3. Neděle postní 24. března 2019, homilie a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Doba postní, kterou prožíváme, je darem a příležitostí k tomu, abychom zapracovali na svém osobním obrácení, ke kterému nás dnes v Evangeliu vyzývá Pán Ježíš. To je pravý smysl pokání. Obrátit se znamená natrvalo a pevně se přimknout k Bohu a na Jeho lásku odpovídat milujícím srdcem.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na dobrý úmysl dárce.

Úkon kajícnosti:
Nyní je čas pokání. Odpusťme tedy všem, kteří nám nějak ublížili, a vyznejme své viny, aby i nám mohlo být odpuštěno.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 3. neděle postní.
 2. Dnešní sbírka je určena na plošné pojištění církevního majetku.
 3. Celou postní dobu je možno přispívat na květiny do Božího hrobu. Pokladnička se nachází na oltáři Narození Panny Marie.
 4. Dnes v 10.00 hodin na ČT 1, v programu „Toulavá kamera“ bude předvedena práce uměleckého kováře pana Vojtěcha Pillera z Jaroměře. Uvidíme tam též záběry z naší kaple na děkanství a z našeho kostela sv. Mikuláše, kde jsou také jeho umělecká díla.
 5. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:
 • v úterý – v 17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – v 17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.
 • v pátek – v 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty v kostele sv. Mikuláše.

6. Příští neděli při bohoslužbách mně bude zastupovat P. Václav Černý.

Slovo života
„Obraťte se, praví Pán, neboť se přiblížilo nebeské království“.

Homilie na 3. neděli postní ( C ) – 24. března 2019

„Obraťte se, praví Pán, neboť se přiblížilo nebeské království“.

Pán Ježíš nás dnes vzývá k pokání. Tuto výzvu naléhavě slyšíme zvláště během postní doby, kterou nyní prožíváme.
Dvě katastrofy, o kterých se mezi lidmi mluvilo, Mu k tomu dávají příležitost. O velikonocích zahynulo na Pilátův rozkaz více Galilejců, jindy zabila část městského opevnění, jež se zřítila, osmnáct lidí. Židé pokládali tyto zabité za zvlášť hříšné, neboť je Bůh potrestal násilnou smrtí. Naproti tomu ukazuje Ježíš, že hříšní jsou všichni, nejen ti zabití. Nebudou-li všichni, kteří se pokládají za spravedlivé, protože zůstali naživu, činit pokání, zahynou podobně jako ti usmrcení.
Výzvu k pokání podpořil Ježíš ujištěním, že Bůh je milosrdný a shovívavý. Bůh poskytuje lhůtu k obrácení, jak ukazuje podobenství o „neplodném fíkovníku“.
Přítomný Izrael je takový strom, na kterém není plodů. Kázání Janova i Ježíšova nepřinesla ovoce pokání. Ale Ježíš je „dobrý vinař“, prosí za svůj národ, ještě jeden rok ať mu pan vinice – Bůh – poskytne, pokusí se jej ošetřit slovem pravdy, snad ponese ovoce pokání. Jestli ne, osud Izraele se naplní, bude vyňat jako neužitečný strom z vinice Božího království. Ale ještě je čas, zbývá už jen krátká doba, než míra Boží trpělivosti bude dovršena. Proto: „čiňte pokání!“
Denně slyšíme a čteme o katastrofách ve světě. Desítky, tisíce lidi hynou zemětřesením, povodněmi, dopravními nehodami. Jak na to reagujeme? Třeba ty oběti politujeme, ale jinak nic. Co kdybychom ve světle Ježíšovy výzvy k pokání si řekli: „Co se stalo včera jim, to se může dnes, zítra stát mně? Kolik času mi zbývá, nevím, ale jedno vím: Nebudu-li činit pokání, nezačnu-li dnes lépe žít, podobně zahynu.
Na konec si zapamatujme také slova varování sv. Pavla z dnešního druhého čtení: „Když se tedy někdo domnívá, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl“. Amen.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 24. března 2019

3. Neděle postní. Koná se sbírka na „Plošné pojištění“.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Úterý – 26. března 2019
V 17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 28. března 2019
V 17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Pátek – 29. března 2019
V 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty v kostele sv. Mikuláše.

Neděle – 31. března 2019

4. Neděle postní.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Úterý – 2. dubna 2019
V 18.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 4. dubna 2019
První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 5. dubna 2019
První pátek v měsíci.
V 17.30 hod. – pobožnost Křížové cesty.
Mše sv. v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 6. dubna 2019
První sobota v měsíci.
Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 7. dubna 2019

5. Neděle postní.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř

2. Neděle postní. 17. března 2019, homilie a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
První postní neděle nás vedla s Pánem Ježíšem na poušť, abychom lépe poznali sebe. Dnešní, druhá neděle postní, nás vede na Horu Proměnění, abychom lépe poznali našeho Pána. Z dnešního Evangelia můžeme pochopit, že velikonoční události se netýkají jen života po smrti, ale že znamenají proměnu už tohoto našeho života.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za duše zemřelých dárců mešních fundací zřízených před nástupem komunismu.

Úkon kajícnosti:
Kdybychom řekli, že nemáme hřích, sami sebe klameme a pravda v nás není. Vyznejme tedy Bohu i sobě navzájem své hříchy, a Bůh nám odpustí, protože je věrný a spravedlivý.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 2. neděle postní.
 2. Příští neděli se bude konat sbírka na plošné pojištění.
 3. Po celou postní dobu je možno přispívat na květiny do Božího hrobu. Pokladnička je na oltáři Narození Panny Marie.
 4. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství
 • v úterý – slavnost sv. Josefa, Snoubence Panny Marie – v 17.00 hod. v kapli na děkanství
 • ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství
 • v pátek – v 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Mikuláše
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„V zářivém oblaku bylo slyšet Otcův hlas: To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte“.

Homilie na 2. neděli postní – 17. března 2019

„Pane, je dobře, že jsme tady …“. Drazí bratři a sestry, dnes o druhé postní neděli se nám znovu předkládá evangelijní vyprávění o proměnění Krista. Než se Ježíš postavil tváří v tvář utrpení a kříži, „vstoupil na vysokou horu“, jež se obecně ztotožňuje s horou Tábor. Vzal s sebou apoštoly Petra, Jakuba a Jana. Před nimi se „proměnil“: Jeho tvář a celá postava vyzařovala světlo. Dnešní liturgie nás vybízí, abychom vystoupili s Mistrem na Tábor, na horu mlčení a kontemplace. Na hoře Tábor lépe chápeme, že cestu kříže a cestu oslavení nelze oddělovat. Tím, že Kristus do všech důsledků přijal Otcův plán, v němž bylo napsáno, že měl trpět, aby tak vešel do své slávy, zakouší už předem světlo vzkříšení. I my, neseme-li každý den kříž s vírou plnou lásky, zakoušíme spolu s jeho tíží a tvrdostí i sílu obnovy a útěchy. Toto vnitřní světlo dostáváme zvláště v modlitbě. Ano, modlitba, je to právě to, co nejvíce dnes, v tomto uspěchaném světě potřebujeme. Biskup – svatý Jan Zlatoústý říká: „Modlitba, rozmluva s Bohem, je největší dobro. Znamená totiž společenství a jednotu s Bohem. A jako září tělesné oči, hledí-li do světla, tak i duše upřená na Boha září jeho nevýslovným světlem. Nemluvím ovšem o modlitbě vázané na vnějšek, ale o té, jež vychází ze srdce, jež se neomezuje na určitou dobu nebo hodinu, ale děje se bez ustání, ve dne v noci… Modlitba je světlem duše, je pravým poznáním Boha a prostřednicí mezi Bohem a lidmi, dodává srdci odvahy, uspokojuje duši“. Drazí bratři a sestry, z tajemství Proměnění Krista plyne i pro nás stejná nauka. Kdo touží po trvalém spojení s Kristem také ve chvílích zkoušek, ten se musí dříve s Kristem setkat v hlubokém spojení svého ducha při modlitbě. Opravdová modlitba musí mít vliv na náš život. Někdy je nutné úplně se ztišit, vnitřně uklidnit, dovolit, aby promlouval sám Bůh, abychom Ho slyšeli a cítili Jeho přítomnost, abychom mohli říci jako apoštol Petr: „Pane, je dobře, že jsme tady!“ Ve vnitřním usebrání a tiché modlitbě poznáváme jaká je Boží vůle, co si Bůh přeje a jaké je naše povolání. Dostáváme potřebné světlo, abychom nechodili ve tmě. Poznáváme sami sebe, to jací jsme, abychom se pak mohli proměnit k lepšímu. Nechme se tedy v postní době proměnit a pozvednout výš modlitbou i my. Ano, Boží Slovo dnešní postní neděle nás učí vnímavosti pro znamení Boží blízkosti, ale také nám připomíná, že i my se máme proměnit. Pán Ježíš svým proměněním ukázal jací budeme po smrti. Tady můžeme být nemocní a slabí, tady nás mohou pronásledovat a zabít, ale to všechno nic není. My se proměníme jako Pán Ježíš. To je naše naděje na věčný život, v lepší budoucnost. Avšak musíme mít na zřeteli, že předehrou naší hory Tábor, předehrou našeho proměnění je náš osobní kříž. Pán Ježíš řekl: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho“. Drazí bratři sestry, toto je tedy odlesk radostného poselství dnešního Evangelia o Proměnění Páně. I my se máme proměňovat do stále větší krásy Božích dětí. Amen.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 17. března 2019

2. Neděle postní.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 18. března 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 19. března 2019
Slavnost sv. Josefa, Snoubence Panny Marie.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 20. března 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 21. března 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 22. března 2019
V 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty.
Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 23. března 2019
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.

Neděle – 24. března 2019

3.Neděle postní. Koná se sbírka na „Plošné pojištění“.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

1. Neděle postní 10. března 2019, homilie a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Popeleční středou jsme vykročili na čtyřicetidenní cestu přípravy na Velikonoce. Je to doba velkého cvičení, jak bojovat s pokušením. Každý den nás život staví před stále nová pokušení: ke zlému smýšlení, mluvení, jednání. Mnohokrát ze den se musíme vždy znovu rozhodovat mezi dobrem a zlem.

Úmysl mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za celou naší farní rodinu: za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:
Učme se dnes od Ježíše, jak se zachovat v pokušení, a jestli jsme podlehli a zhřešili, prosme o odpuštění.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 1. neděle postní. Touto liturgickou dobou nás Církev vede k obnově života. Jsme vedení také k tomu, abychom více rozjímali o utrpení Pána Ježíše, abychom více rozjímali o vykoupení člověka. Prožijme letošní dobu postní opravdově, v modlitbě a s ochotou z lásky ke Kristu Pánu se v sebezáporu přidružit k Jeho kříži. V době přípravy na Velikonoce je totiž kříž ve středu pozornosti křesťanů. Poselství, které jim sděluje, je takové: trápí tě záhada lidského údělu, bolest a smrt. Marně to odmítáš. Zastihne to každého. Nevinný Kristus umřel nedůstojnou a potupnou smrtí zločince na dřevě kříže, ale to nebyla tečka za Jeho životem. Proto je to znamení symbolem naděje trpících. Neměj úzkost před tím, co tě v budoucnu čeká. Definitivní bude věčné jaro – jaro Zmrtvýchvstání.
 2. Celou postní dobu je možno přispívat na květiny do Božího hrobu. Pokladnička se nachází na oltáři Narození Panny Marie.
 3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství
 • v úterý a ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství
 • v pátek – v 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Mikuláše
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„ Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst“.

Homilie na 1. neděli postní – 10. března 2019

„Hle, teď je ta „doba příhodná“, hle, teď je ten „den spásy“!

Drazí bratři a sestry, s neúprosnou pravidelností nám liturgický rok připomíná prožívání dějin spásy. Bůh, kdysi lidmi odmítnutý, slibuje nápravu a zcela konkrétně vstupuje do dějin tohoto světa a do života každého jednotlivce. Popeleční středou jsme vstoupili do doby postní, tedy do období, které nám připomíná čtyřicetileté putování vyvoleného národa do země zaslíbené. Je to cesta z hříchu, tedy z jeho otroctví, do prostoru svobody dětí Božích. Veliký Mojžíš se stává nástrojem Božího vedení. Drazí bratři a sestry, postní doba nám připomíná také čtyřicetidenní Ježíšovu přípravu na poslání, které má od věků od svého Otce. V Evangeliu čteme, jak Pán Ježíš veden Duchem Svatým odchází na poušť, kde se čtyřicet dní modlí, hovoří se svým Otcem, ale také hladoví a je pokoušen od ďábla. Ďábel, otec zla, se snaží proniknout do samotného jádra nekonečného dobra a chce ho svou zlobou zničit. Ale v Ježíšovi je síla Boží, a ta dokáže odmítnout všechna pokušení, protože není nad sílu Boží. Žijeme v době, která je plná pokušení a je někdy opravdu těžké jim odpírat. Ďábel je silnější než naše slabost. Ale budiž nám povzbuzením a útěchou, že překonáváním pokušení se Ježíš stává solí země a světlem světa a ukazuje nám svoji moc. Vybízí nás k následování: pojďte za mnou, nebojte se, jsem s vámi. Zve nás, abychom nabídnutý čas postní doby náležitě využili k jasnému rozhodnutí: chci jednou dosáhnout Božího království. Ano, drazí bratři a sestry, postní doba je novým začátkem a cestou, která vede k bezpečnému cíli: k velikonočnímu zmrtvýchvstání a ke Kristovu vítězství nad smrtí. Toto období se vždy na nás obrací s naléhavou výzvou k obrácení: „Obraťte se, neboť se přiblížilo Boží království“. Křesťan je povolán k tomu, aby se vrátil k Bohu „celým srdcem“, neuspokojoval se průměrným životem, ale aby ve svém přátelství s Pánem rostl. Ježíš je věrným přítelem, který nás nikdy neopustí, a přestože hřešíme, trpělivě očekává, že se k Němu vrátíme. Tímto očekáváním projevuje svou vůli k odpuštění. Půst je příznivou dobou pro to, aby se zintensivnil duchovní život prostřednictvím posvátných prostředků, které nám Církev nabízí: půst, modlitba a almužna. V základě toho všeho spočívá Boží Slovo, k jehož vytrvalejšímu poslechu a meditaci jsme v tomto období zváni. Postní doba je příhodným časem pro to, abychom se obnovili setkáním s živým Kristem ve slově, ve svátostech a v bližním. Kéž Pán, který během čtyřiceti dní na poušti překonal pokušitelovy nástrahy, nám ukáže cestu, po níž máme jít. Kéž nás vede Duch Svatý, abychom šli po cestě obrácení a znovu objevovali dar Božího Slova, abychom byli očištěni od hříchu, který nás oslepuje, a sloužili jedině Kristu našemu Pánu a Spasiteli. Amen.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 10. března 2019

 1. Neděle postní.
  Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 11. března 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 12. března 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 13. března 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 14. března 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 15. března 2019
V 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty.
Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 16. března 2019
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 17. března 2019

2. Neděle postní.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

8. Neděle v mezidobí. 3. března 2019, homilie a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Dnešní Evangelium nám připomíná, že dobrý strom nese dobré ovoce. Něco podobného platí i o nás, křesťanech. Pokud se chceme podobat dobrému stromu, pokud chceme být dobrými křesťany, je třeba, abychom i my nesli „dobré plody“, to znamená, abychom byli dobří. Dobrý strom nese hodně dobrého ovoce. Dobrý křesťan dělá hodně dobrých skutků.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za duše zemřelých dárců mešních fundací zřízených před nástupem komunismu.

Úkon kajícnosti:
Dříve než uslyšíme Boží Slovo a budeme slavit Eucharistii, litujme svých hříchů a prosme o odpuštění.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 8. neděle v mezidobí.
 2. V tomto roce oslavujeme 30. výročí svatořečení svaté Anežky České. Paměť na svatou Anežku je stále živá a aktuální, je součástí našeho života. Nechceme, aby její jméno bylo spojováno pouze s naší středověkou historií nebo s pádem komunistické diktatury v naší zemi na konci roku 1989. Svatá Anežka je obdivuhodná žena, která ve svém životě zažila a prožila mnohé situace, které zažívá a prožívá i současný člověk jednadvacátého století. A proto jsme přesvědčeni, že právě ona může být velmi efektivní přímluvkyní v našich soukromých i veřejných záležitostech. Proto voláme: „Svatá Anežko Česká – oroduj za nás a za naši milovanou vlast!“ Ikonu svaté Anežky, kterou jsme posvětili během Mše svaté, stejně jako ikonu: Triptych Svaté Rodiny a blahoslavených mučedníků z Peru, „napsal“ pro naši farnost akademický malíř pan Bogusław Onsowicz z Polska.
 3. Na tuto středu – 6. března – připadá Popeleční středa. Začíná postní doba. Mše svatá bude sloužena v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše. Během Mše svaté se bude žehnat popel a pak si necháme posypat popelem hlavu jako znamení vnitřní, duchovní a mravní obnovy. Připomínám, že je to den přísného postu.
 4. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí – památka sv. Kazimíra – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve středu – Popeleční středa – v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – v 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Hospodin se mě zastal, vyvedl mě na volné prostranství, vysvobodil mě, protože mě má rád“.

Homilie o sv. Anežce České k 30. výročí svatořečení.
Posvěcení ikony sv. Anežky České – 8. neděle v mezidobí – 3. března 2019

„Budete zářit jako hvězdy ve vesmíru; držte se pevně slova života“.

Tak nám dnes zazněl zpěv před Evangeliem. Drazí bratři a sestry, takovou zářící hvězdou ve vesmíru je svatá Anežka Česká, panna a řeholnice. Letošní rok 2019 je zcela zasvěcen této veliké patronce českého národa. Připomínáme si a zároveň oslavujeme v něm 30. výročí její kanonizace. Dne 12. listopadu 1989 prohlásil Svatý otec Jan Pavel II. blahoslavenou Anežku Českou v bazilice svatého Petra ve Vatikánu za svatou, a od té doby slavíme její svátek 13. listopadu. Předtím se její svátek slavil 2. března, což bylo vlastně včera, a je to den jejího úmrtí – narození pro nebe. Pro nás je svatá Anežka Přemyslovna především symbolem velikých změn v naší zemi. Zajisté nikdo nepochybuje o tom, že právě ona nám u trůnu Božího Beránka vyprosila dlouho toužebně očekávanou svobodu a demokracii. Vždyť malým zázrakem bylo už to, že komunistický režim povolil velkému množství českých poutníků odcestovat do Říma na její svatořečení, což by dříve bylo naprosto nemyslitelné. Svatá Anežka se narodila na Pražském hradě v královské rodině, která však byla rozvrácená. Prožila těžký osud dítěte z rozbitého manželství. Její otec, český král Přemysl Otakar I., byl mocným panovníkem, ale špatným manželem a otcem. S první manželkou, míšeňskou princeznou Adlétou, se rozvedl brzy po sňatku. Když se chtěl znovu oženit s uherskou princeznou Konstancií, zbavil se své první dcery Dagmar, bez ohledu na to, že byla ještě mladistvá. Provdal ji do vzdáleného Dánska, kde tato princezna proslavila české jméno jako zbožná, dobrotivá a všemi Dány milovaná královna. V druhém manželství se králi Přemyslovi opět narodila dcera, která dostala jméno Anežka. A její osud byl podobný osudu starší sestry Dagmar. Ve věku, kdy si děti hrají na matčině klíně, vyhnal král svou ženu Konstancii, Anežčinu maminku, a vzal si nazpět svou první ženu Adlétu. Jenomže Anežka byla na provdání příliš malá, a tak ji odstranil do vzdáleného Slezska v Polsku, k tetě Hedvice – polské kněžny, která tam trávila vdovská léta v klášteře v Třebnici. Zbožná teta z ní vychovala a českému národu darovala světici. Mladá Anežka by byla raději zůstala jako řeholnice v klášteře, kde mohla vychovávat šlechtické dcerky, avšak pro násilnického otce byla jen figurkou v jeho velké hře o moc. A tak ji král Přemysl Otakar I. předurčil k politickým sňatkům. Boží Prozřetelnost ji však chránila. První nápadník zemřel a druhý nápadník se oženil s jinou princeznou. Když její otec zemřel, jeho syn král Václav I. chtěl v této ošklivé otcově hře pokračovat. Svou sestru Anežku začal jako nějaké zboží znovu nabízet evropským panovníkům. Avšak Anežka se už začala tvrdě bránit. Posílá vyslance k papeži Řehoři IX., aby se jí ujal. Prosila ho, aby mohla o svém osudu rozhodovat sama. A její rozhodnutí bylo už od dětství pevné: chtěla sloužit Kristu Pánu v Jeho chudých a bezmocných bratřích. Papež Řehoř IX. Anežčinu prosbu vyslyšel, a tak ve svých 25 letech začíná konečně žít po svém. Královskou korunu chce zaměnit na závoj řeholnice. Mnoho slyšela o svatém Františku z Assisi, o jeho duchovní sestře Kláře, kteří opustili bohaté rodiny, aby mohli sloužit rodině dětí Božích. Anežka měla zkušenost ze své rodiny, že je pravda to, co káže sv. František: štěstí člověka nespočívá v bohatství, moci, slávě a světských radovánkách. Opravdové štěstí spočívá v radostné službě Božímu království. A tak Anežka pozvala do Prahy první duchovní spolubratry sv. Františka. Začíná si dopisovat se sv. Klárou, v níž našla přítelkyni a spřízněnou duši po celý svůj život. Ze svého bohatého věna dala Anežka postavit v Praze při Vltavě kostel a u něho dva kláštery: jeden pro bratry sv. Františka a druhý pro sestry sv. Kláry – a vlastně také pro sebe. Dodnes se tam říká „Na Františku“. A tak nastal konečně den, po kterém Anežka Přemyslovna tolik toužila. Na svatodušní svátky roku 1234 odchází do kláštera klarisek v Praze – Na Františku. Sedm biskupů, celý královský dvůr, královna -matka Konstancie a mnoho vévodů a knížat z okolních zemí doprovázelo ji do klášterních bran. Anežka byla oblečena v nádherný šat královské nevěsty. Vstoupila do Božího domu. Poklekla před oltářem a dala si ustřihnout bohaté vlasy. Potom postupně odkládala další části královského roucha. Už před ní drží hrubé šedivé roucho klarisek. Ta, kterou celý národ miloval pro krásu duše i těla, pohrdala nejvyššími hodnostmi, které ji svět mohl dát. Zbavila se všeho. Všichni kolem ní pláčí, jen Anežka je klidná. Usmívá se a nedočkavě vztahuje ruce po hrubém hábitu. Chtěla by zajásat a zpívat: to je právě to, čeho si žádám, po čem prahnu celým srdcem! Lituje ty, kteří pláčí, protože nechápou, že ona, která se zbavuje všeho o tolik víc získává. Je si vědoma Ježíšova příslibu: „Každý, kdo opustí domovy, bratry, sestry, otce, matku, děti nebo pole pro mé jméno, obdrží stokrát víc a za podíl bude mít život věčný“. Anežčin klášter započal svou službu. Po staletí bude zdarma pečovat o pražskou chudinu a o nemocné. A svatá Anežka osobně sloužila se sestrami v klášteře. Působila jako anděl smíru a dobra i ve své přemyslovské rodině. Podařilo se jí smířit svého bratra krále Václava s jeho synem Přemyslem Otakarem II., který se už nemohl dočkat, až otec umře a snažil se získat český trůn násilím. Podruhé se jí zachránit svého synovce Přemysla Otakara II. už nepodařilo. Marně se ho snažila odvrátit od válčení s císařem Rudolfem, které ho stálo na Moravském poli život. Svatá Anežka se snažila pomáhat ze všech sil i v době hladomoru, který nastal po prohrané válce. Klášter byl stále přeplněn nemocnými, fortna byla zvenčí obehnána zástupem hladových lidí. Sestry klarisky často rozdaly i svůj vlastní oběd. A Anežka se nešetřila. Sloužila od noci do noci, ač jí bylo už 77 let. Uprostřed práce náhle umírá, tiše a pokojně, tak jak žila po celý život. A tak nám svatá Anežka Česká svítí jako krásný příklad bratrské lásky a služby bližním až do krajnosti, září nám i dnes jako hvězda ve vesmíru. Pán Ježíš v dnešním Evangeliu říká, že: „Každý strom se pozná po vlastním ovoci“,a „Dobrý člověk vynáší z dobré pokladnice svého srdce dobro“. Tato slova se v plné míře vztahují na naši světici. Dobrý strom nese hodně dobrého ovoce. Dobrý křesťan dělá hodně dobrých skutků. Sv. Anežka po celý svůj život přinášela jen dobré ovoce…. I když později její kostel zbořili husité, i když její klášter zrušil císař Josef II., její památku nemohlo vymazat nic. Český národ ji vždy uctíval jako národní patronku a světici, ale na úřední svatořečení musel čekat dlouhá staletí. Na sklonku 20. století jsme se dočkali. Kéž i ona se dočká, že my, její krajané, budeme vyznávat stejné životní ideály jako ona, že budeme vydávat dobré plody svého života, že se budeme jako ona snažit žít ve svorné lásce a ve službě svým bližním. Svatá Anežko Česká, oroduj za nás a za naši milovanou vlast. Amen.

Posvěcení obrazu – ikony sv. Anežky České:

Žehnací modlitba:
Všemohoucí Bože, jsi veliký ve svých svatých. Jejich život je pro nás příkladem a výzvou k následování. Jejich přímluva působí v našem životě, vždyť spolu s nimi patříme do tajemného těla Tvé Církve.
Prosíme Tě, požehnej nás, a dej, ať nám tento obraz + připomíná, že máme následovat příklad svaté Anežky České v bezvýhradné lásce a opravdovosti života. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Následují Litanie k svaté Anežce České…

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 3. března 2019

8. Neděle v mezidobí. Koná se posvěcení ikony sv. Anežky České k 30. výročí svatořečení.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 4. března 2019
Památka sv. Kazimíra.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 5. března 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 6. března 2019
POPELEČNÍ STŘEDA – den přísného postu. Začíná postní doba.
Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Čtvrtek – 7. března 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 8. března 2019
V 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty.
Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 9. března 2019
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 10. března 2019

 1. Neděle postní.
  Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)