23. Neděle v mezidobí. Svátek Narození Panny Marie. 8. září 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Jsme tu zase ve svátečním společenství. Chceme tu pozvat mezi nás Pána Ježíše, chceme slyšet Jeho slovo.
„Kdo z lidí může poznat Boží úmysly, kdo pochopí, co chce Pán?“ – ptá se dnes autor Knihy Moudrosti. Ano, to Slovo Boží dnes uslyšíme, ale dáme na ně? Budeme podle něj hned, jak vyjdeme z kostela, smýšlet, jednat? Víra není jen pouhým uznáním Boží existence, ale i přijetím Božích přikázání do našeho každodenního života. Tak, jak to učinila Panna Maria, Jejíž svátek Narození si dnes připomínáme.

Úmysl mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za celou naší farní rodinu: za živé a zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:
Dříve něž uslyšíme Boží Slovo a budeme slavit Eucharistii, litujme svých hříchů.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 23. neděle během roku. Prožíváme svátek Narození Panny Marie.
 2. Začal nový školní a katechetický rok. Je možno přihlašovat své děti na výuku náboženství. Kdy bude výuka probíhat záleží na počtu přihlášených dětí a na vzájemné domluvě.
 3. Tuto sobotu – 14. září, provedeme úklid našeho kostela před „svatováclavským posvícením“. Prosím, abyste se podle svých možností zapojili a přispěli tak ke zkrášlení našeho chrámu. Předem vám všem děkuji za pomoc.
 4. Příští neděli – 15. září, na svátek Panny Marie Bolestné, se bude konat sbírka na podporu církevního školství.
 5. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – památka Jména Panny Marie – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele Církve. Zároveň je to „Fatimský den“. Mše sv. a pobožnost k Panně Marii Fatimské v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – svátek Povýšení Svatého Kříže. Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Semonicích.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.
  Slovo života
  „Radujte se z narození Nejsvětější Panny Marie, neboť z Ní vzešlo slunce spravedlnosti, Kristus, náš Bůh“.

Bože, otevři nám bohaté poklady své milosti a na přímluvu Matky svého Syna, Jejímž narozením se otevřela cesta k naší spáse, uveď celý svět na cestu pokoje. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 8. září 2019

23. Neděle v mezidobí. Svátek Narození Panny Marie.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 9. září 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 10. září 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 11. září 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 12. září 2019
Památka Jména Panny Marie.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 13. září 2019
Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele Církve. Fatimský den.
Mše sv. a pobožnost k Panně Marii Fatimské v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 14. září 2019
Svátek Povýšení svatého Kříže.
Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 15. září 2019

24. Neděle v mezidobí. Svátek Panny Marie Bolestné. Koná se sbírka na církevní školství.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1