Svátek Křtu Páně. 12. ledna 2020, bohoslužby a homilie


Uvedení do bohoslužby:

Dnešní svátek Kristova křtu nás vede k zamyšlení nad událostí u Jordánu a zároveň k zamyšlení nad tajemstvím křtu, jímž jsme byli tajemně spojeni s Kristem. Nejen Pán Ježíš, i my jsme byli na křtu prohlášeni za Boží syny, za křesťany, za chrámy Ducha Svatého.

Úmysl Mše svaté:

Tato Mše svatá je obětována za celou naši farní rodinu – za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:

Jako hříšníci se nyní postavme v duchu vedle Ježíše do Jordánu, vyznejme v pokoře své hříchy a prosme za jejich odpuštění.

Farní oznámení:

  • Dnes je svátek Křtu Páně. Končí doba vánoční. Avšak vánoční výzdobu v kostele necháme podle tradice do 2. února, čili do svátku Uvedení Páně do chrámu, do Hromnic.
  • Po Mši svaté se dnes u vchodu do kostela bude konat „Tříkrálová sbírka“.
  • 24. ledna 2020 se v 18.00 hodin v Novém Městě nad Metují uskuteční Večer mladých s názvem „Boží plán s mým životem aneb Když život nejde podle mých představ“. Akce je určena pro mladé ve věku 14 – 26 let.
  • V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující: – v pondělí, v úterý a ve středu Mše sv. není. – ve čtvrtek – v 17.00 hod. bohoslužba Slova v kapli na děkanství. – v pátek – památka sv. Antonína, opata – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše. – v sobotu – památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů – Mše sv. v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství a v 17.00 hod. Mše sv. s nedělní platností v Zaloňově.
  • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

    Slovo na závěr „Když byl Pán Ježíš pokřtěn, otevřelo se nebe, objevil se nad Ním Duch Svatý jako holubice, a ozval se hlas Otce: „To je můj milovaný Syn, v Něm jsem si zalíbil“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 12. ledna 2020

Svátek Křtu Páně. Končí vánoční doba. Koná se „Tříkrálová sbírka“.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 13. ledna 2020

Mše sv. není.

Úterý – 14. ledna 2020

Mše sv. není.

Středa – 15. ledna 2020

Mše sv. není.

Čtvrtek – 16. ledna 2020

Bohoslužba Slova – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 17. ledna 2020

Památka sv. Antonína, opata.

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 18. ledna 2020

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 19. ledna 2020

2. Neděle v mezidobí.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –

Nám. ČSA 1

551 01 Jaroměř (tel.: 491 8 90)

Homilie na svátek Křtu Páně – 12. ledna 2020

„Nebesa se otevřela a zazněl Otcův hlas: To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení“.

Drazí bratři a sestry, v dnešním Evangeliu slyšíme o křtu Pána Ježíše. I my jsme byli pokřtění v Jeho jménu. Křest v nás zanechává nesmazatelnou stopu. A tou stopou je život podle Božích přikázání. A aby bylo vidět, že ta Boží stopa v nás je, že ten nový život v nás je, potřebujeme k tomu společenství víry. A to jsou nejprve rodiče, kmotři a Církev.

Často lidé chtějí pokřtít své dítě jen proto, že je to takový zvyk nebo že je k tomu někdo nutí. Musíme si uvědomit, že kdo chce pokřtít dítě, bere na sebe obrovskou zodpovědnost před Bohem. Připomenu vám otázky, na které vždycky kněz ptá při křtu: „Chcete, aby bylo vaše dítě pokřtěno. Tím na sebe berete povinnost, že ho vychováte ve víře v Pána Ježíše, že ho budete učit milovat Boha i bližního. Jste si této povinnosti vědomí? – a oni řeknou ANO. A pak se ptá kmotra: „A vy chcete být tomuto dítěti kmotrem. Jste připraven rodičům pomáhat?“ On také odpoví, že ANO.

A kolik z těch rodičů a kmotrů, kteří řekli Bohu ANO, jsou si vědomi, co slibují. O pravdivosti a vědomí těchto slibů, se můžeme přesvědčit, když se podíváme na naše prázdné kostely. Kde jsou dnes děti a mladí, kteří byli v tomto kostele pokřtěni? Kdo nese zodpovědnost, že oni tady dnes nejsou?

Bůh spojil spásu člověka ze svátostí křtu a vírou. Pán Ježíš řekl:„Kdo uvěří ve mně, pokřtěn bude a spasen bude“. A to znamená, že samotný křest bez víry není pojistkou a zárukou spásy a života věčného. Teprve víra v Ježíše Krista je nezbytná k tomu, abychom byli spaseni. A proto musíme naší víru živit Božím Slovem a Eucharistii, a to se děje ve společenství věřících lidí. Víra, aby mohla růst, musí být zakořeněna ve víře k Církvi. Jak může mít člověk víru, když do kostela přijde jednou za čas. Jak se konkrétně v našem životě projevuje účinek křtu, odpovídá dnešní Evangelium a samotný život Ježíše.

Ježíš je pokřtěn v Jordánu. V okamžiku křtu, na Něho sestupuje Duch Svatý a On se začíná modlit. Teprve křtem se začíná veřejný život a povolání. Také v našem životě při křtu dostáváme Ducha Svatého, který i nás uschopňuje, abychom mohli vyplnit naše povolání. A co je naším životním povoláním? Co je povoláním dítěte? Aby vyrostlo v poctivého a dobrého člověka. K tomu mu mají pomoci rodiče a kmotři, kteří to slíbili. Povoláním rodičů je, aby vlastním životem dávali svým dětem příklad, jak žít z víry. Povoláním starších lidí, třeba babičky a dědečka, je učit mladé moudře a rozumně žít a to skrze příklad vlastního života, protože nic nepřesvědčí druhého víc, než dobrý příklad. A tak nesmíme zapomenout, že abychom dokázali vyplnit naše celoživotní povolání, které jsme už dostali ve svátosti křtu, máme jako Ježíš prosit Ducha Svatého, aby nám dal sílu a vytrvalost. Ptejme se sami sebe, zda naše osobní víra a víra u těch, za které jsme zodpovědní před Bohem roste? Jsme si vědomí své zodpovědnosti za víru našich děti a vnoučat, kterou jsme vzali na sebe?

Pane Ježíši Kriste, Ty ses nechal od Jana v řece Jordánu pokřtít a zjevil jsi přitom svoji slávu, kterou máš od Otce, prosíme Tě, dej ať se i v nás neustále rozmnožuje milost, kterou jsme na křtu svatém přijali. Amen.