26. Neděle v mezidobí. Slavnost Výročí posvěcení kostela. 29. září 2019,bohoslužby a homilie

Uvedení do bohoslužby:
„Vyvolil jsem tento dům a posvětil, praví Pán, aby tam bylo mé jméno navěky“.
Drazí bratři a sestry, dnešní liturgie nás vede k díkůvzdání Bohu za náš kostel, jehož posvěcení pro slávu Boží a užitek Božího lidu si dnes vděčně připomínáme.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zemřelou paní Hildegardu Příklopilovou a duše v očistci.
Prosme také za celou naší farní rodinu – za živé a za zemřelé farníky a za všechny dobrodince našeho kostela.

Úkon kajícnosti:
Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 26. neděle během roku. Oslavujeme výročí posvěcení našeho chrámu.
 2. Srdečně děkuji vám všem za společnou modlitbu. Děkuji panu varhaníkovi, chrámovému sboru, orchestru a členům pěveckého sboru Smetana z Hradce Králové za hudební doprovod během Mše svaté. Po bohoslužbě jsou všichni hudebnici zvaní na pohoštění do farní budovy.
 3. V úterý začíná měsíc říjen, je to mariánský měsíc – Panny Marie Růžencové. Chci vás upozornit, že od října až po celé zimní období, večerní Mše svaté budou sloužené v 17.00 hodin.
 4. V úterý – 1. října – se v rámci Orlicko-Kladského festivalu uskuteční v 19.00 hodin v kostele sv. Mikuláše varhanní koncert. Účinkuje profesor Julian Gembalski z Polska.
 5. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí – památka sv. Jeronýma, kněze a učitele Církve – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky Církve – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • ve středu – památka svatých Andělů Strážných – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • v pátek – památka sv. Františka z Assisi a první pátek v měsíci. V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše svatá v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„V mém domě každý, kdo prosí, dostává, praví Pán, kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 29. září 2019

26. Neděle v mezidobí. Slavnost Výročí posvěcení kostela – „svatováclavské posvícení“.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 30. září 2019
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele Církve.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 1. října 2019
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky Církve.
V 16.30 hod. – pobožnost svatého Růžence.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 2. října 2019
Památka svatých Andělů Strážných.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 3. října 2019
První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.
V 16.30 hod. – pobožnost svatého Růžence.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 4. října 2019
Památka sv. Františka z Assisi. První pátek v měsíci.
V 16.30 hod. – pobožnost svatého Růžence.
Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 5. října 2019
První sobota v měsíci.
Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 6. října 2019

27. Neděle v mezidobí.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

Homilie na 26. neděli v mezidobí. Výročí posvěcení kostela – „svatováclavské posvícení“.

Drazí bratři a sestry, z milosti Kristovy, slavíme dnes s velikou radostí výročí posvěcení tohoto svatomikulášského chrámu. V tomto posvátném prostoru se pokaždé setkáváme s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, abychom spolu s Ním přinášeli Bohu Otci Nejsvětější oběť chvály a díkůčinění za spásu naši a celého světa. V dnešním Evangeliu vstupují do popředí dvě věci: věčný život a starost o chudé a nuzné. Samozřejmě, víra a křest jsou prostředky, pomocí kterých vcházíme do věčného života. Pro naši spásu je však stejně důležité i to, jak se chováme k sobě navzájem a zvláště k nejchudobnějším mezi námi. Básník Geibel napsal baladu o třech přátelích, kteří se rozhodli hledat zlato daleko za mořem. Měli se velice rádi, jeden bez druhého nemohl žít, pomáhali si, jak mohli. Mnoho dní a nocí bojovali s vlnami a bouřemi. Byli často hladoví a žízniví, ale nakonec společnými silami dosáhli vytouženého cíle – našli zlato. Jenže jas ryzího kovu je doslova očaroval. Řekli si všichni společně: teď jsme bohatí, oddechneme si. Nejmladšího poslali, aby šel do obchodu nakoupit jídlo a pití. Ten po cestě začal špekulovat nad tím, jak získat všechno zlato a nemít jen 1/3 nálezu. Rozhodl se, že oba přátele otráví vínem, a tak koupil jed, který dal do vína. Mezitím stejně uvažovali i dva zbývající přátelé a udělali tajný plán. Sam přinesl jídlo a pití a všichni pojedli, ale víno pili jen ti dva, Will a Tom. Divili se, proč Sam víno nepije, ale on je odbyl, že se už napil ve městě a že jde spát. Sotva usnul, Tom a Will do něj vbodli své nože. Sam, který byl smrtelně raněný, jen zaúpěl: „Bože na nebi, odpusť mi, vždyť jsem také vrah. Namíchal jsem jim jed do vína!“ A všichni tři nakonec ve strašných bolestech zemřeli. Pouze zlato zůstalo. Zlato, které zničilo jejich přátelství a jejich životy. Drazí bratři a sestry, myslím, že tato balada krásně koresponduje s dnešním Evangeliem, je velmi poučná a zřetelně ukazuje, jak je síla peněz a bohatství přitažlivá a nebezpečná. Znovu je třeba připomenout, že nelze sloužit Bohu i mamonu. Nezáleží ovšem na tom, kolik toho máme, ale jak s tím nakládáme. Vždycky je dobré dávat peníze na charitu, avšak náš nebeský Otec od nás očekává něco více, než jen jednoduchý převod u účtu na účet. Hledá lidi, kteří přijmou chudé do svého srdce – něco, co boháč z dnešního Evangelia nedokázal. Hledá lidi, kteří by se i k chudým chovali se stejnou důstojností a pozorností, jakou prokazují zámožným a zabezpečeným. Boháč není souzen za to, kolik má na účtu nebo jak je velký jeho majetek. Ba, ani za to, že skvěle každodenně hodoval, nýbrž za to, že byl lhostejný, bez zájmu, plný lakoty vůči žebrákovi, který léhal u jeho dveří. Boháč je jistým mementem pro každého z nás. My jsme poznali Boha, Ježíše Krista, věříme v Něho a žijeme s Ním, jsme ve skutečnosti nejbohatší, protože máme Boha. To je pro nás ovšem i zavazující. Totiž, naším posláním je být si jeden druhému Kristem. Naším úkolem je šířit Evangelium ve svém okolí slovem i činem. Jak to dokážeme? Za jednoho předpokladu, který je klíčovou myšlenkou celého příběhu a byl vysloven až v úplném závěru, kdy boháč prosí Abraháma o radu, co mají dělat jeho bratři, aby se zachránili a neskončili v pekle. Abrahám mu říká, že mají naslouchat Božímu Slovu, Písmu svatému. A to je také výzva pro nás, zde přítomné, kteří jsme se sešli v tomto nádherném chrámu, abychom oslavili výročí jeho posvěcení pro slávu Boží a užitek Božího lidu. Znovu otevřme Bibli a čteme. Nezáleží na délce přečteného textu, ale na rozjímání, kdy se ptáme: „Pane, co chceš, abych učinil?“ Posloužit nám může i růženec, který je Evangelium v „kostce“. Blíží se měsíc říjen, který je zasvěcen Panně Marii Růžencové. Dokážeme věnovat svůj čas na modlitbu svatého růžence? Rozjímání o životě Pána Ježíše a Panny Marie je moc důležité, abychom nepropadli pozemským věcem, ale usilovali o hodnoty trvalé a k nim přivedli i ostatní. Buďme takovou Církví, jakou měl Ježíš na mysli. Žijme svou víru a buďme lidmi, kteří dávají. Bůh slibuje, že čím více času, prostředků a svého srdce daruješ, tím více ti požehná. Amen.