2. Neděle adventní. 8. prosince 2019, bohoslužby a homilie

Uvedení do bohoslužby:
Dnes o druhé adventní neděli, nám prorok Izaiáš představuje Boží království a Jan Křtitel nám do něho ukazuje cestu. Boží království je království pravdy a života, království svatosti a milosti, království spravedlnosti, lásky a pokoje. Abychom mohli vstoupit do tohoto království, musíme dnes uposlechnout Janovu výzvu: „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království“. „Přinášejte tedy ovoce hodné obrácení“.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na dobrý úmysl dárce.

Úkon kajícnosti:
Sv. Jan Křtitel nás vyzývá, abychom změnou života připravili Ježíši Kristu cestu. Proto nyní litujme svých hříchů a prosme za odpuštění.

Farní oznámení:

 1. Prožíváme 2. neděli adventní.
 2. Dnes v celé Církvi začíná jubilejní rok Panny Marie z Loreta. Při této příležitosti papež František přidal do církevního kalendáře na den 10. prosince nový svátek Panny Marie Loretánské. Státní sekretář kardinál Pietro Parolin otevře dnes v Loretu Svatou bránu. Je to velká příležitost posílit pouta oddanosti Matce nebeské. Svátek Panny Marie Loretánské je významný především pro letce, neboť Pannu Marii z Loreta prosili o přímluvu piloti z první světové války. Panna Maria z Loreta je patronkou všech cestujících letecký.
 3. Bude potřeba postavit v kostele Betlém. Proto prosím několik ochotných farníků, abyste se mezi sebou domluvili na den a hodinu, kdy se vám to bude hodit, a tak připravili náš kostel na vánoční svátky.
 4. Je také potřeba zajistit bezpečnost chrámu na Boží Hod Vánoční a na následující den, na svátek sv. Štěpána, kdy bude umožněna návštěva Betléma širší veřejnosti. Vzadu na oltáři NPM jsou listiny. Prosím, abyste se podle svých možnosti zapojili a zapsali se na dobu, kdy budete moci být v kostele přítomni.
 5. Na oltáři Narození Panny Marie jsou také k vaši dispozici vigilijní oplatky.
 6. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí – přenesená z dnešního dne slavnost Panny Marie, Počaté bez poskvrny prvotního hříchu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – svátek Panny Marie Loretánské – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – památka Panny Marie Guadalupské – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – památka Panny Marie Fatimské a zároveň památka sv. Lucie, panny a mučednice – v 16.30 hod. – pobožnost k Panně Marii Fatimské a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele Církve. Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Hle, Pán přijde spasit lidi všech národů a k radosti vašeho srdce dá, že uslyšíte Jeho mocný hlas“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 8. prosince 2019

2. Neděle adventní.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 9. prosince 2019
Slavnost Panny Marie, Počaté bez poskvrny prvotního hříchu.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 10. prosince 2019
Svátek Panny Marie Loretánské.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 11. prosince 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 12. prosince 2019
Památka Panny Marie Guadalupské.
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 13. prosince 2019
Památka Panny Marie Fatimské a zároveň památka sv. Lucie, panny a mučednice.
V 16.30 hod. – pobožnost k Panně Marii Fatimské.
Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 14. prosince 2019
Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele Církve.
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 15. prosince 2019

3. Neděle adventní.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1

Homilie na II. Neděli Adventní – 08. prosince 2019

„Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království“ (Mt 3,1).

Drazí bratři a sestry, nové liturgické období – ADVENT – který nyní prožíváme, je pro nás příležitosti k zvláštnímu zamyšlení. Hlavním podnětem těchto zamyšlení je pravda, že celé křesťanství ve své podstatě a Církev ve své vnitřní struktuře je adventní. Co to znamená? To znamená, že vzhlíží k zítřku, k budoucnosti, je Církví naděje. Sv. Pavel, jak jsme to dnes slyšeli ve druhém čtení z listu Římanům, říká: „Všechno, co kdysi bylo napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z Písma čerpali vytrvalost a povzbuzení, a tak měli naději“ (Řím 15,4). Církev nemůže v souladu se svým posláním souhlasit s uzamčením se pouze v přítomnosti. Církev nikdy neříká: dost a konec. Církev osvobozuje od tragedií a na první pohled neřešitelných situací, jejímiž důsledky trpí lidé ve svých malých perspektivách, lidé malé víry a naděje. Církev je lid putující v naději jež se opírá o Boha. Je to lid, který si neustále klade otázku: na co a na koho čekáme, ke komu směřujeme a jaká je to cesta? Drazí bratři a sestry, křesťanství začíná příchodem Božího Syna na zem. On přišel proto, aby se napřímila schýlená ramena a zesláblá kolena, aby se vzpřímila nadějí, která nikdy nezklame, jak říká prorok Izaiáš. Neboť Bůh je vždycky věrný svému slovu, svému příslibu. Slovo „advent“ je spojováno především s dobou přípravy na vánoční svátky. Ve skutečnosti v sobě skrývá daleko hlubší obsah. ADVENT – od latinského slova „advenio“ znamená „příchod“, příchod Krista. Známe tři druhy tohoto příchodu: historický, eschatologický a mystický (duchovní). První příchod – historický se už uskutečnil před dvěma tisíci lety, kdy se Věčné Slovo stalo Tělem skrze Pannu Marii v Duchu Svatém. Každý rok slavíme památku této události. Avšak Církev při prožívání každoročního adventu nám přikazuje zaměřit se ještě více na druhý, eschatologický výměr tohoto období. V takovémto chápání je adventem celý náš život, ve kterém je očekáván Kristus, Jeho druhý příchod na konci světa, jako Nejvyššího Pána a Krále všeho, aby soudil živé i mrtvé. Proto nás také Církev vyzývá a povzbuzuje k bdění, neboť neznáme den ani hodinu, kdy to přijde. A ještě je jeden výměr adventu – mystický, čili duchovní. Mezi prvním a posledním příchodem Krista se neustále uskutečňuje skrze milost Jeho příchod do lidských duší. Je to setkání s Kristem na modlitbě, na Mši svaté, ve svátostech, které jsou znaky Jeho přítomnosti uprostřed nás. Právě dnes je příležitost k tomu, abychom si položili otázku: stává se naše očekávání a touha po Pánu stále silnější a naše myšlenky o nebi stále častější?

Jsme lidmi, kteří každý den v bdělosti očekávají na radostné setkání s Kristem?
Máme vždy otevřené srdce na Ježíše, který k nám přichází, umíme se radovat z každého setkání s Ním? Odpovězme si upřímně na tyto otázky, aby pro nás advent nebyl časem promarněným, ale přinesl životu hojné plody.
Drazí bratři a sestry, co tedy máme dělat? S podobnou otázkou šli k Jordánu k Janovi Křtiteli zástupy lidu. Pojďme i my spolu s nimi, abychom poslouchali to, co mluví ten velký Prorok Adventu. Ano, tento prorok dnes mluví také k nám. Co nám asi říká? Nemám odvahu říkat, co by nám adresoval. Protože dnes zlo dosáhlo ještě obludnějších rozměrů: násilí, nenávist, zloba, potraty, drogy, neřesti všeho druhu… Podstatou jeho slov by bylo jedno: „Obraťte se!“
Ono to není tak lehké obrátit se. I my křesťané jsme velmi zaujati sami sebou, svou prací, svým štěstím, svým hořem, svou vlastní osobností. Zde bychom si měli uvědomit, kde je směr obratu pro nás, jak ho vyžaduje kazatel z pouště: nechtěj obracet jiné, zaměř se sám na sebe a obrať sám sebe.
„Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království“. Amen.