31. Neděle v mezidobí. 3. listopadu 2019, bohoslužby a homilie

Uvedení do bohoslužby:
„Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo“. Tak zní naděje dnešní neděle pro nás slabé a křehké. V Evangeliu uslyšíme, jak se vyplácí být zvědavý na Pána Ježíše. Očekáváme i my slova Evangelia také se zvědavostí?

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na poděkování Pánu Bohu za obdržené milostí, s prosbou o zdraví a Boží požehnání do dalších let života pro Gražynu k 45. narozeninám.

Úkon kajícnosti:
Na počátku bohoslužby, jako hříšnicí, s velkou pokorou prosme za odpuštění a Boží slitování.

Farní oznámení:

  1. Dnes je 31. neděle v mezidobí a zároveň první neděle v měsíci, proto jako obvykle na závěr bohoslužby se bude ještě konat pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.
  2. Příští neděli se bude konat sbírka na „Plošné pojištění církevního majetku“.
  3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
  • v pondělí – památka sv. Karla Boromejského, biskupa – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
  • v úterý – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
  • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
  • ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
  • v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství – v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
  • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.
  1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna; každý, kdo v Něho věří, má věčný život“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 3. listopadu 2019

31. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 4. listopadu 2019
Památka sv. Karla Boromejského, biskupa.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 5. listopadu 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 6. listopadu 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 7. listopadu 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 8. listopadu 2019
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 9. listopadu 2019
Svátek Posvěcení lateránské baziliky.
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 10. listopadu 2019

32. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka na Plošné pojištění církevního majetku.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

Homilie na 31. neděli v mezidobí (C)

„Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo“. Drazí bratři a sestry, Evangelista sv. Lukáš věnuje zvláštní pozornost Ježíšovu milosrdenství. V jeho podání totiž nacházíme několik epizod, které vyzdvihují milosrdnou lásku Boha a Krista, který prohlašuje, že přišel povolat nikoli spravedlivé, ale hříšníky. Mezi tyto typické Lukášovy epizody patří vyprávění o obrácení Zachea, které se čte během mešní liturgie této neděle. Zacheus je publikán, ba dokonce vrchní celník v Jerichu, důležitém městě u řeky Jordán. Publikáni byli výběrčími daní, které Židé museli platit římskému císaři, a jen z tohoto důvodu byli považováni za veřejné hříšníky. Svého postavení navíc zneužívali, aby od lidí vybírali peníze sami pro sebe. Zacheus byl proto velmi bohatý, ale pohrdaný od všech svých spoluobčanů. Když se tedy Ježíš procházející Jerichem zastavil právě u Zacheova domu, vzbudil všeobecné pohoršení. Pán však věděl velmi dobře, co dělá. Jakoby chtěl riskovat a sázku vyhrál: Zacheus, který byl Ježíšovou návštěvou hluboce zasažen, se rozhodl změnit život a slíbil, že čtyřnásobně vrátí všechno, co ukradl. „Dnes přišla do tohoto domu spása“ – říká Ježíš a uzavírá: „Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo“. Drazí bratři a sestry, Bůh nevylučuje nikoho, ani chudé, ani bohaté. Bůh se nenechává podmiňovat našimi lidskými předsudky, ale v každém vidí duši hodnou spásy a je přitahován zvláště těmi, kteří jsou pokládáni za ztracené a kteří se sami za takové považují. Ježíš Kristus, vtělený Bůh, který prokázal toto nezměrné milosrdenství, tím nikterak nesnižuje závažnost hříchu, ale neustále usiluje o spásu hříšníka, kterému nabízí možnost se zachránit, začít od začátku, obrátit se. V dalším úryvku z Evangelia Ježíš tvrdí, že pro bohatého je velmi obtížné vejít do nebeského království. V případě Zachea vidíme, že právě to, co se zdá nemožným, se uskutečňuje, neboť Zacheus se zbavil svého bohatství a bezprostředně jej nahradil bohatstvím nebeského království. Drazí bratři a sestry, Zacheus, který Ježíše přijal, se obrátil proto, že ho nejprve přijal Ježíš. Ten ho neodsoudil, ale vyšel vstříc jeho touze po spáse. Prosme, abychom také my mohli zakoušet radost být navštíveni Božím Synem, obnoveni Jeho láskou a předávat druhým Jeho milosrdenství: „Všemohoucí a milosrdný Bože, Ty nám dáváš všechnu potřebnou milost, abychom Ti mohli správně a věrně sloužit; zbav nás všeho, co nám brání v plnění tohoto našeho poslání, abychom bezpečně směřovali k svému cíli a splnila se na nás Tvá zaslíbení. Skrze Krista našeho Pána“. Amen.