1. Neděle postní. 1. března 2020 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:

Středou minulého týdne jsme začali prožívat postní dobu. Byli jsme poznamenáni popelem. To nám připomnělo, že jsme skutečně prach a naše smrtelné tělo se jím zase stane. Pouze milostí Boží má naše existence smysl.

Touto liturgickou dobou nás Církev vede k obnově života. Jsme vedeni také k tomu, abychom více rozjímali o utrpení Pána Ježíše, abychom více rozjímali o vykoupení člověka.

Úmysl Mše svaté:

Tato Mše svatá je obětována za zemřelé rodiče Ludmilu a Tomáše Žilkovy a děti s rodinami.

Úkon kajícnosti:

Učme se dnes od Ježíše, jak se zachovat v pokušení, a jestli jsme podlehli a zhřešili, prosme za odpuštění.

Farní oznámení:

 • Dnes je první neděle postní a zároveň první neděle v měsíci, proto na závěr bohoslužby se bude ještě konat pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.
 • „Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili proti Tobě“ – těmito slovy žalmu nás liturgie uvedla do duchovního ovzduší postní doby. Prožijme letošní dobu postní opravdově, v modlitbě a s ochotou z lásky ke Kristu Pánu se v sebezáporu přidružit k Jeho kříži. Budeme se snažit pracovat na sobě a změnit aspoň něco k lepšímu ve svém životě.
 • Celou postní dobu je možno přispívat na květiny do Božího hrobu. Pokladnička se nachází na oltáři Narození Panny Marie.
 • V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.- v úterý – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání – Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – první pátek v měsíci – v 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.
  Slovo života„Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 1. března 2020

1. Neděle postní.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 2. března 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 3. března 2020

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 4. března 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 5. března 2020

První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 6. března 2020

První pátek v měsíci.

V 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 7. března 2020

První sobota v měsíci.

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 8. března 2020

2. Neděle postní.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

7. Neděle v mezidobí. 23. února 2020, bohoslužby a homilie.

Uvedení do bohoslužby:

„Kdo zachovává Kristovo slovo, v tom je Boží láska opravdu přivedena k dokonalosti“.

Dnes nás chce Slovo Boží upevnit v křesťanské zásadě, že nenávist k člověku se nesnáší s láskou k Bohu. Pán Ježíš nám dal přikázání, abychom se milovali jako Otec nebeský miluje nás. Tato láska, to nemá být nějaký pocit, teorie, ale má ovlivňovat naše chování od rána do večera, naše jednání s přáteli i nepřáteli.

Úmysl Mše svaté:

Tato Mše svatá je obětována na dobrý úmysl dárce.

Úkon kajícnosti:

Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

 • Dnes je 7. neděle v mezidobí.
 • Dnešní sbírka „Svatopetrský haléř“ je určena k tomu, aby Svatý otec mohl jménem Církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof a dalším lidem v nouzi.
 • V tomto týdnu – ve středu – začíná postní doba.
 • Pořad bohoslužeb je následující:- v pondělí – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – v 16.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.- ve středu – Popeleční středa – začíná postní doba. Je to den přísného postu. Mše svatá bude sloužená v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- ve čtvrtek – Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – v 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 23. února 2020

7. Neděle v mezidobí.Koná se sbírka „Svatopetrský haléř“.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 24. února 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 25. února 2020

V 16.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 26. února 2020

POPELEČNÍ STŘEDA – začíná postní doba.Den přísného postu.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Čtvrtek – 27. února 2020

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 28. února 2020

V 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 29. února 2020

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.

Neděle – 1. března 2020

1. Neděle postní.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Homilie na 7. neděli v mezidobí (A) – 23.2.2020

„Kdo zachovává Kristovo slovo, v tom je Boží láska opravdu přivedena k dokonalosti“.

Drazí bratři a sestry, slyšeli jsme dnes o zvláštním příkazu Boha nám lidem. Zazněl dvakrát. Poprvé ve starozákonním čtení z knihy Mojžíšovy a podruhé v Evangeliu: „Buďte svatí a dokonalí, jako je váš nebeský Otec“.

Příkaz, abychom byli svatí a dokonalí jako Bůh, je na první pohled nedostižitelným ideálem. První lidé zatoužili po bohorovnosti, podlehli svodu zla a důsledek byl katastrofální. Lidská pýcha, neúplné poznání, přílišná sebejistota, že lze dosáhnout onoho „budeme jako bohové“, to vše způsobilo veliké neštěstí.

Jak tedy máme chápat tento Boží příkaz: „Buďte svatí, buďte dokonalí“?

V první řadě si musíme uvědomit, co má Bůh svým slovem na mysli. Jistě, že se člověk nemůže stát podstatou své bytosti jako Bůh, dokonalým a svatým. Jen jedno je absolutno, absolutní, a to je Bůh. Tvor nemůže této bytostné dokonalosti dosáhnout. Tak o jakou dokonalost a svatost se tedy jedná? Je to dokonalost a svatost jen na určitém stupni bytí, jen určitý stupeň, kterého může stvořená bytost – člověk – dosáhnout. Nelze ji však dosáhnout vlastní silou. Dokonalost a svatost, kterou má na mysli slovo Boží, má jiný základ. Svatý je ten, kdo je milostí Boží vyňatý ze světa, je posvěcený Bohem a zasvěcený Bohu. Tedy první slovo, které je základní, je vyvolení, vynětí člověka. Člověk je milostí Boží, silou Ducha Svatého přijat do stavu svatosti. A to se stává na křtu svatém. Ne nadarmo apoštol Pavel oslovuje první křesťany titulem „svatí“: „Bratři! Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve vás bydlí Boží Duch? Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy!“

Drazí bratři a sestry, když jsme byli povolání do stavu svatých, jak se máme projevovat? Máme jednat, jako jedná Bůh, máme milovat, jako miluje Bůh. Máme žít podle dokonalého vzoru Pána Ježíše Krista. Pán Ježíš nám v různých výrocích ukazuje, jak se máme projevovat, abychom byli dokonalí a svatí, jako je náš nebeský Otec.

Dokonalost Boží je v absolutní lásce ke všem lidem. Starozákonní právo: „Oko za oko a zub za zub“ už neplatí. Máme milovat dokonce i své nepřátele, tak jako Bůh miluje všechny spravedlivé i nespravedlivé. Pán Ježíš řekl: „Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete syny svého nebeského Otce“. Zde se ukazuje, zda dokážeme své povolání ke svatosti a dokonalosti opravdu osvědčit.

Dobře víme, že to všechno není tak snadné a jednoduché. V praxi to někdy vypadá úplně jinak. K opravdové lásce i té obyčejné blíženské, je třeba veliké duchovní síly. Tu lze čerpat jen ve víře a v modlitbě.

Drazí bratři a sestry, posledním motivem je vždy Boží láska, která zahrnuje celý svět, dobré i zlé. Je-li Bůh tak velkomyslný, mají Ho napodobit Jeho synové- křesťané, jejichž cílem je se co nejvíc přiblížit svému nebeskému Otci. Splácet zlé zlým, oko za oko, zub za zub, zdá se, že je spravedlivé. A přece tato všeobecná praxe uvedla svět na pokraj katastrofy: války, hrozba ničivých zbraní, terorismus jsou neblahými důsledky nedbání Kristovy výzvy k odpuštění, k podání si bratrské ruky, k přerušení zlověstného řetězu odplat láskou. Jistě není lehké mít rád toho, který nám ublížil, zapomenout urážky, přehlédnout vyzývavý čin. Právě my, křesťané, bychom v denním životě měli velkomyslnou odpouštějící láskou přispět k tomu, aby se svět stal lidštějším, pokojnějším. Když miluji nepřítele, když mu dokážu odpustit, je to pro mne bolest a utrpení, ale tím smiřuji vinu. Tím doslova a do písmene následuji Krista. A tím se doslova a do písmene stávám dokonalým, jako náš nebeský Otec.

„Kdo zachovává Kristovo slovo, v tom je Boží láska opravdu přivedena k dokonalosti“. Amen.

6. Neděle v mezidobí. 16. února 2020, bohoslužby a homilie

Uvedení do bohoslužby:

Shromáždili jsme se v tomto společenství a Kristus je mezi námi. Ano, Kristus k nám přichází jako náš Spasitel a chce nás především uzdravit svými dary a svou milostí. Při každé Mši svaté nám předává Církev Slovo Boží. Prosme, abychom si vždy odnášeli domů poučení a povzbuzení a zařadili se tak do veliké Boží rodiny.

Úmysl Mše svaté:

Tato Mše svatá je obětována za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:

Pane, s bázní před Tebou stojíme, neboť víme, že čím více jsme od Tebe obdrželi, tím více od nás budeš požadovat. Proto Tě s lítostí a pokorou prosíme o prominutí všech nevěrností a o sílu k další obětavé službě.

Farní oznámení:

 • Dnes je 6. neděle v mezidobí.
 • Kvůli špatnému a nepříznivému počasí jsem minulý týden nikam neodjel, jak jsem měl v plánu. Bohoslužby se konaly jako obvykle. Zároveň vás chci informovat, že v pondělí v důsledku silné vichřice byla značně poškozena věž na kostele v Heřmanicích.
 • Příští neděli se bude konat sbírka „Svatopetrský haléř“. Tato sbírka je určena k tomu, aby Svatý otec mohl jménem Církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.
 • V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.- v úterý a ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – svátek Stolce svatého apoštola Petra. Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.
 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života

„Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 16. února 2020

6. Neděle v mezidobí.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 17. února 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 18. února 2020

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 19. února 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 20. února 2020

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 21. února 2020

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 22. února 2020

Svátek Stolce svatého apoštola Petra.

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 23. února 2020

7. Neděle v mezidobí.Koná se sbírka „Svatopetrský haléř“.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Homilie na VI. Neděli v mezidobí (A) – 16. února 2020

„Převeliká je moudrost Páně, je všemohoucí a všechno vidí“ (Sir 15, 16-21).

Drazí bratři a sestry, Kniha Sirachovcova patří k literatuře mudroslovné, jejíž jádro tvoří řada přísloví, rad, výstrah a zaslíbení. Vedle básní opěvujících Moudrost jako poslušnost Zákona jsou v knize obsaženy i hymny slavící Boží velebnost a krásu Jeho díla. Spis uzavírá děkovná modlitba za Boží vedení a za dar moudrosti a pokoje.

Moudrý Sirachovec nás dnes poučuje: „Chceš-li, můžeš plnit přikázání, je v tvé moci zůstat věrným. Bůh před tebe položil oheň a vodu, vztáhni ruku, po čem chceš. Před každým je život a smrt, každému dá Bůh to, co kdo bude chtít“.

Zkušenost nás učí, že nemohu zůstat čistým (nikdo není bez hříchu), ale mohu zůstat věrným Bohu, který hřích odpouští. Křesťan klesá jako všichni ostatní, ale před hříchem nekapituluje. Podívejme se na Petra a Jidáše. Oba zklamali, zhřešili, padli. Zatímco Jidáš to vzdal, Petr se vzpamatoval a hořce zaplakal. Petr se při Poslední Večeři vytahoval: „I kdyby všichni, já nikdy …“.

Jidáš zase kalkuloval: „Kolik dostanu, co mi dáte?“ Oba dva padli pod palbou pokušení, jen jeden přežil, protože věřil, že Ježíš pomůže, když člověk nemůže. „Kdo stojíš, hleď, abys nepadl“ – připomíná Písmo svaté.

„Nikomu Bůh neporučil, aby byl bezbožný, nikomu nedal dovolení, aby hřešil“. Člověk, který odmítá spolupracovat s Bohem v nebi, nebývá ani užitečným na zemi. Nemůžeme žít v tomto světě bez pokušení a porušení. Kdo však podřídí svého ducha našemu Pánu, ten zvolil to nejlepší. I v tom spočívá opravdová moudrost člověka: nechat se vést Bohem. „Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově“.

Svatý Pavel dnes v listě Korinťanům píše: „Bratři! Učíme moudrosti, ale jen ty nejpokročilejší. To však není moudrost tohoto světa ani moudrost těch, kdo tento svět ovládají. Moudrost, které učíme, je od Boha, plná tajemství a skrytá“.

Ano, drazí bratři a sestry, Boží Slovo dává světlo. Kdo přijímá Boží Slovo, stává se moudrým. Moudrost se liší od chytráctví a počtářství. Ryzí moudrost myslí na přítomnost a nezapomíná na věčnost. Je to moudré jen počítat, co mi to vynese? A vůbec nepřemýšlet, co bude potom? Antický filozof Seneca je známý výrokem: „Cokoli děláš, dělej dobře a mysli na konec“. Moudrý člověk rozlišuje a rozvažuje. Rozlišuje mezi podstatným a vedlejším, dobrým a zlým, přikázaným a doporučeným, potřebným a zbytečným. Rozvažuje o sobě, o světě, o Bohu, o minulosti i o budoucnosti. Rozvažuje a rozlišuje, aby získal nezaujatý pohled na věci a události. Bez moudrosti je člověk v nebezpečí, že to či ono přežene nebo nedotáhne.

„Bože našich otců, milosrdný Hospodine, Ty jsi učinil všechno svým slovem a ve své moudrosti jsi vytvořil člověka, aby vládl nad tvory, kterým jsi dal vzniknout. Daruj mi moudrost, která sídlí u Tvého trůnu. Sešli ji ze svatých nebes, od trůnu své slávy ji pošli, abych poznal, v čem máš zalíbení“. Amen.

5. neděle v mezidobí 9.února 2020, bohoslužby a homilie.

5. Neděle v mezidobí.

9. února 2020

Uvedení do bohoslužby:

Sešli jsme se, jako Církev, u Stolu Božího Slova a Stolu Eucharistie, abychom společně s Ježíšem Kristem přinesli Bohu Otci oběť Mše svaté.

Úmysl Mše svaté:

Tato Mše svatá je obětována za zemřelé Matyáše Jiřího, prarodiče, rodiče z obojí strany a za doktora Kunu.

Úkon kajícnosti:

Abychom se mohli hodně a s čistým srdcem účastnit těchto svatých obřadů, prosme Milosrdného Boha Otce o odpuštění našich hříchů.

Farní oznámení:

 • Dnes je 5. neděle v mezidobí.
 • Srdečně děkuji za úklid Betléma a odstranění vánočních stromečků.
 • V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí – památka sv. Scholastiky, panny – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – památka Panny Marie Lurdské – světový den nemocných – Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – sobotní památka Panny Marie – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 9. února 2020

5. Neděle v mezidobí.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 10. února 2020

Památka sv. Scholastiky, panny.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 11. února 2020

Památka Panny Marie Lurdské – Světový den nemocných.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 12. února 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 13. února 2020

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 14. února 2020

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 15. února 2020

Sobotní památka Panny Marie – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 16. února 2020

6. Neděle v mezidobí.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10. 15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Homilie na V. Neděli v mezidobí (A) – 09. února 2020

„Vy jste sůl země a světlo světa“ (Mt 5,13-16)

Drazí bratři a sestry, dnes nás Pán Ježíš vyznamenává a jako své učedníky posílá do světa. Říká nám: „Jste solí země a světlem světa“. My, kteří jsme při křtu obdrželi znamení soli (jak tomu bylo ve starém křestním obřadu) a světla, my jsme solí země a světlem světa. Sůl uchovává. A tak podobně svědek uchovává to, co viděl a slyšel, aby to odhaloval. To je posláním učedníků; a také naše.

Mimo to sůl také dává jídlu chuť. Zdánlivě mizí v potravinách, ale je tam. A když tam není, okamžitě je její nepřítomnost prozrazena. Křesťan svým životem podle Evangelia přidává sůl do svého života. Odhaluje chuť věci, chuť jiným, chuť života, chuť Boha. Sůl, to je Duch.

Duch nejedná sám. Jedná v nás, s námi, díky nám. Jsme skrze Ducha solí života. Ježíš nás vybízí, abychom byli takovou solí, která ve světě neztratí chuť, pak by už mohla být jen vyhozena, protože neplní účel, jaký má mít. Ne, že bychom my se měli světu přizpůsobit a zaniknout v něm splynutím se vším, co člověka znesvěcuje.

A druhým vyznamenáním je: „Vy jste světlo světa“. Ježíš nám dává své světlo, abychom ho roznesli po světě. Aby posvítilo do všech koutů lidské bídy, utrpení, bolesti, ale i domýšlivosti, smilstva, násilí a pýchy. Být Božím dítětem a nést Kristovo světlo svým příkladem, to znamená: „lámej svůj chléb hladovému, popřej pohostinství bloudícímu ubožáku, když vidíš nahého, obleč ho, neodmítej pomoc svému bližnímu. Tehdy vyrazí tvé světlo jak zora“ – říká prorok Izaiáš v dnešním prvním čtení.

Drazí bratři a sestry, Pán Ježíš neříká buďte solí, buďte světlem. Neříká snažte se být jedním i druhým. Říká: „Protože jste mými učedníky, jste solí země a světlem“. Ano, je krásné zajásat a říci si: „Já jsem sůl země a světlo světa“.

Ale je také potřeba uvědomit si, jakou odpovědnost zároveň mám. Tato výsada zavazuje, jako vždy, k určité povinnosti. Povinností soli je neoddávat se snění na dně nádoby, kde hrozí její zplanění. Povinností soli je sloužit. Tak jako povinností světla je osvěcovat a upozorňovat, nezůstat ve skrytu. Jaký tedy svícen má mé světlo? Není postaven na domýšlivosti a přílišném zaobírání se lítostivými a vyčítavými myšlenkami? Nestavím své světlo pod poklop ve strachu, že mě stejně nikdo nechápe? Pán Ježíš si přeje, aby mé světlo, které mi zapálil On, Bůh, svítilo všem lidem, aby viděli mé dobré skutky a velebili našeho Otce v nebesích.

Drazí bratři a sestry, přeji vám, aby to světlo Kristovo, které nesete, nikdy nezhasínalo. Aby vaše světlo nebylo obyčejné, mrkající nebo skomírající. Ale znovu – jak říká dnes prorok Izaiáš – „Tvé světlo má vyrazit jak jitřenka. Před tebou musí jít tvá spravedlnost a za tebou Boží sláva“. Amen.