Slavnost Seslání Ducha Svatého. Svátek Navštívení Panny Marie. 31. května 2020

Uvedení do bohoslužby:

     Dnes máme veliký a radostný svátek: Slavnost Seslání Ducha Svatého.     Toho Ducha, v něhož jsme byli pokřtění, toho Ducha, který nás chce vést až do Božího království. Jsou to vlastně narozeniny Kristovy Církve.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelou Stefanię Zyzak v 11. výročí úmrtí, za zemřelého Edwarda Zyzak v 28. výročí úmrtí a za bratra Czesława Zyzak     v 21. výročí úmrtí.

Úkon kajícnosti:

     Teď zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie. Otevřme i my dnes svá srdce vanutí Ducha Svatého, aby zmizela i všechna naše malomyslnost a bázlivost.

Farní oznámení:

1. Dnes je slavnost Seslání Ducha Svatého. Dnešním dnem končí velikonoční doba. Prosme za obnovení všech darů Ducha Svatého, které jsme obdrželi ve svátosti křtu a biřmování. Dostali jsme je zdarma ne kvůli sobě, ale proto, abychom s jejich pomocí byli užiteční.  

2. Na dnešní den 31. května připadá též svátek Navštívení Panny Marie. Končí měsíc květen, proto na závěr bohoslužby se bude ještě konat poslední májová pobožnost.

3. Dnešní sbírka je určena na potřeby diecéze.

4. Dva měsíce nebyly pravidelné bohoslužby v neděli, tímto také nebyly mešní sbírky. Jak víte, režijní náklady se musí platit i v době nouzového stavu. Na tuto problematiku poklesu sbírek v době, kdy se nemohly konat bohoslužby upozornil také otec biskup Jan, který nás kněze vybídl, abychom tuto skutečnost farníkům připomněli. Chápu, že každého se dotkla karanténní krize. Přesto, se obracím na ty, kdo jste schopní přispět na údržbu kostelů a běžné potřeby farnosti. Děkuji za pochopení. Předem zaplať vám Pán Bůh.

5. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:

– v pondělí – svátek Panny Marie, Matky Církve – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a Věčného Kněze.                    První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka. První pátek                    v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele    sv. Mikuláše.

– v sobotu –  první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod.             v kapli na děkanství.

6. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.  

Slovo života

„Přijď Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných                                                       a zapal v nich oheň své lásky“.    

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 31. května 2020

Slavnost Seslání Ducha Svatého. Končí doba velikonoční.

Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                                                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 1. června 2020

Svátek Panny Marie, Matky Církve.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 2. června 2020 

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 3. června 2020

Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 4. června 2020

Svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a Věčného Kněze. První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 5. června 2020

Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka. První pátek v měsíci.

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 6. června 2020

První sobota v měsíci.

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 7. června 2020

Slavnost Nejsvětější Trojice.

Mše sv.   v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

               v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Slavnost Nanebevstoupení Páně 7. Neděle velikonoční 24. května 2020

Uvedení do bohoslužby:

     Dnešní slavnost Nanebevstoupení Páně nám hlásá nejen, že Pán Ježíš vstoupil na nebesa, ale i to, že je stále s námi zde na zemi. Dál káže slovem svého Evangelia, dál učí svým Duchem, dál rozmnožuje chléb svého Těla, dál působí svou láskou skrze nás, křesťany.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelého pana Ladislava Frankoviča.

Úkon kajícnosti:

     Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

1. Dnes je 7. neděle velikonoční. Prožíváme slavnost Nanebevstoupení Páně. Velikonoční doba se chýlí ke konci.

2. Minulou neděli se konala mimořádná sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům. Na tento účel bylo vybráno dohromady v Jaroměři a ve Velichovkách 7.620,- Kč. Pán Bůh vám zaplať.

3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:

– v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – památka sv. Filipa Neriho, kněze – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – památka sv. Pavla VI., papeže – Mše sv. a májová pobožnost    v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – památka sv. Zdislavy, patronky rodin – Mše sv. v 8.00 hod.     v kapli na děkanství.

4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života „Jděte a učte všechny národy, praví Pán;                                                                já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Aleluja!“

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 24. května 2020

Slavnost Nanebevstoupení Páně.

Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 25. května 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 26. května 2020

Památka sv. Filipa Neriho, kněze.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 27. května 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 28. května 2020

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 29. května 2020

Památka sv. Pavla VI., papeže.

Mše sv. a májová pobožnost v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 30. května 2020

Památka sv. Zdislavy, patronky rodin.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 31. května 2020

Slavnost Seslání Ducha Svatého. Končí doba velikonoční.

Mše sv. a májová pobožnost –  v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou