Homilie na Nový rok 2020 Slavnost Matky Boží, Panny Marie.

Drazí bratři a sestry, dnes je první den nového občanského roku a my ho dnes společně zahajujeme velikou a krásnou slavností Matky Boží i naší, Panny Marie. Zároveň jsme ještě v radostné době vánoční a v ní prožíváme stále nová a nová obdarování. Ano, správné prožití posvátného vánočního času nutně vede ke zjištění, že jsme úžasně bohatí a obdarovaní, že máme veliký poklad. Dobrý Bůh nám ve své nekonečné lásce daroval svého Jediného Syna, s Ním jsme dostali dar a povzbudivý vzor Svaté Rodiny a Ježíš nám dává darem svoji milovanou Matku Marii. Jaké štěstí, že Ji máme, že úcta a láska k Ní není výmyslem lidové zbožnosti nebo nějakého dogmatu, jak to někteří z nevědomosti tvrdí, ale že je darem vycházejícím ze samého Božího Srdce.
Drazí bratři a sestry, v době vánoční, Ji stále vidíme blízko malého Ježíše. Přijít za Ním znamená setkat se samozřejmě i s Ní. Člověku se až zatají dech, když pomyslí, že sám Bůh se Jí ptal, zda svolí, aby se z Ní narodil Jeho Syn, že po devět měsíců nosila ve svém lůně Spásu světa, že sám Boží Syn Jí říkal „maminko“, že Ho krmila, přebalovala, myla, učila chodit a mluvit, chovala Ho a chránila, modlila se za Něho, později Mu tiše naslouchala, provázela Ho a byla s Ním v těžkých chvílích až ke kříži, kde uslyšela: „Matko, to je Tvůj syn, Tvá dcera, to jsou teď Tvoje děti“. Tak jsme se z nekonečně štědré Boží lásky stali Jejími dětmi, dostali jsme Matku, která je znamením mateřské Boží péče o nás.
Jde snad začít nový rok něčím lepším než tímto úžasným vědomím a jistotou, že jako se Maria vzorně postarala o Ježíše, postará se o každého z nás? Vždyť stačí jen vyslovit jméno Maria, a člověk už vnímá blízkost někoho, kdo ho miluje, kdo se mateřský stará a přimlouvá, kdo nabízí hřejivou náruč, kdo doprovází a chrání, kdo se mnou sdílí radosti i bolesti.
Moc vám všem, drazí bratři a sestry, v tomto mimořádném jubilejním roce Panny Marie Loretánské, přeji, abyste zakusili tuto Mariinu skutečnou a věrnou blízkost, péči a lásku, protože když ji správně prožijeme, naučíme se jednat a žít jako Ona, a když se budeme chovat jako Ona, budeme jednat podle Boha, a o to jde, neboť správná otázka na začátku roku není „jaký ten rok bude“, ale „jaký letos budu nebo chci být já“; to je rozhodující. Důvěřujme tedy v tomto Novém roce Matce Boží a svěřme se do Její péče.
Panno Maria, Matko Boží – oroduj za nás. Amen.

Slavnost Matky Boží, Panny Marie Nový rok – 1. ledna 2020

Uvedení do bohoslužby:
Drazí bratři a sestry, stojíme na prahu Nového roku 2020 s důvěrou v Boží prozřetelnost a vyprošujeme si požehnání pro rok, o kterém nevíme, co nás v něm čeká, ale víme, že Boží láska nás neopustí. Jsme plní vánoční radosti, která roste z Boží lásky a dobroty, z Božího zájmu o člověka.
V důvěře v Boží pomoc se tedy odvažme otevřít Nový rok 2020 znamením kříže:

K.: VE JMÉNU OTCE + i SYNA + i DUCHA SVATÉHO.
L.: Amen.

K.: Boží milost, pokoj a láska buď s vámi po celý rok a zůstaň s vámi stále.
L.: I s tebou.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za celou naší farní rodinu: za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:
Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.
Drazí bratři a sestry, Nový rok 2020 začínáme ještě v době vánoční. Proto při tomto novém startu vezměme si inspiraci z čistoty Božího Dítěte. Pán Ježíš se o Vánocích vždy znovu rodí do světa, aby nám ukázal, že nikdy není pozdě začít svůj život stavět na Bohu. I když jsme v minulosti bloudili, hřešili a padali, Ježíš k nám znovu přichází, nabízí nám, že vstoupí do našeho života a smyje naše viny.
Betlémem tehdy znělo: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh zalíbení“. Čas, který je nám dáván v tomto Novém roce, máme využít tak, abychom svým životem chválili Boha. Tedy nejen slovy, ale každodenními skutky lásky a dobroty. Pán se narodil v chudobě chléva, za městem, nikde jinde se pro Něho nenašlo místo. I my se budeme potýkat s těžkostmi, nepochopením, odmítáním a vlastní slabostí. Nenechme se tím odradit, protože právě zde se nejvíce setkáváme s Bohem, který nás má rád. Otevřme tedy Ježíši svá srdce, přijměme Ho bez rozpaků a prožívejme s důvěrou v Něho každý den začínajícího roku.

Ať se světlo Vánoc rozzáří nad námi a nade všemi, které milujeme!

K.: Pán s vámi.
L.: I s tebou.
K.: Bůh, pramen veškerého požehnání, ať vám dá svou milost, chrání vás po celý rok a ať vám žehná. Amen.
Ať střeží neporušenost vaší víry, trpělivost naděje a velkodušnost lásky, abyste vytrvali až do konce. Amen.
Ať vždycky vyslyší vaše prosby, dá vašim dnům svůj řád a mír, a vede vás po cestě spásy. Amen.
Požehnej vás Všemohoucí Bůh, Otec + i Syn + i Duch Svatý. Amen.

Neděle po Narození Páně. Svátek Svaté Rodiny – Ježíše, Marie a Josefa. 29. prosince 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Vánoční svátky jsme začali oslavou narození Božího Syna. Dnes hledíme na Svatou Rodinu, ve které se Ježíš narodil a vyrůstal. Máme si znovu ukázat v jasnějším světle vzor každé křesťanské rodiny. Od rodiny závisí dobro a sama budoucnost společnosti.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na dobrý úmysl dárce.

Úkon kajícnosti:
Nyní připravme se k svaté hostině. Přiznejme své hříchy, litujme a prosme o odpuštění.

Farní oznámení:

 1. Dnes je svátek Svaté Rodiny. Na závěr bohoslužby se bude před ikonou Svaté Rodiny konat krátká pobožnost. Společně obnovíme zasvěcení našich rodin pod ochranu Svaté Nazaretské Rodiny. Jsme rádi, že máme tak veliké patrony, kterým můžeme úplně důvěřovat a pod jejich ochranou odvážně kráčet cestou svého života a povolání.
 2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – památka sv. Silvestra I., papeže; poslední den v starém roce. Mše sv. na poděkování za minulý rok, s prosbou o Boží pomoc a požehnání do nového roku – v 16.00 hodin v kostele sv. Mikuláše.
 • ve středu – první den Nového roku; slavnost Matky Boží, Panny Marie – Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • ve čtvrtek – památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve; první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání – Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – svátek Nejsvětějšího Jména Ježíš; první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Pánu Ježíši v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 1. Příští neděli budeme prožívat slavnost Zjevení Páně, čili Tří Králů. Slavnostní Mše svatá v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše. Během Mše svaté se bude konat posvěcení vody, křídy a kadidla.
 2. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo na závěr
Nejsvětější Rodino, žehnej a chraň všechny rodiny světa. Zachovej je spojené nerozlučitelným poutem lásky, věrné obdrženým milostem a povinnostem svého povolání. Učiň, aby žily podle práva a Božích přikázání, aby jejich život byl odrazem Tvého života na zemi, a aby se jednou mohly věčně s Tebou radovat. Amen.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 29. prosince 2019
Svátek Svaté Rodiny – Ježíše, Marie a Josefa.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 30. prosince 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 31. prosince 2019
Památka sv. Silvestra I, papeže.
Mše sv. v 16.00 hod. v kostele sv. Mikuláše: Na poděkování za minulý rok s prosbou o Boží pomoc a požehnání do nového roku.

Středa – 1. ledna 2020
Slavnost Matky Boží, Panny Marie. Nový Rok.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Čtvrtek – 2. ledna 2020
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učielů Církve.
První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 3. ledna 2020
Památka Nejsvětějšího Jména Ježíš. První pátek v měsíci.
Mše sv. a pobožnost k Pánu Ježíši – v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 4. ledna 2020
První sobota v měsíci.
Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 5. ledna 2020
Slavnost Zjevení Páně – Tří Králů.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

4. Neděle adventní. 22. prosince 2019, bohoslužby a homilie

Uvedení do bohoslužby:
Stojíme na konci adventní doby. „Pán už je blízko“. Slyšíme Jeho kroky, slyšíme, jak pro nás bije Jeho srdce. Proto přivítejme dnes Pána, který už přichází s pokornou láskou jako Panna Maria.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na následující úmysl: Pane, prosíme Tě o hojnost Tvého požehnání a dar pevného zdraví pro syna Petra k jeho narozeninám.

Úkon kajícnosti:
Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

Dnes je 4. neděle adventní.

Srdečně děkuji panu Josefu Wenclovi, Marušce, paní Pavlistové a ostatním farníkům, kteří věnovali svůj čas na vánoční přípravu kostela.

Je potřeba zajistit bezpečnost chrámu na slavný den Narození Páně a na svátek sv. Štěpána, kdy bude umožněna návštěva Betléma širší veřejnosti. Vzadu na oltáři NPM jsou listiny. Jsou ještě prázdná místa, proto prosím, abyste se zapojili a zapsali se na dobu, kdy budete moci být v kostele přítomni.

Zítra, v pondělí bude dodatečná příležitost ke svátosti smíření. Budu zpovídat od 17.00 do 18.00 hodin v kostele sv. Mikuláše.

V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:

v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

v úterý – Štědrý den – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství a ve 24.00 hodin Půlnoční Mše svatá v kostele sv. Mikuláše.

ve středu – 25. prosince – slavnost Narození Páně. Slavnostní Mše svatá v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše a v 10.15 hod. ve Velichovkách.

ve čtvrtek – svátek sv. Štěpána, jáhna a prvomučedníka – Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše a v 11.00 hod. ve Zvolí.

v pátek – svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty – Mše sv. a pobožnost u Jesliček v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

v sobotu – svátek svatých Mláďátek, mučedníků – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství a v 17.00 hod. Mše sv. s nedělní platností v Heřmanicích.

příští neděli je svátek Svaté Rodiny: Ježíše, Marie a Josefa. Na závěr bohoslužby se bude konat před ikonou Svaté Rodiny pobožnost, během které obnovíme své zasvěcení pod Její ochranu.

Slovo života
„Rosu dejte nebesa shůry, právo ať se vyleje jako déšť z oblak; ať se otevře země a zplodí spásu!“

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 22. prosince 2019

4. Neděle adventní.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 23. prosince 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
Dodatečná příležitost ke svaté zpovědi od 17.00 do 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Úterý – 24. prosince 2019
Štědrý den.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
Půlnoční Mše svatá ve 24.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Středa – 25. prosince 2019
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Čtvrtek – 26. prosince 2019
Svátek sv. Štěpána, jáhna a prvomučedníka.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 11.00 hod. – Zvole

Pátek – 27. prosince 2019
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty.
Mše sv. a pobožnost u Jesliček v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 28. prosince 2019
Svátek svatých Mláďátek, mučedníků.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.

Neděle – 29. prosince 2019
Svátek Svaté Rodiny – Ježíše, Marie a Josefa.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1

Homilie na IV. Neděli Adventní – 22. prosince 2019

Dnešní neděle je již 4. adventní. V životě Církve právě vrcholí adventní doba. Již za dva dny je Štědrý Den a po něm následuje slavnost Narození Spasitele. „Pán je už blízko!“ Slyšíme jeho kroky. Slyšíme jak pro nás bije Jeho srdce.

Dárky pro naše blízké jsou již vybrány, nakoupeny a připraveny.
My se ale chceme ptát, co máme připraveno pro Toho, od Něhož dostáváme denně a stále dary nejlepší? On je Láska, která daruje to nejlepší, co má, celého sebe. On je Darem všech darů. On je láska, která touží být opětována. Pokud Mu i my chceme něco dát, nemá to být „něco“, ale „někdo“, a ten „někdo“ není nikdo jiný, než ty sám, a máš se Mu dát celým srdcem a celým životem. Na lásku je možno odpovědět jen láskou. Jiný dar by asi nebyl hoden tohoto Dárce.
V prvním čtení jsme slyšeli o králi Achazovi, kterému prorok vzkazuje, že s ním Bůh chce hovořit. Ale král má strach mluvit s Bohem, bojí se špatné zprávy, nemá čisté svědomí, nechce zavolat Bohu. Říká: „Nebudu Ho raději pokoušet …“. A udělal chybu. Bůh měl pro něho výjimečně dobrou zprávu.
„Panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel, to znamená Bůh s námi“.
A i když panovník o tuto zprávu vlastní váhavostí nestál, Bůh ji přesto vyslovil a také splnil.
Král Achaz nám jistě nemůže být dobrým příkladem, spíše odstrašujícím. Vždyť Bůh má i pro nás dobrou a radostnou zprávu. Chce nám ji říci. Chce, abychom se z ní těšili a na ní budovali svůj život a svou naději.
Drazí bratři a sestry, Bůh nám dnes připomíná, že Ježíš Kristus, který se narodil jako člověk z Panny Marie, je opravdu slíbeným Vykupitelem lidstva. Že tedy i nás přišel vysvobodit z kletby, z otroctví hříchu. Možná si myslíme, že nám to Bůh nemusel zdůrazňovat, že to přece dávno víme, že věříme této pravdě naší víry. Je tomu ale skutečně tak? Kdybychom opravdu věřili, že Ježíš je Boží Syn, že je to náš Vykupitel, pak by nás taková víra nemohla ponechat chladnými a netečnými ve vztahu k Němu.
Drazí bratři a sestry, Ježíš přišel na svět, stal se nám všem, kromě hříchu, podobný ne jen proto, aby nám ukázal, jak nás má rád, jak Mu na nás záleží (to také), ale též proto, aby nás zapojil do božského života, aby nás učinil podobnými sobě. Ten, kdo se dívá na Ježíše pouze jako na nějakou vzdálenou bytost, jako na někoho, kdo sice udělal pro lidstvo mnoho, ale již své dílo spásy skončil, – ten nepřijímá Kristovo učení a Jeho příklad do svého osobního života.
Proto vidíme tolik bývalých křesťanů, tolik pokřtěných lidí, kteří si na Ježíše vzpomenou jen právě o Vánocích, ale jinak s Ním nemají a nechtějí mít nic společného. Proto slavný teolog a církevní spisovatel Guardini napsal: „Ten, kdo chce odkázat Boha jen do nebe, kdo Mu nevyhradí místo i ve své duši, ten vlastně pro sebe Boha pohřbívá“. A známý polský básník Adam Mickiewicz napsal: „Věříš, že se Bůh narodil v betlémské stáji, leč běda ti, jestli se nenarodil v tobě“.
Drazí bratři a sestry, kdo byl letos svědkem předvánočního shonu a ruchu v obchodech, ten si jistě řekl, že kvůli tomu určitě Ježíš nepřišel na svět. Nepřišel na svět s veškerou mocí a velebností, aby přijímal přepychové dárky, ale přišel chudý mezi chudobné pastýře, přišel mezi prosté lidi, aby změnil lidská srdce. Pokud od nás chce přijmout nějaký dar, pak jen naše srdce, očištěné od hříchů, naše dobré skutky, vykonané z lásky k Bohu a k bližním. Uznejme již konečně, že smysl Vánoc tkví v něčem docela jiném, než co z nich udělali lidé bez víry a křesťané, jejichž víra zvětrala natolik, že jim z ní zůstala jen prázdná slupka, někdy obalená lesklým staniolem, ale přece jen prázdná.
V Evangeliu jsme slyšeli, jak Bůh pozval Josefa, snoubence Panny Marie, do svého plánu spásy světa. Josef, jak víme, při pohledu na svou snoubenku, očekávající dítě, nerozuměl tajemným věcem, které se tu dějí, a nechtěl stát v cestě Božím plánům. Proto se chtěl s Marií čestně rozejít. V této nejistotě dostává přímé Boží poselství: „Josefe, neboj se! Neboj se vzít k sobě svou manželku Marii … To dítě je z Ducha Svatého … Dáš Mu jméno Ježíš … jak řekl prorok: Emanuel, to znamená Bůh s námi“.
Zde můžeme říci: V žádném Božím pozvání nemůže dojít k situaci, že by bylo nutno rozejít se s Marií. To platí i pro každého z nás. Naopak, právě Maria nejlépe ukazuje, jak se máme i my zachovat, když po nás Bůh něco žádá.
Můžeme říci bez nadsázky, že Bůh potřebuje, volá a zve každého člověka, který byl stvořen, do svého krásného plánu, jak změnit a spasit svět. Každý může zaslechnout Jeho tichý hlas, který vždy respektuje naši svobodu. Umožňuje nám i odmítnout tento Boží hlas, nebo dělat, že neslyšíme – jako král Achaz – ale především nám nabízí sílu říci s Marií: Ano, staň se, jak Ty chceš, Pane. Probudit se, jako věrný Josef, ze spánku a udělat to, co po mně Bůh chce.
Lidský život tvoří řetězec rozhodnutí. V něčem si to usnadňujeme: volíme to, co je nám prospěšnější, co slibuje brzký a jistý úspěch. Říkáme pak, že volíme větší jistotu, lepší kvalitu. Nebo se spoléháme na to, co je okamžité, co se dá přezkoumat. Rozhodnutí víry jsou ovšem mnohem těžší: nemáme při nich žádnou jistotu. Jediná záruka je v Bohu, kterému důvěřujeme. Snad chápeme, co znamená kladná odpověď Panny Marie na Boží výzvu, tlumočenou andělem; snad chápeme, co znamená také kladná odpověď sv. Josefa.
Na prahu vánočního období jde též o to, abychom se zcela i my rozhodli pro Boha, pro život podle víry. V tomto pohledu víry, v této naději a útěše vrcholí i náš advent. A jednou má vyvrcholit i celý náš život. Kéž se tak stane. Amen.

3. Neděle adventní. 15. prosince 2019, bohoslužby a homilie.

Uvedení do bohoslužby:
Dnes je 3. neděle adventní. Má latinský název „Gaudete“, to znamená „radujte se“. Je to neděle, kdy se radujeme ze zvěsti o Ježíšově blízkosti, kdy se necháváme prostoupit radostí z naděje v Jeho slavný příchod. „Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko“.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zemřelé členy rodů Bartošových a Voráskových. Za zemřelé kněze Emila Brůnu a Miroslava Brtvu.

Úkon kajícnosti:
Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 3. neděle adventní.
 2. Je potřeba zajistit bezpečnost chrámu na Boží Hod Vánoční a na následující den, na svátek sv. Štěpána, kdy bude umožněna návštěva betléma širší veřejnosti. Vzadu na oltáři NPM jsou listiny. Prosím, abyste se podle svých možnosti zapojili a zapsali se na dobu, kdy budete moci být v kostele přítomni.
 3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý a ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Duch Páně je nade mnou, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 15. prosince 2019

3. Neděle adventní.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 16. prosince 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 17. prosince 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 18. prosince 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 19. prosince 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 20. prosince 2019
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 21. prosince 2019
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 22. prosince 2019

4. Neděle adventní.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

Homilie na 3. neděli adventní – 15. prosince 2019

Drazí bratři a sestry, třetí adventní neděle je nazvána „Gaudete“ – „Radujte se“. Takto zní vstupní antifona této neděle a je to podle výzvy apoštola Pavla z listu Filipanům, kde se tato výzva dvakrát opakuje. Také starozákonní čtení z proroka Izaiáše obsahuje tento radostný motiv a povzbuzení: „Zaraduje se vyprahlá step, zajásá a vykvete poušť“. A Jan Křtitel i přes veškeré varování, výtky a nabádání k proměně nitra a života přece jen také kázal radostnou zvěst. Blíží se Vánoce, blíží se Světlo, blíží se Ježíš Kristus. A to je i přes všechnu naši nejistotu, úzkost a obavy radostná povzbuzující zpráva. Proto sv. Jakub v dnešním druhém čtení k nám volá: „Bratři, vydržte všechno trpělivě až do té doby, kdy přijde Pán. Vydržte a posilněte své srdce, neboť příchod Páně je blízko“. Drazí bratři a sestry, pokusme se slyšet, porozumět a přijmout povzbuzení k radosti tak, jak je předávali svým současníkům, a předávají je dnes i nám, prorok Izaiáš a apoštol Jakub. Bůh v Kristu Ježíši nám dává pravou radost, ale někdy k té radosti vede hodně dlouhá a obtížná cesta, cesta plná obav, nejistoty a pochybnosti. Ale na konci té cesty je vždy Ježíš – nositel a dárce radosti, který se k nám blíží a jde nám adventem vstříc. Dnes je postava Jana Křtitele zase v popředí biblického čtení. Jsme svědky toho, jak Kristův předchůdce, který se ocitl ve vězení a jehož čeká brzká smrt, si klade otázky o Kristu, zda je opravdu ten, který má přijít, nebo mají čekat jiného. I Jan, muž tak svatého života a neohroženého hlásání Boží pravdy, ten, který tak působivě a jako první přímo ukázal na Ježíše jako Mesiáše, si náhle není jistý a potřebuje pomoc. Proto Pán Ježíš Janovým učedníkům odpovídá: „Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťování, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst. A blahoslavený, kdo se nepohorší nade mnou“. Tato radostná zpráva proniká nesměle, ale zcela určitě jako úzký paprsek světla do temnot Janova žaláře. Jan Křtitel znovu dostává jistotu, že Ježíš je opravdu Boží Mesiáš, že v Kristu na zem opravdu přišel Bůh a že se na Něm skutečně splňuje Izaiášovo proroctví: „Vzmužte se, nebojte se! Hle, Bůh váš přináší odvetu, odplatu božskou! On sám přijde a spasí vás! Tehdy se otevřou oči slepých, odemknou se uši hluchých. Tu poskočí chromý jak jelen a zaplesá jazyk němého“. Drazí bratři a sestry, dnešní Slovo Boží v nás chce upevnit víru v Boha, který pomáhá, i když to nepozorný člověk, nebo člověk malé víry nevidí. Z toho také plyne pro nás všechny, že i naše víra má počítat s krizemi, hledáním, nejasnostmi, pochybnostmi, kdy si klademe otázky a přehodnocujeme dosavadní stav své víry. Všichni světci procházeli těmito obtížemi svého růstu, i na této cestě Bůh zdokonaluje ty, které potřebuje a s nimiž počítá. Jan Křtitel je pro nás příkladem, že v tak obtížné situaci, která je pro něj tím více ztížena, že trpí ve vězení, se ve své nejistotě obrací na Ježíše. A Ten mu hned přichází s pomoci a odpovídá na jeho otázky a pochybnosti. To se jistě týká i nás. Bůh vepsal hluboko do lidského srdce skrytou touhu poznat pravdu, pochopit smysl a cíl svého života, snažení i utrpení. Jistěže, neseme v sobě množství otázek, na které neznáme přímou odpověď. I my se ocitáme na pomezí bolestné pochybnosti a snad i pokušení, které nám chce namluvit, že všechno je jinak. Zásadní postoj pro nás je ten, abychom se i v těchto stavech nejistoty obraceli na Ježíše. Abychom se na Něj obraceli především v intimitě modlitby, v tichém rozhovoru, v přímém dialogu, který by se dal nazvat „od srdce k srdci“, „tváří v tvář“ nebo „z očí do očí“. Umění rychle se ztišit do samoty prodlévání s Kristem, což je hlavním adventním úkolem, obsahuje velkou útěchu a východisko. Kdo se nemodlí, ten vlastně Bohu ani nedovolí, aby mu sdělil to důležité a podstatné, co by jeho život změnilo a pozvedlo. Ježíš, který odpověděl Janovi, odpovídá i nám. Bůh nám svou odpověď nikdy nezůstane dlužen: „Každý, kdo hledá, nalézá – a kdo se ptá, ten se dozví“. Ať jsme schopni naslouchat a být jako ty „oslovitelnými pro Boha“, kdykoli i od nás něco chce, ať se nebojíme klást otázky a uslyšet Jeho odpovědi. Ať je i letošní advent pro nás dobou dobrých zpráv, naplněných příslibů a Božích odpovědí. Amen.

2. Neděle adventní. 8. prosince 2019, bohoslužby a homilie

Uvedení do bohoslužby:
Dnes o druhé adventní neděli, nám prorok Izaiáš představuje Boží království a Jan Křtitel nám do něho ukazuje cestu. Boží království je království pravdy a života, království svatosti a milosti, království spravedlnosti, lásky a pokoje. Abychom mohli vstoupit do tohoto království, musíme dnes uposlechnout Janovu výzvu: „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království“. „Přinášejte tedy ovoce hodné obrácení“.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na dobrý úmysl dárce.

Úkon kajícnosti:
Sv. Jan Křtitel nás vyzývá, abychom změnou života připravili Ježíši Kristu cestu. Proto nyní litujme svých hříchů a prosme za odpuštění.

Farní oznámení:

 1. Prožíváme 2. neděli adventní.
 2. Dnes v celé Církvi začíná jubilejní rok Panny Marie z Loreta. Při této příležitosti papež František přidal do církevního kalendáře na den 10. prosince nový svátek Panny Marie Loretánské. Státní sekretář kardinál Pietro Parolin otevře dnes v Loretu Svatou bránu. Je to velká příležitost posílit pouta oddanosti Matce nebeské. Svátek Panny Marie Loretánské je významný především pro letce, neboť Pannu Marii z Loreta prosili o přímluvu piloti z první světové války. Panna Maria z Loreta je patronkou všech cestujících letecký.
 3. Bude potřeba postavit v kostele Betlém. Proto prosím několik ochotných farníků, abyste se mezi sebou domluvili na den a hodinu, kdy se vám to bude hodit, a tak připravili náš kostel na vánoční svátky.
 4. Je také potřeba zajistit bezpečnost chrámu na Boží Hod Vánoční a na následující den, na svátek sv. Štěpána, kdy bude umožněna návštěva Betléma širší veřejnosti. Vzadu na oltáři NPM jsou listiny. Prosím, abyste se podle svých možnosti zapojili a zapsali se na dobu, kdy budete moci být v kostele přítomni.
 5. Na oltáři Narození Panny Marie jsou také k vaši dispozici vigilijní oplatky.
 6. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí – přenesená z dnešního dne slavnost Panny Marie, Počaté bez poskvrny prvotního hříchu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – svátek Panny Marie Loretánské – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – památka Panny Marie Guadalupské – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – památka Panny Marie Fatimské a zároveň památka sv. Lucie, panny a mučednice – v 16.30 hod. – pobožnost k Panně Marii Fatimské a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele Církve. Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Hle, Pán přijde spasit lidi všech národů a k radosti vašeho srdce dá, že uslyšíte Jeho mocný hlas“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 8. prosince 2019

2. Neděle adventní.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 9. prosince 2019
Slavnost Panny Marie, Počaté bez poskvrny prvotního hříchu.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 10. prosince 2019
Svátek Panny Marie Loretánské.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 11. prosince 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 12. prosince 2019
Památka Panny Marie Guadalupské.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 13. prosince 2019
Památka Panny Marie Fatimské a zároveň památka sv. Lucie, panny a mučednice.
V 16.30 hod. – pobožnost k Panně Marii Fatimské.
Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 14. prosince 2019
Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele Církve.
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 15. prosince 2019

3. Neděle adventní.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1

Homilie na II. Neděli Adventní – 08. prosince 2019

„Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království“ (Mt 3,1).

Drazí bratři a sestry, nové liturgické období – ADVENT – který nyní prožíváme, je pro nás příležitosti k zvláštnímu zamyšlení. Hlavním podnětem těchto zamyšlení je pravda, že celé křesťanství ve své podstatě a Církev ve své vnitřní struktuře je adventní. Co to znamená? To znamená, že vzhlíží k zítřku, k budoucnosti, je Církví naděje. Sv. Pavel, jak jsme to dnes slyšeli ve druhém čtení z listu Římanům, říká: „Všechno, co kdysi bylo napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z Písma čerpali vytrvalost a povzbuzení, a tak měli naději“ (Řím 15,4). Církev nemůže v souladu se svým posláním souhlasit s uzamčením se pouze v přítomnosti. Církev nikdy neříká: dost a konec. Církev osvobozuje od tragedií a na první pohled neřešitelných situací, jejímiž důsledky trpí lidé ve svých malých perspektivách, lidé malé víry a naděje. Církev je lid putující v naději jež se opírá o Boha. Je to lid, který si neustále klade otázku: na co a na koho čekáme, ke komu směřujeme a jaká je to cesta? Drazí bratři a sestry, křesťanství začíná příchodem Božího Syna na zem. On přišel proto, aby se napřímila schýlená ramena a zesláblá kolena, aby se vzpřímila nadějí, která nikdy nezklame, jak říká prorok Izaiáš. Neboť Bůh je vždycky věrný svému slovu, svému příslibu. Slovo „advent“ je spojováno především s dobou přípravy na vánoční svátky. Ve skutečnosti v sobě skrývá daleko hlubší obsah. ADVENT – od latinského slova „advenio“ znamená „příchod“, příchod Krista. Známe tři druhy tohoto příchodu: historický, eschatologický a mystický (duchovní). První příchod – historický se už uskutečnil před dvěma tisíci lety, kdy se Věčné Slovo stalo Tělem skrze Pannu Marii v Duchu Svatém. Každý rok slavíme památku této události. Avšak Církev při prožívání každoročního adventu nám přikazuje zaměřit se ještě více na druhý, eschatologický výměr tohoto období. V takovémto chápání je adventem celý náš život, ve kterém je očekáván Kristus, Jeho druhý příchod na konci světa, jako Nejvyššího Pána a Krále všeho, aby soudil živé i mrtvé. Proto nás také Církev vyzývá a povzbuzuje k bdění, neboť neznáme den ani hodinu, kdy to přijde. A ještě je jeden výměr adventu – mystický, čili duchovní. Mezi prvním a posledním příchodem Krista se neustále uskutečňuje skrze milost Jeho příchod do lidských duší. Je to setkání s Kristem na modlitbě, na Mši svaté, ve svátostech, které jsou znaky Jeho přítomnosti uprostřed nás. Právě dnes je příležitost k tomu, abychom si položili otázku: stává se naše očekávání a touha po Pánu stále silnější a naše myšlenky o nebi stále častější?

Jsme lidmi, kteří každý den v bdělosti očekávají na radostné setkání s Kristem?
Máme vždy otevřené srdce na Ježíše, který k nám přichází, umíme se radovat z každého setkání s Ním? Odpovězme si upřímně na tyto otázky, aby pro nás advent nebyl časem promarněným, ale přinesl životu hojné plody.
Drazí bratři a sestry, co tedy máme dělat? S podobnou otázkou šli k Jordánu k Janovi Křtiteli zástupy lidu. Pojďme i my spolu s nimi, abychom poslouchali to, co mluví ten velký Prorok Adventu. Ano, tento prorok dnes mluví také k nám. Co nám asi říká? Nemám odvahu říkat, co by nám adresoval. Protože dnes zlo dosáhlo ještě obludnějších rozměrů: násilí, nenávist, zloba, potraty, drogy, neřesti všeho druhu… Podstatou jeho slov by bylo jedno: „Obraťte se!“
Ono to není tak lehké obrátit se. I my křesťané jsme velmi zaujati sami sebou, svou prací, svým štěstím, svým hořem, svou vlastní osobností. Zde bychom si měli uvědomit, kde je směr obratu pro nás, jak ho vyžaduje kazatel z pouště: nechtěj obracet jiné, zaměř se sám na sebe a obrať sám sebe.
„Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království“. Amen.