1. Neděle postní 10. března 2019, homilie a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Popeleční středou jsme vykročili na čtyřicetidenní cestu přípravy na Velikonoce. Je to doba velkého cvičení, jak bojovat s pokušením. Každý den nás život staví před stále nová pokušení: ke zlému smýšlení, mluvení, jednání. Mnohokrát ze den se musíme vždy znovu rozhodovat mezi dobrem a zlem.

Úmysl mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za celou naší farní rodinu: za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:
Učme se dnes od Ježíše, jak se zachovat v pokušení, a jestli jsme podlehli a zhřešili, prosme o odpuštění.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 1. neděle postní. Touto liturgickou dobou nás Církev vede k obnově života. Jsme vedení také k tomu, abychom více rozjímali o utrpení Pána Ježíše, abychom více rozjímali o vykoupení člověka. Prožijme letošní dobu postní opravdově, v modlitbě a s ochotou z lásky ke Kristu Pánu se v sebezáporu přidružit k Jeho kříži. V době přípravy na Velikonoce je totiž kříž ve středu pozornosti křesťanů. Poselství, které jim sděluje, je takové: trápí tě záhada lidského údělu, bolest a smrt. Marně to odmítáš. Zastihne to každého. Nevinný Kristus umřel nedůstojnou a potupnou smrtí zločince na dřevě kříže, ale to nebyla tečka za Jeho životem. Proto je to znamení symbolem naděje trpících. Neměj úzkost před tím, co tě v budoucnu čeká. Definitivní bude věčné jaro – jaro Zmrtvýchvstání.
 2. Celou postní dobu je možno přispívat na květiny do Božího hrobu. Pokladnička se nachází na oltáři Narození Panny Marie.
 3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství
 • v úterý a ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství
 • v pátek – v 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Mikuláše
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„ Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst“.

Homilie na 1. neděli postní – 10. března 2019

„Hle, teď je ta „doba příhodná“, hle, teď je ten „den spásy“!

Drazí bratři a sestry, s neúprosnou pravidelností nám liturgický rok připomíná prožívání dějin spásy. Bůh, kdysi lidmi odmítnutý, slibuje nápravu a zcela konkrétně vstupuje do dějin tohoto světa a do života každého jednotlivce. Popeleční středou jsme vstoupili do doby postní, tedy do období, které nám připomíná čtyřicetileté putování vyvoleného národa do země zaslíbené. Je to cesta z hříchu, tedy z jeho otroctví, do prostoru svobody dětí Božích. Veliký Mojžíš se stává nástrojem Božího vedení. Drazí bratři a sestry, postní doba nám připomíná také čtyřicetidenní Ježíšovu přípravu na poslání, které má od věků od svého Otce. V Evangeliu čteme, jak Pán Ježíš veden Duchem Svatým odchází na poušť, kde se čtyřicet dní modlí, hovoří se svým Otcem, ale také hladoví a je pokoušen od ďábla. Ďábel, otec zla, se snaží proniknout do samotného jádra nekonečného dobra a chce ho svou zlobou zničit. Ale v Ježíšovi je síla Boží, a ta dokáže odmítnout všechna pokušení, protože není nad sílu Boží. Žijeme v době, která je plná pokušení a je někdy opravdu těžké jim odpírat. Ďábel je silnější než naše slabost. Ale budiž nám povzbuzením a útěchou, že překonáváním pokušení se Ježíš stává solí země a světlem světa a ukazuje nám svoji moc. Vybízí nás k následování: pojďte za mnou, nebojte se, jsem s vámi. Zve nás, abychom nabídnutý čas postní doby náležitě využili k jasnému rozhodnutí: chci jednou dosáhnout Božího království. Ano, drazí bratři a sestry, postní doba je novým začátkem a cestou, která vede k bezpečnému cíli: k velikonočnímu zmrtvýchvstání a ke Kristovu vítězství nad smrtí. Toto období se vždy na nás obrací s naléhavou výzvou k obrácení: „Obraťte se, neboť se přiblížilo Boží království“. Křesťan je povolán k tomu, aby se vrátil k Bohu „celým srdcem“, neuspokojoval se průměrným životem, ale aby ve svém přátelství s Pánem rostl. Ježíš je věrným přítelem, který nás nikdy neopustí, a přestože hřešíme, trpělivě očekává, že se k Němu vrátíme. Tímto očekáváním projevuje svou vůli k odpuštění. Půst je příznivou dobou pro to, aby se zintensivnil duchovní život prostřednictvím posvátných prostředků, které nám Církev nabízí: půst, modlitba a almužna. V základě toho všeho spočívá Boží Slovo, k jehož vytrvalejšímu poslechu a meditaci jsme v tomto období zváni. Postní doba je příhodným časem pro to, abychom se obnovili setkáním s živým Kristem ve slově, ve svátostech a v bližním. Kéž Pán, který během čtyřiceti dní na poušti překonal pokušitelovy nástrahy, nám ukáže cestu, po níž máme jít. Kéž nás vede Duch Svatý, abychom šli po cestě obrácení a znovu objevovali dar Božího Slova, abychom byli očištěni od hříchu, který nás oslepuje, a sloužili jedině Kristu našemu Pánu a Spasiteli. Amen.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 10. března 2019

 1. Neděle postní.
  Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 11. března 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 12. března 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 13. března 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 14. března 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 15. března 2019
V 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty.
Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 16. března 2019
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 17. března 2019

2. Neděle postní.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)