Slavnost Nejsvětější Trojice 7. června 2020

Uvedení do bohoslužby:

     Plní lásky a vděčnosti se dnes scházíme u Stolu Božího Slova a Stolu Eucharistie, abychom spolu s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, v jednotě Ducha Svatého, přinesli Bohu Otci Nejsvětější oběť chvály a díků.

     Slavnost Nejsvětější Trojice nám připomíná nejen velikost Boží, ale i velikost naši: jsme stvořeni, jsme tu, abychom byli a žili k podobě Boha Trojjediného, k Božímu obrazu. Před tajemstvím Božího bytí se sluší stát v hluboké pokoře.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelé: manžela, sestru, švagra, obojí rodiče, prarodiče a za duše v očistci.

Úkon kajícnosti:

     Dnešní liturgie začíná prohlášením: „Trojjediný Bůh nám prokázal své milosrdenství“. Obraťme se tedy k tomuto Milosrdnému Bohu s prosbou za odpuštění našich hříchů.

Farní oznámení:

1. Dnes prožíváme největší tajemství naší víry – slavnost Nejsvětější Trojice. Buďme vděčni za tento dar víry. Dobrořečme Otci i Synu i Duchu Svatému. Děkujme, že jsme poznali Otce, Jeho Syna Ježíše Krista, a že zakoušíme neustále lásku Ducha Svatého ve společenství víry, ve vyznání Trojjediného Boha.

2. Dnes je první neděle v měsíci, proto na závěr bohoslužby se bude konat pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.

3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:

– v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství

– v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství

– ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství

– ve čtvrtek – památka sv. Barnabáše, apoštola – v 18.00 hod. v kapli na děkanství

– v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele  sv. Mikuláše

– v sobotu – památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele Církve –    Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství a v 18.00 hod. Mše sv. s nedělní platností v Semonicích

4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

5. Příští neděli budeme prožívat slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. Slavnostní Mše svatá s Eucharistickým průvodem ke čtyřem oltářům bude sloužena v 9.00 hodin v kostele sv. Jakuba.

Slovo života „Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, Bohu, který je,             který byl a který přijde“.    

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 7. června 2020

Slavnost Nejsvětější Trojice.

Mše sv.   v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 8. června 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 9. června 2020

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 10. června 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 11. června 2020

Památka sv. Barnabáše, apoštola.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 12. června 2020

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 13. června 2020

Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele Církve.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Mše sv. s nedělní platnosti v 18.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 14. června 2020

Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo.

Slavnostní Mše sv. s Eucharistickým průvodem v 9.00 hod. v kostele                       sv. Jakuba.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou