6. Neděle v mezidobí 17. února 2019, homilie, bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Shromáždili jsme se opět v neděli, abychom zde prožili Boží blízkost, abychom naslouchali Božímu Slovu a slavili Eucharistii. Neustále potřebujeme posily a upevnění ve víře. Tak jako magnetická střelka se uklidní, když najde sever, lidské srdce se utiší, když nalezne Boha.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za Ludmilu a Tomáše Žilkovy a děti s rodinami.

Úkon kajícnosti:
Dříve než uslyšíme Boží Slovo a budeme slavit Eucharistii, litujme svých hříchů a prosme za odpuštění.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 6. neděle v mezidobí.
 2. Příští neděli se bude konat sbírka „Svatopetrský haléř“. Tato sbírka je určena k tomu, aby Svatý otec mohl jménem Církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.
 3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.
 • v úterý a ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – svátek Stolce svatého apoštola Petra – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Radujte se a jásejte, praví Pán; máte totiž v nebi velkou odměnu“.

Homilie na 6. neděli v mezidobí ( C ) – 17. února 2019

„Ale Kristus z mrtvých vstal, a to jako první z těch, kteří zesnuli“ (1Kor 15,20).

Drazí bratři a sestry, když apoštolové nesli Evangelium do světa, začali vyprávět o tom, čeho byli svědky: že Boží Syn Ježíš Kristus byl ukřižován, zemřel a třetího dne vstal z mrtvých. To je základní křesťanská pravda. A Kristovo zmrtvýchvstání je zárukou i našeho vzkříšení. Svatý Pavel píše, že kdybychom nevěřili ve vlastní vzkříšení, byli bychom nejubožejší z lidí, kteří zasluhují politování. Jaký by mělo smysl přijímat Krista, ale nevěřit ve svůj vlastní život věčný? K čemu by byla Kristova smrt na kříži, kdyby zde nebylo vykoupení? A proč by apoštolové a další mučedníci podstupovali smrt pro Krista, kdyby nenásledoval život věčný? Ateisté říkali, že náboženství je opium lidstva a že je to výmysl zklamaných, slabých, těch, kdo si své štěstí nedovedli nebo nechtěli vybojovat a vytvořit.Ale Pán Ježíš neřekl, že musíme být zde na zemi nešťastní, abychom mohli být šťastní na věčnosti. Bůh přece nechce někoho trápit. Bůh je Láska, říká sv. Jan. A sv. Augustin ve svém „Vyznání“ píše: „Pro sebe jsi nás stvořil, Pane, a nepokojné je srdce naše, dokud nespočine v Tobě“. A tuto větu napsal ze své vlastní zkušenosti. On hledal dříve štěstí jinde: ve věcech, v lidech, v požitcích, ve filosofii, v kariéře a pak teprve přišel na to, co napsal. Prorok Jeremiáš mluví stejně jako později sv. Augustin. Tvrdí, že člověk nenajde štěstí v lidech, věcech, v sobě, ale jedině v Bohu: „Požehnaný člověk, který doufá v Hospodina, jehož oporou je Hospodin“. Jeho národ a králové byli jako lidé dnes. Chtěli zajistit sebe, svůj blahobyt a svou říši smlouvami a spolky s lidmi a říšemi – a na konec stál prorok nad zříceninami Jeruzaléma, neboť tak dopadlo spoléhání na lidi bez Boha: „Prokletý člověk, který spoléhá na člověka, kdo za svou oporu pokládá smrtelníka, svým srdcem odstupuje od Hospodina“. Evangelium nám připomíná blahoslavenství. Slova: „blahoslavení jste“ jsou doplněna opačnými: „běda vám“ – k zesílení účinku. Pán Ježíš přislibuje spásu chudým, těm, kdo hladovějí, pláčou a jsou pro víru pronásledováni, lidem, kteří jsou si vědomi, že nic nemají, nedělají si žádné nároky, těm, kteří jsou schopni se odevzdat, vydat Bohu a nechat se Jím obdarovat. Výzvy „běda“ patří boháčům, nasyceným, kteří se cizí bídě jen vysmívají. Blahoslavení, to znamená blažení, šťastní. Štěstí přece každý hledá. Ale záleží na tom, jakou normu si pro štěstí stanovíme.

„Blaze tomu, kdo svou naději vložil v Hospodina“. Amen.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 17. února 2019

 1. Neděle v mezidobí.
  Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 18. února 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 19. února 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 20. února 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 21. února 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 22. února 2019
Svátek Stolce svatého apoštola Petra.
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 23. února 2019
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.

Neděle – 24. února 2019

 1. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka „Svatopetrský haléř“.
  Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)