2. Neděle v mezidobí 20. ledna 2019, homilie a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Zelená barva mešního roucha nám připomíná, že začal zase „všední čas“, neděle v mezidobí. Ale každá neděle nám hlásá, že jsme vykoupení Ježíšovou smrti, že i všední čas je časem naděje ve společenství s Pánem.
„Udělejte všechno, co vám řekne Ježíš“ – radí dnes nám Panna Maria. Boží milost a lásku najdeme jen tehdy, když se naučíme, jako Panna Maria, zapomínat na sebe a obracet se v nezjištné lásce k druhým.

Úmysl mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za farníky.

Úkon kajícnosti:
Než začneme slavit tuto Oběť Páně, přihlasme se k Němu každý osobně, očistěme své srdce pokorným přiznáním své hříšnosti.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 2. neděle v mezidobí.
 2. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.
 • v úterý a ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola (končí „Týden modliteb za jednotu křesťanů) – Mše sv. a pobožnost za jednotu křesťanů – v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.
 2. Ve středu – 23. ledna 2019 se v rámci „Týdne modliteb za jednotu křesťanů“, v 18.00 hodin v kostele Nanebevstoupení Páně v Josefově uskuteční ekumenická bohoslužba.

Slovo života
„My jsme poznali lásku, jakou má Bůh k nám, a uvěřili jsme v ni“.

Homilie na 2. neděli v mezidobí ( C ) – 20. ledna 2019

„Udělejte všechno, co vám řekne“ (Jan 21.5).

Drazí bratři a sestry, skončila posvátná doba vánoční. Opět začínáme v liturgii, takzvané mezidobí. Dnes na úvod tohoto období slyšíme nám dobře známý úryvek z Evangelia svatého Jana o svatbě v Káně Galilejské se zázrakem proměnění vody ve víno.
Zázrak v Káně Galilejské byl znamením, pro učedníky a později pak pro celou Církev. Znamení, to je určitý signál, předzvěst něčeho, co má nějaký význam a o něčem nás poučuje. Ježíš diskrétním způsobem, který však eliminoval veškerou pochybnost, ukázal svým učedníkům, že má nadpozemskou moc a vládu nad přírodními silami. Dosud znali Ježíše jako učitele s fascinujícím způsobem vyjadřování, jako zbožného a citlivě reagujícího na potřeby druhých a nyní zjišťují, že On může udělat mnohem víc.
Toto zjištění bylo zároveň i zrozením jejich víry. Od této chvíle věří, že Ježíš je Mesiáš, že je to On, kdo je Bohem pověřený úlohou spásy, přesně ten, na kterého celé věky čekal izraelský lid. S nimi je tady ten Mesiáš zde, na dosah ruky, u stejného stolu, pije stejné víno, které osobně svým všemocným slovem proměnil z vody. Ale neudělal to, aby se předvedl a udělal senzaci pro hosty, nebo dokonce jen pro to, aby pomohl člověku v nouzi a zachránil novomanžele od ostudy. Udělal to, aby probudil ve svých učednících víru.
A se stejným úmyslem nás doprovází Ježíš dodnes. Na prvním místě je víra, a potom teprve lidské potřeby a starosti. Je důležité, aby na to pamatoval každý z nás ve svých modlitbách. Ve skutečnosti často, s odkazem na zázrak v Káně, můžeme požádat Boha o pomoc v různorodých věcech. Jistě máme právo tak činit, ale pořád si musíme uvědomovat, že nejdůležitější musí být naše víra, naše bezpodmínečná důvěra v Ježíše. Nelze podmínit naši víru tím, jestli Bůh splní naše přání, nebo ne.
Neustále se však, samozřejmě, potýkáme i s otázkou, proč se některé naše modlitby, naléhavé a přednesené s vírou, jeví jako nevyslyšeny. V takové situaci se ocitáme tváří v tvář tajemství Boží vůle a Jeho moudrosti. Bůh ví, co je pro nás nejlepší a v takových chvílích Mu prostě musíme důvěřovat, jako dítě svému otci. Právě v tom je Mariina reakce z dnešního Evangelia pro nás tak důležitá: „Udělejte všechno, co vám řekne“. Když se snažíš, jak nejlíp umíš, žít čestně podle Boha, a když se vytrvale za něco modlíš, Bůh tě vyslyší. Udělá to, co je pro tebe nejlepší. Ty uděláš, co můžeš, a ostatní necháš v Božích rukou s odevzdaností, jako to udělala Maria, a podle Její rady: „Udělej všechno, co ti řekne“.
Důvěra se musí projevit poslušností a spoluprací s Bohem. Je třeba vědět, že služebníci splnili „naslepo“, bez jakýchkoliv záruk, velmi těžkou práci. Během obřadu, kdy se mohli bavit, na požádání jednoho z hostů přinesli z daleké studny desítky věder vody. Mohlo se zdát absurdní, a přesto se rozhodli toto úsilí zvládnout. Díky jejich důvěře a poslušnosti, Kristus mohl projevit svou moc. Pokud by nebyla voda, nebylo by ani vína.
Takže s námi by mělo být stejné. Musíme být ochotni trochu riskovat a důvěřovat Bohu i v nejistotě, bez záruky okamžitého úspěchu. Někdy nás to může stát mnoho úsilí a práce, možná budeme muset nanosit hodně vody, ale to je nezbytné, aby Ježíš měl co proměnit, aby nám mohl požehnat. Pokusme se Mu důvěřovat a příkladem té důvěry ať nám je Maria, Ježíšova Matka i ti bezejmenní služebníci. Věřte, že nebudete zklamáni! Amen.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 20. ledna 2019

 1. Neděle v mezidobí.
  Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 21. ledna 2019
Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 22. ledna 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 23. ledna 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 24. ledna 2019
Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele Církve.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 25. ledna 2019
Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola. Končí „Týden modliteb za jednotu křesťanů“.
Mše sv. a pobožnost za jednotu křesťanů – v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 26. ledna 2019
Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů.
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.

Neděle – 27. ledna 2019

 1. Neděle v mezidobí.
  Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)