Slavnost Matky Boží, Panny Marie Nový rok – 1. ledna 2020

Uvedení do bohoslužby:
Drazí bratři a sestry, stojíme na prahu Nového roku 2020 s důvěrou v Boží prozřetelnost a vyprošujeme si požehnání pro rok, o kterém nevíme, co nás v něm čeká, ale víme, že Boží láska nás neopustí. Jsme plní vánoční radosti, která roste z Boží lásky a dobroty, z Božího zájmu o člověka.
V důvěře v Boží pomoc se tedy odvažme otevřít Nový rok 2020 znamením kříže:

K.: VE JMÉNU OTCE + i SYNA + i DUCHA SVATÉHO.
L.: Amen.

K.: Boží milost, pokoj a láska buď s vámi po celý rok a zůstaň s vámi stále.
L.: I s tebou.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za celou naší farní rodinu: za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:
Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.
Drazí bratři a sestry, Nový rok 2020 začínáme ještě v době vánoční. Proto při tomto novém startu vezměme si inspiraci z čistoty Božího Dítěte. Pán Ježíš se o Vánocích vždy znovu rodí do světa, aby nám ukázal, že nikdy není pozdě začít svůj život stavět na Bohu. I když jsme v minulosti bloudili, hřešili a padali, Ježíš k nám znovu přichází, nabízí nám, že vstoupí do našeho života a smyje naše viny.
Betlémem tehdy znělo: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh zalíbení“. Čas, který je nám dáván v tomto Novém roce, máme využít tak, abychom svým životem chválili Boha. Tedy nejen slovy, ale každodenními skutky lásky a dobroty. Pán se narodil v chudobě chléva, za městem, nikde jinde se pro Něho nenašlo místo. I my se budeme potýkat s těžkostmi, nepochopením, odmítáním a vlastní slabostí. Nenechme se tím odradit, protože právě zde se nejvíce setkáváme s Bohem, který nás má rád. Otevřme tedy Ježíši svá srdce, přijměme Ho bez rozpaků a prožívejme s důvěrou v Něho každý den začínajícího roku.

Ať se světlo Vánoc rozzáří nad námi a nade všemi, které milujeme!

K.: Pán s vámi.
L.: I s tebou.
K.: Bůh, pramen veškerého požehnání, ať vám dá svou milost, chrání vás po celý rok a ať vám žehná. Amen.
Ať střeží neporušenost vaší víry, trpělivost naděje a velkodušnost lásky, abyste vytrvali až do konce. Amen.
Ať vždycky vyslyší vaše prosby, dá vašim dnům svůj řád a mír, a vede vás po cestě spásy. Amen.
Požehnej vás Všemohoucí Bůh, Otec + i Syn + i Duch Svatý. Amen.