aby nám mohl požehnat. Pokusme se Mu důvěřovat a příkladem té důvěry ať nám je Maria, Ježíšova Matka i ti bezejmenní služebníci. Věřte, že nebudete zklamáni! Amen.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 20. ledna 2019

 1. Neděle v mezidobí.
  Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 21. ledna 2019
Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 22. ledna 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 23. ledna 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 24. ledna 2019
Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele Církve.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 25. ledna 2019
Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola. Končí „Týden modliteb za jednotu křesťanů“.
Mše sv. a pobožnost za jednotu křesťanů – v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 26. ledna 2019
Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů.
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.

Neděle – 27. ledna 2019

 1. Neděle v mezidobí.
  Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 13. ledna 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Dnešní svátek Kristova křtu nás vede k zamyšlení nad událostí u Jordánu a zároveň k zamyšlení nad tajemstvím křtu, jímž jsme byli tajemně spojení s Kristem. Nejen Pán Ježíš, i my jsme byli na křtu prohlášeni za Boží syny, za křesťany, za chrámy Ducha Svatého.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za celou naši farní rodinu – za živé a zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:
Jako hříšníci se nyní postavme v duchu vedle Ježíše do Jordánu, vyznejme v pokoře své hříchy a prosme za jejich odpuštění.

Farní oznámení:

 1. Dnes je svátek Křtu Páně. Končí doba vánoční. Je to zároveň první neděle v mezidobí. Avšak vánoční výzdobu v kostele necháme podle tradice do 2. února, čili do svátku Uvedení Páně do chrámu, do Hromnic.
 2. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.
 • v úterý a ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Začíná „Týden modliteb za jednotu křesťanů“. Mše sv. a pobožnost za jednotu křesťanů v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo na závěr
„Když byl Pán Ježíš pokřtěn, otevřelo se nebe, objevil se nad Ním Duch Svatý jako holubice, a ozval se hlas Otce: „To je můj milovaný Syn, v Něm jsem si zalíbil“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 13. ledna 2019
Svátek Křtu Páně. Končí vánoční doba.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 14. ledna 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 15. ledna 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 16. ledna 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 17. ledna 2019
Památka sv. Antonína, opata.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 18. ledna 2019
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.
Mše sv. a pobožnost za jednotu křesťanů v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 19. ledna 2019
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 20. ledna 2019

 1. Neděle v mezidobí.
  Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

Slavnost Zjevení Páně – Tří Králů. 6. ledna 2019 – Bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Dnešní svátek Zjevení Páně nám říká, že Boží království je otevřeno všem národům světa. Před dvěma tisíciletími vstoupil Bůh do lidských dějin. Zjevení Boží, to je událost, která stále trvá. Dnes se má zjevit sláva Boží nám. Dnes my máme hledat a najít svého Krále, jako jej tehdy hledali a našli Mudrci z Východu.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za farníky.

Obřad žehnání vody a kropení lidu:
V Kristu se zjevila Boží sláva. On, Syn Boží, se stal člověkem, aby nám dal účast na svém božství. Spasil nás v koupeli znovuzrození a obnovení Duchem Svatým. Prosme Boha, aby požehnal této vodě, kterou budeme pokropení, a aby v nás zachoval, co jsme na křtu přijali.

 • Požehnaný jsi, Bože, Otče Všemohoucí, Ty jsi zjevil, že Kristus je Tvůj milovaný Syn, a těm, kdo v Něho uvěřili, dáváš křestní koupelí účast na svém životě.
  Odp.: Požehnaný jsi, Bože, na věky.
 • Požehnaný jsi, Bože, Synu Jednorozený, Ježíši Kriste, Tys na sebe vzal hříchy světa a sestoupil jsi do vod Jordánu, abys nám ukázal, že voda je znamením vnitřní očisty.
  Odp.: Požehnaný jsi, Bože, na věky.
 • Požehnaný jsi, Bože, Duchu Svatý, Ty jsi spočinul na Kristu, když přijal křest pokání, a Tvým působením se v nás upevňuje a obnovuje milost, kterou jsme přijali na křtu.
  Odp.: Požehnaný jsi, Bože, na věky. Prosíme Tě, Všemohoucí Bože, požehnej + sůl, kterou sypeme do vody jako Tvůj prorok Elizeus, aby voda byla zdravá. A dej, ať se touto vodou kropíme na znamení víry, že na nás sesíláš rosu svého Ducha, že jsi vždycky s námi a chráníš nás od zlého. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
  (kněz nasype sůl do vody)
  Ať nám pokropení touto vodou připomene náš křest, abychom žili novým životem, věrně konali svou službu a jednou, aby se i na nás zjevila Boží sláva. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
  (Kněz pokropí přítomné; následuje Gloria…)

Žehnání kadidla a křídy po homilii.
Bože, Ty jsi jediné a věčné světlo. Doprovázíš Mudrce k Tvému Synovi, aby v Něm poznali Krále králů. Jakmile Ho uviděli a uvěřili Tobě, poklonili se Mu a předali dary. Požehnej + tuto křídu, pro označení dveří našich domácností, v kterých jsme přijali světlo Tvého zjevení. Učiň, abychom se stávali dokonalejším světlem světu, zvláště pro ty, kteří Tě hledají.
Požehnej + Bože také toto kadidlo, aby se jeho vonící kouř vznášel společně s našimi modlitbami před Tvou tvář. Učiň, aby naše domy, naplněné dnes vůní kadidla, byly místem modlitby za sjednocení s Tvým Synem, který přebývá mezi námi, aby nám ukazoval Tebe, a po Tvé pravici se za nás bez přestání přimlouval. Amen.

Farní oznámení:

 1. O dnešní druhé neděli po Narození Páně, prožíváme slavnost Zjevení Páně.
 2. Po Mši svaté u vchodu do kostela se bude konat „Tříkrálová sbírka“.
 3. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:
 • v úterý – v 17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Prosíme Tě, Bože, vždy a všude nás veď svým nebeským světlem, a když jsi nás pozval k účasti na slávě svého Syna, dej ať Ho vírou poznáváme a s láskou přijímáme“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 6. ledna 2019
Slavnost Zjevení Páně – Tří Králů. Koná se „Tříkrálová sbírka“.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 7. ledna 2019
Mše sv. není.

Úterý – 8. ledna 2019
V 17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Středa – 9. ledna 2019
Mše sv. není.

Čtvrtek – 10. ledna 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 11. ledna 2019
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 12. ledna 2019
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 13. ledna 2019
Svátek Křtu Páně. Končí vánoční doba.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)