Neděle Zmrtvýchvstání Páně Velikonoce – 21. dubna 2019 a bohoslužby.

Uvedení do bohoslužby:
„Toto je den, který učinil Pán. Jásejme a radujme se v něm!“
Drazí bratři a sestry, srdečně vítám vás ke slavnosti Zmrtvýchvstání Páně.
Ukřižovaný Ježíš Kristus, kterého Bůh Otec probudil ze smrti, vstupuje mezi nás a zdraví nás jako svůj vykoupený lid: Pokoj vám! Slaví s námi velikonoční hostinu a shromažďuje nás kolem svého stolu. Ukazuje nám své oslavené rány, abychom i my měli naději, že život není přemožen utrpením a smrtí, ale je proměňován a oslaven. Slavíme tedy Kristovo vzkříšení s radostnou vírou, že Jeho vzkříšení je také naše vzkříšení.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za živé i zemřelé členy rodiny Müllerovy, Hážovy a Lachmanovy.

Úkon kajícnosti:
Smrt byla přemožena a otevřelo se nebe. Abychom mohli prožívat opravdovou radost, litujme nejprve svých hříchů, které na sebe vzal náš Pán Ježíš Kristus, aby nás zachránil.

Farní oznámení:

  1. Dnes je slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Slavíme největší svátek církevního roku. Liturgie nás vybízí k radostí: „Toto je den, který připravil Pán; jásejme a radujme se z něho!“ Ano, nastal nový den, který učinil Pán, den, který v oslaveném Těle Zmrtvýchvstalého navrací světu zraněnému hříchem jeho původní krásu prozářenou novým světlem. Drazí bratři a sestry, přeji vám plnost radosti, pokoje, naděje a jistoty vítězství dobra nad zlem, života nad smrtí. Ať každý z nás uslyší dnes znovu a ponese dál tuto radostnou zvěst zmrtvýchvstání: „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa“. Ježíš žije, aleluja“.
  2. Mnohokrát děkuji panu varhaníkovi, zpěvákům našeho chrámového sboru, orchestru a milým členům pěveckého sboru Smetana z Hradce Králové za hudební doprovod během velikonočních svátků. Po Mši svaté jsou všichni hudebnici zváni na malé pohoštění do farní budovy.
  3. Zítra je Velikonoční pondělí – Mše svatá bude sloužena v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.
  4. V tomto týdnu – velikonočním oktávu – pořad bohoslužeb je následující:
  • v úterý – v 18.00 hod. Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.
  • ve čtvrtek – Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
  • v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
  • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Heřmanicích.
  1. Žehnání velikonočních pokrmů:

K.: Naše pomoc je ve jménu Pána.
L.: Neboť On stvořil nebe i zemi.

Modleme se:
Pane, po svém vzkříšení ses zjevil svým učedníkům a jedl jsi s nimi. Také nás zveš k svému stolu a slavíš s námi hostinu. Prosíme Tě, dej, ať i tyto pokrmy jsou nám znamením Tvého požehnání + a Tvé lásky. Přijmi pozvání do našich domovů. Zůstávej s námi a dej, ať stále zakoušíme Tvou přítomnost a Tvé požehnání. Posiluj v našich domovech vzájemnou lásku, která pramení z Tvého velikonočního vítězství nad smrtí, zlem a hříchem. Doveď nás všechny až k stolu nebeské hostiny, kde žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Slovo života
„Pán skutečně vstal z mrtvých. Jemu buď sláva a vláda na věčné časy. Ježíš Kristus – včera, dnes i navěky! Aleluja!“

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 21. dubna 2019
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Velikonoce.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 22. dubna 2019
Velikonoční Pondělí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Úterý – 23. dubna 2019
V 18.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 25. dubna 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 26. dubna 2019
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 27. dubna 2019
Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Heřmanicích.

Neděle – 28. dubna 2019

2. Neděle Velikonoční – Neděle Božího Milosrdenství.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)