7. Neděle velikonoční. 2. června 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Dnes je neděle po svátku Nanebevstoupení Páně. Postavme se v duchu mezi apoštoly, kteří hledí v úžasu na oslaveného Pána Ježíše, abychom se s nimi mohli vrátit do všedního dne s jistotou, že na konci všech trampot je radost. Radost Božího království, radost existence v Dobru navěky – už bez všeho ohrožení, beze strachu.
Dnešní Evangelium nás vrací do ovzduší Poslední večeře, abychom si znovu připomněli, že jádrem našeho křesťanství je svornost, milosrdenství a láska.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na poděkování Bohu za 75 let života, s pokornou prosbou o stálé Boží požehnání do dalších let pro paní Hanu Mullerovou. Modleme se také za celou naší farní rodinu.

Úkon kajícnosti:
Nyní připravme se k svaté hostině. Přiznejme své hříchy, litujme a prosme o odpuštění.

Farní oznámení:

 1. Je 7. neděle velikonoční. Dnešní neděle – poslední velikonoční doby – je zarámována svátkem Nanebevstoupení Páně (minulý čtvrtek) a svátkem Seslání Ducha Svatého (příští neděli). Matka Ježíšova Maria, Apoštolové a první věřící jsou pohromadě a modlí se za seslání Ježíšova Ducha. I my se připojujeme k prvotní Církví v její prosebné a děkovné modlitbě. I my voláme: „Přijď Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nás oheň své lásky“.
 2. Dnes je také první neděle v měsíci, proto na závěr bohoslužby se bude konat pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.
 3. Minulou neděli se konala mimořádná sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům na Blízkém východě. Na tento účel bylo vybráno: v kostele sv. Mikuláše – 6.100,- Kč a ve Velichovkách – 3.500,- Kč. Za farnost Jaroměř bylo tedy dohromady vybráno a odesláno: 9.600,- Kč. Pán Bůh vám zaplať.
 4. Tento pátek – 7. června se v kostele sv. Mikuláše v 19.00 hodin uskuteční slavnostní koncert. Vystoupí Jana Veberová, přední česká sopranistka s dlouholetým působením ve Státní opeře v Praze, a varhaník Martin Strejc. Tento koncert pořádá Město Jaroměř ve spolupráci s naši farností.
 5. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:
 • v úterý a ve čtvrtek – v 18.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.
 • v pátek – první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Semonicích. Slovo života

„Nenechám vás sirotky, praví Pán, jdu a zase k vám přijdu a vaše srdce se bude radovat. Aleluja“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

7. Neděle – 2. června 2019 Neděle velikonoční.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 3. června 2019
Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků.
Mše sv. není.

Úterý – 4. června 2019
V 18.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Středa – 5. června 2019
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.
Mše sv. není.

Čtvrtek – 6. června 2019
První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.
V 18.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Pátek – 7. června 2019
První pátek v měsíci.
Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 8. června 2019
Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 9. června 2019
Slavnost Seslání Ducha Svatého. Končí doba velikonoční.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

6. Neděle velikonoční. 26. května 2019, homilie a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Ježíš Kristus nám dal zaslíbení: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich“. Když dnes, o šesté neděli velikonoční, se scházíme ke slavení Eucharistie, je On jako Vzkříšený a k Bohu Otci vyvýšený, přítomný mezi námi. Mluví k nám ve slově radostné zvěsti a stane se ve svatém chlebu naším pokrmem.
Dnes je „Den modliteb za pronásledované křesťany“. Na přímluvu blahoslavených františkánských mučedníků z Peru Zbigniewa a Michała – patronů míru a ochránců před terorismem, přinášíme Bohu Otci tuto oběť Mše svaté.
Dnešní mimořádná sbírka, takzvaná „dveřní“ u vchodu do kostela po Mši svaté bude věnována na pomoc křesťanům v Iráku.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na následující úmysl: Prosíme za hojnost Božího požehnání, pevné zdraví, hodně síly a pravé naděje pro bratra Vítka Fingra k jeho 60. narozeninám.

Úkon kajícnosti:
Ten, kdo miluje Krista, má v srdci Jeho pokoj. Skloňme se tedy před Pánem a prosme, aby Jeho slitování bylo větší než naše viny, které nyní v pokoře vyznáváme.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 6. neděle velikonoční.
 2. Dnes po Mši svaté u vchodu do kostela se bude konat mimořádná sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům v Iráku.
 3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti a v 18.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – slavnost Nanebevstoupení Páně – Mše sv. v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v pátek – svátek Navštívení Panny Marie – Mše sv. a májová pobožnost v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – památka sv. Justina, mučedníka a první sobota v měsíci. Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.
  Slovo života
  „Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání, praví Pán; a já budu prosit Otce, a dá vám jiného Pomocníka, aby s vámi zůstal navždy. Aleluja“.

Homilie na 6. neděli velikonoční

„Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ten, který dává svět, já vám dávám“.

Drazí bratři a sestry, dnes je 6. neděle velikonoční, která je v katolické Církvi věnována modlitbám za pronásledované křesťany. V naší farnosti tento den probíhá pod ochranou a na přímluvu blahoslavených františkánských mučedníků z Peru Zbigniewa a Michała – patronů míru a ochránců před terorismem. Křesťané jsou nadále nejpronásledovanější náboženskou skupinou a útlak stále roste. Ze zemí vedených marxistickou ideologií přicházejí špatné zprávy. Ve více než miliardové Číně jsou podle pozorovatelů represe nejhorší od doby „kulturní revoluce“. Hlavním zdrojem současného útlaku je ale náboženský fundamentalismus, především islámský. Počet útoků na křesťany roste také v hinduistické Indii a buddhistické Barmě nebo na Srí Lance. Zvláště tragická je situace křesťanů v zemích Středního a Blízkého východu. S velkou starostí sledujeme osud křesťanů v oblastech, kde křesťanství vzniklo a kde starobylým křesťanským církvím hrozí zánik. Charakter genocidy má pak protikřesťanský teror v Nigérii, kde se křesťané stali lovnou zvěří pro muslimské fulbské pastevce a džihádisty z Boko Haram. Křesťané považují náboženskou svobodu za nejdůležitější ze všech lidských práv, protože přímo souvisí s věčným osudem člověka, se smyslem života v čase a věčnosti. Náboženská svoboda znamená, že každý člověk může svobodně vykonávat , hlásat a také měnit svou víru, aniž by mu v tom bránila společnost a stát. Toto právo je vlastní každému člověku ve smyslu přirozeného práva, a je tedy založené na přirozené důstojnosti každého jednotlivce. Náboženská svoboda není závislá na názorech a rozhodnutí druhých, ani na mínění většiny, státu nebo většinového náboženství. Tento velkorysý koncept náboženské svobody nám poskytuje měřítko pro posuzování diskriminace a pronásledování křesťanů nejen v muslimských zemích, ale bohužel stále více i v buddhistických a hinduistických systémech. Situace menšin, jako jsou Židé a křesťané, je v různých muslimských zemích velmi různá. Je ale možné učinit obecné prohlášení: téměř v žádné zemi s muslimskou většinou není náboženská svoboda ve svém velkorysém smyslu plně zaručena a realizována. Pod tlak se dostávají křesťané i na Západě. Jejich názory a postoje překáží stále silnější sekularizaci i islamizaci. Je příznačné pro sekularizovaného „ducha doby“, že utrpení a svědectví křesťanů, jakkoliv velké a zřetelné, není v centru pozornosti veřejnosti. Tváří v tvář takovému utrpení musí být svědomí věřících křesťanů oslovováno a vyzváno k aktivní pomoci. V době, která se považuje za moderní, osvícenou a progresivní, máme povinnost být na straně lidí, kteří jsou za svou víru šikanováni, biti, mučeni a vražděni. Solidarita s pronásledovanými má také biblický základ v prvním listu apoštola Pavla Korintským: „Trpí -li jedná část, trpí s ní části všechny“. V praktické rovině jsou křesťané často jediní, kdo mohou pomoci. Buďme proto s pronásledovanými křesťany v modlitbách nejen o této šesté neděli velikonoční, ale vždycky. „Všemohoucí a milosrdný Bože, Pane celého světa a lidských dějin. Všechno, co jsi stvořil je dobré a Tvůj soucit pro lidské chyby je nevyčerpatelný. K Tobě dnes přicházíme a prosíme, abys zachoval svět a jeho obyvatele v pokoji, odvrátil od něho ničící vlnu terorismu, navrátil přátelství a vlil do srdcí Tvých tvorů dar důvěry a horlivosti k odpuštění. Dárce života, prosíme Tě také za všechny zemřelé, oběti brutálních teroristických útoků. Obdař je věčnou odměnou. Ať se přimlouvají za svět zmítaný nepokojem a protivenstvími. Ježíši, Kníže Pokoje, příteli lidí, prosíme Tě za zraněné při teroristických útocích: děti a mládež, ženy a muže, osoby starší, nevinné a náhodně zasažené. Uzdrav jejich tělo i srdce a potěš je svojí mocí. Duchu Svatý Utěšiteli, potěš nevinně trpící rodiny obětí násilí a terorismu, přikryj je pláštěm svého Božského milosrdenství. Ať v sobě naleznou sílu a odvahu, aby nadále byli bratry a sestrami pro druhé a dávali svým životem svědectví Tvé lásky. Probuď srdce teroristů, aby rozpoznali zlo svých činů a vykročili na cestu pokoje a dobra, úcty k životu a důstojnosti každého člověka, bez rozdílu vyznání, původu či postavení. Bože, věčný Otče, vyslyš laskavě tuto modlitbu, kterou k Tobě voláme uprostřed zmatku a bolestí světa. Naplněni nadějí v Tvé nekonečné milosrdenství, odevzdávajíce se do ochrany Tvé Nejsvětější Matky, posilněni příkladem blahoslavených mučedníků z Peru, Zbigniewa i Michała, které jsi učinil odvážnými svědky Evangelia až k prolití krve, obracíme se k Tobě s velikou důvěrou a prosíme o dar pokoje i odvrácení hrůzy terorismu. Skrze Krista, našeho Pána. Amen“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 26. května 2019

6. Neděle velikonoční. Mimořádná sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům.
Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách 6

Pondělí – 27. května 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 28. května 2019
V 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 29. května 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 30. května 2019
Slavnost Nanebevstoupení Páně.
Mše sv. v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Pátek – 31. května 2019
Svátek Navštívení Panny Marie.
Mše sv. a májová pobožnost v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 1. června 2019
Památka sv. Justina, mučedníka. První sobota v měsíci.
Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 2. června 2019

7. Neděle velikonoční.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

5. Neděle velikonoční. 19. května 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Sešli jsme se u Stolu Božího Slova a Stolu Eucharistie, abychom společně s Ježíšem Kristem, přinesli Bohu Otci oběť Mše svaté.
V dnešním Evangeliu budeme slyšet o Ježíšově přikázání lásky. Vzájemná láska má být dokonce poznávacím znamením Kristových učedníků.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zesnulého bratra Jana, rodiče Marii a Jana Goderovy a babičku Filoménu.

Úkon kajícnosti:
Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 5. neděle velikonoční.
 2. Minulou neděli se konala sbírka na Kněžský seminář a bohoslovce. Na tento účel bylo vybráno: 3.825,- Kč. Pán Bůh zaplať.
 3. Čeští a moravští biskupové během plenárního zasedání rozhodli o vyhlášení sbírky na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Tato sbírka je vyhlášena na příští neděli 26. května, což je 6. neděle velikonoční, která je vyhlášena jako Den modliteb za pronásledované křesťany. Ve farnostech lze provést tuto sbírku formou tzv. „dveřní“, tedy druhé sbírky. V naší farnosti tato neděle bude probíhat pod ochranou blahoslavených mučedníků z Peru: otců Zbigniewa a Michala – patronů míru a ochránců před terorismem.
 4. V pátek – 24. května se v naší farnosti uskuteční takzvaná „Noc kostelů“. Začíná v 19.30 hodin koncertem sboru Cantus Feminae Nechanice, pak bude následovat komentovaná prohlídka kostela, krypty, kůru a varhan.
 5. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý a ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – Mše sv. a májová pobožnost – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností – v 18.00 hod. v Heřmanicích.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Nové přikázání vám dávám, praví Pán, milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 19. května 2019

5. Neděle velikonoční.
Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 20. května 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 21. května 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 22. května 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 23. května 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 24. května 2019
Mše sv. a májová pobožnost v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 25. května 2019
Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Heřmanicích.

Neděle – 26. května 2019

6. Neděle velikonoční.
Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

4. Neděle Velikonoční – „Dobrého Pastýře“. 12. května 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Každoročně slavíme neděli „Dobrého Pastýře“, je jí čtvrtá velikonoční neděle, tedy právě ta, kterou dnes prožíváme.
Tato neděle je charakteristická tím, že se modlíváme za nová kněžská a řeholní povolání, že myslíme na velmi důležitou věc, na to, abychom měli dobré, svaté kněze.
Sám Ježíš o sobě řekl, že je dobrým pastýřem, že On vede svoje ovce. Od pradávna si Bůh vybíral mezi lidmi ty, kteří s Ním bezprostředně pracovali na Jeho spásném plánu.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za farníky: za živé a za zemřelé.

Úkon kajícnosti:
Abychom byli hodni slyšet Boží Slovo, hlas Dobrého Pastýře, a přijmout Kristovo Tělo, vyznejme před Bohem i před sebou navzájem svou vinu.

Farní oznámení:

 1. Dnes o 4. neděli velikonoční, o neděli Dobrého Pastýře, se Církev na celém světě modlí za kněžská a řeholní povolání.
 2. Dnešní sbírka je určena na kněžský seminář a bohoslovce.
 3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí – památka Panny Marie Fatimské – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – svátek sv. Matěje, apoštola – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – Mše sv. a májová pobožnost – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností – v 18.00 hod. v Zaloňově.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života

„Já jsem dobrý pastýř, praví Pán, znám svoje ovce a moje ovce znají mne. Aleluja“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 12. května 2019

4. Neděle velikonoční – „Dobrého Pastýře“. Koná se sbírka na kněžský seminář.
Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 13. května 2019
Památka Panny Marie Fatimské.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 14. května 2019
Svátek sv. Matěje, apoštola.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 15. května 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 16. května 2019
Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 17. května 2019
Mše sv. a májová pobožnost v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 18. května 2019
Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 19. května 2019

5. Neděle velikonoční.
Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

3. Neděle Velikonoční. 5. května 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
„Miluješ mě? Miluješ mne nade všecko?“ – ptá se Ježíš Petra. Jaký naléhavý smysl má tato otázka Krista: „Miluješ mě?“ Tato otázka je základem pro každého člověka a pro nás všechny. Celý náš životní úspěch závisí na tom, abychom vždycky a vytrvale, plně a důsledně odpovídali na tuto základní Kristovu otázku: „Pane, Ty víš, že Tě miluji“.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za farníky: za živé a zemřelé.

Úkon kajícnosti:
Sešli jsme se, abychom oslavili Beránka Božího, který na sebe vzal hříchy světa. Aby naše oslava byla upřímná a z čistého srdce, vyznejme nejprve své osobní hříchy.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 3. neděle velikonoční.
 2. Příští neděli se bude konat sbírka na bohoslovce a kněžský seminář.
 3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství
 • v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství
 • ve středu – památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství
 • ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství
 • v pátek – Mše sv. a májová pobožnost – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Semonicích
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Kristus, který všechno stvořil, vstal z mrtvých a smiloval se nad lidským pokolením. Aleluja!“

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 5. května 2019

3. Neděle Velikonoční.
Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 6. května 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 7. května 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 8. května 2019
Památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 9. května 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 10. května 2019
Mše sv. a májová pobožnost v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 11. května 2019
Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Semonicích.

4. Neděle – 12. května 2019 4. Neděle Velikonoční – „Dobrého Pastýře“. Koná se sbírka na Kněžský seminář.

Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1