7. Neděle v mezidobí 24. února 2019, homilie a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Zase jsme tu pospolu, abychom se setkali s Kristem v Jeho slovu a ve společenství Jeho stolu. Zase máme příležitost zahlédnout velikost Jeho milosrdenství.
V dnešním Evangeliu Pán Ježíš říká: „Vám, kteří posloucháte: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec!“

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za duše zemřelých dárců mešních fundací zřízených před nástupem komunismu.

Úkon kajícnosti:
Na počátku bohoslužby – jako hříšnicí – s velkou pokorou prosme za odpuštění a Boží slitování.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 7. neděle během roku.
 2. Dnešní sbírka „Svatopetrský haléř“ je určena k tomu, aby Svatý otec mohl jménem Církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.
 3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 16.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Hospodine, důvěřuji v Tvé slitování, pro Tvou pomoc ať zaplesá mé srdce, zazpívám Hospodinu, který mě zahrnul dobrem“.

Homilie na 7. neděli v mezidobí ( C ) – 24. února 2019

„Nové přikázání vám dávám, praví Pán, milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás“.

Drazí bratři a sestry, jako balzám pro duši působí Pánova slova v naší době, která tak tuhne lhostejností, zlobou a násilím. Je skoro snem žít v současnosti slova Evangelia, odpuštění, lásky a smíru. Nedovolme jim v sobě zemřít. I když na svoji dobrotu budeme neustále doplácet, ať k nám proniká Ježíšův hlas dneška: „Milujte své nepřátele, prokazujte dobro všem, kdo vás nenávidí, žehnejte, neproklínejte. Kdo vás prosí, dejte. Nesuďte a nezavrhujte, odpouštějte a přejte“. Protože to je lék na churavé tělo světa, se kterým si nikdo neví rady. Všichni si s ním lámou hlavu jako nějací lékaři, kteří hledají diagnózu k léčení. Ale místo receptu se plní trestní kodex spletí paragrafů, zákazů a trestů. A všichni zjišťují, že dobro není věcí drezury, ale lásky. Jen veliká láska, která dovede milovat i nepřátele, zachrání člověka. To není slabost, to neznamená, aby se druhému vše odpouštělo a na vše zavíralo oči. To je napodobování Krista, křesťanských mučedníků, to je přemáhání nenávisti, pomsty a věčného odplácení zla zlým. To všechno vyžaduje nezměrnou sílu lásky a trpělivosti. Je to risk odpuštění a důvěry. Pán Ježíš o ní mluví a také ji žije. Když tehdy stojí před veleknězem Annášem den před popravou, voják Ho udeří do tváře. On mlčí, nebrání se, v duchu se modlí. Ani není zlostný a nenadává, když po Něm plivou a při chůzi jeruzalémskou ulicí do Něho strkají a On s křížem padá do prachu země. Když visí na Golgotě na kříži a Jeho tvář je zkřivená bolestí, nenadává. Jen se smutně dívá a Jeho rty vyslovují modlitbu: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí“. Ale pak se vše mění. Mnozí se bijí v prsa, litují svých hříchů. To Jeho láska je přivedla na novou cestu a ta síla jde léty dál, že jáhen Štěpán se při kamenování modlí, stejně jako Kristus na kříži, netuše, že Šavel, který vše schvaloval a hlídal šaty katům, se pak obrátí a ponese Evangelium do celého světa. My chápeme, že jediným medikamentem pro nás dnes je jít dobrem proti zlu. Láskou proti nenávisti, důvěrou proti zklamání. Nemáme jiné řešení než právě toto. Na čas sice o něco přijdeme, ale ztratíme to jen proto, abychom po čase vše získali zpět: „Neboť jakou měrou měříte, takovou se zase naměří vám“.

„Oplácet dobro zlem je ďábelské,
oplácet zlo zlem je pudové,
oplácet dobro dobrem je lidské,
oplácet zlo dobrem je božské“. Amen.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 24. února 2019

 1. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka „Svatopetrský haléř“.
  Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 25. února 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 26. února 2019
V 16.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 27. února 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 28. února 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 1. března 2019
První pátek v měsíci.
Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 2. března 2019
První sobota v měsíci.
Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 3. března 2019

 1. Neděle v mezidobí. Koná se posvěcení ikony sv. Anežky České k 30. výročí svatořečení.
  Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

6. Neděle v mezidobí 17. února 2019, homilie, bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Shromáždili jsme se opět v neděli, abychom zde prožili Boží blízkost, abychom naslouchali Božímu Slovu a slavili Eucharistii. Neustále potřebujeme posily a upevnění ve víře. Tak jako magnetická střelka se uklidní, když najde sever, lidské srdce se utiší, když nalezne Boha.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za Ludmilu a Tomáše Žilkovy a děti s rodinami.

Úkon kajícnosti:
Dříve než uslyšíme Boží Slovo a budeme slavit Eucharistii, litujme svých hříchů a prosme za odpuštění.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 6. neděle v mezidobí.
 2. Příští neděli se bude konat sbírka „Svatopetrský haléř“. Tato sbírka je určena k tomu, aby Svatý otec mohl jménem Církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.
 3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.
 • v úterý a ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – svátek Stolce svatého apoštola Petra – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Radujte se a jásejte, praví Pán; máte totiž v nebi velkou odměnu“.

Homilie na 6. neděli v mezidobí ( C ) – 17. února 2019

„Ale Kristus z mrtvých vstal, a to jako první z těch, kteří zesnuli“ (1Kor 15,20).

Drazí bratři a sestry, když apoštolové nesli Evangelium do světa, začali vyprávět o tom, čeho byli svědky: že Boží Syn Ježíš Kristus byl ukřižován, zemřel a třetího dne vstal z mrtvých. To je základní křesťanská pravda. A Kristovo zmrtvýchvstání je zárukou i našeho vzkříšení. Svatý Pavel píše, že kdybychom nevěřili ve vlastní vzkříšení, byli bychom nejubožejší z lidí, kteří zasluhují politování. Jaký by mělo smysl přijímat Krista, ale nevěřit ve svůj vlastní život věčný? K čemu by byla Kristova smrt na kříži, kdyby zde nebylo vykoupení? A proč by apoštolové a další mučedníci podstupovali smrt pro Krista, kdyby nenásledoval život věčný? Ateisté říkali, že náboženství je opium lidstva a že je to výmysl zklamaných, slabých, těch, kdo si své štěstí nedovedli nebo nechtěli vybojovat a vytvořit.Ale Pán Ježíš neřekl, že musíme být zde na zemi nešťastní, abychom mohli být šťastní na věčnosti. Bůh přece nechce někoho trápit. Bůh je Láska, říká sv. Jan. A sv. Augustin ve svém „Vyznání“ píše: „Pro sebe jsi nás stvořil, Pane, a nepokojné je srdce naše, dokud nespočine v Tobě“. A tuto větu napsal ze své vlastní zkušenosti. On hledal dříve štěstí jinde: ve věcech, v lidech, v požitcích, ve filosofii, v kariéře a pak teprve přišel na to, co napsal. Prorok Jeremiáš mluví stejně jako později sv. Augustin. Tvrdí, že člověk nenajde štěstí v lidech, věcech, v sobě, ale jedině v Bohu: „Požehnaný člověk, který doufá v Hospodina, jehož oporou je Hospodin“. Jeho národ a králové byli jako lidé dnes. Chtěli zajistit sebe, svůj blahobyt a svou říši smlouvami a spolky s lidmi a říšemi – a na konec stál prorok nad zříceninami Jeruzaléma, neboť tak dopadlo spoléhání na lidi bez Boha: „Prokletý člověk, který spoléhá na člověka, kdo za svou oporu pokládá smrtelníka, svým srdcem odstupuje od Hospodina“. Evangelium nám připomíná blahoslavenství. Slova: „blahoslavení jste“ jsou doplněna opačnými: „běda vám“ – k zesílení účinku. Pán Ježíš přislibuje spásu chudým, těm, kdo hladovějí, pláčou a jsou pro víru pronásledováni, lidem, kteří jsou si vědomi, že nic nemají, nedělají si žádné nároky, těm, kteří jsou schopni se odevzdat, vydat Bohu a nechat se Jím obdarovat. Výzvy „běda“ patří boháčům, nasyceným, kteří se cizí bídě jen vysmívají. Blahoslavení, to znamená blažení, šťastní. Štěstí přece každý hledá. Ale záleží na tom, jakou normu si pro štěstí stanovíme.

„Blaze tomu, kdo svou naději vložil v Hospodina“. Amen.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 17. února 2019

 1. Neděle v mezidobí.
  Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 18. února 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 19. února 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 20. února 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 21. února 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 22. února 2019
Svátek Stolce svatého apoštola Petra.
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 23. února 2019
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.

Neděle – 24. února 2019

 1. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka „Svatopetrský haléř“.
  Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

5. Neděle v mezidobí 10. února 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Plní lásky a vděčnosti se dnes scházíme u Stolu Božího Slova a Stolu Eucharistie, abychom spolu s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, v jednotě Ducha Svatého, přinesli Bohu Otci Nejsvětější oběť chvály a díků.
„Když Ježíš stál u jezera, lidé se na Něho tlačili, aby slyšeli Boží slovo“.
My všichni tvoříme Boží lid. Také my tlačíme se okolo Ježíše, abychom slyšeli Jeho slovo, abychom slyšeli slovo života, přijímali v Něm Boží lásku. Tlačíme se, protože jen v Něm je náš život.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zemřelé: Matyáše Jiřího a členy rodiny Kočovy, Kopeckých, Matyášovy a doktora Kunu.

Úkon kajícnosti:
Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 5. neděle během roku.
 2. Srdečně děkuji za úklid vánoční výzdoby kostela.
 3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:

zítra, v pondělí je památka Panny Marie Lurdské. Je to Světový den nemocných. Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

v úterý – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

ve středu – v v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.

4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Pojďme, klaňme se Bohu, poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! Neboť On je náš Bůh“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 10. února 2019

5. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 11. února 2019
Památka Panny Marie Lurdské.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 12. února 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 13. února 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 14. února 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 15. února 2019
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 16. února 2019
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 17. února 2019

 1. Neděle v mezidobí.
  Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

Svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice 3. února 2019, homilie a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Aby se splnil předpis Mojžíšského zákona, byl Ježíš čtyřicet dní po narození uveden do chrámu, aby byl jako každý prvorozený syn představen a odevzdán svému Otci. Není vítán nepřehlednými zástupy, ale je poznán starcem Simeonem. Ten Ho smí pochovat, aby přitom obdivně vyznal svoji vděčnost za to, že je mu dopřáno splnění tužby uvidět Spasitele, aby se vyjádřil o Něm prorocký jako o světle a spáse, a znamení, kterému budou odporovat, a Matce aby vyjevil bolest, se kterou se Ona účastní díla vykoupení. Přítomna je rovněž letitá prorokyně Anna – ta se přičiní, aby se tato dějinná událost neomezila jen na úzký okruh spravedlivých.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za duše zemřelých dárců mešních fundací zřízených před nástupem komunismu.

Nyní prosím, abyste se shromáždili u vchodu do kostela. Tam se bude konat posvěcení hromnic a slavnostní průvod světla. Před čtyřiceti dny jsme slavili slavnost Narození Páně. Dnes si připomínáme den, kdy Josef a Maria přinesli Dítě do chrámu, aby Ho podle zákona Mojžíšova obětovali Hospodinu, a kdy spravedlivý Simeon a prorokyně Anna v Něm poznali Mesiáše. Vedení Duchem Svatým Simeon i Anna s radostí vítají v Dítěti toho, který přichází spasit svůj lid. Shromážděni v jednotě Ducha Svatého vyjděme i my vstříc Pánu.

Modleme se:
Bože, zdroji a původce světla. Tys dopřál spravedlivému Simeonovi dočkat se Spasitele všech lidí, spatřit světlo, které osvěcuje všechny národy. Prosíme Tě, shlédni na svůj lid shromážděný k Tvé oslavě, požehnej + tyto svíce a dej, ať chodíme ve světle Tvých přikázání, abychom došli do světla nehasnoucího. Skrze Krista našeho Pána. Amen.

Vyjděme v pokoji. Následuje průvod světla.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 4. neděle v mezidobí. Slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice.
 2. V tomto týdnu je potřeba uklidit Betlém a stromečky. Proto prosím, aby se ochotní muži domluvili s panem Wenclem na termínu úklidu a pak ochotné ženy s paní Kletečkovou na smetení a vyluxování napadaného jehličí od stromečků. Předem vám všem děkuji.
 3. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:
 • v úterý a ve čtvrtek – v 17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.

Slovo na závěr
„Hle, přichází Pán, vládce mocný, a bude světlem těch, kdo za Ním půjdou“.

Homilie na svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice 02.února. 2019

„Hle, přichází Pán, vládce mocný, a bude světlem těch, kdo za ním půjdou!“.

Dnešní svátek, který jsme liturgicky zahájili světelným průvodem do chrámu, nám připomíná Krista – Světlo národů. Už Simeon o Něm říká: „… světlo k osvícení pohanům“. Tedy Ježíš, Světlo světel, se zcela podrobuje nařízení Zákona, které předepisovalo zasvětit prvorozeného mužského potomka Hospodinu v jeruzalémském chrámu. A tak i Josef s Marií přicházejí v určený čas, aby splnili tuto povinnost. O vánočních svátcích jsme byli svědky události, kdy Bůh se ve své lásce natolik ponížil, že to vůbec nejsme schopni plně pochopit. Tomu je možné pouze uvěřit. Tím, že Boží Syn na sebe vzal lidskou přirozenost se všemi jejími omezeními, snížil se z úrovně Tvůrce na úroveň tvora. Tento Boží paradox se projevuje i v okamžiku uvedení Páně do chrámu. Můžeme říci, že Ježíš jako Syn Boží se dnes poprvé ocitá skutečně doma. Paradox je v tom, že je to dům zbudovaný lidskýma rukama. Přesto Pán respektuje lidskou touhu vystavět Bohu na zemi příbytek a nejenže se nechává jako dítě přinést a zasvětit, ale dokonce později, ve dvanácti letech, sám potvrzuje, že chrám je domem Jeho nebeského Otce. Svou přítomností tak jeruzalémský chrám skutečně konsekruje – posvětí. Vyvolený izraelský národ očekával Vykupitele více než tisíc let. Stařec Simeon čekal celý život, aby se jen jedenkrát setkal tváří v tvář se zaslíbeným Mesiášem.

A my máme tu nezaslouženou milost, že živý vtělený Boží Syn je reálně přítomen pod svátostnými způsobami v mnoha našich kostelích trvale. Jako by se Všemohoucí Bůh nechal od lidí zavřít a schovat mezi stěny svatostánku. Nechává sebou manipulovat podobně, jako když byl dítětem, a denně tak dává nám, lidem, příklad nezměrné pokory. Ale On v těch chrámech není proto, aby se nám skryl, ale aby se mohl v lásce rozdávat, aby nám byl co nejvíce k dispozici. Neustále k sobě zve: „Pojďte ke mně všichni, kteří se lopotíte a jste obtížení, a já vás občerstvím“. Jsme si toho dostatečně vědomí, když kolem takových kostelů třeba jen mimoděk procházíme? I my můžeme v každém pozemském chrámu, oživeném Boží přítomnosti, zažívat předchuť nebeského domova, do kterého všichni směřujeme.

A jak vypadá odpověď na toto Boží pozvání? Je smutné, že velká část našich kostelů, zvláště na venkově, zůstává i během bohoslužeb skutečně poloprázdná, a to v tom lepším případě. Většina lidí dnes nepotřebuje chrám, nepotřebuje Krista ani Jeho světlo. Nedivme se pak, že tápou, že nenacházejí cestu z temných okamžiků svého bytí.

Dnešní den Církev žehná svíce, které jsou pak hořící vnášeny do chrámu, aby tak symbolizovaly Kristův příchod. A my si ty svíce odneseme domů, abychom si pak jejich zapalováním připomínali přítomnost Boha, který s námi chce být ve všech našich radostech, ale i potřebách a trápeních. On neustále trpělivě a v pokoře čeká před domovem každého z nás, před domovem fyzickým i domovem našeho nitra. Bude-li vpuštěn, prozáří celý náš příbytek jasem svého světla.

Zamysleme se a odpovězme si každý na otázku: „Je také pro mě Kristus skutečným světlem?“ Amen.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 3. února 2019
Svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice (přenesený z 2. února).
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Úterý – 5. února 2019
Památka sv. Agáty, panny a mučednice.
V17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 7. února 2019
V 17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Sobota – 9. února 2019
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 10. února 2019

 1. Neděle v mezidobí.
  Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)