2. Neděle v mezidobí. 19. ledna 2020, bohoslužby a homilie.

Uvedení do bohoslužby:

Zelená barva mešního roucha nám připomíná, že začal zase „všední čas“, neděle v mezidobí. Ale každá neděle nám hlásá, že jsme vykoupeni Ježíšovou smrtí, že i všední čas je časem naděje ve společenství s Pánem.

Úmysl Mše svaté:

Tato Mše svatá je obětována za zemřelého Miroslava Ličmana k jeho 4. výročí úmrtí, za zemřelé rodiče Ličmanovy a Iskerkovy, za duše v očistci a za celou zemřelou a živou rodinu.

Úkon kajícnosti:

Dříve než uslyšíme Boží Slovo a budeme slavit Eucharistii, litujme svých hříchů.

Farní oznámení:

  • Dnes je 2. neděle v mezidobí.
  • Minulou neděli se konala „Tříkrálová sbírka“. Paní Jitka Holcová a paní Marie Paclíková děkují jménem Domova sv. Josefa v Žirči za letošní jubilejní 20. Tříkrálovou sbírku. V kostele sv. Mikuláše věřící přispěli částkou 6.010,- Kč. Celkem v Jaroměři a okolí lidé přispěli částkou 377.597,- Kč. V kostele sv. Jakuba se při koncertě Tříkrálovém dne 11. ledna vybralo 8.745,- Kč.
  • Křesťanské církve působící v Jaroměři, Josefově, České Skalici a Smiřicích srdečně zvou ke společným modlitbám za jednotu křesťanů v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů do sboru Církve Bratrské v České Skalici ve středu 22. ledna 2020 od 18.00 hodin.
  • V pátek 24. ledna 2020 se v 18.00 hodin v Novém Městě nad Metují uskuteční Večer mladých s názvem „Boží plán s mým životem aneb Když život nejde podle mých představ“. Akce je určena pro mladé ve věku 14 – 26 let.
  • Petrův nástupce papež František vyhlásil na příští 3. neděli v mezidobí tzv. „Neděli Božího Slova“. Kéž Božímu Slovu věnovaná neděle napomůže Božímu lidu, aby rostla důvěrná znalost Písma svatého, jak tomu učí svatopisec už v dávné době: „Vždyť je ti to slovo velmi blízko; je v tvých ústech a v tvém srdci, takže ho můžeš zachovávat“ (Dt 30,14). Při této příležitosti se příští neděli v 15.30 hod. na děkanství bude konat tzv. „Biblická hodina“. Všichni, kdo máte o to zájem, jste srdečně zváni.
  • V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené: – v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství. – v úterý – památka sv. Anežky, panny a mučednice – v 17.00 hod. v kapli na děkanství. – ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství. – ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství. – v pátek – památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele Církve – Mše sv. a pobožnost za jednotu křesťanů v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše. – v sobotu – svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství a v 17.00 hod. Mše sv. s nedělní platností v Heřmanicích.
  • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 19. ledna 2020

2. Neděle v mezidobí.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 20. ledna 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 21. ledna 2020

Památka sv. Anežky, panny a mučednice.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 22. ledna 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 23. ledna 2020

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 24. ledna 2020

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele Církve.

Mše sv. a pobožnost za jednotu křesťanů v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 25. ledna 2020

Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.

Neděle – 26. ledna 2020

3. Neděle v mezidobí. Neděle Božího Slova.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

v 15.30 hod. – setkání na faře – „Biblická hodina“.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –

Nám. ČSA 1

551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

Homilie na 2. Neděli v mezidobí (A) – 19. ledna 2020

„Hle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa“ (Jan 1,29).

Drazí bratři a sestry, skončila krásná doba vánoční a začalo liturgické mezidobí. Je to jako v našem životě. Střídají se dny sváteční a všední, dny krásné i náročné, ale žádný den není marný, zbytečný nebo nedůležitý.

Mezidobí má v liturgii zelenou barvu a to je barva života a naděje, tedy je tato doba pozváním k plnému životu a stálé naději, ke každodenní Boží oslavě konané v prostotě všedního dne.

Minulou i tuto neděli jsme četli o křtu Páně. Před týdnem jsme se zamýšleli nad hlubokou radostí ze křtu a z Božího dětství. To ale není všechno, s radostí se často pojí poctivé úsilí a tak je to i zde. Po křtu vyšel Pán Ježíš na poušť a začal pak veřejně působit a vydávat svůj život všem potřebným. Jeho život se víc a víc stával darem. To nám ukazuje, že nestačí pouze být pokřtění, ale máme skutečně žít život Ježíšův, jak říkal sv. Jan Pavel II.: „Křesťan se nesmí spokojit s povrchní zbožností, která nedává život, ale má ukazovat světu, že Ježíš je živý a přítomný se svojí láskou ke každému člověku“. To je náročný úkol, ale stojí to za to, stojí to za radost z věrnosti Bohu, křestním slibům a pravým hodnotám, které uzdravují náš nemocný svět vzdálený od dobrého Boha.

Vždycky je smutné, když věřící celkem s lehkostí konstatují, že se každý den ani nemodli, nechodí do kostela pravidelně, zpovídají se tak dvakrát do roka, v pátek nic navíc neudělají, že přece nejsou fanatici. Ano, to je smutek, to je nepochopení Boží lásky, která nám dala všechno.

V poslední době se více mluví o pronásledování křesťanů v různých částech světa (Sýrie, Egypt, Pákistán) a o jejich statečnosti a věrnosti. Jak velmi my ostatní jejich ryzí svědectví potřebujeme. Za křest, účast na Mši svaté, katechezi, vlastnění Písma svatého, znamení kříže nebo shromažďování jim hrozí vězení, mučení, nucené práce nebo trest smrti – a oni zůstávají věrní. Jsou to slabí, obyčejní lidé jako my, ale rozhodli se žít na plno a beze strachu o sebe svoji víru.

Jasně to vyjádřila před časem ona prostá pákistánská žena: „Nikdo jiný neudělal pro lidstvo tolik, co Ježíš. A proto Ho nemohu zapřít, vyměnit, zamaskovat nebo zraňovat vlažností“.

Věřím však, že také oni spoléhají na nás. Nejenom na naši pomoc, modlitbu a solidaritu, ale snad ještě víc na naši věrnost Pánu, na to, že se také my poctivě snažíme a naplno sloužíme Bohu a lidem, navíc ve svobodě a dostatku, který oni nemají.

Pane Ježíši, moc Tě prosíme, posilní nás, dopřej nám všem Křest Duchem Svatým, abychom žili odvážný život víry, naděje a lásky a stali se radostí Boha, světlem světa a opravdovými bližními. To je pravá křestní radost, kterou nám nabízíš. Amen.