26. Neděle v mezidobí. Slavnost Výročí posvěcení kostela. 29. září 2019,bohoslužby a homilie

Uvedení do bohoslužby:
„Vyvolil jsem tento dům a posvětil, praví Pán, aby tam bylo mé jméno navěky“.
Drazí bratři a sestry, dnešní liturgie nás vede k díkůvzdání Bohu za náš kostel, jehož posvěcení pro slávu Boží a užitek Božího lidu si dnes vděčně připomínáme.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zemřelou paní Hildegardu Příklopilovou a duše v očistci.
Prosme také za celou naší farní rodinu – za živé a za zemřelé farníky a za všechny dobrodince našeho kostela.

Úkon kajícnosti:
Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 26. neděle během roku. Oslavujeme výročí posvěcení našeho chrámu.
 2. Srdečně děkuji vám všem za společnou modlitbu. Děkuji panu varhaníkovi, chrámovému sboru, orchestru a členům pěveckého sboru Smetana z Hradce Králové za hudební doprovod během Mše svaté. Po bohoslužbě jsou všichni hudebnici zvaní na pohoštění do farní budovy.
 3. V úterý začíná měsíc říjen, je to mariánský měsíc – Panny Marie Růžencové. Chci vás upozornit, že od října až po celé zimní období, večerní Mše svaté budou sloužené v 17.00 hodin.
 4. V úterý – 1. října – se v rámci Orlicko-Kladského festivalu uskuteční v 19.00 hodin v kostele sv. Mikuláše varhanní koncert. Účinkuje profesor Julian Gembalski z Polska.
 5. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí – památka sv. Jeronýma, kněze a učitele Církve – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky Církve – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • ve středu – památka svatých Andělů Strážných – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • v pátek – památka sv. Františka z Assisi a první pátek v měsíci. V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše svatá v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„V mém domě každý, kdo prosí, dostává, praví Pán, kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 29. září 2019

26. Neděle v mezidobí. Slavnost Výročí posvěcení kostela – „svatováclavské posvícení“.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 30. září 2019
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele Církve.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 1. října 2019
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky Církve.
V 16.30 hod. – pobožnost svatého Růžence.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 2. října 2019
Památka svatých Andělů Strážných.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 3. října 2019
První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.
V 16.30 hod. – pobožnost svatého Růžence.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 4. října 2019
Památka sv. Františka z Assisi. První pátek v měsíci.
V 16.30 hod. – pobožnost svatého Růžence.
Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 5. října 2019
První sobota v měsíci.
Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 6. října 2019

27. Neděle v mezidobí.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

Homilie na 26. neděli v mezidobí. Výročí posvěcení kostela – „svatováclavské posvícení“.

Drazí bratři a sestry, z milosti Kristovy, slavíme dnes s velikou radostí výročí posvěcení tohoto svatomikulášského chrámu. V tomto posvátném prostoru se pokaždé setkáváme s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, abychom spolu s Ním přinášeli Bohu Otci Nejsvětější oběť chvály a díkůčinění za spásu naši a celého světa. V dnešním Evangeliu vstupují do popředí dvě věci: věčný život a starost o chudé a nuzné. Samozřejmě, víra a křest jsou prostředky, pomocí kterých vcházíme do věčného života. Pro naši spásu je však stejně důležité i to, jak se chováme k sobě navzájem a zvláště k nejchudobnějším mezi námi. Básník Geibel napsal baladu o třech přátelích, kteří se rozhodli hledat zlato daleko za mořem. Měli se velice rádi, jeden bez druhého nemohl žít, pomáhali si, jak mohli. Mnoho dní a nocí bojovali s vlnami a bouřemi. Byli často hladoví a žízniví, ale nakonec společnými silami dosáhli vytouženého cíle – našli zlato. Jenže jas ryzího kovu je doslova očaroval. Řekli si všichni společně: teď jsme bohatí, oddechneme si. Nejmladšího poslali, aby šel do obchodu nakoupit jídlo a pití. Ten po cestě začal špekulovat nad tím, jak získat všechno zlato a nemít jen 1/3 nálezu. Rozhodl se, že oba přátele otráví vínem, a tak koupil jed, který dal do vína. Mezitím stejně uvažovali i dva zbývající přátelé a udělali tajný plán. Sam přinesl jídlo a pití a všichni pojedli, ale víno pili jen ti dva, Will a Tom. Divili se, proč Sam víno nepije, ale on je odbyl, že se už napil ve městě a že jde spát. Sotva usnul, Tom a Will do něj vbodli své nože. Sam, který byl smrtelně raněný, jen zaúpěl: „Bože na nebi, odpusť mi, vždyť jsem také vrah. Namíchal jsem jim jed do vína!“ A všichni tři nakonec ve strašných bolestech zemřeli. Pouze zlato zůstalo. Zlato, které zničilo jejich přátelství a jejich životy. Drazí bratři a sestry, myslím, že tato balada krásně koresponduje s dnešním Evangeliem, je velmi poučná a zřetelně ukazuje, jak je síla peněz a bohatství přitažlivá a nebezpečná. Znovu je třeba připomenout, že nelze sloužit Bohu i mamonu. Nezáleží ovšem na tom, kolik toho máme, ale jak s tím nakládáme. Vždycky je dobré dávat peníze na charitu, avšak náš nebeský Otec od nás očekává něco více, než jen jednoduchý převod u účtu na účet. Hledá lidi, kteří přijmou chudé do svého srdce – něco, co boháč z dnešního Evangelia nedokázal. Hledá lidi, kteří by se i k chudým chovali se stejnou důstojností a pozorností, jakou prokazují zámožným a zabezpečeným. Boháč není souzen za to, kolik má na účtu nebo jak je velký jeho majetek. Ba, ani za to, že skvěle každodenně hodoval, nýbrž za to, že byl lhostejný, bez zájmu, plný lakoty vůči žebrákovi, který léhal u jeho dveří. Boháč je jistým mementem pro každého z nás. My jsme poznali Boha, Ježíše Krista, věříme v Něho a žijeme s Ním, jsme ve skutečnosti nejbohatší, protože máme Boha. To je pro nás ovšem i zavazující. Totiž, naším posláním je být si jeden druhému Kristem. Naším úkolem je šířit Evangelium ve svém okolí slovem i činem. Jak to dokážeme? Za jednoho předpokladu, který je klíčovou myšlenkou celého příběhu a byl vysloven až v úplném závěru, kdy boháč prosí Abraháma o radu, co mají dělat jeho bratři, aby se zachránili a neskončili v pekle. Abrahám mu říká, že mají naslouchat Božímu Slovu, Písmu svatému. A to je také výzva pro nás, zde přítomné, kteří jsme se sešli v tomto nádherném chrámu, abychom oslavili výročí jeho posvěcení pro slávu Boží a užitek Božího lidu. Znovu otevřme Bibli a čteme. Nezáleží na délce přečteného textu, ale na rozjímání, kdy se ptáme: „Pane, co chceš, abych učinil?“ Posloužit nám může i růženec, který je Evangelium v „kostce“. Blíží se měsíc říjen, který je zasvěcen Panně Marii Růžencové. Dokážeme věnovat svůj čas na modlitbu svatého růžence? Rozjímání o životě Pána Ježíše a Panny Marie je moc důležité, abychom nepropadli pozemským věcem, ale usilovali o hodnoty trvalé a k nim přivedli i ostatní. Buďme takovou Církví, jakou měl Ježíš na mysli. Žijme svou víru a buďme lidmi, kteří dávají. Bůh slibuje, že čím více času, prostředků a svého srdce daruješ, tím více ti požehná. Amen.

25. Neděle v mezidobí. 22. září 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Každou neděli se scházíme k bohoslužbě, abychom oslavili památku Ježíšovy smrti a Jeho zmrtvýchvstání, abychom zde posilnili naši víru a lásku k Bohu. Pán Ježíš nás dnes vyzývá, abychom vždy vedli život pokojný a klidný, v opravdové zbožnosti a počestnosti.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zemřelé Antonína a Františku Hirtovy a děti s rodinami.

Úkon kajícnosti:
Teď zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 25. neděle během roku.
 2. Příští neděli budeme slavit výročí posvěcení našeho chrámu. Prosím ženy z naší farnosti, zda by mohly na příští neděli přinést na děkanství koláče a jiné cukroví a pomohly tak připravit pohoštění pro hudebníky. Chceme tak poděkovat našemu sboru a orchestru a zpěvákům z Hradce Králové, kteří k nám pravidelně přijíždějí. Předem vám všem děkuji za pomoc.
 3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí – památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti a v 18.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – památka svatých Kosmy a Damiána, mučedníků – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – památka sv. Vincence z Paula, kněze – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – slavnost sv. Václava, mučedníka – hlavního patrona českého národa – Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 1. Příští neděli – v 8.30 hod. – slavnostní Mše svatá u příležitosti Výročí posvěcení kostela. Srdečně vás všechny zvu.
 2. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Spása lidu jsem já – praví Pán. Budou-li ke Mně volat v jakémkoli soužení, vyslyším je a budu jejich Pán navěky“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 22. září 2019

25. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 23. září 2019
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 24. září 2019
V 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 25. září 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 26. září 2019
Památka svatých Kosmy a Damiána, mučedníků.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 27. září 2019
Památka sv. Vincence z Paula, kněze.
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 28. září 2019
Slavnost sv. Václava, mučedníka – hlavního patrona českého národa.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Neděle – 29. září 2019
Slavnost Výročí Posvěcení kostela – „svatováclavské posvícení“.

26. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

24. Neděle v mezidobí. Svátek Panny Marie Bolestné. 15. září 2019, bohoslužby a homilie

Uvedení do bohoslužby:
Největším poselstvím Bible je zpráva člověku o Bohu, který odpouští, o Bohu, který miluje i člověka, jenž hřeší, o Bohu, který ví o lidské slabosti. Bůh jen chce, aby člověk svůj hřích uznal a přiznal i aby ho litoval. Jádrem dnešních čtení je víra, že Kristus přišel, aby zachránil hříšníky.

Úmysl Mše svaté:
Dnes je svátek Panny Marie Bolestné. Na Její přímluvu přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díků. Tato Mše svatá je obětována na poděkování za všechny dary a milosti, s prosbou o požehnání a pomoc pro Kryštofa a všechny studenty, kteří stojí na začátku nové etapy života.

Úkon kajícnosti:
My všichni jsme lidé hříšní. A jako hříšníci teď přistupme před Boha s pokornou a důvěrnou prosbou o odpuštění naších hříchů.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 24. neděle v mezidobí. Je to zároveň svátek Panny Marie Bolestné.
 2. Dnešní sbírka je určena na podporu církevního školství.
 3. Včera probíhal úklid našeho kostela před svatováclavským posvícením. Mnohokrát děkuji všem farníkům, kteří dokázali věnovat svůj čas, kteří přišli, aby uklidili kostel, a tím způsobem projevili zájem o dobro našeho kostela a celé farnosti. Pán Bůh vám zaplať.
 4. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí – památka sv. Ludmily, mučednice – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – památka Panny Marie z La Salette – Útočiště hříšníků – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty -Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Zaloňově.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo na závěr
Bolestná Matka Boží je ženou milující a nekonečně milovanou. Proto u Ní křesťan nachází útěchu pro své bolesti. Když trpíme, pak máme dvě možnosti: buď s Matkou Bolestnou přijmout kříž a trpět s Kristem, nebo proklínat svůj osud. My jsme věřící, proto dnes prožíváme s Marií Její úděl, Její bolest, a když přijde můj úděl, bolest a kříž, chci jej přijmout, neboť v kříži je utrpení, v kříži je i spása věčná.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 15. září 2019

24. Neděle v mezidobí. Svátek Panny Marie Bolestné. Koná se sbírka na církevní školství.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 16. září 2019
Památka sv. Ludmily, mučednice.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 17. září 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 18. září 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 19. září 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 20. září 2019
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 21. září 2019
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.
Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 22. září 2019

25. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

Homilie na 24. neděli v mezidobí. Svátek Povýšení Svatého Kříže a Panny Marie Bolestné – 15. září 2019

Drazí bratři a sestry, včera byl svátek Povýšení Svatého Kříže a dnes Panny Marie Bolestné. „Stabat Mater Dolorosa“ – rozjímáme o Matce Bolestné, o Jejím utrpení. To právě pod křížem se Matka Boží stala matkou nového pokolení lidstva vykoupeného nejdražší krví Jejího Syna Ježíše Krista. Ano, nebylo by přehnané říci, že Panna Maria je nejvíce požehnaným, nejmimořádnějším člověkem, jaký vyšel z rukou Stvořitele. Vždyť byla vyvolená, aby se stala Matkou Jeho jednorozeného Syna. Představme si, jakou musela mít radost, když vychovávala Spasitele světa, i když to musel být velmi náročný úkol. Maria během celého svého života uvažovala nad Božím působením, uchovávala si tyto myšlenky a těšila se, když viděla, jak se skrze Ni uskutečňuje Boží plán. Maria stejně poznala ty nejhlubší lidské bolesti. Jen několik dní potom, co se Jí narodil Syn, řekl prorok Simeon: „I Tvou vlastní duší pronikne meč“. Tato slova mohla určitě odradit Marii od toho, aby přijala úkol, který před Ni Bůh položil, anebo přinejmenším z Ní vysát všechno nadšení pro Její povolání. Ale nestalo se tak. Naopak, Maria je přijala, uvažovala nad nimi a nadále žila vírou v Boha. Maria určitě trpěla, ale byla ženou radosti a naděje. Její důvěrný vztah s Bohem byl zdrojem útěchy a důvěry, který byl schopný překonat každou tragédii. Marii titulujeme jako Sedmibolestnou ne proto, co se Jí stalo zlého ale proto, jakým způsobem dokázala sjednotit své srdce s Božím srdcem. Viděla svého Syna, jak snášel nenávist některých izraelských náboženských vůdců. Viděla, jak Ho jeho učedníci opustili ve chvíli, kdy je nejvíce potřeboval. Viděla, jak Ho uvěznili, tupili a zabili. A v tom všem Maria vnímala, jak hluboko se v Otcově srdci ozývá láska ke vzpurnému lidu. Její bolesti byly bolestmi Toho, kdo zná bolest ve světě a touží vidět všechny lidi, jak se vracejí k Ježíši, aby je uzdravil a spasil. O této skutečnosti dosvědčují všechna čtení dnešní neděle. Svatý Pavel říká: „Ježíš Kristus přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já mezi ně patřím na prvním místě. Ale právě proto jsem došel milosrdenství, aby tím Ježíš Kristus na mně jako na prvním ukázal celou svoji shovívavost; já jsem měl být příkladem pro ty, kdo v Něho v budoucnosti uvěří, a tak dosáhnou věčného života“. Ano, Bůh může proměnit srdce člověka. Tato pravda posiluje naši důvěru v Boží milosrdenství. Člověk hříšný, který poznal svou bídu a touží opravdově po obrácení, může vždy počítat s Božím soucitem a odpuštěním. Dnešní podobenství „o ztracené ovci“ a „ztracené minci“ patří k nejkrásnějším místům Evangelia. Hříšník je jako ztracená ovce a mince. Když člověk najde ztracenou věc, má radost. Takovou radost má Bůh, když se hříšník k Němu vrátí. Proto také Bůh hříšníka hledá jako pastýř ztracenou ovci a žena ztracený peníz. Proto se stýká Ježíš se „ztracenými“ lidmi, aby jim pomohl k obrácení a tak je zachránil. Drazí bratři a setry, Když Maria stála pod křížem, Její srdce bylo skutečně probodnuté, nejen Ježíšovým utrpením, ale i utrpením celého světa. Dokonce i nyní, když oroduje u svého Syna v nebi, je Matkou všech, kteří jakýmkoliv způsobem trpí. I dnes neustále pláče nad hrůzami současného světa. Jako Maria pozvedněme srdce a prosme za všechny, kteří se cítí ztracení a zranění. Amen.

23. Neděle v mezidobí. Svátek Narození Panny Marie. 8. září 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Jsme tu zase ve svátečním společenství. Chceme tu pozvat mezi nás Pána Ježíše, chceme slyšet Jeho slovo.
„Kdo z lidí může poznat Boží úmysly, kdo pochopí, co chce Pán?“ – ptá se dnes autor Knihy Moudrosti. Ano, to Slovo Boží dnes uslyšíme, ale dáme na ně? Budeme podle něj hned, jak vyjdeme z kostela, smýšlet, jednat? Víra není jen pouhým uznáním Boží existence, ale i přijetím Božích přikázání do našeho každodenního života. Tak, jak to učinila Panna Maria, Jejíž svátek Narození si dnes připomínáme.

Úmysl mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za celou naší farní rodinu: za živé a zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:
Dříve něž uslyšíme Boží Slovo a budeme slavit Eucharistii, litujme svých hříchů.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 23. neděle během roku. Prožíváme svátek Narození Panny Marie.
 2. Začal nový školní a katechetický rok. Je možno přihlašovat své děti na výuku náboženství. Kdy bude výuka probíhat záleží na počtu přihlášených dětí a na vzájemné domluvě.
 3. Tuto sobotu – 14. září, provedeme úklid našeho kostela před „svatováclavským posvícením“. Prosím, abyste se podle svých možností zapojili a přispěli tak ke zkrášlení našeho chrámu. Předem vám všem děkuji za pomoc.
 4. Příští neděli – 15. září, na svátek Panny Marie Bolestné, se bude konat sbírka na podporu církevního školství.
 5. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – památka Jména Panny Marie – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele Církve. Zároveň je to „Fatimský den“. Mše sv. a pobožnost k Panně Marii Fatimské v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – svátek Povýšení Svatého Kříže. Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Semonicích.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.
  Slovo života
  „Radujte se z narození Nejsvětější Panny Marie, neboť z Ní vzešlo slunce spravedlnosti, Kristus, náš Bůh“.

Bože, otevři nám bohaté poklady své milosti a na přímluvu Matky svého Syna, Jejímž narozením se otevřela cesta k naší spáse, uveď celý svět na cestu pokoje. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 8. září 2019

23. Neděle v mezidobí. Svátek Narození Panny Marie.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 9. září 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 10. září 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 11. září 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 12. září 2019
Památka Jména Panny Marie.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 13. září 2019
Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele Církve. Fatimský den.
Mše sv. a pobožnost k Panně Marii Fatimské v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 14. září 2019
Svátek Povýšení svatého Kříže.
Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 15. září 2019

24. Neděle v mezidobí. Svátek Panny Marie Bolestné. Koná se sbírka na církevní školství.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1