2. Neděle Velikonoční. Svátek Božího Milosrdenství. 28. dubna 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Každá nedělní bohoslužba je nám památkou smrti a zmrtvýchvstání Páně. Kristus žije! Světlo vzkříšeného Pána osvěcuje náš život. My můžeme žít s Ním a v Něm.
Přicházíme dnes, druhou neděli velikonoční také proto, abychom zvláštním způsobem uctili Boží milosrdenství. Na přímluvu svaté sestry Faustyny a svatého Jana Pavla II., papeže – apoštolů Božího milosrdenství, přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díků.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zemřelé: maminku Annu Bajerovou, manžela Karla a bratra Stanislava.

Úkon kajícnosti:
Nekonečné Boží milosrdenství je tím, co svět dnes nejvíce potřebuje. Skloňme se tedy před Pánem a prosme, aby Jeho slitování bylo větší než naše viny, které v pokoře vyznáváme.

Farní oznámení:

 1. Dnes je druhá neděle velikonoční, neděle Božího milosrdenství.
 2. Na začátku tohoto roku se v Panamě konalo Světové setkání mládeže. Přijelo tam i mnoho mladých z České republiky a mezi nimi také naše farnice Petruška Nováková. Celá tato událost i setkání z papežem Františkem v ní zanechaly nezapomenutelné dojmy. Bylo by zajímavé něco bližšího slyšet od toho, kdo byl osobně přítomen a myslím, že i Petruška by se ráda o zážitky z této akce s námi podělila. A proto, dnes všichni kdo máme zájem se sejdeme v 15.00 hodin odpoledne na děkanství, společně posedíme a toto setkání mládeže v Panamě si připomeneme.
 3. Chrámový sbor děkuje velice všem z naší farnosti, kdo se podíleli na přípravě pohoštění, pomáhali s obsluhou a zajistili tak setkání hudebníků minulou neděli.
 4. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí – svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky Církve, patronky Evropy – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží patronky šťastné smrti a v 18.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • ve středu – 1. května – svátek sv. Josefa, Dělníka – Mše sv. a májová pobožnost v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • ve čtvrtek – památka sv. Atanáše, biskupa a učitele Církve; první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů; první pátek v měsíci – Mše sv. a májová pobožnost v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – první sobota v měsíci -Mše sv. o Panně Marii a májová pobožnost v 8.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Modlitba zasvěcení Božímu Milosrdenství:

Bože, Milosrdný Otče, který zjevuješ svou lásku ve svém Synu, Ježíši Kristu, a vyléváš ji na nás v Utěšiteli Duchu Svatém, Tobě dnes svěřujeme osud světa i každého člověka. Skloň se k nám hříšným, uzdrav naši slabost, přemáhej všechno zlo a dej všem obyvatelům země poznat Tvé milosrdenství, aby v Tobě, Trojjediný Bože, vždy nacházeli naděje. Věčný Otče, pro bolestné utrpení a zmrtvýchvstání svého Syna, buď milosrdný k nám i k celému světu. Amen.
„Ježíši, důvěřuji Ti!“

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 28. dubna 2019

2. Neděle Velikonoční – svátek Božího Milosrdenství.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 29. dubna 2019
Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky Církve, patronky Evropy.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 30. dubna 2019
V 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží patronky šťastné smrti.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 1. května 2019
Svátek sv. Josefa, Dělníka.
Mše sv. a májová pobožnost v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Čtvrtek – 2. května 2019
Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele Církve. První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 3. května 2019
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů. První pátek v měsíci.
Mše sv. a májová pobožnost v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 4. května 2019
První sobota v měsíci.
Mše sv. o Panně Marii a májová pobožnost v 8.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Neděle – 5. května 2019

3. Neděle Velikonoční.
Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

Neděle Zmrtvýchvstání Páně Velikonoce – 21. dubna 2019 a bohoslužby.

Uvedení do bohoslužby:
„Toto je den, který učinil Pán. Jásejme a radujme se v něm!“
Drazí bratři a sestry, srdečně vítám vás ke slavnosti Zmrtvýchvstání Páně.
Ukřižovaný Ježíš Kristus, kterého Bůh Otec probudil ze smrti, vstupuje mezi nás a zdraví nás jako svůj vykoupený lid: Pokoj vám! Slaví s námi velikonoční hostinu a shromažďuje nás kolem svého stolu. Ukazuje nám své oslavené rány, abychom i my měli naději, že život není přemožen utrpením a smrtí, ale je proměňován a oslaven. Slavíme tedy Kristovo vzkříšení s radostnou vírou, že Jeho vzkříšení je také naše vzkříšení.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za živé i zemřelé členy rodiny Müllerovy, Hážovy a Lachmanovy.

Úkon kajícnosti:
Smrt byla přemožena a otevřelo se nebe. Abychom mohli prožívat opravdovou radost, litujme nejprve svých hříchů, které na sebe vzal náš Pán Ježíš Kristus, aby nás zachránil.

Farní oznámení:

 1. Dnes je slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Slavíme největší svátek církevního roku. Liturgie nás vybízí k radostí: „Toto je den, který připravil Pán; jásejme a radujme se z něho!“ Ano, nastal nový den, který učinil Pán, den, který v oslaveném Těle Zmrtvýchvstalého navrací světu zraněnému hříchem jeho původní krásu prozářenou novým světlem. Drazí bratři a sestry, přeji vám plnost radosti, pokoje, naděje a jistoty vítězství dobra nad zlem, života nad smrtí. Ať každý z nás uslyší dnes znovu a ponese dál tuto radostnou zvěst zmrtvýchvstání: „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa“. Ježíš žije, aleluja“.
 2. Mnohokrát děkuji panu varhaníkovi, zpěvákům našeho chrámového sboru, orchestru a milým členům pěveckého sboru Smetana z Hradce Králové za hudební doprovod během velikonočních svátků. Po Mši svaté jsou všichni hudebnici zváni na malé pohoštění do farní budovy.
 3. Zítra je Velikonoční pondělí – Mše svatá bude sloužena v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 4. V tomto týdnu – velikonočním oktávu – pořad bohoslužeb je následující:
 • v úterý – v 18.00 hod. Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Heřmanicích.
 1. Žehnání velikonočních pokrmů:

K.: Naše pomoc je ve jménu Pána.
L.: Neboť On stvořil nebe i zemi.

Modleme se:
Pane, po svém vzkříšení ses zjevil svým učedníkům a jedl jsi s nimi. Také nás zveš k svému stolu a slavíš s námi hostinu. Prosíme Tě, dej, ať i tyto pokrmy jsou nám znamením Tvého požehnání + a Tvé lásky. Přijmi pozvání do našich domovů. Zůstávej s námi a dej, ať stále zakoušíme Tvou přítomnost a Tvé požehnání. Posiluj v našich domovech vzájemnou lásku, která pramení z Tvého velikonočního vítězství nad smrtí, zlem a hříchem. Doveď nás všechny až k stolu nebeské hostiny, kde žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Slovo života
„Pán skutečně vstal z mrtvých. Jemu buď sláva a vláda na věčné časy. Ježíš Kristus – včera, dnes i navěky! Aleluja!“

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 21. dubna 2019
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Velikonoce.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 22. dubna 2019
Velikonoční Pondělí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Úterý – 23. dubna 2019
V 18.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 25. dubna 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 26. dubna 2019
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 27. dubna 2019
Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Heřmanicích.

Neděle – 28. dubna 2019

2. Neděle Velikonoční – Neděle Božího Milosrdenství.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

KVĚTNÁ – PAŠIJOVÁ NEDĚLE 14. dubna 2019 a bohoslužby.

Uvedení do bohoslužby:
Velikonoce začínají slavným vjezdem Páně do Jeruzaléma, prastarou oslavou Krista Krále.
Sešli jsme se tu, abychom dělali totéž, co občané jeruzalémští, abychom připravili Pánu Ježíši slavný vjezd do naší farní obce, do našeho chrámu. Chceme Pána Ježíše radostně pozdravit jako svého Krále, chceme nést v rukou zelené ratolesti, v nichž se probudil jarní život, jako symbol Kristova slavného vítězství nad smrtí.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za farníky a za duše zemřelých dárců mešních fundací zřízených před nástupem komunismu.

Bratři a sestry, prosím, abyste se nyní shromáždili s ratolestmi v rukou u vchodu do kostela. Bude se tam konat posvěcení ratolestí a průvod. Po celý půst jsme se s Církvi připravovali na svátky smrti a vzkříšení našeho Pána. A dnes začínáme Svatý týden. Průvodem s ratolestmi nechceme jenom vzpomínat na Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma, ale především chceme vyznat, že Kristus, který se vydává na tuto cestu, je náš Vykupitel a Pán. Chceme Mu jít vstříc celým svým životem a radostně volat: Požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinově.

Modleme se:
Požehnej, Bože, + tyto ratolesti a požehnej také nás, ať s radostí jdeme za svým Králem Kristem a jednou ať s Ním vstoupíme do věčného Jeruzaléma. Neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na věky věků. Amen.

Slova svatého Evangelia podle Lukáše.
Ježíš šel vzhůru do Jeruzaléma. Když se přiblížil k Betfage a Betánii u hory, která se jmenuje Olivová, poslal napřed dva ze svých učedníků a řekl jim: „Jděte do protější vesnice. Jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na kterém ještě neseděl žádný člověk; odvažte ho a přiveďte! A kdyby se vás někdo zeptal: „Proč ho odvazujete?, odpovíte mu takto: „Pán ho potřebuje“. Ti, kdo byli posláni, odešli a nalezli všechno, jak jim to řekl. Když oslátko odvazovali, ptali se jich jeho majitelé: „Proč to oslátko odvazujete?“ Odpověděli: „Pán ho potřebuje“. Přivedli oslátko k Ježíšovi, přehodili přes ně pláště a vysadili na ně Ježíše. Jak se ubíral dál, prostírali Mu na cestu své pláště. Když už se blížil ke svahu Olivové hory, začal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny zázraky, které viděli na vlastní oči, a provolávali: „Požehnaný, který přichází jako král ve jménu Páně! Na nebi pokoj a sláva na výsostech!“ Někteří farizeové ze zástupu na Něj volali: „Mistře, zakaž to svým učedníkům!“ Odpověděl: „Říkám vám: Budou-li oni mlčet, bude křičet kamení“.
Slyšeli jsme Slovo Páně.

Bratři a sestry, nyní připojme se k zástupu, který oslavoval Krista, a vyjděme v pokoji.

(následuje průvod s ratolestmi)

Farní oznámení:

 1. Dnes je Květná neděle. Začali jsme liturgii slavnostním průvodem (slavnostním zahájením).
 2. Vstupujeme do Svatého týdne. Je to týden díků a chvály za naše vykoupení.
 3. Dnešní sbírka je určena na „Pastorační aktivity diecéze“.
 4. Ještě dnes je možno přispět na květiny do Božího hrobu.
 5. Dodatečná příležitost ke svaté zpovědi před Velikonocemi bude ve středu od 17.00 do 18.00 hodin v kostele.
 6. Na Bílou sobotu bude od 9.00 do 17.00 hodin adorace Pána Ježíše u Božího hrobu. Časový rozpis je na oltáři NPM. Moc vás prosím, abyste se zapsali na listinu podle svých možností.
 7. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • Zelený čtvrtek – večerní Mše svatá na památku Poslední Večeře Páně bude slavená v 18.00 hodin v kostele sv. Mikuláše.
 • Velký pátek – velkopáteční obřady na památku Umučení a smrti Pána Ježíše začnou v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • Bílá sobota – obřady velikonoční Vigilie se budou konat od 18.00 hodin v kostele sv. Mikuláše. Každý přinese s sebou svíčku, protože se bude konat obnova křestních slibů.
 1. Na Boží Hod Velikonoční bude při Mši svaté svěcení pokrmů.
 2. Prosím také naše farnice, zda by mohly podle svých možnosti přinést na děkanství na příští neděli občerstvení pro náš chrámový sbor a zpěváky z Hradce Králové, kteří pravidelně vypomáhají našemu sboru. Předem děkuji za vaši ochotu a pomoc.

Slovo života
„Hosana Synu Davidovu! Požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinově! Král izraelský! Hosana na výsostech!“

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 14. dubna 2019
Květná (Pašijová) neděle. Začíná Svatý týden. Sbírka na „Pastorační aktivity diecéze“.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 15. dubna 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 16. dubna 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 17. dubna 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
Od 17.00 do 18.00 hod. – příležitost ke svátosti smíření v kostele sv. Mikuláše.

Čtvrtek – 18. dubna 2019
Zelený čtvrtek – Mše sv. na památku Večeře Páně – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Pátek – 19. dubna 2019
Velký pátek – den přísného postu.
V 18.00 hod. – velkopáteční obřady na památku Umučení Páně – v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 20. dubna 2019
Bílá sobota.
Od 9.00 do 17.00 hod. – adorace u Božího hrobu.
V 18.00 hod. – Velikonoční vigilie – Mše sv. v kostele sv. Mikuláše.

Neděle – 21. dubna 2019
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Velikonoce.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

5. Neděle postní 7. dubna 2019, bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Doba postní přípravy na Velikonoce se blíží ke konci. Příští neděle je už Květná. Co považuje Církev za důležité ještě nám do svátků zvěstovat? Dnes uslyšíme, jak lidé hříšníky odsuzují, ale Ježíš je zachraňuje. To je radostné poselství dnešního Slova Božího. Kristus chce zachránit i nás. Kristovo utrpení a vzkříšení je pramenem naší obnovy.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za duše zemřelých dárců mešních fundací zřízených před nástupem komunismu.

Úkon kajícnosti:
Než začneme slavit tuto oběť Páně, přihlasme se k Němu každý osobně, očistěme své srdce pokorným přiznáním své hříšnosti.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 5. neděle postní.
 2. Příští neděli se bude konat ve všech kostelech naší diecéze sbírka na „Pastorační aktivity v diecézi“.
 3. Příští neděle je Květná (Pašijová) neděle, proto prosím, abyste si přinesli ratolesti s sebou do kostela.
 4. Celou postní dobu je možno přispívat na květiny do Božího hrobu. Pokladnička se nachází na oltáři Narození Panny Marie.
 5. Na Bílou sobotu bude celodenní adorace u Božího hrobu. Časový rozpis je na oltáři NPM. Již dnes vás prosím, abyste se zapsali na listinu podle svých možností.
 6. Jeho Excelence Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký vyhlásil tento týden jako „Týden pokání za hříchy proti nezletilým a zranitelným“. 4. dubna 2019 uplynulo sto let od smrti svatého Františka Marto, jednoho ze tří fatimských dětí, jimž se zjevovala Panna Maria. František, který zemřel v pouhých deseti letech, vynikal velkou duchovní silou a svatostí života, předloni byl stejnojmenným papežem svatořečen. Panna Maria si tyto děti vybrala pro jejich čistotu a upřímnost srdcí a vyzvala je, aby neustálou modlitbou Růžence a adorací před Nejsvětější Svátostí činili pokání za sebe a především za ostatní hříšníky, na usmíření urážek páchaných vůči Pánu Bohu. Pod ochranou svatého Františka Marto a jeho rodné sestry svaté Hyacinty, bude tento týden v celé Královéhradecké diecézi týdnem pokání za hříchy, které právě čistotu a upřímnost srdcí zneužívají a těžce pošlapávají. V rámci tohoto týdne pokání se v naší farnosti uskuteční v pátek 12. dubna kající Křížová cesta na usmíření urážek páchaných vůči Pánu Bohu s prosbou za odpuštění a nápravu života. Pak následující den, v sobotu 13. dubna se uskuteční takzvaný „Fatimský den – den pokání za hříchy nečistoty srdcí“. V 8.30 hodin v kostele sv. Mikuláše se před sochou Panny Marie Fatimské bude konat pobožnost svatého Růžence a v 9.00 hodin budeme sloužit Mši svatou na přímluvu Panny Marie Fatimské a sv. Františka a jeho sestry sv. Hyacinty – patronů čistých srdcí – za obrácení hříšníků, za Církev čistší, svatější a dokonalejší. Na závěr těchto kajících pobožností budeme uctívat relikvie svatých fatimských dětí, které naše farnost vlastní a které předloni získala přímo z Fatimy u příležitosti 100. výročí zjevení Panny Marie. Moc vás, drazí bratři a sestry, prosím a srdečně zvu, abyste se těchto smírčích pobožností ve velkém počtu zúčastnili. Navážeme tak tímto na summi o ochraně nezletilých v Církvi, který krátce před začátkem postní doby svolal do Říma papež František. Postní doba je obdobím pokání. Rozšiřme je tedy společně i o duchovní oběť za viny, kterým Církev nedokázala čelit nebo jim zabránit.
 7. Drazí bratři a sestry, jistě jste si všimli, že poslední dobou jsou mezi námi zde v kostele vidět malé děti. Mám z toho radost a bylo by dobré, kdyby se všechny tyto děti zapojili do liturgie a přinášely společně obětní dary. Zároveň mohou na konci Mše svaté přijít k oltáři, tak jak tomu bylo dříve a společně odejdeme do sakristie, kde každý dostane malou sladkost. Čas běží a z těch malých dětí jsou již studenti a „dospěláci“. Tak by bylo pěkné, kdyby se zde objevila zase nová generace, která by naše farní společenství oživila. A k tomu chci dodat ještě jednu věc k uvážení. Byl mi předložen návrh, aby se konala v kostelíčku sv. Jakuba Mše svatá pro děti. Jistě si vzpomínáte, že se před několika léty bohoslužby v tomto kostele konaly, ale pro malou účast věřících z důvodu vyššího věku a vzdálenosti byly tyto bohoslužby zrušeny. Dříve než by se toto realizovalo, rád bych se dnes odpoledne v 15.00 hodin na děkanství setkal s rodiči malých dětí, kteří by měli o to zájem. Budeme se tak moci domluvit, jak by to mělo vypadat.

Slovo na závěr
„ Nyní se tedy obraťte ke Mně celým srdcem – praví Pán – neboť jsem dobrotivý a milosrdný“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 7. dubna 2019

5. Neděle postní.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 8. dubna 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 9. dubna 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 10. dubna 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 11. dubna 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 12. dubna 2019
V 17.30 hod. – pobožnost Křížové cesty – „Den pokání za hříchy, které čistotu a upřímnost srdcí zneužívají a těžce pošlapávají“. Uctívání ostatků svatých Františka a Hyacinty Marto – patronů čistých srdcí“.
Mše sv. v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 13. dubna 2019
Kostel sv. Mikuláše: „Fatimský den – den pokání za hříchy nečistoty srdcí“ – v 8.30 hod. – modlitba svatého růžence před sochou Panny Marie Fatimské a v 9.00 hod. – Mše sv. na přímluvu Panny Marie Fatimské a sv. Františka Marto a jeho rodné sestry sv. Hyacinty za obrácení hříšníků, za Církev čistší, svatější a dokonalejší. Na závěr bohoslužby se bude konat uctívání ostatků svatých fatimských dětí.
Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 14. dubna 2019
Květná (pašijová) neděle. Koná se sbírka na pastorační aktivity v diecézi.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)