KVĚTNÁ – PAŠIJOVÁ NEDĚLE 14. dubna 2019 a bohoslužby.

Uvedení do bohoslužby:
Velikonoce začínají slavným vjezdem Páně do Jeruzaléma, prastarou oslavou Krista Krále.
Sešli jsme se tu, abychom dělali totéž, co občané jeruzalémští, abychom připravili Pánu Ježíši slavný vjezd do naší farní obce, do našeho chrámu. Chceme Pána Ježíše radostně pozdravit jako svého Krále, chceme nést v rukou zelené ratolesti, v nichž se probudil jarní život, jako symbol Kristova slavného vítězství nad smrtí.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za farníky a za duše zemřelých dárců mešních fundací zřízených před nástupem komunismu.

Bratři a sestry, prosím, abyste se nyní shromáždili s ratolestmi v rukou u vchodu do kostela. Bude se tam konat posvěcení ratolestí a průvod. Po celý půst jsme se s Církvi připravovali na svátky smrti a vzkříšení našeho Pána. A dnes začínáme Svatý týden. Průvodem s ratolestmi nechceme jenom vzpomínat na Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma, ale především chceme vyznat, že Kristus, který se vydává na tuto cestu, je náš Vykupitel a Pán. Chceme Mu jít vstříc celým svým životem a radostně volat: Požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinově.

Modleme se:
Požehnej, Bože, + tyto ratolesti a požehnej také nás, ať s radostí jdeme za svým Králem Kristem a jednou ať s Ním vstoupíme do věčného Jeruzaléma. Neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na věky věků. Amen.

Slova svatého Evangelia podle Lukáše.
Ježíš šel vzhůru do Jeruzaléma. Když se přiblížil k Betfage a Betánii u hory, která se jmenuje Olivová, poslal napřed dva ze svých učedníků a řekl jim: „Jděte do protější vesnice. Jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na kterém ještě neseděl žádný člověk; odvažte ho a přiveďte! A kdyby se vás někdo zeptal: „Proč ho odvazujete?, odpovíte mu takto: „Pán ho potřebuje“. Ti, kdo byli posláni, odešli a nalezli všechno, jak jim to řekl. Když oslátko odvazovali, ptali se jich jeho majitelé: „Proč to oslátko odvazujete?“ Odpověděli: „Pán ho potřebuje“. Přivedli oslátko k Ježíšovi, přehodili přes ně pláště a vysadili na ně Ježíše. Jak se ubíral dál, prostírali Mu na cestu své pláště. Když už se blížil ke svahu Olivové hory, začal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny zázraky, které viděli na vlastní oči, a provolávali: „Požehnaný, který přichází jako král ve jménu Páně! Na nebi pokoj a sláva na výsostech!“ Někteří farizeové ze zástupu na Něj volali: „Mistře, zakaž to svým učedníkům!“ Odpověděl: „Říkám vám: Budou-li oni mlčet, bude křičet kamení“.
Slyšeli jsme Slovo Páně.

Bratři a sestry, nyní připojme se k zástupu, který oslavoval Krista, a vyjděme v pokoji.

(následuje průvod s ratolestmi)

Farní oznámení:

 1. Dnes je Květná neděle. Začali jsme liturgii slavnostním průvodem (slavnostním zahájením).
 2. Vstupujeme do Svatého týdne. Je to týden díků a chvály za naše vykoupení.
 3. Dnešní sbírka je určena na „Pastorační aktivity diecéze“.
 4. Ještě dnes je možno přispět na květiny do Božího hrobu.
 5. Dodatečná příležitost ke svaté zpovědi před Velikonocemi bude ve středu od 17.00 do 18.00 hodin v kostele.
 6. Na Bílou sobotu bude od 9.00 do 17.00 hodin adorace Pána Ježíše u Božího hrobu. Časový rozpis je na oltáři NPM. Moc vás prosím, abyste se zapsali na listinu podle svých možností.
 7. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • Zelený čtvrtek – večerní Mše svatá na památku Poslední Večeře Páně bude slavená v 18.00 hodin v kostele sv. Mikuláše.
 • Velký pátek – velkopáteční obřady na památku Umučení a smrti Pána Ježíše začnou v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • Bílá sobota – obřady velikonoční Vigilie se budou konat od 18.00 hodin v kostele sv. Mikuláše. Každý přinese s sebou svíčku, protože se bude konat obnova křestních slibů.
 1. Na Boží Hod Velikonoční bude při Mši svaté svěcení pokrmů.
 2. Prosím také naše farnice, zda by mohly podle svých možnosti přinést na děkanství na příští neděli občerstvení pro náš chrámový sbor a zpěváky z Hradce Králové, kteří pravidelně vypomáhají našemu sboru. Předem děkuji za vaši ochotu a pomoc.

Slovo života
„Hosana Synu Davidovu! Požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinově! Král izraelský! Hosana na výsostech!“

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 14. dubna 2019
Květná (Pašijová) neděle. Začíná Svatý týden. Sbírka na „Pastorační aktivity diecéze“.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 15. dubna 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 16. dubna 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 17. dubna 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
Od 17.00 do 18.00 hod. – příležitost ke svátosti smíření v kostele sv. Mikuláše.

Čtvrtek – 18. dubna 2019
Zelený čtvrtek – Mše sv. na památku Večeře Páně – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Pátek – 19. dubna 2019
Velký pátek – den přísného postu.
V 18.00 hod. – velkopáteční obřady na památku Umučení Páně – v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 20. dubna 2019
Bílá sobota.
Od 9.00 do 17.00 hod. – adorace u Božího hrobu.
V 18.00 hod. – Velikonoční vigilie – Mše sv. v kostele sv. Mikuláše.

Neděle – 21. dubna 2019
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Velikonoce.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)