7. Neděle v mezidobí. 23. února 2020, bohoslužby a homilie.

Uvedení do bohoslužby:

„Kdo zachovává Kristovo slovo, v tom je Boží láska opravdu přivedena k dokonalosti“.

Dnes nás chce Slovo Boží upevnit v křesťanské zásadě, že nenávist k člověku se nesnáší s láskou k Bohu. Pán Ježíš nám dal přikázání, abychom se milovali jako Otec nebeský miluje nás. Tato láska, to nemá být nějaký pocit, teorie, ale má ovlivňovat naše chování od rána do večera, naše jednání s přáteli i nepřáteli.

Úmysl Mše svaté:

Tato Mše svatá je obětována na dobrý úmysl dárce.

Úkon kajícnosti:

Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

  • Dnes je 7. neděle v mezidobí.
  • Dnešní sbírka „Svatopetrský haléř“ je určena k tomu, aby Svatý otec mohl jménem Církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof a dalším lidem v nouzi.
  • V tomto týdnu – ve středu – začíná postní doba.
  • Pořad bohoslužeb je následující:- v pondělí – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – v 16.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.- ve středu – Popeleční středa – začíná postní doba. Je to den přísného postu. Mše svatá bude sloužená v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- ve čtvrtek – Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – v 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 23. února 2020

7. Neděle v mezidobí.Koná se sbírka „Svatopetrský haléř“.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 24. února 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 25. února 2020

V 16.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 26. února 2020

POPELEČNÍ STŘEDA – začíná postní doba.Den přísného postu.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Čtvrtek – 27. února 2020

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 28. února 2020

V 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 29. února 2020

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.

Neděle – 1. března 2020

1. Neděle postní.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Homilie na 7. neděli v mezidobí (A) – 23.2.2020

„Kdo zachovává Kristovo slovo, v tom je Boží láska opravdu přivedena k dokonalosti“.

Drazí bratři a sestry, slyšeli jsme dnes o zvláštním příkazu Boha nám lidem. Zazněl dvakrát. Poprvé ve starozákonním čtení z knihy Mojžíšovy a podruhé v Evangeliu: „Buďte svatí a dokonalí, jako je váš nebeský Otec“.

Příkaz, abychom byli svatí a dokonalí jako Bůh, je na první pohled nedostižitelným ideálem. První lidé zatoužili po bohorovnosti, podlehli svodu zla a důsledek byl katastrofální. Lidská pýcha, neúplné poznání, přílišná sebejistota, že lze dosáhnout onoho „budeme jako bohové“, to vše způsobilo veliké neštěstí.

Jak tedy máme chápat tento Boží příkaz: „Buďte svatí, buďte dokonalí“?

V první řadě si musíme uvědomit, co má Bůh svým slovem na mysli. Jistě, že se člověk nemůže stát podstatou své bytosti jako Bůh, dokonalým a svatým. Jen jedno je absolutno, absolutní, a to je Bůh. Tvor nemůže této bytostné dokonalosti dosáhnout. Tak o jakou dokonalost a svatost se tedy jedná? Je to dokonalost a svatost jen na určitém stupni bytí, jen určitý stupeň, kterého může stvořená bytost – člověk – dosáhnout. Nelze ji však dosáhnout vlastní silou. Dokonalost a svatost, kterou má na mysli slovo Boží, má jiný základ. Svatý je ten, kdo je milostí Boží vyňatý ze světa, je posvěcený Bohem a zasvěcený Bohu. Tedy první slovo, které je základní, je vyvolení, vynětí člověka. Člověk je milostí Boží, silou Ducha Svatého přijat do stavu svatosti. A to se stává na křtu svatém. Ne nadarmo apoštol Pavel oslovuje první křesťany titulem „svatí“: „Bratři! Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve vás bydlí Boží Duch? Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy!“

Drazí bratři a sestry, když jsme byli povolání do stavu svatých, jak se máme projevovat? Máme jednat, jako jedná Bůh, máme milovat, jako miluje Bůh. Máme žít podle dokonalého vzoru Pána Ježíše Krista. Pán Ježíš nám v různých výrocích ukazuje, jak se máme projevovat, abychom byli dokonalí a svatí, jako je náš nebeský Otec.

Dokonalost Boží je v absolutní lásce ke všem lidem. Starozákonní právo: „Oko za oko a zub za zub“ už neplatí. Máme milovat dokonce i své nepřátele, tak jako Bůh miluje všechny spravedlivé i nespravedlivé. Pán Ježíš řekl: „Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete syny svého nebeského Otce“. Zde se ukazuje, zda dokážeme své povolání ke svatosti a dokonalosti opravdu osvědčit.

Dobře víme, že to všechno není tak snadné a jednoduché. V praxi to někdy vypadá úplně jinak. K opravdové lásce i té obyčejné blíženské, je třeba veliké duchovní síly. Tu lze čerpat jen ve víře a v modlitbě.

Drazí bratři a sestry, posledním motivem je vždy Boží láska, která zahrnuje celý svět, dobré i zlé. Je-li Bůh tak velkomyslný, mají Ho napodobit Jeho synové- křesťané, jejichž cílem je se co nejvíc přiblížit svému nebeskému Otci. Splácet zlé zlým, oko za oko, zub za zub, zdá se, že je spravedlivé. A přece tato všeobecná praxe uvedla svět na pokraj katastrofy: války, hrozba ničivých zbraní, terorismus jsou neblahými důsledky nedbání Kristovy výzvy k odpuštění, k podání si bratrské ruky, k přerušení zlověstného řetězu odplat láskou. Jistě není lehké mít rád toho, který nám ublížil, zapomenout urážky, přehlédnout vyzývavý čin. Právě my, křesťané, bychom v denním životě měli velkomyslnou odpouštějící láskou přispět k tomu, aby se svět stal lidštějším, pokojnějším. Když miluji nepřítele, když mu dokážu odpustit, je to pro mne bolest a utrpení, ale tím smiřuji vinu. Tím doslova a do písmene následuji Krista. A tím se doslova a do písmene stávám dokonalým, jako náš nebeský Otec.

„Kdo zachovává Kristovo slovo, v tom je Boží láska opravdu přivedena k dokonalosti“. Amen.