Svátek Křtu Páně. 12. ledna 2020, bohoslužby a homilie


Uvedení do bohoslužby:

Dnešní svátek Kristova křtu nás vede k zamyšlení nad událostí u Jordánu a zároveň k zamyšlení nad tajemstvím křtu, jímž jsme byli tajemně spojeni s Kristem. Nejen Pán Ježíš, i my jsme byli na křtu prohlášeni za Boží syny, za křesťany, za chrámy Ducha Svatého.

Úmysl Mše svaté:

Tato Mše svatá je obětována za celou naši farní rodinu – za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:

Jako hříšníci se nyní postavme v duchu vedle Ježíše do Jordánu, vyznejme v pokoře své hříchy a prosme za jejich odpuštění.

Farní oznámení:

 • Dnes je svátek Křtu Páně. Končí doba vánoční. Avšak vánoční výzdobu v kostele necháme podle tradice do 2. února, čili do svátku Uvedení Páně do chrámu, do Hromnic.
 • Po Mši svaté se dnes u vchodu do kostela bude konat „Tříkrálová sbírka“.
 • 24. ledna 2020 se v 18.00 hodin v Novém Městě nad Metují uskuteční Večer mladých s názvem „Boží plán s mým životem aneb Když život nejde podle mých představ“. Akce je určena pro mladé ve věku 14 – 26 let.
 • V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující: – v pondělí, v úterý a ve středu Mše sv. není. – ve čtvrtek – v 17.00 hod. bohoslužba Slova v kapli na děkanství. – v pátek – památka sv. Antonína, opata – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše. – v sobotu – památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů – Mše sv. v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství a v 17.00 hod. Mše sv. s nedělní platností v Zaloňově.
 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

  Slovo na závěr „Když byl Pán Ježíš pokřtěn, otevřelo se nebe, objevil se nad Ním Duch Svatý jako holubice, a ozval se hlas Otce: „To je můj milovaný Syn, v Něm jsem si zalíbil“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 12. ledna 2020

Svátek Křtu Páně. Končí vánoční doba. Koná se „Tříkrálová sbírka“.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 13. ledna 2020

Mše sv. není.

Úterý – 14. ledna 2020

Mše sv. není.

Středa – 15. ledna 2020

Mše sv. není.

Čtvrtek – 16. ledna 2020

Bohoslužba Slova – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 17. ledna 2020

Památka sv. Antonína, opata.

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 18. ledna 2020

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 19. ledna 2020

2. Neděle v mezidobí.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –

Nám. ČSA 1

551 01 Jaroměř (tel.: 491 8 90)

Homilie na svátek Křtu Páně – 12. ledna 2020

„Nebesa se otevřela a zazněl Otcův hlas: To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení“.

Drazí bratři a sestry, v dnešním Evangeliu slyšíme o křtu Pána Ježíše. I my jsme byli pokřtění v Jeho jménu. Křest v nás zanechává nesmazatelnou stopu. A tou stopou je život podle Božích přikázání. A aby bylo vidět, že ta Boží stopa v nás je, že ten nový život v nás je, potřebujeme k tomu společenství víry. A to jsou nejprve rodiče, kmotři a Církev.

Často lidé chtějí pokřtít své dítě jen proto, že je to takový zvyk nebo že je k tomu někdo nutí. Musíme si uvědomit, že kdo chce pokřtít dítě, bere na sebe obrovskou zodpovědnost před Bohem. Připomenu vám otázky, na které vždycky kněz ptá při křtu: „Chcete, aby bylo vaše dítě pokřtěno. Tím na sebe berete povinnost, že ho vychováte ve víře v Pána Ježíše, že ho budete učit milovat Boha i bližního. Jste si této povinnosti vědomí? – a oni řeknou ANO. A pak se ptá kmotra: „A vy chcete být tomuto dítěti kmotrem. Jste připraven rodičům pomáhat?“ On také odpoví, že ANO.

A kolik z těch rodičů a kmotrů, kteří řekli Bohu ANO, jsou si vědomi, co slibují. O pravdivosti a vědomí těchto slibů, se můžeme přesvědčit, když se podíváme na naše prázdné kostely. Kde jsou dnes děti a mladí, kteří byli v tomto kostele pokřtěni? Kdo nese zodpovědnost, že oni tady dnes nejsou?

Bůh spojil spásu člověka ze svátostí křtu a vírou. Pán Ježíš řekl:„Kdo uvěří ve mně, pokřtěn bude a spasen bude“. A to znamená, že samotný křest bez víry není pojistkou a zárukou spásy a života věčného. Teprve víra v Ježíše Krista je nezbytná k tomu, abychom byli spaseni. A proto musíme naší víru živit Božím Slovem a Eucharistii, a to se děje ve společenství věřících lidí. Víra, aby mohla růst, musí být zakořeněna ve víře k Církvi. Jak může mít člověk víru, když do kostela přijde jednou za čas. Jak se konkrétně v našem životě projevuje účinek křtu, odpovídá dnešní Evangelium a samotný život Ježíše.

Ježíš je pokřtěn v Jordánu. V okamžiku křtu, na Něho sestupuje Duch Svatý a On se začíná modlit. Teprve křtem se začíná veřejný život a povolání. Také v našem životě při křtu dostáváme Ducha Svatého, který i nás uschopňuje, abychom mohli vyplnit naše povolání. A co je naším životním povoláním? Co je povoláním dítěte? Aby vyrostlo v poctivého a dobrého člověka. K tomu mu mají pomoci rodiče a kmotři, kteří to slíbili. Povoláním rodičů je, aby vlastním životem dávali svým dětem příklad, jak žít z víry. Povoláním starších lidí, třeba babičky a dědečka, je učit mladé moudře a rozumně žít a to skrze příklad vlastního života, protože nic nepřesvědčí druhého víc, než dobrý příklad. A tak nesmíme zapomenout, že abychom dokázali vyplnit naše celoživotní povolání, které jsme už dostali ve svátosti křtu, máme jako Ježíš prosit Ducha Svatého, aby nám dal sílu a vytrvalost. Ptejme se sami sebe, zda naše osobní víra a víra u těch, za které jsme zodpovědní před Bohem roste? Jsme si vědomí své zodpovědnosti za víru našich děti a vnoučat, kterou jsme vzali na sebe?

Pane Ježíši Kriste, Ty ses nechal od Jana v řece Jordánu pokřtít a zjevil jsi přitom svoji slávu, kterou máš od Otce, prosíme Tě, dej ať se i v nás neustále rozmnožuje milost, kterou jsme na křtu svatém přijali. Amen.

Slavnost Zjevení Páně – Tří Králů. Neděle – 5. ledna 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:

Dnešní svátek Zjevení Páně nám říká, že Boží království je otevřeno všem národům světa. Před dvěma tisíciletími vstoupil Bůh do lidských dějin. Zjevení Boží, to je událost, která stále trvá. Dnes se má zjevit sláva Boží nám. Dnes my máme hledat a najít svého Krále, jako jej tehdy hledali a našli Mudrci z Východu.

Úmysl Mše svaté:

Tato Mše svatá je obětována na poděkování za Boží milosrdenství, požehnání a ochranu za 65 let života a prosbu o milosrdenství a ochranu do dalších let.

Obřad žehnání vody a kropení lidu:

V Kristu se zjevila Boží sláva. On, Syn Boží, se stal člověkem, aby nám dal účast na svém božství. Spasil nás v koupeli znovuzrození a obnovení Duchem Svatým. Prosme Boha, aby požehnal této vodě, kterou budeme pokropení, a aby v nás zachoval, co jsme na křtu přijali.

Požehnaný jsi, Bože, Otče Všemohoucí, Ty jsi zjevil, že Kristus je Tvůj milovaný Syn, a těm, kdo v Něho uvěřili, dáváš křestní koupelí účast na svém životě.

Odp.: Požehnaný jsi, Bože, na věky.

Požehnaný jsi, Bože, Synu Jednorozený, Ježíši Kriste, Tys na sebe vzal hříchy světa a sestoupil jsi do vod Jordánu, abys nám ukázal, že voda je znamením vnitřní očisty.

Odp.: Požehnaný jsi, Bože, na věky.

Požehnaný jsi, Bože, Duchu Svatý, Ty jsi spočinul na Kristu, když přijal křest pokání, a Tvým působením se v nás upevňuje a obnovuje milost, kterou jsme přijali na křtu.

Odp.: Požehnaný jsi, Bože, na věky.

Prosíme Tě, Všemohoucí Bože, požehnej + sůl, kterou sypeme do vody jako Tvůj prorok Elizeus, aby voda byla zdravá. A dej, ať se touto vodou kropíme na znamení víry, že na nás sesíláš rosu svého Ducha, že jsi vždycky s námi a chráníš nás od zlého. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

(kněz nasype sůl do vody)

Ať nám pokropení touto vodou připomene náš křest, abychom žili novým životem, věrně konali svou službu a jednou, aby se i na nás zjevila Boží sláva. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

(kněz pokropí přítomné; následuje Gloria …)

Žehnání kadidla a křídy po homilii.

Bože, Ty jsi jediné a věčné světlo. Doprovázíš Mudrce k Tvému Synovi, aby v Něm poznali Krále králů. Jakmile Ho uviděli a uvěřili Tobě, poklonili se Mu a předali dary. Požehnej + tuto křídu, pro označení dveří našich domácností, v kterých jsme přijali světlo Tvého zjevení. Učiň, abychom se stávali dokonalejším světlem světu, zvláště pro ty, kteří tě hledají.

Požehnej + Bože také toto kadidlo, aby se jeho vonící kouř vznášel společně s našimi modlitbami před tvou tvář. Učiň, aby naše domy, naplněné dnes vůní kadidla, byly místem modlitby za sjednocení s Tvým Synem, který přebývá mezi námi, aby nám ukazoval Tebe, a po Tvé pravici se za nás bez přestání přimlouval. Amen.

Farní oznámení:

 • O dnešní druhé neděli po Narození Páně, prožíváme přenesenou z 6. ledna, slavnost Zjevení Páně – Tří Králů.
 • Dnes je první neděle v měsíci, proto na závěr bohoslužby se ještě bude konat krátká pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.
 • Tuto sobotu – 11. ledna se v 17.00 hodin v kostele sv. Jakuba uskuteční „Tříkrálový koncert“. Účinkují: Dětský pěvecký sbor Ostrováček ZŠ Na Ostrově, Komorní sbor Gymnázia J. Žáka Ka Pa a solisté. Výtěžek koncertu bude věnován Domovu sv. Josefa v Žirči.
 • Příští neděli, na svátek Křtu Páně, 12. ledna se po Mši svaté u vchodu do kostela bude konat „Tříkrálová sbírka“.
 • V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené: – v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství – v úterý a ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství – v pátek – Mše svatá a pobožnost k Božímu Milosrdenství – v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše – v sobotu – Mše svatá s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.
 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.
  Slovo na závěr „Uviděli jsme Jeho hvězdu na východě, a proto jsme přišli s dary poklonit se Pánu“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 5. ledna 2020

Slavnost Zjevení Páně – Tří Králů.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 6. ledna 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 7. ledna 2020

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 8. ledna 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 9. ledna 2020

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 10. ledna 2020

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 11. ledna 2020

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 12. ledna 2020

Svátek Křtu Páně. Končí vánoční doba. Koná se „Tříkrálová sbírka“.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –

Nám. ČSA 1

551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)