5. Neděle postní 7. dubna 2019, bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Doba postní přípravy na Velikonoce se blíží ke konci. Příští neděle je už Květná. Co považuje Církev za důležité ještě nám do svátků zvěstovat? Dnes uslyšíme, jak lidé hříšníky odsuzují, ale Ježíš je zachraňuje. To je radostné poselství dnešního Slova Božího. Kristus chce zachránit i nás. Kristovo utrpení a vzkříšení je pramenem naší obnovy.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za duše zemřelých dárců mešních fundací zřízených před nástupem komunismu.

Úkon kajícnosti:
Než začneme slavit tuto oběť Páně, přihlasme se k Němu každý osobně, očistěme své srdce pokorným přiznáním své hříšnosti.

Farní oznámení:

  1. Dnes je 5. neděle postní.
  2. Příští neděli se bude konat ve všech kostelech naší diecéze sbírka na „Pastorační aktivity v diecézi“.
  3. Příští neděle je Květná (Pašijová) neděle, proto prosím, abyste si přinesli ratolesti s sebou do kostela.
  4. Celou postní dobu je možno přispívat na květiny do Božího hrobu. Pokladnička se nachází na oltáři Narození Panny Marie.
  5. Na Bílou sobotu bude celodenní adorace u Božího hrobu. Časový rozpis je na oltáři NPM. Již dnes vás prosím, abyste se zapsali na listinu podle svých možností.
  6. Jeho Excelence Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký vyhlásil tento týden jako „Týden pokání za hříchy proti nezletilým a zranitelným“. 4. dubna 2019 uplynulo sto let od smrti svatého Františka Marto, jednoho ze tří fatimských dětí, jimž se zjevovala Panna Maria. František, který zemřel v pouhých deseti letech, vynikal velkou duchovní silou a svatostí života, předloni byl stejnojmenným papežem svatořečen. Panna Maria si tyto děti vybrala pro jejich čistotu a upřímnost srdcí a vyzvala je, aby neustálou modlitbou Růžence a adorací před Nejsvětější Svátostí činili pokání za sebe a především za ostatní hříšníky, na usmíření urážek páchaných vůči Pánu Bohu. Pod ochranou svatého Františka Marto a jeho rodné sestry svaté Hyacinty, bude tento týden v celé Královéhradecké diecézi týdnem pokání za hříchy, které právě čistotu a upřímnost srdcí zneužívají a těžce pošlapávají. V rámci tohoto týdne pokání se v naší farnosti uskuteční v pátek 12. dubna kající Křížová cesta na usmíření urážek páchaných vůči Pánu Bohu s prosbou za odpuštění a nápravu života. Pak následující den, v sobotu 13. dubna se uskuteční takzvaný „Fatimský den – den pokání za hříchy nečistoty srdcí“. V 8.30 hodin v kostele sv. Mikuláše se před sochou Panny Marie Fatimské bude konat pobožnost svatého Růžence a v 9.00 hodin budeme sloužit Mši svatou na přímluvu Panny Marie Fatimské a sv. Františka a jeho sestry sv. Hyacinty – patronů čistých srdcí – za obrácení hříšníků, za Církev čistší, svatější a dokonalejší. Na závěr těchto kajících pobožností budeme uctívat relikvie svatých fatimských dětí, které naše farnost vlastní a které předloni získala přímo z Fatimy u příležitosti 100. výročí zjevení Panny Marie. Moc vás, drazí bratři a sestry, prosím a srdečně zvu, abyste se těchto smírčích pobožností ve velkém počtu zúčastnili. Navážeme tak tímto na summi o ochraně nezletilých v Církvi, který krátce před začátkem postní doby svolal do Říma papež František. Postní doba je obdobím pokání. Rozšiřme je tedy společně i o duchovní oběť za viny, kterým Církev nedokázala čelit nebo jim zabránit.
  7. Drazí bratři a sestry, jistě jste si všimli, že poslední dobou jsou mezi námi zde v kostele vidět malé děti. Mám z toho radost a bylo by dobré, kdyby se všechny tyto děti zapojili do liturgie a přinášely společně obětní dary. Zároveň mohou na konci Mše svaté přijít k oltáři, tak jak tomu bylo dříve a společně odejdeme do sakristie, kde každý dostane malou sladkost. Čas běží a z těch malých dětí jsou již studenti a „dospěláci“. Tak by bylo pěkné, kdyby se zde objevila zase nová generace, která by naše farní společenství oživila. A k tomu chci dodat ještě jednu věc k uvážení. Byl mi předložen návrh, aby se konala v kostelíčku sv. Jakuba Mše svatá pro děti. Jistě si vzpomínáte, že se před několika léty bohoslužby v tomto kostele konaly, ale pro malou účast věřících z důvodu vyššího věku a vzdálenosti byly tyto bohoslužby zrušeny. Dříve než by se toto realizovalo, rád bych se dnes odpoledne v 15.00 hodin na děkanství setkal s rodiči malých dětí, kteří by měli o to zájem. Budeme se tak moci domluvit, jak by to mělo vypadat.

Slovo na závěr
„ Nyní se tedy obraťte ke Mně celým srdcem – praví Pán – neboť jsem dobrotivý a milosrdný“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 7. dubna 2019

5. Neděle postní.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 8. dubna 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 9. dubna 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 10. dubna 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 11. dubna 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 12. dubna 2019
V 17.30 hod. – pobožnost Křížové cesty – „Den pokání za hříchy, které čistotu a upřímnost srdcí zneužívají a těžce pošlapávají“. Uctívání ostatků svatých Františka a Hyacinty Marto – patronů čistých srdcí“.
Mše sv. v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 13. dubna 2019
Kostel sv. Mikuláše: „Fatimský den – den pokání za hříchy nečistoty srdcí“ – v 8.30 hod. – modlitba svatého růžence před sochou Panny Marie Fatimské a v 9.00 hod. – Mše sv. na přímluvu Panny Marie Fatimské a sv. Františka Marto a jeho rodné sestry sv. Hyacinty za obrácení hříšníků, za Církev čistší, svatější a dokonalejší. Na závěr bohoslužby se bude konat uctívání ostatků svatých fatimských dětí.
Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 14. dubna 2019
Květná (pašijová) neděle. Koná se sbírka na pastorační aktivity v diecézi.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)