13. Neděle v mezidobí. 28. června 2020

Uvedení do bohoslužby: 

     Sešli jsme se k slavení liturgie, abychom se navzájem povzbudili k účinné víře a získali světlo na životní cestu, abychom nezradili poslání, které nám svěřil Bůh.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelé a živé členy rodiny Stolínové a Zawilińskich. Za Boží pomoc a ochranu, za uzdravení rodinných vztahů.

Úkon kajícnosti:

     Nyní připravme se k svaté hostině. Přiznejme své hříchy, litujme a prosme  o odpuštění.

Farní oznámení:

1. Dnes je 13. neděle v mezidobí.

2. Dnešní sbírka je určena na plošné pojištění církevního majetku.

3. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:

– v pondělí – slavnost svatých Petra a Pavla, apoštolů – Mše sv. není.

– v úterý – bohoslužba Slova v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – Mše sv. není.

– ve čtvrtek – první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská         a řeholní povolání – v 18.00 hod. bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

– v pátek – svátek sv. Tomáše, apoštola a první pátek v měsíci – Mše sv.   a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – památka sv. Prokopa, opata a první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Slovo života

„Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý; rozhlašujte, jak veliké věci vykonal ten, který vás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu“.  

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 28. června 2020

13. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka na „Plošné pojištění církevního majetku“.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 29. června 2020

Slavnost svatých Petra a Pavla, apoštolů.

Mše sv. není.

Úterý – 30. června 2020

V 18.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Středa – 1. července 2020

Mše sv. není.

Čtvrtek – 2. července 2020

První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.

V 18.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Pátek – 3. července 2020

Svátek sv. Tomáše, apoštola. První pátek v měsíci.

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 4. července 2020

Památka sv. Prokopa, opata. První sobota v měsíci.

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 5. července 2020

Slavnost svatých Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa – patronů Evropy.

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou  

12. Neděle v mezidobí. 21. června 2020

Uvedení do bohoslužby: 

     Spolu s Ježíšem Kristem, který je naším Pánem a Spasitelem, v jednotě Ducha Svatého, přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díků. Shromáždili jsme se opět v neděli, abychom naslouchali Božímu Slovu a slavili Eucharistii. Neustále potřebujeme posily a upevnění ve víře. Pán Ježíš dnes říká: „Nebojte se! Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi“.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelého manžela Miroslava Ličmana  k jeho 5. výročí úmrtí. Za zemřelé rodiče Ličmanovy a Iskérkovy, za zemřelé členy rodiny z obou stran a za duše v očistci. Modleme se též za zdraví a Boží požehnání pro paní Ličmanovou a za celou rodinu.

Úkon kajícnosti:

     Teď zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

1. Dnes je 12. neděle v mezidobí.

2. Příští neděli se bude konat sbírka na „Plošné pojištění kostelů a dalších církevních budov.

3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:

– v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – slavnost Narození sv. Jana Křtitele – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Heřmanicích.

4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života „Duch pravdy vydá o mně svědectví, praví Pán;                                                      vy také vydávejte svědectví“.  

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 21. června 2020

12. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 22. června 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 23. června 2020

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 24. června 2020

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 25. června 2020

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 26. června 2020

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 27. června 2020

Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Heřmanicích.

Neděle – 28. června 2020

13. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka na „Plošné pojištění církevního majetku“.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. 14. června 2020

Uvedení do bohoslužby:

     Každou neděli se shromažďujeme jako Boží lid k slavení Kristovy oběti.  Dnes o slavnosti Těla a Krve Páně chceme Bohu společně poděkovat za tajemný dar Eucharistického pokrmu, posily naší víry a radosti našeho srdce. Chceme se společně radovat, že Pán je s námi.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za celou naší farní rodinu: za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:

     Nyní připravme se k svaté hostině. Přiznejme své hříchy, litujme a prosme  o odpuštění.

Farní oznámení:

1. Ve farnosti dnes slavíme svátek Těla a Krve Páně. Svátek Božího Těla je oslavou Kristovy lásky. Vrcholným projevem, darem Jeho lásky je pro nás Eucharistie. Společným konáním Eucharistické bohoslužby plníme poslední vůli Ježíše Krista: „To čiňte na mou památku“. Každou společně slavenou Mší svatou, každým gestem lásky se stáváme více Tělem Kristovým, to je Lidem Božím. Eucharistie je dar, který dostáváme od Boha. Musíme ji přijímat důstojným způsobem, důstojným Boha, který    k nám přichází. S Eucharistií je třeba zacházet s vírou, nemůžeme s ní jednat jako s obyčejným předmětem.

2. Na závěr Mše svaté bude průvod s Nejsvětější Svátosti ke čtyřem oltářům. Tímto způsobem chceme vyznat naši víru v Ježíše Krista přítomného v Eucharistii. Radostným zpěvem „Te Deum laudamus“ zakončíme slavnostní obřady.

3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:

– v pondělí – památka sv. Víta, mučedníka – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – Mše sv. a pobožnost             k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – svátek – Neposkvrněného Srdce Panny Marie – v 8.00 hod.            v kapli na děkanství a v 18.00 hod. Mše sv. s nedělní platností v Zaloňově.

4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života „Já jsem chléb živý, který sestoupil z nebe, praví Pán;                                                   kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky!“

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 14. června 2020

Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo.

Slavnostní Mše svatá s Eucharistickým průvodem v 9.00 hodin v kostele                  sv. Jakuba.

Pondělí – 15. června 2020

Památka sv. Víta, mučedníka.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 16. června 2020

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 17. června 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 18. června 2020

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 19. června 2020

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 20. června 2020

Svátek Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 21. června 2020

12. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Slavnost Nejsvětější Trojice 7. června 2020

Uvedení do bohoslužby:

     Plní lásky a vděčnosti se dnes scházíme u Stolu Božího Slova a Stolu Eucharistie, abychom spolu s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, v jednotě Ducha Svatého, přinesli Bohu Otci Nejsvětější oběť chvály a díků.

     Slavnost Nejsvětější Trojice nám připomíná nejen velikost Boží, ale i velikost naši: jsme stvořeni, jsme tu, abychom byli a žili k podobě Boha Trojjediného, k Božímu obrazu. Před tajemstvím Božího bytí se sluší stát v hluboké pokoře.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelé: manžela, sestru, švagra, obojí rodiče, prarodiče a za duše v očistci.

Úkon kajícnosti:

     Dnešní liturgie začíná prohlášením: „Trojjediný Bůh nám prokázal své milosrdenství“. Obraťme se tedy k tomuto Milosrdnému Bohu s prosbou za odpuštění našich hříchů.

Farní oznámení:

1. Dnes prožíváme největší tajemství naší víry – slavnost Nejsvětější Trojice. Buďme vděčni za tento dar víry. Dobrořečme Otci i Synu i Duchu Svatému. Děkujme, že jsme poznali Otce, Jeho Syna Ježíše Krista, a že zakoušíme neustále lásku Ducha Svatého ve společenství víry, ve vyznání Trojjediného Boha.

2. Dnes je první neděle v měsíci, proto na závěr bohoslužby se bude konat pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.

3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:

– v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství

– v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství

– ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství

– ve čtvrtek – památka sv. Barnabáše, apoštola – v 18.00 hod. v kapli na děkanství

– v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele  sv. Mikuláše

– v sobotu – památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele Církve –    Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství a v 18.00 hod. Mše sv. s nedělní platností v Semonicích

4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

5. Příští neděli budeme prožívat slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. Slavnostní Mše svatá s Eucharistickým průvodem ke čtyřem oltářům bude sloužena v 9.00 hodin v kostele sv. Jakuba.

Slovo života „Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, Bohu, který je,             který byl a který přijde“.    

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 7. června 2020

Slavnost Nejsvětější Trojice.

Mše sv.   v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 8. června 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 9. června 2020

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 10. června 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 11. června 2020

Památka sv. Barnabáše, apoštola.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 12. června 2020

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 13. června 2020

Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele Církve.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Mše sv. s nedělní platnosti v 18.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 14. června 2020

Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo.

Slavnostní Mše sv. s Eucharistickým průvodem v 9.00 hod. v kostele                       sv. Jakuba.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou