31. Neděle v mezidobí. 3. listopadu 2019, bohoslužby a homilie

Uvedení do bohoslužby:
„Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo“. Tak zní naděje dnešní neděle pro nás slabé a křehké. V Evangeliu uslyšíme, jak se vyplácí být zvědavý na Pána Ježíše. Očekáváme i my slova Evangelia také se zvědavostí?

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na poděkování Pánu Bohu za obdržené milostí, s prosbou o zdraví a Boží požehnání do dalších let života pro Gražynu k 45. narozeninám.

Úkon kajícnosti:
Na počátku bohoslužby, jako hříšnicí, s velkou pokorou prosme za odpuštění a Boží slitování.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 31. neděle v mezidobí a zároveň první neděle v měsíci, proto jako obvykle na závěr bohoslužby se bude ještě konat pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.
 2. Příští neděli se bude konat sbírka na „Plošné pojištění církevního majetku“.
 3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí – památka sv. Karla Boromejského, biskupa – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství – v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna; každý, kdo v Něho věří, má věčný život“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 3. listopadu 2019

31. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 4. listopadu 2019
Památka sv. Karla Boromejského, biskupa.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 5. listopadu 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 6. listopadu 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 7. listopadu 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 8. listopadu 2019
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 9. listopadu 2019
Svátek Posvěcení lateránské baziliky.
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 10. listopadu 2019

32. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka na Plošné pojištění církevního majetku.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

Homilie na 31. neděli v mezidobí (C)

„Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo“. Drazí bratři a sestry, Evangelista sv. Lukáš věnuje zvláštní pozornost Ježíšovu milosrdenství. V jeho podání totiž nacházíme několik epizod, které vyzdvihují milosrdnou lásku Boha a Krista, který prohlašuje, že přišel povolat nikoli spravedlivé, ale hříšníky. Mezi tyto typické Lukášovy epizody patří vyprávění o obrácení Zachea, které se čte během mešní liturgie této neděle. Zacheus je publikán, ba dokonce vrchní celník v Jerichu, důležitém městě u řeky Jordán. Publikáni byli výběrčími daní, které Židé museli platit římskému císaři, a jen z tohoto důvodu byli považováni za veřejné hříšníky. Svého postavení navíc zneužívali, aby od lidí vybírali peníze sami pro sebe. Zacheus byl proto velmi bohatý, ale pohrdaný od všech svých spoluobčanů. Když se tedy Ježíš procházející Jerichem zastavil právě u Zacheova domu, vzbudil všeobecné pohoršení. Pán však věděl velmi dobře, co dělá. Jakoby chtěl riskovat a sázku vyhrál: Zacheus, který byl Ježíšovou návštěvou hluboce zasažen, se rozhodl změnit život a slíbil, že čtyřnásobně vrátí všechno, co ukradl. „Dnes přišla do tohoto domu spása“ – říká Ježíš a uzavírá: „Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo“. Drazí bratři a sestry, Bůh nevylučuje nikoho, ani chudé, ani bohaté. Bůh se nenechává podmiňovat našimi lidskými předsudky, ale v každém vidí duši hodnou spásy a je přitahován zvláště těmi, kteří jsou pokládáni za ztracené a kteří se sami za takové považují. Ježíš Kristus, vtělený Bůh, který prokázal toto nezměrné milosrdenství, tím nikterak nesnižuje závažnost hříchu, ale neustále usiluje o spásu hříšníka, kterému nabízí možnost se zachránit, začít od začátku, obrátit se. V dalším úryvku z Evangelia Ježíš tvrdí, že pro bohatého je velmi obtížné vejít do nebeského království. V případě Zachea vidíme, že právě to, co se zdá nemožným, se uskutečňuje, neboť Zacheus se zbavil svého bohatství a bezprostředně jej nahradil bohatstvím nebeského království. Drazí bratři a sestry, Zacheus, který Ježíše přijal, se obrátil proto, že ho nejprve přijal Ježíš. Ten ho neodsoudil, ale vyšel vstříc jeho touze po spáse. Prosme, abychom také my mohli zakoušet radost být navštíveni Božím Synem, obnoveni Jeho láskou a předávat druhým Jeho milosrdenství: „Všemohoucí a milosrdný Bože, Ty nám dáváš všechnu potřebnou milost, abychom Ti mohli správně a věrně sloužit; zbav nás všeho, co nám brání v plnění tohoto našeho poslání, abychom bezpečně směřovali k svému cíli a splnila se na nás Tvá zaslíbení. Skrze Krista našeho Pána“. Amen.

30. Neděle v mezidobí. 27. října 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
„Ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina. Uvažujte o Hospodinu a Jeho moci, hledejte vždy Jeho tvář“.
Zase jsme tu pospolu, abychom se setkali s Ježíšem Kristem v Jeho slovu a ve společenství Jeho stolu. Zase máme příležitost zahlédnout velikost Jeho milosrdenství.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zemřelou Ankicu Grgić k narozeninám.

Úkon kajícnosti:
Nyní, abychom ke stolu Páně mohli bez bázně přistoupit, vyznejme nejprve – jako celník z dnešního Evangelia – v pokoře svou hříšnost a prosme: „Bože, buď milostiv mně hříšnému“.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 30. neděle během roku.
 2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí – svátek sv. Šimona a Judy Tadeáše, apoštolů – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 16.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • v pátek – 1. listopadu – slavnost Všech Svatých – Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – 2. listopadu – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. Odpoledne ve 14.00 hodin se sejdeme u kříže na jaroměřském hřbitově. Bude se tam konat pobožnost za naše blízké a všechny věrné zemřelé. Pak bude následovat procesí po cestách hřbitovem mezi hroby a kropení svěcenou vodu. Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Náš Spasitel Ježíš Kristus zlomil moc smrti a přinesl nám světlo nepomíjejícího života v Evangeliu“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 27. října 2019

30.Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 28. října 2019
Svátek sv. Šimona a Judy Tadeáše, apoštolů.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 29. října 2019
V 16.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 30. října 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 31. října 2019
V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 1. listopadu 2019
Slavnost Všech Svatých.
Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 2. listopadu 2019
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
Ve 14.00 hod. – Hřbitov v Jaroměři – pobožnost za všechny věrné zemřelé, procesí po cestách hřbitovem mezi hroby, kropení svěcenou vodou. Příležitost k získání plnomocných odpustků pro zemřelé.

Neděle – 3. listopadu 2019

31.Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

29. Neděle v mezidobí. Misijní neděle. 20. října 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Shromáždili jsme se v tomto společenství a Ježíš Kristus je mezi námi. Dnes v celé Církvi probíhá den modliteb za misie. Hlavní náplní misijní činnosti je hlásání Božího Slova, šíření Evangelia – Radostné zprávy o Ježíši Kristu, našem Pánu a Spasiteli, do celého světa, získávání nových učedníků a předávání ryzí a neposkvrněné víry dalším pokolením.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zemřelé Marii a Josefa Držkovy a vnučku Ivanu.

Úkon kajícnosti:
Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 29. neděle během roku. Tuto neděli se Církev modlí za zvěstování Evangelia všem národům, za misie. Dnešní sbírka je určena na podporu a rozvoj misijních děl.
 2. V tomto týdnu – od pondělku do pátku – budu na duchovních cvičeních, kněžských exerciciích. Z toho důvodu pořad bohoslužeb bude následující:
 • v pondělí, v úterý a ve středu – Mše sv. není.
 • ve čtvrtek – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.
 • v pátek – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Budete zářit jako hvězdy ve vesmíru; držte se pevně slova života“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 20. října 2019

29. Neděle v mezidobí. Den modliteb za misie. Koná se sbírka na podporu misií.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 21. října 2019
Mše sv. není.

Úterý – 22. října 2019
Památka sv. Jana Pavla II., papeže.
Mše sv. není.

Středa – 23. října 2019
Mše sv. není.

Čtvrtek – 24. října 2019
V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.
V 17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Pátek – 25. října 2019
V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.
Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 26. října 2019
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.

Neděle – 27. října 2019

30. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

28. Neděle v mezidobí. 13. října 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Sešli jsme se u Stolu Božího Slova a Stolu Eucharistie, abychom společně s Ježíšem Kristem, který je naším Pánem a Spasitelem, přinesli Bohu Otci oběť Mše svaté. Máme tu chvíli klidu a času, abychom se rozpomenuli na všechny dary Boží, abychom se tu učili vděčnosti za přijatá dobrodiní. Dnešní Slovo Boží nám připomíná, jaké bohaté dary jsme odmala dostávali a každý den a každou hodinu dostáváme. Prosme Pána Ježíše, abychom vždy patřili mezi ty, kteří vidí dary, které dostávají, a protože je vděčně vidí, dovedou se z nich i radovat.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zemřelou Ankicu Grgić. (Tento úmysl zadali příbuzní z Chorvatska).
Modleme se také za uzdravení manžela pana Jiřího Erbana.

Úkon kajícnosti:
Aby tato Mše svatá i naše modlitby byly milé Bohu, uznejme před Ním, že jsme hříšní a prosme o milosrdenství.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 28. neděle v mezidobí.
 2. Příští neděli se bude konat sbírka na podporu misijních děl.
 3. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:
 • v pondělí, v úterý a ve středu – Mše sv. není.
 • ve čtvrtek – v 16.30 hod. pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • v pátek – v 16.30 hod. pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po vás chce v Kristu Ježíši“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 13. října 2019

28. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 14. října 2019
Památka sv. Markéty Marie Alacoque, panny.
Mše sv. není.

Úterý – 15. října 2019
Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky Církve.
Mše sv. není.

Středa – 16. října 2019
Památka sv. Hedviky, řeholnice.
Mše sv. není.

Čtvrtek – 17. října 2019
Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.
V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 18. října 2019
Svátek sv. Lukáše, Evangelisty.
V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.
Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 19. října 2019
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 20. října 2019

29. Neděle v mezidobí. Den modliteb za misie. Koná se sbírka na podporu misií.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

27. Neděle v mezidobí. 6. října 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Spolu s Ježíšem Kristem, který je naším Pánem a Spasitelem, přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díkůčinění. Dnešní Boží Slovo nás chce upevnit ve víře.
Svatý Pavel nazývá víru svěřeným pokladem, který máme opatrovat, plamenem Božího daru, který máme v sobě neustále oživovat. Proto volejme spolu s apoštoly: „Pane, dej nám více víry!“

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zemřelou manželku a maminku Ankicu Grgić. (Tento úmysl zadal manžel Boro s dětmi).

Úkon kajícnosti:
Dříve než uslyšíme Boží Slovo a budeme slavit Eucharistii, litujme svých hříchů a prosme o odpuštění.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 27. neděle v mezidobí. Je to první neděle v měsíci, proto na závěr bohoslužby se bude konat pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.
 2. Ve středu – 9. října se v 16.30 hodin v kostele sv. Mikuláše uskuteční koncert v rámci výročí – 300 let od svatby Matyáše Brauna a Marie Alžběty Miseliusové. Vystoupí soubor staré hudby SPORCK, Kytarový betlém Matyáše Brauna a žáci Literárně dramatického oboru ZUŠ F.A. Šporka v Jaroměři.
 3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí – svátek Panny Marie Růžencové. Slavení této památky bylo zavedeno z vděčnosti nad vítězstvím nad Turky v námořní bitvě u Lepanta 7.10.1571. Křesťané vyhranou bitvu chápali jako záchranu Evropy před zkázou a před islámem. Papež Pius V. připisoval toto vítězství neustávající modlitbě růžence. Byla to svornost, statečnost i zbožná důvěra podporovaná modlitbou, co zachránilo Evropu. I dnes je Evropa ohrožená různými druhy a formami veškerého zla, nevěry, bezbožectví a islamizací. Proto potřebujeme znovu objevit sílu a moc růžencové modlitby, je potřeba znovu vzít růženec do ruky a prosit Pannu Marii o pomoc a ochranu. Srdečně vás zvu tento den do kostela. V 16.30 hod. bude pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše svatá v kostele sv. Mikuláše.
 • v úterý – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • v pátek – památka sv. Jana XXIII., papeže – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.

Slovo života
„Slovo Páně trvá navěky; totiž Slovo Evangelia, které vám bylo zvěstováno“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 6. října 2019

27. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 7. října 2019
Svátek Panny Marie Růžencové.
V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.
Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Úterý – 8. října 2019
V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 9. října 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 10. října 2019
V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 11. října 2019
Památka sv. Jana XXIII., papeže.
V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.
Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 12. října 2019
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 13. října 2019

28. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1