2. Neděle v mezidobí 20. ledna 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Zelená barva mešního roucha nám připomíná, že začal zase „všední čas“, neděle v mezidobí. Ale každá neděle nám hlásá, že jsme vykoupení Ježíšovou smrti, že i všední čas je časem naděje ve společenství s Pánem.
„Udělejte všechno, co vám řekne Ježíš“ – radí dnes nám Panna Maria. Boží milost a lásku najdeme jen tehdy, když se naučíme, jako Panna Maria, zapomínat na sebe a obracet se v nezjištné lásce k druhým.

Úmysl mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za farníky.

Úkon kajícnosti:
Než začneme slavit tuto Oběť Páně, přihlasme se k Němu každý osobně, očistěme své srdce pokorným přiznáním své hříšnosti.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 2. neděle v mezidobí.
 2. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.
 • v úterý a ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola (končí „Týden modliteb za jednotu křesťanů) – Mše sv. a pobožnost za jednotu křesťanů – v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.
 2. Ve středu – 23. ledna 2019 se v rámci „Týdne modliteb za jednotu křesťanů“, v 18.00 hodin v kostele Nanebevstoupení Páně v Josefově uskuteční ekumenická bohoslužba.

Slovo života
„My jsme poznali lásku, jakou má Bůh k nám, a uvěřili jsme v ni“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 20. ledna 2019

 1. Neděle v mezidobí.
  Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 21. ledna 2019
Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 22. ledna 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 23. ledna 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 24. ledna 2019
Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele Církve.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 25. ledna 2019
Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola. Končí „Týden modliteb za jednotu křesťanů“.
Mše sv. a pobožnost za jednotu křesťanů – v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 26. ledna 2019
Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů.
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.

Neděle – 27. ledna 2019

 1. Neděle v mezidobí.
  Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 13. ledna 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Dnešní svátek Kristova křtu nás vede k zamyšlení nad událostí u Jordánu a zároveň k zamyšlení nad tajemstvím křtu, jímž jsme byli tajemně spojení s Kristem. Nejen Pán Ježíš, i my jsme byli na křtu prohlášeni za Boží syny, za křesťany, za chrámy Ducha Svatého.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za celou naši farní rodinu – za živé a zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:
Jako hříšníci se nyní postavme v duchu vedle Ježíše do Jordánu, vyznejme v pokoře své hříchy a prosme za jejich odpuštění.

Farní oznámení:

 1. Dnes je svátek Křtu Páně. Končí doba vánoční. Je to zároveň první neděle v mezidobí. Avšak vánoční výzdobu v kostele necháme podle tradice do 2. února, čili do svátku Uvedení Páně do chrámu, do Hromnic.
 2. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.
 • v úterý a ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Začíná „Týden modliteb za jednotu křesťanů“. Mše sv. a pobožnost za jednotu křesťanů v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo na závěr
„Když byl Pán Ježíš pokřtěn, otevřelo se nebe, objevil se nad Ním Duch Svatý jako holubice, a ozval se hlas Otce: „To je můj milovaný Syn, v Něm jsem si zalíbil“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 13. ledna 2019
Svátek Křtu Páně. Končí vánoční doba.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 14. ledna 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 15. ledna 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 16. ledna 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 17. ledna 2019
Památka sv. Antonína, opata.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 18. ledna 2019
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.
Mše sv. a pobožnost za jednotu křesťanů v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 19. ledna 2019
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 20. ledna 2019

 1. Neděle v mezidobí.
  Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

Slavnost Zjevení Páně – Tří Králů. 6. ledna 2019 – Bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Dnešní svátek Zjevení Páně nám říká, že Boží království je otevřeno všem národům světa. Před dvěma tisíciletími vstoupil Bůh do lidských dějin. Zjevení Boží, to je událost, která stále trvá. Dnes se má zjevit sláva Boží nám. Dnes my máme hledat a najít svého Krále, jako jej tehdy hledali a našli Mudrci z Východu.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za farníky.

Obřad žehnání vody a kropení lidu:
V Kristu se zjevila Boží sláva. On, Syn Boží, se stal člověkem, aby nám dal účast na svém božství. Spasil nás v koupeli znovuzrození a obnovení Duchem Svatým. Prosme Boha, aby požehnal této vodě, kterou budeme pokropení, a aby v nás zachoval, co jsme na křtu přijali.

 • Požehnaný jsi, Bože, Otče Všemohoucí, Ty jsi zjevil, že Kristus je Tvůj milovaný Syn, a těm, kdo v Něho uvěřili, dáváš křestní koupelí účast na svém životě.
  Odp.: Požehnaný jsi, Bože, na věky.
 • Požehnaný jsi, Bože, Synu Jednorozený, Ježíši Kriste, Tys na sebe vzal hříchy světa a sestoupil jsi do vod Jordánu, abys nám ukázal, že voda je znamením vnitřní očisty.
  Odp.: Požehnaný jsi, Bože, na věky.
 • Požehnaný jsi, Bože, Duchu Svatý, Ty jsi spočinul na Kristu, když přijal křest pokání, a Tvým působením se v nás upevňuje a obnovuje milost, kterou jsme přijali na křtu.
  Odp.: Požehnaný jsi, Bože, na věky. Prosíme Tě, Všemohoucí Bože, požehnej + sůl, kterou sypeme do vody jako Tvůj prorok Elizeus, aby voda byla zdravá. A dej, ať se touto vodou kropíme na znamení víry, že na nás sesíláš rosu svého Ducha, že jsi vždycky s námi a chráníš nás od zlého. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
  (kněz nasype sůl do vody)
  Ať nám pokropení touto vodou připomene náš křest, abychom žili novým životem, věrně konali svou službu a jednou, aby se i na nás zjevila Boží sláva. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
  (Kněz pokropí přítomné; následuje Gloria…)

Žehnání kadidla a křídy po homilii.
Bože, Ty jsi jediné a věčné světlo. Doprovázíš Mudrce k Tvému Synovi, aby v Něm poznali Krále králů. Jakmile Ho uviděli a uvěřili Tobě, poklonili se Mu a předali dary. Požehnej + tuto křídu, pro označení dveří našich domácností, v kterých jsme přijali světlo Tvého zjevení. Učiň, abychom se stávali dokonalejším světlem světu, zvláště pro ty, kteří Tě hledají.
Požehnej + Bože také toto kadidlo, aby se jeho vonící kouř vznášel společně s našimi modlitbami před Tvou tvář. Učiň, aby naše domy, naplněné dnes vůní kadidla, byly místem modlitby za sjednocení s Tvým Synem, který přebývá mezi námi, aby nám ukazoval Tebe, a po Tvé pravici se za nás bez přestání přimlouval. Amen.

Farní oznámení:

 1. O dnešní druhé neděli po Narození Páně, prožíváme slavnost Zjevení Páně.
 2. Po Mši svaté u vchodu do kostela se bude konat „Tříkrálová sbírka“.
 3. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:
 • v úterý – v 17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Prosíme Tě, Bože, vždy a všude nás veď svým nebeským světlem, a když jsi nás pozval k účasti na slávě svého Syna, dej ať Ho vírou poznáváme a s láskou přijímáme“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 6. ledna 2019
Slavnost Zjevení Páně – Tří Králů. Koná se „Tříkrálová sbírka“.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 7. ledna 2019
Mše sv. není.

Úterý – 8. ledna 2019
V 17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Středa – 9. ledna 2019
Mše sv. není.

Čtvrtek – 10. ledna 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 11. ledna 2019
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 12. ledna 2019
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 13. ledna 2019
Svátek Křtu Páně. Končí vánoční doba.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)