26. Neděle v mezidobí.

Slavnost výročí posvěcení kostela. 27. září 2020

Uvedení do bohoslužby:

     „Vyvolil jsem tento dům a posvětil, praví Pán, aby tam bylo mé jméno navěky“. „Bůh, povýšil svého Syna Ježíše Krista, a dal Mu Jméno nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán“. Proto s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díků. Dnešní liturgie nás také vede k díkůvzdání Bohu za náš kostel, jehož posvěcení pro slávu Boží a užitek Božího lidu si dnes vděčně připomínáme.

Úmysl Mše svaté: 

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelé rodiče Karla a Annu Bajerovy  a bratra Stanislava. Modleme se též za celou naší farní rodinu: za živé a za zemřelé farníky, a za všechny dobrodince našeho kostela.

Úkon kajícnosti:

     Všechno, co jsi nám učinil, Pane, v pravdivém soudu jsi učinil. Zhřešili jsme totiž a neposlouchali jsme Tvá přikázání. Ale dej slávu svému jménu a jednej  s námi podle množství svého milosrdenství.

Farní oznámení:

1. Dnes je 26. neděle v mezidobí. Oslavujeme výročí posvěcení našeho chrámu.

2. Zítra, v pondělí je slavnost svatého Václava, mučedníka – hlavního patrona českého národa. Mše sv. bude sloužena v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

3. V úterý je svátek svatých Michaela, Gabriela a Rafaela, Archandělů.              V 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží patronky šťastné smrti a v 18.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.

4. Také v úterý – 29. září – se v rámci Orlicko-kladského festivalu uskuteční v 19.00 hodin v kostele sv. Mikuláše varhanní koncert. Účinkuje profesor Roman Perucki z Gdańska, z Polska.

5. Ve středu – památka sv. Jeronýma, kněze a učitele Církve – v 8.00 hod.           v kapli na děkanství.

6. Ve čtvrtek – 1. října – památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny                       a učitelky Církve a zároveň první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání. Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

7. V pátek – památka svatých Andělů strážných a první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

8. V sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod.                 v kapli na děkanství.

9. Ve čtvrtek začíná měsíc říjen. Chci vás upozornit, že od října až po celé zimní období, večerní Mše svaté budou sloužené v 17.00 hodin.

10. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života „V mém domě každý, kdo prosí, dostává, praví Pán,               kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 27. září 2020

26. Neděle v mezidobí. Slavnost výročí posvěcení kostela – „svatováclavské posvícení“.

Mše sv.     v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 28. září 2020

Slavnost sv. Václava, mučedníka – hlavního patrona českého národa.

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Úterý – 29. září 2020

Svátek svatých Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.

V 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží patronky šťastné smrti.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 30. září 2020

Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele Církve.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 1. října 2020 

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky Církve. První čtvrtek  v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 2. října 2020 

Památka svatých Andělů strážných. První pátek v měsíci.

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 3. října 2020

První sobota v měsíci.

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 4. října 2020

27. Neděle v mezidobí.

Mše sv.       v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

25. Neděle v mezidobí.20. září 2020

Uvedení do bohoslužby:

     Shromáždili jsme se v domě Božím, v domě modlitby na nedělní bohoslužbě. Sám Kristus nás povolal na hostinu svého Slova i svého Těla a Krve. Dnešní setkání s Ježíšem Kristem nás má připravit na setkání s Ním na věčnosti. Prosme o milosti potřebné k dobrému životu, a tím i k dobré připravě na věčnost.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelou manželku Ankicu Grgič k 1. výročí úmrtí.

Úkon kajícnosti: 

     Všemohoucí Bůh je mocný ve svém slitování. V pokoře a naději se k Němu obraťme a prosme za odpuštění hříchů.

Farní oznámení:

1. Dnes je 25. neděle v mezidobí.

2. Dnešní sbírka je určena na podporu církevního školství.

3. Včera probíhal úklid kostela před svatováclavským posvícením. Mnohokrát děkuji všem farníkům, kteří věnovali svůj drahocenný čas, kteří přišli, aby uklidili kostel a tak projevili zájem o dobro našeho chrámu a celé farnosti. Pán Bůh vám zaplať.  

4. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:

– v pondělí – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty – v 8.00 hod.                   v kapli na děkanství.

– v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – památka sv. otce Pia z Pietrelciny, kněze – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod.                  v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – sobotní památka Panny Marie – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

5. Příští neděli budeme slavit Výročí Posvěcení kostela. Proto prosím ženy  z naší farnosti, zda by mohly na příští neděli přinést na děkanství koláče   a jiné cukroví a pomohly tak připravit pohoštění pro hudebníky. Chceme tak poděkovat našemu sboru, orchestru a zpěvákům z Hradce Králové, kteří k nám pravidelně přijíždějí. Předem vám děkuji za pomoc.

6. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života „Pán praví: Spása lidu jsem já. Budou-li ke mně volat v jakémkoli soužení, vyslyším je a budu jejich Pán navěky“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 20. září 2020

25. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka na církevní školství.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 21. září 2020

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 22. září 2020

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 23. září 2020

Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 24. září 2020 

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 25. září 2020 

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 26. září 2020

Sobotní památka Panny Marie.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 27. září 2020

26. Neděle v mezidobí. Slavnost výročí posvěcení kostela „svatováclavské posvícení“.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou  

24. Neděle v mezidobí.

13. září 2020

Uvedení do bohoslužby:

     Každou neděli se scházíme k bohoslužbě, abychom oslavili památku Ježíšovy smrti a Jeho zmrtvýchvstání. Bůh je dobrý, proto shromažďuje nás dnes ve společenství Církve kolem svého oltáře. Bůh chce učinit svou Církev shromážděním těch, kteří Ho opravdu milují a snaží se plnit Jeho přikázání.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelé rodiče Rozálii a Ladislava Syrovátkovy.

Úkon kajícnosti:

     Ježíš nás dnes vybízí k odpuštění a smíření. Odpustíme-li svým bližním, Bůh odpustí i nám. Smiřme se proto navzájem a volejme k Otci, zdroji veškerého milosrdenství:

K.: Smiluj se nad námi, Pane.

L.: Hřešili jsme proti Tobě.

K.: Ukaž nám, Pane, své milosrdenství.

L.: A dej nám svou spásu.

K.: Smiluj se nad námi, Všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen.

Farní oznámení:

1. Dnes je 24. neděle v mezidobí.

2. Dnes odpoledne se v Heřmanicích uskuteční akce „Rekviem za Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna“. Ve 14.00 hodin v kostele sv. Marii Magdalény bude sloužena slavnostní Mše svatá. Mši doprovodí hudba barokního skladatele Jiřího Melcelia. Účinkuje soubor staré hudby La Bilancetta, umělecký vedoucí Ladislav Horký. V 15.30 hod. – komentovaná prohlídka kostela. Kostelem, ve kterém jsou pohřbení rodiče Albrechta  z Valdštejna, provádí Jan Kočí. Během programu bude v kostele prezentována výstava „Albrecht z Valdštejna – velký stavebník“.  

3. Tuto sobotu – 19. září – provedeme úklid našeho kostela před „svatováclavským posvícením“. Naposledy jsme uklízeli před rokem. Je to hodně dlouhá doba. Většina z těch farnic a farníků, kteří vždycky pravidelně chodili uklízet kostel je už ve starším věku a nemocná. Proto se s naléhavou prosbou obracím na mladší farníky, zejména na ty, kteří už dlouho nebyli uklízet, anebo dosud nebyli ještě vůbec. Moc vás prosím, abyste tuto zodpovědnost za náš farní kostel vzali vážně do srdce a přišli pomoci. Předem vám všem děkuji.  

4. Příští neděli se bude konat sbírka na podporu církevního školství.

5. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:

– v pondělí – svátek Povýšení Svatého Kříže – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – památka Panny Marie Bolestné – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – památka sv. Ludmily, mučednice – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod.                v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Zaloňově.

6.  Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života „Nové přikázání vám dávám, praví Pán; milujte se navzájem,  jak jsem já miloval vás“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 13. září 2020

24. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

                  ve 14.00 hod. v Heřmanicích („Rekviem za Albrechta Václava

                                                                       Eusebia z Valdštejna“.)

Pondělí – 14. září 2020

Svátek Povýšení Svatého Kříže.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 15. září 2020

Památka Panny Marie Bolestné.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 16. září 2020

Památka sv. Ludmily, mučednice.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 17. září 2020

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 18. září 2020

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 19. září 2020

Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 20. září 2020

25. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka na církevní školství.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou  

23. Neděle v mezidobí. 6. září 2020

Uvedení do bohoslužby: 

     Bohoslužba Slova této neděle nás přivádí k zamyšlení nad úkolem bratrského napomínání, který je druhem služby lásky. Umět napomenout, a to s úctou, láskou i pokorou, není jednoduché. Musíme prosit Ducha Svatého o světlo a sílu, abychom věděli, kdy mluvit a kdy mlčet. Kdy se za chybujícího modlit a trpělivě snášet jeho chyby a kdy jej otevřeně napomenout.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zdraví, Boží požehnání a dary Ducha Svatého pro celou rodinu Teresy a Stanislawa Bieniasovy.

Úkon kajícnosti:

     Kdybychom řekli, že nemáme hřích, sami sebe klameme a pravda v nás není. Vyznejme tedy Bohu i sobě navzájem své hříchy, a Bůh nám odpustí, protože je věrný a spravedlivý.

Farní oznámení: 

1. Dnes je 23. neděle v mezidobí a první v měsíci, proto na závěr bohoslužby se bude konat pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.

2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:

– v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – svátek Narození Panny Marie – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod.                   v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – památka Jména Panny Marie – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství a v 18.00 hod. Mše sv. s nedělní platností v Semonicích.

3. Příští neděli – 13. září – bude odpoledne v Heřmanicích probíhat akce „Rekviem za Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna“. Ve 14.00 hod.       v kostele sv. Máří Magdalény bude sloužena slavnostní Mše svatá.       Mši doprovodí hudba barokního skladatele Jiřího Melcelia. Účinkuje soubor staré hudby La Bilancetta, umělecký vedoucí Ladislav Horký.       V 15.30 hod. – komentovaná prohlídka kostela. Kostelem, ve kterém jsou pohřbení rodiče Albrechta z Valdštejna, provádí Jan Kočí. Během programu bude v kostele prezentována výstava „Albrecht z Valdštejna – velký stavebník (1621-1634)“.

4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.  

Slovo života „Jsi spravedlivý, Hospodine, a správné je Tvé rozhodnutí;                 jednej se svým služebníkem podle svého milosrdenství“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 6. září 2020

23. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 7. září 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 8. září 2020

Svátek Narození Panny Marie.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 9. září 2020

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 10. září 2020

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 11. září 2020

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 12. září 2020

Památka Jména Panny Marie.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 13. září 2020

24. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

                   ve 14.00 hod. v Heřmanicích

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou