18. Neděle v mezidobí 2. srpna 2020

Uvedení do bohoslužby:

     Spolu s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díků.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na poděkování za obdržené milosti, s prosbou za Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu.  

Úkon kajícnosti: 

     Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

1. Dnes je 18. neděle v mezidobí a první v měsíci, proto na závěr bohoslužby se bude konat jako obvykle pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.

2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:

– v pondělí – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.

– v úterý – památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – památka Posvěcení římské baziliky Panny Marie – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – svátek Proměnění Páně a první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci   v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – památka sv. Dominika, kněze a první sobota v měsíci – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

3. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života „Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova,                                     které vychází z Božích úst“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 2. srpna 2020

18. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 3. srpna 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 4. srpna 2020

Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 5. srpna 2020 

Památka Posvěcení římské baziliky Panny Marie.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 6. srpna 2020 

Svátek Proměnění Páně. První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 7. srpna 2020

První pátek v měsíci.

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 8. srpna 2020

Památka sv. Dominika, kněze. První sobota v měsíci.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 9. srpna 2020

19. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách  (Pouť – Proměnění Páně)Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Homilie na 18. neděli v mezidobí – A – 2020

     Drazí bratři a sestry, shromáždili jsme se dnes jako každou neděli u bohatě prostřeného stolu. Bůh nás zve do společenství, neboť „kde jsou dva nebo tři ve jménu mém, tam já jsem uprostřed nich“. Dále nám vzkazuje, že nejenom chlebem živ je člověk, ale i Božím Slovem.

     Usedáme u Stolu Božího Slova a Stolu Eucharistie, a průsečík myšlenek se  soustřeďuje k pojmům jídla a nasycení. Již prorok Izaiáš v prvním čtení vyzývá své posluchače: „Pojďte, kdo jste žízniví a hladovíte: zásobte se, jezte a pijte zdarma: víno a mléko“. Jídlo nejen sytí, nejen sdružuje lidi, ale také vytváří psychickou pohodu. To, co platí o jídle pro tělo, platí obdobně o stravě pro duši. Prázdná a vyčerpaná duše také oznámí svému okolí svůj stav svým chováním. Hlad duše však jen tak něco neutiší.

     Ale nejkrásnější příklad nasycení jsme slyšeli v Evangeliu. Ježíš učil celý den velký zástup lidí, víc než pět tisíc. Byla to jistě vyčerpávající práce. Apoštolové se proto domnívali, že se pro ně udělalo už dost. Navrhují Ježíšovi: „Pošli je, ať se rozejdou po vesnicích a koupí si něco k jídlu“. Ať se postarají sami o sebe. Ježíš však říká: „Ne, ale dejte jim jíst vy!“

     Jak často jsme v podobné situaci oněch apoštolů. Vidíme veliké potřeby lidí kolem nás, a těch je mnoho. Víme dobře, že člověk nehladoví pouze nedostatkem stravy, i když doposud jsou miliony hladovějících a hladem umírajících. V našich podmínkách má hlad jiné parametry. Člověk hladoví po porozumění, po dobrém slově, po odpuštění, je podvyživený nedostatkem pravdy, lásky, spravedlnosti. Touží, aby mu někdo věnoval čas, aby vyslechl jeho pochybnosti, sdílel jeho úzkosti, byl ochoten řešit jeho problémy. Tímto hladem lidstva jsme obklopeni a cítíme, že utišit ho je nad naše síly. Jsme v pokušení také říci: „Jděte pryč, sami se o sebe postarejte“. Naše možnosti a schopnosti jsou nedostatečné. My to nemůžeme zvládnout. Náš čas je omezen, naše prostředky nestačí – „máme jen pět chlebů a dvě ryby“.

     Ale je zde Ježíš a ten nám říká jako tehdy apoštolům: Neposílejte je pryč, vy jim dejte jíst! Doneste mi to málo, co máte. Dejte mi těch pět chlebů a dvě ryby.  Nabídněte mi i ten svůj omezený čas, svou malou schopnost k lásce, svou slábnoucí ochotu odpouštět, svou malou horlivost lámat chléb pravdy a spravedlnosti. To málo, co máte, já proměním, doplním a rozmnožím. Učedníci rozdávali, co Ježíš požehnal, nad čím vyslovil děkovnou modlitbu – a najedli se  všichni a ještě zbylo dvanáct plných košů.

     Drazí bratři a sestry, když člověk dává a rozdává s Ježíšem, má dostatek, ano, i nadbytek. On i ti druzí. Takovému jednání nás dnes učí Pán Ježíš. On neposílal lidi pryč, ale sám sebe poslal na kříž. On nechtěl nevidět naši bídu, naše potřeby, naopak, přišel je vyřešit tím, že se nám beze zbytku daroval. Vydal se na kříži     i na večeřadle. Dnešní úryvek je poukazem především na Ježíšovu vydanost eucharistickou. Chléb a ryba jsou symbolem Eucharistie a Božího Slova. To jsou jedny z mnohotvaré přítomnosti Krista v Církvi. A Kristus prostřednictvím Církve neustále zve a volá: Pojďte, já vám dám jíst. Nemusíte odcházet, abyste hledali pokrm jinde, na vlastní pěst. Já vám dám jíst. Pokrm mého Slova a Těla utiší váš hlad po pravdě, po smyslu života, po lásce.      Ježíš vzal pět chlebů a dvě ryby, požehnal, lámal chleby a dal učedníkům  a učedníci zástupům. To znamená: Ježíš potřebuje ruce, naše lidské ruce, které by chléb Jeho Těla lámaly a rozdávaly. Potřebuje naše lidská ústa, která by zvěstovala Jeho pravdu a lásku, která by pokračovala v neustálém díkůvzdání Otci. Ať naše dnešní mešní hostina je předobrazem jednou hostiny věčné  s Kristem. Amen.