Slavnost Zjevení Páně – Tří Králů. 6. ledna 2019 – Bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Dnešní svátek Zjevení Páně nám říká, že Boží království je otevřeno všem národům světa. Před dvěma tisíciletími vstoupil Bůh do lidských dějin. Zjevení Boží, to je událost, která stále trvá. Dnes se má zjevit sláva Boží nám. Dnes my máme hledat a najít svého Krále, jako jej tehdy hledali a našli Mudrci z Východu.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za farníky.

Obřad žehnání vody a kropení lidu:
V Kristu se zjevila Boží sláva. On, Syn Boží, se stal člověkem, aby nám dal účast na svém božství. Spasil nás v koupeli znovuzrození a obnovení Duchem Svatým. Prosme Boha, aby požehnal této vodě, kterou budeme pokropení, a aby v nás zachoval, co jsme na křtu přijali.

 • Požehnaný jsi, Bože, Otče Všemohoucí, Ty jsi zjevil, že Kristus je Tvůj milovaný Syn, a těm, kdo v Něho uvěřili, dáváš křestní koupelí účast na svém životě.
  Odp.: Požehnaný jsi, Bože, na věky.
 • Požehnaný jsi, Bože, Synu Jednorozený, Ježíši Kriste, Tys na sebe vzal hříchy světa a sestoupil jsi do vod Jordánu, abys nám ukázal, že voda je znamením vnitřní očisty.
  Odp.: Požehnaný jsi, Bože, na věky.
 • Požehnaný jsi, Bože, Duchu Svatý, Ty jsi spočinul na Kristu, když přijal křest pokání, a Tvým působením se v nás upevňuje a obnovuje milost, kterou jsme přijali na křtu.
  Odp.: Požehnaný jsi, Bože, na věky. Prosíme Tě, Všemohoucí Bože, požehnej + sůl, kterou sypeme do vody jako Tvůj prorok Elizeus, aby voda byla zdravá. A dej, ať se touto vodou kropíme na znamení víry, že na nás sesíláš rosu svého Ducha, že jsi vždycky s námi a chráníš nás od zlého. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
  (kněz nasype sůl do vody)
  Ať nám pokropení touto vodou připomene náš křest, abychom žili novým životem, věrně konali svou službu a jednou, aby se i na nás zjevila Boží sláva. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
  (Kněz pokropí přítomné; následuje Gloria…)

Žehnání kadidla a křídy po homilii.
Bože, Ty jsi jediné a věčné světlo. Doprovázíš Mudrce k Tvému Synovi, aby v Něm poznali Krále králů. Jakmile Ho uviděli a uvěřili Tobě, poklonili se Mu a předali dary. Požehnej + tuto křídu, pro označení dveří našich domácností, v kterých jsme přijali světlo Tvého zjevení. Učiň, abychom se stávali dokonalejším světlem světu, zvláště pro ty, kteří Tě hledají.
Požehnej + Bože také toto kadidlo, aby se jeho vonící kouř vznášel společně s našimi modlitbami před Tvou tvář. Učiň, aby naše domy, naplněné dnes vůní kadidla, byly místem modlitby za sjednocení s Tvým Synem, který přebývá mezi námi, aby nám ukazoval Tebe, a po Tvé pravici se za nás bez přestání přimlouval. Amen.

Farní oznámení:

 1. O dnešní druhé neděli po Narození Páně, prožíváme slavnost Zjevení Páně.
 2. Po Mši svaté u vchodu do kostela se bude konat „Tříkrálová sbírka“.
 3. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:
 • v úterý – v 17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Prosíme Tě, Bože, vždy a všude nás veď svým nebeským světlem, a když jsi nás pozval k účasti na slávě svého Syna, dej ať Ho vírou poznáváme a s láskou přijímáme“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 6. ledna 2019
Slavnost Zjevení Páně – Tří Králů. Koná se „Tříkrálová sbírka“.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 7. ledna 2019
Mše sv. není.

Úterý – 8. ledna 2019
V 17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Středa – 9. ledna 2019
Mše sv. není.

Čtvrtek – 10. ledna 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 11. ledna 2019
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 12. ledna 2019
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 13. ledna 2019
Svátek Křtu Páně. Končí vánoční doba.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)