Svátek Uvedení Páně do chrámu. 4. neděle v mezidobí. 2. února 2020 bohoslužby a homilie.

Uvedení do bohoslužby:

Aby se splnil předpis Mojžíšského zákona, byl Ježíš čtyřicet dní po narození uveden do chrámu, aby byl jako každý prvorozený syn představen a odevzdán svému Otci. Není vítán nepřehlednými zástupy, ale je poznán starcem Simeonem. Ten Ho smí pochovat, aby přitom obdivně vyznal svoji vděčnost za to, že je mu dopřáno splnění tužby uvidět Spasitele, aby se vyjádřil o Něm prorocky jako o světle a spáse, a znamení, kterému budou odporovat, a Matce aby vyjevil bolest, se kterou se Ona účastní díla vykoupení. Přítomna je rovněž letitá prorokyně Anna – ta se přičiní, aby se tato dějinná událost neomezila jen na úzký okruh spravedlivých.

Úmysl mše svaté:

Tato Mše svatá je obětována za celou naší farní rodinu: za živé a za zemřelé farníky.

Nyní prosím, abyste se shromáždili u vchodu do kostela. Tam se bude konat posvěcení hromnic a slavnostní průvod světla.

Před čtyřiceti dny jsme slavili slavnost Narození Páně. Dnes si připomínáme den, kdy Josef a Maria přinesli Dítě do chrámu, aby Ho podle zákona Mojžíšova obětovali Hospodinu, a kdy spravedlivý Simeon a prorokyně Anna v Něm poznali Mesiáše. Vedení Duchem Svatým Simeon i Anna s radostí vítají v Dítěti toho, který přichází spasit svůj lid. Shromážděni v jednotě Ducha Svatého vyjděme i my vstříc Pánu.

Modleme se:

Bože, zdroji a původce světla, Tys dopřál spravedlivému Simeonovi dočkat se Spasitele všech lidí, spatřit světlo, které osvěcuje všechny národy. Prosíme Tě, shlédni na svůj lid shromážděný k Tvé oslavě, požehnej + tyto svíce a dej, ať chodíme ve světle Tvých přikázání, abychom došli do světla nehasnoucího. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Vyjděme v pokoji. (následuje průvod)

Farní oznámení:

  • Dnes je 4. neděle v mezidobí. Slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice. Je to zároveň první neděle v měsíci, proto na závěr bohoslužby se bude ještě konat krátká pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.
  • V tomto týdnu je potřeba uklidit Betlém a stromečky. Proto prosím, aby se ochotní muži domluvili s panem Wenclem na termínu úklidu a pak ochotné ženy na smetení a vyluxování napadaného jehličí od stromečků. Předem vám všem děkuji.
  • V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené: – v pondělí – památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka – v 8.00 hod. v kapli na děkanství. – v úterý – v 17.00 hod. v kapli na děkanství. – ve středu – památka sv. Agáty, panny a mučednice – v 8.00 hod. v kapli na děkanství. – ve čtvrtek – první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání – v 17.00 hod. v kapli na děkanství. – v pátek – první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše. – v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.
  • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života

„Hle, přichází Pán, vládce mocný, a bude světlem těch, kdo za Ním půjdou“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 2. února 2020

Svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice. 4. Neděle v mezidobí.

Koná se žehnání svíček a průvod.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 3. února 2020

Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 4. února 2020

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 5. února 2020

Památka sv. Agáty, panny a mučednice.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 6. února 2020

První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 7. února 2020

První pátek v měsíci.

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 8. února 2020

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 9. února 2020

5. Neděle v mezidobí.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –

Nám. ČSA 1

551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

Homilie na svátek Uvedení Páně do chrámu – 2. února 2020

Dnešní svátek Uvedení Páně do chrámu nebo Hromnice, jak jsme si zvykli říkat, má v sobě tolik krásné symboliky a tolik povzbuzení, že to ani nedovedeme všechno domyslet. Když se řekne Hromnice, nejspíše se nám vybaví obřad svěcení svící. S posvěcenými svícemi jdeme průvodem a zpíváme slova, která pronesl stařec Simeon ve chrámě. Svíci si pak odnášíme domů na ochranu před nebezpečím, rozsvítíme-li svíčku, když se budeme něčeho bát, prý se nám nemůže nic stát. V tomto přesvědčení jako by se setkávaly dvě protichůdné věci: důvěra s pověrou. Důvěra, když si myslíme, že se nám nemůže nic zlého stát a pověra, že od toho zla nás uchrání svíčka. Ona sama to nemůže dokázat, ale může to udělat Ten, jehož svíce představuje: náš Spasitel a Zachránce Ježíš Kristus.

Když přinesli Josef a Maria malého Ježíše do chrámu, aby Ho obětovali, jak zákon Mojžíšův předpisoval, prohlásil o Něm prorok Simeon, že je „světlem k osvícení národů“. Proto je symbolem Krista svíce, jako zdroj světla. Průvod s rozsvícenými svícemi nám připomíná jednu velmi důležitou pravdu: přijali jsme světlo Kristovo a nyní Ho musíme nést všude, kam jdeme. Přijali jsme Ho ve křtu svatém, možná z vůle rodičů, ale od chvíle, kdy jsme se sami vědomě a dobrovolně přihlásili ke Kristu, stali jsme se nositeli Jeho světla. Cítím-li tuto povinnost jako břemeno, které nesu jen proto, že musím, bez radosti, jsem snad křesťan, ale nevalný, svým postojem jistě nikoho nepovzbudím. Tedy to světlo, které nesu, vydává slabé světlo, mnoho lidí neosvítí. Chápu-li však svou povinnost jako rytířskou, čestnou, jako vyznamenání, je toto světlo jasné a může posloužit mnohým, kteří hledají.

„Kdysi jste byli tmou, nyní však jste světlem v Pánu. Proto žijte jako synové světla“. „Proto rozlišujte dobře, co se líbí Pánu a nemějte žádnou účast na neplodných skutcích tmy“(Ef 5,8-11). Neplodné skutky tmy – jak výstižně to sv. Pavel vyjádřil. Kolik skutků v našem životě je neplodných, zbytečných, marných. Když tedy dnes držíme v ruce posvěcenou svíci, mysleme na Krista, jehož je symbolem, a uvědomme si, že Jeho reprezentanty jsme nyní v tomto světě my. Skrze nás má nyní zářit světlo k osvícení pohanů a všech národů. Když budeme žít pro Krista a v Kristu, nebudeme se bát nikdy ani při rachotu hromů a blesků, ani ve smutku a bolesti, ani při neštěstí. Nebudeme se bát ani v okamžiku umírání. Bude-li Kristus při nás a Jeho světlo v nás, žádné zlo nás nepřemůže. Tedy ne jen starý krásný obřad, stará tradice, ale nová připomínka a nový začátek, nové povzbuzení ke splnění svého poslání. Amen.