13. Neděle v mezidobí. 30. června 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Plní lásky a vděčnosti se dnes scházíme u Stolu Božího Slova a Eucharistie, abychom spolu s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, v jednotě Ducha Svatého, přinesli Bohu Otci Nejsvětější oběť chvály a díků.
Náročné a naléhavé jsou výzvy Pána Ježíše v dnešním Evangeliu. Není nic na světě, co by mělo mít přednost před láskou Božího království. Jako Ježíš, i my máme jít důsledně za svým cílem, kterým je následování Krista.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na následující úmysl: Prosíme o hojnost Božího požehnání, pevné zdraví a vytrvalost v dobrém pro Petříka k jeho včerejšímu svátku. Děkujeme také za milost svatého křtu a dar pravé víry pro Pavlínku a zároveň děkujeme za úspěšné dokončení jejího studia.

Úkon kajícnosti:
Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 13. neděle v mezidobí.
 2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve středu – svátek sv. Tomáše, apoštola – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – památka sv. Prokopa, opata a první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – slavnost sv. Cyrila, mnicha a sv. Metoděje, biskupa – patronů Evropy; první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Mluv, Pane, Tvůj služebník poslouchá; Ty máš slova věčného života“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 30. června 2019

13. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 1. července 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 2. července 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 3. července 2019
Svátek sv. Tomáše, apoštola.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 4. července 2019
Památka sv. Prokopa, opata. První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 5. července 2019
Slavnost sv. Cyrila – mnicha a sv. Metoděje – biskupa – patronů Evropy. První pátek v měsíci.
Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 6. července 2019
První sobota v měsíci.
Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 7. července 2019

14. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. 23. června 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Každou neděli se shromažďujeme jako Boží Lid k slavení Kristovy oběti. Dnes o slavnosti Těla a Krve Páně chceme Bohu společně poděkovat za tajemný dar Eucharistického pokrmu, posily naší víry a radosti našeho srdce. Chceme se společně radovat, že Pán je s námi.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na poděkování Pánu Bohu za dar života s pokornou prosbou o zdraví a Boží požehnání do dalších let života pro Dominiku Wejsterovou k 40. narozeninám.

Úkon kajícnosti:
Nyní připravme se k svaté hostině. Přiznejme své hříchy, litujme a prosme o odpuštění.

Farní oznámení:

 1. Ve farnosti dnes slavíme svátek Těla a Krve Páně. Svátek Božího Těla je oslavou Kristovy lásky. Vrcholným projevem, darem Jeho lásky je pro nás Eucharistie. Společným konáním Eucharistické bohoslužby plníme poslední vůli Ježíše Krista: „To čiňte na Mou památku“. Každou společně slavenou Mší svatou, každým gestem lásky se stáváme více Tělem Kristovým, to je Lidem Božím. Nelze to pochopit, ale lze to prožít, zažít, procítit.
 2. Na závěr Mše svaté bude průvod s nejsvětější Svátosti ke čtyřem oltářům. Tímto způsobem chceme vyznat naši víru v Ježíše Krista přítomného v Eucharistii. Radostným zpěvem „Te Deum laudamus“ zakončíme slavnostní obřady.
 3. Dnešní sbírka je určena na diecézní charitu.
 4. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí – je slavnost narození sv. Jana Křtitele – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti a v 18.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – slavnost svatých Petra a Pavla, apoštolů – Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe, praví Pán; kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky!“

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 23. června 2019
Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. Koná se sbírka na Charitu.
Slavnostní Mše svatá s Eucharistickým průvodem v 9.00 hod. v kostele sv. Jakuba.

Pondělí – 24. června 2019
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 25. června 2019
V 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 26. června 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 27. června 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 28. června 2019
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 29. června 2019
Slavnost svatých Petra a Pavla, apoštolů.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Neděle – 30. června 2019

13.Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)


„Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe, praví Pán; kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky!“

Slavnost Nejsvětější Trojice 16. června 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Drazí bratři a sestry, jsme tu dnes shromážděni, abychom oslavovali a obdivovali tajemství Nejsvětější Trojice: Bůh – Původce všeho, je Bůh Otec; Bůh – Slovo, Moudrost, je Syn; Bůh – zosobněna Láska, je Duch Svatý. Jak je to krásné! Je vpravdě spravedlivé, vpravdě se sluší, abychom za to všechno dnes Bohu s obdivnou radostí poděkovali.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za profesory a studenty gymnázia v Jaroměři, které slaví 100 let od založení. (Tento úmysl zadal soudce pan Viktor Kuča, bývalý student tohoto gymnázia).

Úkon kajícnosti:
Dnešní liturgie začíná prohlášením: „Trojjediný Bůh nám prokázal své milosrdenství“. Obraťme se tedy k tomuto Milosrdnému Bohu s prosbou za odpuštění našich hříchů.

Farní oznámení:

 1. Prožíváme největší tajemství naší víry – slavnost Nejsvětější Trojice. Ať je naše dnešní bohoslužba radostným projevem obdivu nad Boží krásou a velikostí.
 2. Příští neděli bude slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. Slavnostní Mše svatá s Eucharistickým průvodem ke čtyřem oltářům bude sloužena v 9.00 hodin v kostele sv. Jakuba.
 3. Také příští neděli se bude konat sbírka na Charitu.
 4. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý a ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Heřmanicích.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Protože jste synové, poslal vám Bůh do srdce Ducha svého Syna, Ducha, který volá: „Abba, Otče!“

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 16. června 2019
Slavnost Nejsvětější Trojice.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 17. června 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 18. června 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 19. června 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 20. června 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 21. června 2019
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka.
Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 22. června 2019
Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Heřmanicích.

Neděle – 23. června 2019
Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. Koná se sbírka na Charitu.
Slavnostní Mše svatá s Eucharistickým průvodem v 9.00 hod. v kostele sv. Jakuba.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

Slavnost Seslání Ducha Svatého 9. června 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Dnes máme veliký a radostný svátek: Slavnost Seslání Ducha Svatého. Toho Ducha, v Němž jsme byli pokřtění, toho Ducha, který nás chce vést až do Božího království. Jsou to vlastně narozeniny Kristovy Církve.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na následující úmysl: Pane, děkujeme za milost svatého křtu a dar pravé víry pro Lucinku a prosíme o potřebné dary Ducha Svatého.

Úkon kajícnosti:
Teď zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie. Otevřme i my dnes svá srdce vanutí Ducha Svatého, aby zmizela i všechna naše malomyslnost a bázlivost.

Farní oznámení:

 1. Dnes je Slavnost Seslání Ducha Svatého. Končí doba velikonoční.
 2. Příští neděli na slavnost Nejsvětější Trojice bude sloužena Mše svatá za profesory a studenty gymnázia v Jaroměři, které slaví 100 let od založení.
 3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • zítra, v pondělí je památka Panny Marie, Matky Církve – v 8.00 hod. v kapli na děkanství
 • v úterý – památka sv. Barnabáše, apoštola – v 18.00 hod. v kapli na děkanství
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství
 • ve čtvrtek – je svátek Ježíše Krista – Nejvyššího a Věčného Kněze a zároveň památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele Církve – v 18.00 hod. v kapli na děkanství
 • v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Zaloňově
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha Svatého, který v nás přebývá, aleluja“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 9. června 2019
Slavnost Seslání Ducha Svatého. Končí doba velikonoční.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 10. června 2019
Památka Panny Marie, Matky Církve.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 11. června 2019
Památka sv. Barnabáše, apoštola.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 12. června 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 13. června 2019
Svátek Ježíše Krista – Nejvyššího a Věčného Kněze. Památka sv. Antonína.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 14. června 2019
Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 15. června 2019
Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 16. června 2019
Slavnost Nejsvětější Trojice.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)