3. Neděle adventní. 15. prosince 2019, bohoslužby a homilie.

Uvedení do bohoslužby:
Dnes je 3. neděle adventní. Má latinský název „Gaudete“, to znamená „radujte se“. Je to neděle, kdy se radujeme ze zvěsti o Ježíšově blízkosti, kdy se necháváme prostoupit radostí z naděje v Jeho slavný příchod. „Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko“.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zemřelé členy rodů Bartošových a Voráskových. Za zemřelé kněze Emila Brůnu a Miroslava Brtvu.

Úkon kajícnosti:
Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

  1. Dnes je 3. neděle adventní.
  2. Je potřeba zajistit bezpečnost chrámu na Boží Hod Vánoční a na následující den, na svátek sv. Štěpána, kdy bude umožněna návštěva betléma širší veřejnosti. Vzadu na oltáři NPM jsou listiny. Prosím, abyste se podle svých možnosti zapojili a zapsali se na dobu, kdy budete moci být v kostele přítomni.
  3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
  • v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
  • v úterý a ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.
  • v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
  • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.
  1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Duch Páně je nade mnou, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 15. prosince 2019

3. Neděle adventní.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 16. prosince 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 17. prosince 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 18. prosince 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 19. prosince 2019
Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 20. prosince 2019
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 21. prosince 2019
Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 22. prosince 2019

4. Neděle adventní.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

Homilie na 3. neděli adventní – 15. prosince 2019

Drazí bratři a sestry, třetí adventní neděle je nazvána „Gaudete“ – „Radujte se“. Takto zní vstupní antifona této neděle a je to podle výzvy apoštola Pavla z listu Filipanům, kde se tato výzva dvakrát opakuje. Také starozákonní čtení z proroka Izaiáše obsahuje tento radostný motiv a povzbuzení: „Zaraduje se vyprahlá step, zajásá a vykvete poušť“. A Jan Křtitel i přes veškeré varování, výtky a nabádání k proměně nitra a života přece jen také kázal radostnou zvěst. Blíží se Vánoce, blíží se Světlo, blíží se Ježíš Kristus. A to je i přes všechnu naši nejistotu, úzkost a obavy radostná povzbuzující zpráva. Proto sv. Jakub v dnešním druhém čtení k nám volá: „Bratři, vydržte všechno trpělivě až do té doby, kdy přijde Pán. Vydržte a posilněte své srdce, neboť příchod Páně je blízko“. Drazí bratři a sestry, pokusme se slyšet, porozumět a přijmout povzbuzení k radosti tak, jak je předávali svým současníkům, a předávají je dnes i nám, prorok Izaiáš a apoštol Jakub. Bůh v Kristu Ježíši nám dává pravou radost, ale někdy k té radosti vede hodně dlouhá a obtížná cesta, cesta plná obav, nejistoty a pochybnosti. Ale na konci té cesty je vždy Ježíš – nositel a dárce radosti, který se k nám blíží a jde nám adventem vstříc. Dnes je postava Jana Křtitele zase v popředí biblického čtení. Jsme svědky toho, jak Kristův předchůdce, který se ocitl ve vězení a jehož čeká brzká smrt, si klade otázky o Kristu, zda je opravdu ten, který má přijít, nebo mají čekat jiného. I Jan, muž tak svatého života a neohroženého hlásání Boží pravdy, ten, který tak působivě a jako první přímo ukázal na Ježíše jako Mesiáše, si náhle není jistý a potřebuje pomoc. Proto Pán Ježíš Janovým učedníkům odpovídá: „Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťování, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst. A blahoslavený, kdo se nepohorší nade mnou“. Tato radostná zpráva proniká nesměle, ale zcela určitě jako úzký paprsek světla do temnot Janova žaláře. Jan Křtitel znovu dostává jistotu, že Ježíš je opravdu Boží Mesiáš, že v Kristu na zem opravdu přišel Bůh a že se na Něm skutečně splňuje Izaiášovo proroctví: „Vzmužte se, nebojte se! Hle, Bůh váš přináší odvetu, odplatu božskou! On sám přijde a spasí vás! Tehdy se otevřou oči slepých, odemknou se uši hluchých. Tu poskočí chromý jak jelen a zaplesá jazyk němého“. Drazí bratři a sestry, dnešní Slovo Boží v nás chce upevnit víru v Boha, který pomáhá, i když to nepozorný člověk, nebo člověk malé víry nevidí. Z toho také plyne pro nás všechny, že i naše víra má počítat s krizemi, hledáním, nejasnostmi, pochybnostmi, kdy si klademe otázky a přehodnocujeme dosavadní stav své víry. Všichni světci procházeli těmito obtížemi svého růstu, i na této cestě Bůh zdokonaluje ty, které potřebuje a s nimiž počítá. Jan Křtitel je pro nás příkladem, že v tak obtížné situaci, která je pro něj tím více ztížena, že trpí ve vězení, se ve své nejistotě obrací na Ježíše. A Ten mu hned přichází s pomoci a odpovídá na jeho otázky a pochybnosti. To se jistě týká i nás. Bůh vepsal hluboko do lidského srdce skrytou touhu poznat pravdu, pochopit smysl a cíl svého života, snažení i utrpení. Jistěže, neseme v sobě množství otázek, na které neznáme přímou odpověď. I my se ocitáme na pomezí bolestné pochybnosti a snad i pokušení, které nám chce namluvit, že všechno je jinak. Zásadní postoj pro nás je ten, abychom se i v těchto stavech nejistoty obraceli na Ježíše. Abychom se na Něj obraceli především v intimitě modlitby, v tichém rozhovoru, v přímém dialogu, který by se dal nazvat „od srdce k srdci“, „tváří v tvář“ nebo „z očí do očí“. Umění rychle se ztišit do samoty prodlévání s Kristem, což je hlavním adventním úkolem, obsahuje velkou útěchu a východisko. Kdo se nemodlí, ten vlastně Bohu ani nedovolí, aby mu sdělil to důležité a podstatné, co by jeho život změnilo a pozvedlo. Ježíš, který odpověděl Janovi, odpovídá i nám. Bůh nám svou odpověď nikdy nezůstane dlužen: „Každý, kdo hledá, nalézá – a kdo se ptá, ten se dozví“. Ať jsme schopni naslouchat a být jako ty „oslovitelnými pro Boha“, kdykoli i od nás něco chce, ať se nebojíme klást otázky a uslyšet Jeho odpovědi. Ať je i letošní advent pro nás dobou dobrých zpráv, naplněných příslibů a Božích odpovědí. Amen.