Svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice 3. února 2019, homilie a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Aby se splnil předpis Mojžíšského zákona, byl Ježíš čtyřicet dní po narození uveden do chrámu, aby byl jako každý prvorozený syn představen a odevzdán svému Otci. Není vítán nepřehlednými zástupy, ale je poznán starcem Simeonem. Ten Ho smí pochovat, aby přitom obdivně vyznal svoji vděčnost za to, že je mu dopřáno splnění tužby uvidět Spasitele, aby se vyjádřil o Něm prorocký jako o světle a spáse, a znamení, kterému budou odporovat, a Matce aby vyjevil bolest, se kterou se Ona účastní díla vykoupení. Přítomna je rovněž letitá prorokyně Anna – ta se přičiní, aby se tato dějinná událost neomezila jen na úzký okruh spravedlivých.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za duše zemřelých dárců mešních fundací zřízených před nástupem komunismu.

Nyní prosím, abyste se shromáždili u vchodu do kostela. Tam se bude konat posvěcení hromnic a slavnostní průvod světla. Před čtyřiceti dny jsme slavili slavnost Narození Páně. Dnes si připomínáme den, kdy Josef a Maria přinesli Dítě do chrámu, aby Ho podle zákona Mojžíšova obětovali Hospodinu, a kdy spravedlivý Simeon a prorokyně Anna v Něm poznali Mesiáše. Vedení Duchem Svatým Simeon i Anna s radostí vítají v Dítěti toho, který přichází spasit svůj lid. Shromážděni v jednotě Ducha Svatého vyjděme i my vstříc Pánu.

Modleme se:
Bože, zdroji a původce světla. Tys dopřál spravedlivému Simeonovi dočkat se Spasitele všech lidí, spatřit světlo, které osvěcuje všechny národy. Prosíme Tě, shlédni na svůj lid shromážděný k Tvé oslavě, požehnej + tyto svíce a dej, ať chodíme ve světle Tvých přikázání, abychom došli do světla nehasnoucího. Skrze Krista našeho Pána. Amen.

Vyjděme v pokoji. Následuje průvod světla.

Farní oznámení:

  1. Dnes je 4. neděle v mezidobí. Slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice.
  2. V tomto týdnu je potřeba uklidit Betlém a stromečky. Proto prosím, aby se ochotní muži domluvili s panem Wenclem na termínu úklidu a pak ochotné ženy s paní Kletečkovou na smetení a vyluxování napadaného jehličí od stromečků. Předem vám všem děkuji.
  3. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:
  • v úterý a ve čtvrtek – v 17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.
  • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.

Slovo na závěr
„Hle, přichází Pán, vládce mocný, a bude světlem těch, kdo za Ním půjdou“.

Homilie na svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice 02.února. 2019

„Hle, přichází Pán, vládce mocný, a bude světlem těch, kdo za ním půjdou!“.

Dnešní svátek, který jsme liturgicky zahájili světelným průvodem do chrámu, nám připomíná Krista – Světlo národů. Už Simeon o Něm říká: „… světlo k osvícení pohanům“. Tedy Ježíš, Světlo světel, se zcela podrobuje nařízení Zákona, které předepisovalo zasvětit prvorozeného mužského potomka Hospodinu v jeruzalémském chrámu. A tak i Josef s Marií přicházejí v určený čas, aby splnili tuto povinnost. O vánočních svátcích jsme byli svědky události, kdy Bůh se ve své lásce natolik ponížil, že to vůbec nejsme schopni plně pochopit. Tomu je možné pouze uvěřit. Tím, že Boží Syn na sebe vzal lidskou přirozenost se všemi jejími omezeními, snížil se z úrovně Tvůrce na úroveň tvora. Tento Boží paradox se projevuje i v okamžiku uvedení Páně do chrámu. Můžeme říci, že Ježíš jako Syn Boží se dnes poprvé ocitá skutečně doma. Paradox je v tom, že je to dům zbudovaný lidskýma rukama. Přesto Pán respektuje lidskou touhu vystavět Bohu na zemi příbytek a nejenže se nechává jako dítě přinést a zasvětit, ale dokonce později, ve dvanácti letech, sám potvrzuje, že chrám je domem Jeho nebeského Otce. Svou přítomností tak jeruzalémský chrám skutečně konsekruje – posvětí. Vyvolený izraelský národ očekával Vykupitele více než tisíc let. Stařec Simeon čekal celý život, aby se jen jedenkrát setkal tváří v tvář se zaslíbeným Mesiášem.

A my máme tu nezaslouženou milost, že živý vtělený Boží Syn je reálně přítomen pod svátostnými způsobami v mnoha našich kostelích trvale. Jako by se Všemohoucí Bůh nechal od lidí zavřít a schovat mezi stěny svatostánku. Nechává sebou manipulovat podobně, jako když byl dítětem, a denně tak dává nám, lidem, příklad nezměrné pokory. Ale On v těch chrámech není proto, aby se nám skryl, ale aby se mohl v lásce rozdávat, aby nám byl co nejvíce k dispozici. Neustále k sobě zve: „Pojďte ke mně všichni, kteří se lopotíte a jste obtížení, a já vás občerstvím“. Jsme si toho dostatečně vědomí, když kolem takových kostelů třeba jen mimoděk procházíme? I my můžeme v každém pozemském chrámu, oživeném Boží přítomnosti, zažívat předchuť nebeského domova, do kterého všichni směřujeme.

A jak vypadá odpověď na toto Boží pozvání? Je smutné, že velká část našich kostelů, zvláště na venkově, zůstává i během bohoslužeb skutečně poloprázdná, a to v tom lepším případě. Většina lidí dnes nepotřebuje chrám, nepotřebuje Krista ani Jeho světlo. Nedivme se pak, že tápou, že nenacházejí cestu z temných okamžiků svého bytí.

Dnešní den Církev žehná svíce, které jsou pak hořící vnášeny do chrámu, aby tak symbolizovaly Kristův příchod. A my si ty svíce odneseme domů, abychom si pak jejich zapalováním připomínali přítomnost Boha, který s námi chce být ve všech našich radostech, ale i potřebách a trápeních. On neustále trpělivě a v pokoře čeká před domovem každého z nás, před domovem fyzickým i domovem našeho nitra. Bude-li vpuštěn, prozáří celý náš příbytek jasem svého světla.

Zamysleme se a odpovězme si každý na otázku: „Je také pro mě Kristus skutečným světlem?“ Amen.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 3. února 2019
Svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice (přenesený z 2. února).
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Úterý – 5. února 2019
Památka sv. Agáty, panny a mučednice.
V17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 7. února 2019
V 17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Sobota – 9. února 2019
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 10. února 2019

  1. Neděle v mezidobí.
    Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
    v 10.15 hod. ve Velichovkách

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)