1. Neděle adventní. 1. prosince 2019, bohoslužby a homilie.

Uvedení do bohoslužby:
Touto neděli začíná nový liturgický rok a tím také počátek naší každoroční cesty k Vánocům. Máme se připravit na příchod našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, který je, který byl a který přichází, aby zachránil to, co zahynulo. Je třeba bdělosti a důvěry: „Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde“. „Buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete“.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na poděkování za obdržené milosti, s pokornou prosbou o zdraví, potřebné dary a Boží požehnání do dalších let společného života pro manžele Marii a Viktora Perutkovy k 50. výročí sňatku ve zdejším kostele.

Následuje svěcení adventních věnců a svící:

Modleme se:
U Tebe, Pane, je tisíc let jako jeden den. Stále nás napomínáš skrze apoštola Pavla, abychom se probudili ze snu a očekávali den spásy. Prosíme Tě, požehnej + tyto věnce, aby jejich přítomnost nás naplnila svatou nadějí a touhou po spáse. Bože, náš nejlepší Otče! Dal jsi nám svého Syna, Ježíše Krista, jako světlo světa. Požehnej + tyto adventní svíce, aby v době adventních příprav byly symbolem toho světla, které touží osvítit každého člověka. Učiň nás hodnými a připravenými na svátky Narození Tvého Syna, a dovol nám, abychom po smrti viděli Tvou spásu. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Po modlitbě kněz kropí věnce, svíce a lid. Pak následuje vstupní modlitba.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 1. neděle adventní. O Adventu se připravujeme na Pánův příchod do světa, do našeho života a také na Jeho příchod ve chvíli, kdy nás povolá na věčnost.
 2. Dnes je také první neděle v měsíci, proto na závěr bohoslužby se bude ještě konat pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.
 3. Dnešní sbírka je určena na bohoslovce a kněžský seminář.
 4. Od dnešní neděle bude putovat obraz Panny Marie a Josefa – betlémských poutníků. Tento obraz nám připomíná, jak Panna Maria s Josefem hledali v Betlémě nocleh. Jeho putování od domu k domu vyjadřuje, že Svatá Rodina našla místo i pod vaší střechou.
 5. Papež František přidal do církevního kalendáře svátek blahoslavené Panny Marie Loretánské. Tato památka nově připadne na 10. prosince. Je to velká příležitost posílit pouta oddanosti Matce nebeské. O dva dny dříve – 8. prosince, to je příští neděli, tedy na slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu, státní sekretář kardinál Pietro Parolin otevře v Loretu Svatou bránu, čímž začne Loretánské jubileum, které bude trvat po celý následující rok 2020. Během něj budou poutníci k této Svaté chýši moci získávat plnomocné odpustky. Svátek je významný také pro letce, neboť Pannu Marii z Loreta prosili o přímluvu třeba piloti z první světové války. Svatá chýše byla totiž podle legendy na nynější místo přenesena vzdušnou cestou. Panna Maria z Loreta je patronkou všech cestujících letecký.
 6. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – památka sv. Františka Xaverského, kněze – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – 6. prosince – památka sv. Mikuláše, biskupa – hlavního patrona našeho kostela a zároveň první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – památka sv. Ambrože, biskupa a učitele Církve; první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.
 2. Jubilantům, Marii a Viktorovi Perutkovým, kteří slavili 22. listopadu „Zlatou svatbu“, přejeme stálé zdraví a vyprošujeme hojnost Božího požehnání do dalších let společného života: „Chválíme Tě a dobrořečíme Ti, Bože, neboť Tys na počátku stvořil muže a ženu, aby spolu vytvářeli společenství života a lásky. Dnes Ti vzdáváme díky také za to, že jsi ve své dobrotě žehnal rodinnému soužití svých služebníků Marii a Viktorovi, aby bylo obrazem jednoty Tvého Krista a Církve. Prosíme Tě: shlédni tedy laskavě na ty, které jsi provázel na jejich společné životní cestě v radostech i strastech; ustavičně posiluj jejich svatební smlouvu, rozmnožuj jejich lásku a upevňuj pouto pokoje. Ať se spolu se svými dětmi a vnuky vždy a všude těší z Tvého požehnání. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Slovo života
„Bděte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před synem člověka“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 1. prosince 2019

 1. Neděle adventní. Koná se sbírka na Kněžský seminář.
  Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 2. prosince 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 3. prosince 2019
Památka sv. Františka Xaverského, kněze.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 4. prosince 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 5. prosince 2019
První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 6. prosince 2019
Památka sv. Mikuláše, biskupa. První pátek v měsíci.
Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 7. prosince 2019
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele Církve. První sobota v měsíci.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 8. prosince 2019

2. Neděle adventní.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –

Homilie na 1. neděli adventní – 1. prosince 2019

„Bratři! Víte, jaký je nyní čas: že vám už nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku (…). Noc pokročila, den se přiblížil“.

Drazí bratři a sestry, začal nový liturgický rok. Otevírají se nám brány Adventu a my máme před sebou úžasné období, které nás má ozářit světlem, posílit, posvětit. Co to je liturgický rok? Protože Kristus žije v Církvi, je liturgický rok rozvíjení Jeho života a časem ve kterém je nám poskytována milost k Jeho následování. Církevní rok je školou křesťanského života. Po celý rok před očima věřících se odvíjí události Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele. Křesťan se učí být dítětem v době Vánoc, učí se přemáhat utrpení a smrt v době Velikonoc a v mezidobí přejímá slova a skutky Páně, aby posílil svou víru v Něho jako Božího Syna. V dobách kdy lidé neuměli číst, byl liturgický rok jediným učitelem křesťanského života pro malé i velké. Žádná kniha, žádný katechismus nás nenadchne tak, jako působení liturgického roku v liturgii. Liturgický rok to není jenom nějaké vzpomínání, jako když se lidé rozpomínají na minulost. Liturgický rok znamená zpřítomnění Kristova života. Zpřítomňuje se během tohoto roku celé Kristovo vykupitelské dílo. Zpřítomňuje se a působí. A tak se stává, že křesťan o Vánocích pokleká s pastýři před jeslemi, o Velikonocích stojí s Matkou Páně pod křížem a s Marii Magdalenou se setkává se vzkříšeným Pánem. O Letnicích je věřící naplněn vylitím darů Ducha Svatého. To všechno ne symbolicky, ale skutečně, neboť liturgie – zvláště Eucharistická, má sílu zpřítomnit podstatu Kristových vykupitelských událostí a nás do nich vtáhnout. Je zvláštní, že třeba v jazyce máme čas přítomný, minulý a budoucí. Liturgie zná jen jediný čas a to je přítomnost. V liturgii se uskutečňuje ono Kristovo „dnes“: „Já jsem s vámi po všechny dny“. „Ježíš Kristus je stejný včera i dnes i navěky“. Kristovo „nyní“ Jeho života. Dnes přichází na svět, dnes umírá na kříži, dnes vstává z mrtvých, dnes vstupuje do nebe a sesílá Ducha Svatého Utěšitele. Liturgie zná jenom přítomnost. To je nádhera toho liturgického roku. To nám umožňuje setkat se s Kristem ne v nějaké mlhavé vzpomínce, ale v živé skutečnosti. Máme si to dnes uvědomit. Tu krásu, tu sílu, tu moc liturgického roku. Připravit se na setkání s Kristem. Drazí bratři a sestry, tak tedy jsme na prahu Adventu. Advent je především dobou naděje. Každý rok se tento základní postoj ducha obnovuje v srdci křesťanů, kteří se připravují na velikou slavnost Narození Ježíše Krista Spasitele a obnovují čekání na Jeho slavný návrat na konci věků. To jsou ty dvě úlohy adventu: připravit se na narozeniny Ježíše Krista a připravit se na Jeho druhý příchod na konci času. Právě první část Adventu – tady tyto dny – kladou důraz na poslední příchod Páně, tak jak jsme to dnes slyšeli v Božím Slově. „Bděte tedy, buďte připraveni, protože nevíte, který den váš Pán přijde“.

Po celou adventní dobu budeme slyšet výzvy proroků, zejména proroka Izaiáše, Jana Křtitele, a napomenutí apoštolů: „Odložte skutky temnoty a oblečte se do výzbroje světla. Veďte počestný život jako ve dne; ne v hodováních a pitkách, ne ve sváru a závisti. Ale oblečte se v Pána Ježíše“. Ano, oblečte se v Pána Ježíše Krista, v Jeho život, v Jeho milost, do Jeho naděje, kterou nám nabízí každá bohoslužba, každá liturgie, každé slavení Eucharistie. Amen.

Slavnost Ježíše Krista Krále. 34. Neděle v mezidobí. 24. listopadu 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
V tuto poslední neděli církevního roku slavíme Krista jako Pána času i věčnosti. Se zvláštní radostí zvěstujeme dnes Jeho smrt a velebíme Jeho zmrtvýchvstání, dokud nepřijde, aby zřídil v tomto světě království svého pokoje.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za bývalou varhanici a katechetku, maminku Annu Fingrovou, ke čtvrtému výročí jejího odchodu na věčnost.

Úkon kajícnosti:
Nyní pokorně přiznejme před Ježíšem Kristem Králem své hříchy, protože jedině On je nám může odpustit, a prosme o milosrdenství.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 34. neděle v mezidobí. Prožíváme slavnost Ježíše Krista Krále. Je to poslední neděle církevního, liturgického roku.
 2. Příští neděli začíná doba adventní, nový církevní rok. Již dnes je možno si zakoupit brožurku k rozjímání na každý den této posvátné doby.
 3. Příští první neděli adventní se bude konat posvěcení věnců a svící. Jako obvykle bude také putovat obraz Betlémských Poutníků: Marie a Josefa.
 4. Příští neděli se bude vybírat na bohoslovce a kněžský seminář.
 5. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 16.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – svátek sv. Ondřeje, apoštola – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Hospodin jako Král bude vládnout věčně. Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 24. listopadu 2019
Slavnost Ježíše Krista Krále. 34. Neděle v mezidobí. Končí církevní rok.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 25. listopadu 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 26. listopadu 2019
V 16.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 27. listopadu 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 28. listopadu 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 29. listopadu 2019
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 30. listopadu 2019
Svátek sv. Ondřeje, apoštola.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 1. prosince 2019

 1. Neděle adventní. Začíná nový církevní rok. Koná se sbírka na Kněžský seminář.
  Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

32. Neděle v mezidobí. 10. listopadu 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
„On přece není Bohem mrtvých, ale živých, neboť všichni žijí pro Něho“.
Dnešní Slovo Boží nám dává příležitost zůstat ještě u zážitků minulých dušičkových dnů: klade otázku, jak je to po smrti. To, co dnes Pán Ježíš říká o věčném životě, zní nezvykle. A stojí to za přemýšlení.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zemřelou Ludmilu Svobodovou k 20. výročí úmrtí.

Úkon kajícnosti:
Dříve než budeme slavit památku Páně, je třeba, abychom se dobře připravili. Proto zkoumejme každý sám sebe a vyznejme, že jsme hříšníci. Neboť když se odsoudíme sami, Bůh nás neodsoudí.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 32. neděle v mezidobí.
 2. Dnešní sbírka je určena na „Plošné pojištění církevního majetku“.
 3. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:
 • v pondělí – památka sv. Martina, biskupa – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve středu – 13. listopadu – památka sv. Anežky České, panny – bohoslužba Slova v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – v 17.00 hod. – bohoslužba Slova v kapli na děkanství.
 1. Příští neděli mně bude zastupovat otec Václav Černý.

Slovo života
„Ježíš Kristus je prvorozený z mrtvých, Jemu buď sláva a vláda na věčné věky“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 10. listopadu 2019

32. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka na „Plošné pojištění církevního majetku“.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 11. listopadu 2019
Památka sv. Martina, biskupa.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 12. listopadu 2019
Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka.
Mše sv. není.

Středa – 13. listopadu 2019
Památka sv. Anežky České, panny.
V 17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 14. listopadu 2019
V 17.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Pátek – 15. listopadu 2019
Mše sv. není.

Sobota – 16. listopadu 2019
Mše sv. není.

Neděle – 17. listopadu 2019

33. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř