5. neděle v mezidobí 9.února 2020, bohoslužby a homilie.

5. Neděle v mezidobí.

9. února 2020

Uvedení do bohoslužby:

Sešli jsme se, jako Církev, u Stolu Božího Slova a Stolu Eucharistie, abychom společně s Ježíšem Kristem přinesli Bohu Otci oběť Mše svaté.

Úmysl Mše svaté:

Tato Mše svatá je obětována za zemřelé Matyáše Jiřího, prarodiče, rodiče z obojí strany a za doktora Kunu.

Úkon kajícnosti:

Abychom se mohli hodně a s čistým srdcem účastnit těchto svatých obřadů, prosme Milosrdného Boha Otce o odpuštění našich hříchů.

Farní oznámení:

  • Dnes je 5. neděle v mezidobí.
  • Srdečně děkuji za úklid Betléma a odstranění vánočních stromečků.
  • V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí – památka sv. Scholastiky, panny – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – památka Panny Marie Lurdské – světový den nemocných – Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – sobotní památka Panny Marie – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
  • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 9. února 2020

5. Neděle v mezidobí.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 10. února 2020

Památka sv. Scholastiky, panny.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 11. února 2020

Památka Panny Marie Lurdské – Světový den nemocných.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 12. února 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 13. února 2020

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 14. února 2020

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 15. února 2020

Sobotní památka Panny Marie – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 16. února 2020

6. Neděle v mezidobí.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10. 15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Homilie na V. Neděli v mezidobí (A) – 09. února 2020

„Vy jste sůl země a světlo světa“ (Mt 5,13-16)

Drazí bratři a sestry, dnes nás Pán Ježíš vyznamenává a jako své učedníky posílá do světa. Říká nám: „Jste solí země a světlem světa“. My, kteří jsme při křtu obdrželi znamení soli (jak tomu bylo ve starém křestním obřadu) a světla, my jsme solí země a světlem světa. Sůl uchovává. A tak podobně svědek uchovává to, co viděl a slyšel, aby to odhaloval. To je posláním učedníků; a také naše.

Mimo to sůl také dává jídlu chuť. Zdánlivě mizí v potravinách, ale je tam. A když tam není, okamžitě je její nepřítomnost prozrazena. Křesťan svým životem podle Evangelia přidává sůl do svého života. Odhaluje chuť věci, chuť jiným, chuť života, chuť Boha. Sůl, to je Duch.

Duch nejedná sám. Jedná v nás, s námi, díky nám. Jsme skrze Ducha solí života. Ježíš nás vybízí, abychom byli takovou solí, která ve světě neztratí chuť, pak by už mohla být jen vyhozena, protože neplní účel, jaký má mít. Ne, že bychom my se měli světu přizpůsobit a zaniknout v něm splynutím se vším, co člověka znesvěcuje.

A druhým vyznamenáním je: „Vy jste světlo světa“. Ježíš nám dává své světlo, abychom ho roznesli po světě. Aby posvítilo do všech koutů lidské bídy, utrpení, bolesti, ale i domýšlivosti, smilstva, násilí a pýchy. Být Božím dítětem a nést Kristovo světlo svým příkladem, to znamená: „lámej svůj chléb hladovému, popřej pohostinství bloudícímu ubožáku, když vidíš nahého, obleč ho, neodmítej pomoc svému bližnímu. Tehdy vyrazí tvé světlo jak zora“ – říká prorok Izaiáš v dnešním prvním čtení.

Drazí bratři a sestry, Pán Ježíš neříká buďte solí, buďte světlem. Neříká snažte se být jedním i druhým. Říká: „Protože jste mými učedníky, jste solí země a světlem“. Ano, je krásné zajásat a říci si: „Já jsem sůl země a světlo světa“.

Ale je také potřeba uvědomit si, jakou odpovědnost zároveň mám. Tato výsada zavazuje, jako vždy, k určité povinnosti. Povinností soli je neoddávat se snění na dně nádoby, kde hrozí její zplanění. Povinností soli je sloužit. Tak jako povinností světla je osvěcovat a upozorňovat, nezůstat ve skrytu. Jaký tedy svícen má mé světlo? Není postaven na domýšlivosti a přílišném zaobírání se lítostivými a vyčítavými myšlenkami? Nestavím své světlo pod poklop ve strachu, že mě stejně nikdo nechápe? Pán Ježíš si přeje, aby mé světlo, které mi zapálil On, Bůh, svítilo všem lidem, aby viděli mé dobré skutky a velebili našeho Otce v nebesích.

Drazí bratři a sestry, přeji vám, aby to světlo Kristovo, které nesete, nikdy nezhasínalo. Aby vaše světlo nebylo obyčejné, mrkající nebo skomírající. Ale znovu – jak říká dnes prorok Izaiáš – „Tvé světlo má vyrazit jak jitřenka. Před tebou musí jít tvá spravedlnost a za tebou Boží sláva“. Amen.