7. Neděle v mezidobí 24. února 2019, homilie a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Zase jsme tu pospolu, abychom se setkali s Kristem v Jeho slovu a ve společenství Jeho stolu. Zase máme příležitost zahlédnout velikost Jeho milosrdenství.
V dnešním Evangeliu Pán Ježíš říká: „Vám, kteří posloucháte: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec!“

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za duše zemřelých dárců mešních fundací zřízených před nástupem komunismu.

Úkon kajícnosti:
Na počátku bohoslužby – jako hříšnicí – s velkou pokorou prosme za odpuštění a Boží slitování.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 7. neděle během roku.
 2. Dnešní sbírka „Svatopetrský haléř“ je určena k tomu, aby Svatý otec mohl jménem Církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.
 3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 16.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Hospodine, důvěřuji v Tvé slitování, pro Tvou pomoc ať zaplesá mé srdce, zazpívám Hospodinu, který mě zahrnul dobrem“.

Homilie na 7. neděli v mezidobí ( C ) – 24. února 2019

„Nové přikázání vám dávám, praví Pán, milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás“.

Drazí bratři a sestry, jako balzám pro duši působí Pánova slova v naší době, která tak tuhne lhostejností, zlobou a násilím. Je skoro snem žít v současnosti slova Evangelia, odpuštění, lásky a smíru. Nedovolme jim v sobě zemřít. I když na svoji dobrotu budeme neustále doplácet, ať k nám proniká Ježíšův hlas dneška: „Milujte své nepřátele, prokazujte dobro všem, kdo vás nenávidí, žehnejte, neproklínejte. Kdo vás prosí, dejte. Nesuďte a nezavrhujte, odpouštějte a přejte“. Protože to je lék na churavé tělo světa, se kterým si nikdo neví rady. Všichni si s ním lámou hlavu jako nějací lékaři, kteří hledají diagnózu k léčení. Ale místo receptu se plní trestní kodex spletí paragrafů, zákazů a trestů. A všichni zjišťují, že dobro není věcí drezury, ale lásky. Jen veliká láska, která dovede milovat i nepřátele, zachrání člověka. To není slabost, to neznamená, aby se druhému vše odpouštělo a na vše zavíralo oči. To je napodobování Krista, křesťanských mučedníků, to je přemáhání nenávisti, pomsty a věčného odplácení zla zlým. To všechno vyžaduje nezměrnou sílu lásky a trpělivosti. Je to risk odpuštění a důvěry. Pán Ježíš o ní mluví a také ji žije. Když tehdy stojí před veleknězem Annášem den před popravou, voják Ho udeří do tváře. On mlčí, nebrání se, v duchu se modlí. Ani není zlostný a nenadává, když po Něm plivou a při chůzi jeruzalémskou ulicí do Něho strkají a On s křížem padá do prachu země. Když visí na Golgotě na kříži a Jeho tvář je zkřivená bolestí, nenadává. Jen se smutně dívá a Jeho rty vyslovují modlitbu: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí“. Ale pak se vše mění. Mnozí se bijí v prsa, litují svých hříchů. To Jeho láska je přivedla na novou cestu a ta síla jde léty dál, že jáhen Štěpán se při kamenování modlí, stejně jako Kristus na kříži, netuše, že Šavel, který vše schvaloval a hlídal šaty katům, se pak obrátí a ponese Evangelium do celého světa. My chápeme, že jediným medikamentem pro nás dnes je jít dobrem proti zlu. Láskou proti nenávisti, důvěrou proti zklamání. Nemáme jiné řešení než právě toto. Na čas sice o něco přijdeme, ale ztratíme to jen proto, abychom po čase vše získali zpět: „Neboť jakou měrou měříte, takovou se zase naměří vám“.

„Oplácet dobro zlem je ďábelské,
oplácet zlo zlem je pudové,
oplácet dobro dobrem je lidské,
oplácet zlo dobrem je božské“. Amen.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 24. února 2019

 1. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka „Svatopetrský haléř“.
  Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 25. února 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 26. února 2019
V 16.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 27. února 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 28. února 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 1. března 2019
První pátek v měsíci.
Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 2. března 2019
První sobota v měsíci.
Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 3. března 2019

 1. Neděle v mezidobí. Koná se posvěcení ikony sv. Anežky České k 30. výročí svatořečení.
  Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)