24. Neděle v mezidobí. Svátek Panny Marie Bolestné. 15. září 2019, bohoslužby a homilie

Uvedení do bohoslužby:
Největším poselstvím Bible je zpráva člověku o Bohu, který odpouští, o Bohu, který miluje i člověka, jenž hřeší, o Bohu, který ví o lidské slabosti. Bůh jen chce, aby člověk svůj hřích uznal a přiznal i aby ho litoval. Jádrem dnešních čtení je víra, že Kristus přišel, aby zachránil hříšníky.

Úmysl Mše svaté:
Dnes je svátek Panny Marie Bolestné. Na Její přímluvu přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díků. Tato Mše svatá je obětována na poděkování za všechny dary a milosti, s prosbou o požehnání a pomoc pro Kryštofa a všechny studenty, kteří stojí na začátku nové etapy života.

Úkon kajícnosti:
My všichni jsme lidé hříšní. A jako hříšníci teď přistupme před Boha s pokornou a důvěrnou prosbou o odpuštění naších hříchů.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 24. neděle v mezidobí. Je to zároveň svátek Panny Marie Bolestné.
 2. Dnešní sbírka je určena na podporu církevního školství.
 3. Včera probíhal úklid našeho kostela před svatováclavským posvícením. Mnohokrát děkuji všem farníkům, kteří dokázali věnovat svůj čas, kteří přišli, aby uklidili kostel, a tím způsobem projevili zájem o dobro našeho kostela a celé farnosti. Pán Bůh vám zaplať.
 4. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí – památka sv. Ludmily, mučednice – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – památka Panny Marie z La Salette – Útočiště hříšníků – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty -Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Zaloňově.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo na závěr
Bolestná Matka Boží je ženou milující a nekonečně milovanou. Proto u Ní křesťan nachází útěchu pro své bolesti. Když trpíme, pak máme dvě možnosti: buď s Matkou Bolestnou přijmout kříž a trpět s Kristem, nebo proklínat svůj osud. My jsme věřící, proto dnes prožíváme s Marií Její úděl, Její bolest, a když přijde můj úděl, bolest a kříž, chci jej přijmout, neboť v kříži je utrpení, v kříži je i spása věčná.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 15. září 2019

24. Neděle v mezidobí. Svátek Panny Marie Bolestné. Koná se sbírka na církevní školství.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 16. září 2019
Památka sv. Ludmily, mučednice.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 17. září 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 18. září 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 19. září 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 20. září 2019
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 21. září 2019
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.
Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 22. září 2019

25. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

Homilie na 24. neděli v mezidobí. Svátek Povýšení Svatého Kříže a Panny Marie Bolestné – 15. září 2019

Drazí bratři a sestry, včera byl svátek Povýšení Svatého Kříže a dnes Panny Marie Bolestné. „Stabat Mater Dolorosa“ – rozjímáme o Matce Bolestné, o Jejím utrpení. To právě pod křížem se Matka Boží stala matkou nového pokolení lidstva vykoupeného nejdražší krví Jejího Syna Ježíše Krista. Ano, nebylo by přehnané říci, že Panna Maria je nejvíce požehnaným, nejmimořádnějším člověkem, jaký vyšel z rukou Stvořitele. Vždyť byla vyvolená, aby se stala Matkou Jeho jednorozeného Syna. Představme si, jakou musela mít radost, když vychovávala Spasitele světa, i když to musel být velmi náročný úkol. Maria během celého svého života uvažovala nad Božím působením, uchovávala si tyto myšlenky a těšila se, když viděla, jak se skrze Ni uskutečňuje Boží plán. Maria stejně poznala ty nejhlubší lidské bolesti. Jen několik dní potom, co se Jí narodil Syn, řekl prorok Simeon: „I Tvou vlastní duší pronikne meč“. Tato slova mohla určitě odradit Marii od toho, aby přijala úkol, který před Ni Bůh položil, anebo přinejmenším z Ní vysát všechno nadšení pro Její povolání. Ale nestalo se tak. Naopak, Maria je přijala, uvažovala nad nimi a nadále žila vírou v Boha. Maria určitě trpěla, ale byla ženou radosti a naděje. Její důvěrný vztah s Bohem byl zdrojem útěchy a důvěry, který byl schopný překonat každou tragédii. Marii titulujeme jako Sedmibolestnou ne proto, co se Jí stalo zlého ale proto, jakým způsobem dokázala sjednotit své srdce s Božím srdcem. Viděla svého Syna, jak snášel nenávist některých izraelských náboženských vůdců. Viděla, jak Ho jeho učedníci opustili ve chvíli, kdy je nejvíce potřeboval. Viděla, jak Ho uvěznili, tupili a zabili. A v tom všem Maria vnímala, jak hluboko se v Otcově srdci ozývá láska ke vzpurnému lidu. Její bolesti byly bolestmi Toho, kdo zná bolest ve světě a touží vidět všechny lidi, jak se vracejí k Ježíši, aby je uzdravil a spasil. O této skutečnosti dosvědčují všechna čtení dnešní neděle. Svatý Pavel říká: „Ježíš Kristus přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já mezi ně patřím na prvním místě. Ale právě proto jsem došel milosrdenství, aby tím Ježíš Kristus na mně jako na prvním ukázal celou svoji shovívavost; já jsem měl být příkladem pro ty, kdo v Něho v budoucnosti uvěří, a tak dosáhnou věčného života“. Ano, Bůh může proměnit srdce člověka. Tato pravda posiluje naši důvěru v Boží milosrdenství. Člověk hříšný, který poznal svou bídu a touží opravdově po obrácení, může vždy počítat s Božím soucitem a odpuštěním. Dnešní podobenství „o ztracené ovci“ a „ztracené minci“ patří k nejkrásnějším místům Evangelia. Hříšník je jako ztracená ovce a mince. Když člověk najde ztracenou věc, má radost. Takovou radost má Bůh, když se hříšník k Němu vrátí. Proto také Bůh hříšníka hledá jako pastýř ztracenou ovci a žena ztracený peníz. Proto se stýká Ježíš se „ztracenými“ lidmi, aby jim pomohl k obrácení a tak je zachránil. Drazí bratři a setry, Když Maria stála pod křížem, Její srdce bylo skutečně probodnuté, nejen Ježíšovým utrpením, ale i utrpením celého světa. Dokonce i nyní, když oroduje u svého Syna v nebi, je Matkou všech, kteří jakýmkoliv způsobem trpí. I dnes neustále pláče nad hrůzami současného světa. Jako Maria pozvedněme srdce a prosme za všechny, kteří se cítí ztracení a zranění. Amen.