3. Neděle v mezidobí. Neděle Božího Slova. 26. ledna 2020,bohoslužby a homilie

Uvedení do bohoslužby:

Bůh, který dal podíl na své nesmírné lásce, poslal své Slovo mezi nás, abychom tak poznali Jeho lásku. Kristus Ježíš se stal člověkem, ukázal nám milosrdnou tvář svého Otce a přinesl nám ujištění o usmíření.

Dnes slavíme s celou Církví Neděli Božího Slova. Otevřme svá srdce Božímu působení v Písmu svatém, ať objevíme smysl svého života ve světle Slova, které se stalo tělem.

Nejprve však prosme Pána za odpuštění hříchů, abychom důstojně přijali Jeho Slovo a slavili Eucharistii.

Následuje třetí způsob úkonu kajícnosti:

Úkon kajícnosti:

K.: Věčné Slovo, stal ses člověkem a svým slovem jsi uzdravoval a odpouštěl, Pane: Smiluj se nad námi.

L.: Pane, smiluj se nad námi.

K.: Svým slovem nás stále voláš k obrácení a následování, Kriste: Smiluj se nad námi.

L.: Kriste, smiluj se nad námi.

K.: Tvé slovo mocí Ducha Svatého proměňuje lidská srdce, Pane: Smiluj se nad námi.

L.: Pane, smiluj se nad námi.

K.: Smiluj se nad námi, Všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.

L.: Amen.

Poté bohoslužba pokračuje chvalozpěvem: Sláva na výsostech Bohu….

Po vstupní modlitbě – výzva před čtením:

Drazí bratři a sestry, Evangelista Jan připomíná, že „věčný život je to, že poznají Tebe, jediného pravého Boha, a Toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista“. Také my chceme poznat Boha, který se nám zjevuje ve svém Slově. Proto chceme přijmout Boží Slovo, uvědomovat si důležitost jeho každodenního čtení, abychom tak stále žili v hlubším spojení s Ježíšem Kristem.

Následují nedělní čtení:

Farní oznámení:

  • Dnes je 3. neděle v mezidobí – neděle Božího Slova. Jejím cílem je povzbudit všechny věřící, aby Bible nebyla jednou z mnoha knížek v zaprášené domácí knihovně, nýbrž Slovem, jež probouzí naše svědomí. Proto při této příležitosti se dnes uskuteční v 15.30 hodin na děkanství tzv. Biblická hodina. Všichni, kdo máte o to zájem, jste srdečně zváni.
  • Příští neděli – 2. února – budeme slavit svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice. Mši svatou začneme žehnáním svící a průvodem světla. Prosím, abyste s sebou přinesli svíčky – hromničky.
  • V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené: – v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství. – v úterý – památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele Církve – v 16.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství. – ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství. – ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství. – v pátek – památka sv. Jana Boska, kněze – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše. – v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
  • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 26. ledna 2020

3. Neděle v mezidobí. Neděle Božího Slova.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

v 15.30 hod. – setkání na faře – „Biblická hodina“.

Pondělí – 27. ledna 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 28. ledna 2020

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele Církve.

V 16.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 29. ledna 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 30. ledna 2020

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 31. ledna 2020

Památka sv. Jana Boska, kněze.

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 1. února 2020

První sobota v měsíci.

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 2. února 2020

Svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice. Koná se žehnání svíček a průvod.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –

Nám. ČSA 1

551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

Homilie na 3. neděli v mezidobí – Neděle Božího Slova – 26. ledna 2020

„Otevřel jim mysl, aby rozuměli Písmu“.

Drazí bratři a sestry, Petrův nástupce, papež František apoštolským listem „Aperuit illis“, vyhlásil na dnešní třetí neděli v mezidobí Neděli Božího Slova. Apoštolský list začíná v latině slovy Aperuit illis, která znamenají „otevřel jim“ a nacházejí se na konci Lukášova Evangelia, které mluví o učednicích jdoucích do Emauz, jako součást věty: „Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu“. Je to jedno z posledních setkání zmrtvýchvstalého Pána před Jeho nanebevstoupením. Ukázal se shromážděným učedníkům, lámal s nimi chléb a otevřel jejich mysl moudrosti Písma svatého. Ježíš odhaluje vystrašeným a zklamaným mužům smysl velikonočního tajemství: podle Otcova záměru od věčnosti musel trpět a pak vstát z mrtvých, aby přinesl obrácení a odpuštění hříchů. To všechno se muselo stát, aby se splnilo Písmo. Tento dokument psaný formou „Motu proprio“ stanovuje, že 3. neděle liturgického mezidobí má být ve všeobecné Církvi věnována „slavení a šíření Božího Slova a úvaze nad ním“. Jejím cílem je povzbudit všechny věřící, aby Bible nebyla jednou z mnoha knížek v zaprášené domácí knihovně, nýbrž Slovem, jež probouzí naše svědomí. Je sice pravda, že každou neděli nasloucháme Božímu Slovu, ale můžeme o jedné určité neděli toto Slovo hlásat slavnostněji a doprovodit jej reflexi i viditelnými znameními, která poukazují na jeho důležitost v Církvi.

„Neznat Písmo znamená neznat Krista“ prohlásil už před dávnými časy svatý Jeroným. Proto papež František výslovně říká, že den věnovaný Bibli nemá být jednou za rok, nýbrž slaví se jednou s celoroční platností, abychom získali důvěrnější vztah k posvátným textům. Zde se totiž dotýkáme velice smutného bodu – naprostá většina našich věřících Písmo nezná a naslouchá mu jedině v neděli. Bible je sice nejrozšířenější kniha, ale také nejvíce pokrytá prachem, protože ji nikdo nebere do rukou. Papež nás tímto listem vyzývá, abychom naopak Boží Slovo co možná nejvíce a každodenně drželi v rukou a učinili z něj svou modlitbu. Pomysleme, jak důležitá je třeba modlitba slovy žalmů, protože každý žalm odkazuje k určité životní situaci Božího lidu i každého muže či ženy.

„Bez Pána, který nás uvádí do Písma svatého, není možné hluboce mu porozumět“. Pravdivý je však i opak: Bez Písma svatého nelze porozumět událostem v Ježíšově poslání a v poslání Církve ve světě. Věnovat tedy jednu neděli v liturgickém roce Božímu Slovu umožňuje především, že Církev znovu zakouší činy Vzkříšeného, který také nám nabízí poklad svého Slova, abychom mohli být ve světě hlasateli tohoto nevyčerpatelného bohatství.

V další části svého apoštolského listu dává papež František najevo, že termín pro slavení této neděle nebyl vybrán náhodně. Říká: „Tato Neděle Božího Slova spadá vhodně do období, v němž posilujeme naše vztahy k Židům a modlíme se za jednotu křesťanů. Nejde přitom o čistě časovou souvislost: Slavení Neděle Božího Slova má ekumenický význam, protože Písmo svaté ukazuje těm, kteří mu naslouchají, cestu, po níž se musíme vydat, abychom dosáhli autentické a pevné jednoty“. Ano, Bible je Knihou Božího lidu, který nasloucháním Písmu směřuje od rozptýlení a rozdělení k jednotě. Boží Slovo sjednocuje věřící a činí je jedním lidem.

Na závěr, jako katoličtí křesťané, nesmíme zapomenout na úzké propojení Božího Slova s Eucharistií. „Cesta Vzkříšeného s emauzskými učedníky končí večeří“. Tajuplný poutník vyhoví naléhavé prosbě obou učedníků: „Zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den se už nachýlil“. Usedají ke stolu, Ježíš bere chléb, modlí se, láme jej a podává jim. Tu se jim otevírají oči a poznávají ho“. Díky této scéně chápeme, jak nerozlučné je spojení mezi Písmem svatým a Eucharistií. Druhý vatikánský koncil učí: „Církev měla vždy v úctě Boží Písma stejně jako samo tělo Páně, protože, hlavně v posvátné liturgii, bez ustání přijímá ze stolu Slova Božího i ze stolu Kristova Těla chléb života a podává ho věřícím“. Pravidelná četba Písma svatého a slavení Eucharistie nám umožňuje poznat, obojí patří k sobě. Jako křesťané jsme jeden lid, který je na cestě dějinami, posilněný přítomností Pána, který je uprostřed nás, hovoří k nám a sytí nás. Kéž díky neděli věnované Božímu Slovu v nás vzroste zbožné a vytrvalé přátelství s Písmem svatým.

„Otče světel, chválíme Tě a velebíme Tě za všechny divy Tvé lásky. Z vody a z Ducha Svatého jsi povolal své syny k novému životu do lůna Matky Církve a nyní je zveš, aby poslouchali a zvěstovali Slovo, přinášející spásu. Kristus Ježíš, který se stal člověkem, ať je vede k poznání tajemství, jež jsi ukryl před moudrými a chytrými a odhalil ho maličkým. Kéž otevírají svá srdce pro pochopení smyslu Písma. Kéž jsou živým svědectvím Evangelia, zapsaného v těchto knihách. Nechť se za ně přimlouvá Maria, Trůn moudrosti, která jako první přijala do svého mateřského lůna vtělené Slovo. A Tvůj Svatý Duch ať každému z nás dopřeje milost spolupráce na hlásání Tvého Slova ke Tvé větší cti a slávě. Skrze Krista, našeho Pána. Amen“.