6. Neděle v mezidobí. 16. února 2020, bohoslužby a homilie

Uvedení do bohoslužby:

Shromáždili jsme se v tomto společenství a Kristus je mezi námi. Ano, Kristus k nám přichází jako náš Spasitel a chce nás především uzdravit svými dary a svou milostí. Při každé Mši svaté nám předává Církev Slovo Boží. Prosme, abychom si vždy odnášeli domů poučení a povzbuzení a zařadili se tak do veliké Boží rodiny.

Úmysl Mše svaté:

Tato Mše svatá je obětována za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:

Pane, s bázní před Tebou stojíme, neboť víme, že čím více jsme od Tebe obdrželi, tím více od nás budeš požadovat. Proto Tě s lítostí a pokorou prosíme o prominutí všech nevěrností a o sílu k další obětavé službě.

Farní oznámení:

  • Dnes je 6. neděle v mezidobí.
  • Kvůli špatnému a nepříznivému počasí jsem minulý týden nikam neodjel, jak jsem měl v plánu. Bohoslužby se konaly jako obvykle. Zároveň vás chci informovat, že v pondělí v důsledku silné vichřice byla značně poškozena věž na kostele v Heřmanicích.
  • Příští neděli se bude konat sbírka „Svatopetrský haléř“. Tato sbírka je určena k tomu, aby Svatý otec mohl jménem Církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.
  • V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.- v úterý a ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – svátek Stolce svatého apoštola Petra. Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.
  • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života

„Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 16. února 2020

6. Neděle v mezidobí.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 17. února 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 18. února 2020

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 19. února 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 20. února 2020

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 21. února 2020

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 22. února 2020

Svátek Stolce svatého apoštola Petra.

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 23. února 2020

7. Neděle v mezidobí.Koná se sbírka „Svatopetrský haléř“.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Homilie na VI. Neděli v mezidobí (A) – 16. února 2020

„Převeliká je moudrost Páně, je všemohoucí a všechno vidí“ (Sir 15, 16-21).

Drazí bratři a sestry, Kniha Sirachovcova patří k literatuře mudroslovné, jejíž jádro tvoří řada přísloví, rad, výstrah a zaslíbení. Vedle básní opěvujících Moudrost jako poslušnost Zákona jsou v knize obsaženy i hymny slavící Boží velebnost a krásu Jeho díla. Spis uzavírá děkovná modlitba za Boží vedení a za dar moudrosti a pokoje.

Moudrý Sirachovec nás dnes poučuje: „Chceš-li, můžeš plnit přikázání, je v tvé moci zůstat věrným. Bůh před tebe položil oheň a vodu, vztáhni ruku, po čem chceš. Před každým je život a smrt, každému dá Bůh to, co kdo bude chtít“.

Zkušenost nás učí, že nemohu zůstat čistým (nikdo není bez hříchu), ale mohu zůstat věrným Bohu, který hřích odpouští. Křesťan klesá jako všichni ostatní, ale před hříchem nekapituluje. Podívejme se na Petra a Jidáše. Oba zklamali, zhřešili, padli. Zatímco Jidáš to vzdal, Petr se vzpamatoval a hořce zaplakal. Petr se při Poslední Večeři vytahoval: „I kdyby všichni, já nikdy …“.

Jidáš zase kalkuloval: „Kolik dostanu, co mi dáte?“ Oba dva padli pod palbou pokušení, jen jeden přežil, protože věřil, že Ježíš pomůže, když člověk nemůže. „Kdo stojíš, hleď, abys nepadl“ – připomíná Písmo svaté.

„Nikomu Bůh neporučil, aby byl bezbožný, nikomu nedal dovolení, aby hřešil“. Člověk, který odmítá spolupracovat s Bohem v nebi, nebývá ani užitečným na zemi. Nemůžeme žít v tomto světě bez pokušení a porušení. Kdo však podřídí svého ducha našemu Pánu, ten zvolil to nejlepší. I v tom spočívá opravdová moudrost člověka: nechat se vést Bohem. „Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově“.

Svatý Pavel dnes v listě Korinťanům píše: „Bratři! Učíme moudrosti, ale jen ty nejpokročilejší. To však není moudrost tohoto světa ani moudrost těch, kdo tento svět ovládají. Moudrost, které učíme, je od Boha, plná tajemství a skrytá“.

Ano, drazí bratři a sestry, Boží Slovo dává světlo. Kdo přijímá Boží Slovo, stává se moudrým. Moudrost se liší od chytráctví a počtářství. Ryzí moudrost myslí na přítomnost a nezapomíná na věčnost. Je to moudré jen počítat, co mi to vynese? A vůbec nepřemýšlet, co bude potom? Antický filozof Seneca je známý výrokem: „Cokoli děláš, dělej dobře a mysli na konec“. Moudrý člověk rozlišuje a rozvažuje. Rozlišuje mezi podstatným a vedlejším, dobrým a zlým, přikázaným a doporučeným, potřebným a zbytečným. Rozvažuje o sobě, o světě, o Bohu, o minulosti i o budoucnosti. Rozvažuje a rozlišuje, aby získal nezaujatý pohled na věci a události. Bez moudrosti je člověk v nebezpečí, že to či ono přežene nebo nedotáhne.

„Bože našich otců, milosrdný Hospodine, Ty jsi učinil všechno svým slovem a ve své moudrosti jsi vytvořil člověka, aby vládl nad tvory, kterým jsi dal vzniknout. Daruj mi moudrost, která sídlí u Tvého trůnu. Sešli ji ze svatých nebes, od trůnu své slávy ji pošli, abych poznal, v čem máš zalíbení“. Amen.