25. Neděle v mezidobí.20. září 2020

Uvedení do bohoslužby:

     Shromáždili jsme se v domě Božím, v domě modlitby na nedělní bohoslužbě. Sám Kristus nás povolal na hostinu svého Slova i svého Těla a Krve. Dnešní setkání s Ježíšem Kristem nás má připravit na setkání s Ním na věčnosti. Prosme o milosti potřebné k dobrému životu, a tím i k dobré připravě na věčnost.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelou manželku Ankicu Grgič k 1. výročí úmrtí.

Úkon kajícnosti: 

     Všemohoucí Bůh je mocný ve svém slitování. V pokoře a naději se k Němu obraťme a prosme za odpuštění hříchů.

Farní oznámení:

1. Dnes je 25. neděle v mezidobí.

2. Dnešní sbírka je určena na podporu církevního školství.

3. Včera probíhal úklid kostela před svatováclavským posvícením. Mnohokrát děkuji všem farníkům, kteří věnovali svůj drahocenný čas, kteří přišli, aby uklidili kostel a tak projevili zájem o dobro našeho chrámu a celé farnosti. Pán Bůh vám zaplať.  

4. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:

– v pondělí – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty – v 8.00 hod.                   v kapli na děkanství.

– v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – památka sv. otce Pia z Pietrelciny, kněze – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod.                  v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – sobotní památka Panny Marie – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

5. Příští neděli budeme slavit Výročí Posvěcení kostela. Proto prosím ženy  z naší farnosti, zda by mohly na příští neděli přinést na děkanství koláče   a jiné cukroví a pomohly tak připravit pohoštění pro hudebníky. Chceme tak poděkovat našemu sboru, orchestru a zpěvákům z Hradce Králové, kteří k nám pravidelně přijíždějí. Předem vám děkuji za pomoc.

6. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života „Pán praví: Spása lidu jsem já. Budou-li ke mně volat v jakémkoli soužení, vyslyším je a budu jejich Pán navěky“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 20. září 2020

25. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka na církevní školství.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 21. září 2020

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 22. září 2020

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 23. září 2020

Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 24. září 2020 

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 25. září 2020 

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 26. září 2020

Sobotní památka Panny Marie.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 27. září 2020

26. Neděle v mezidobí. Slavnost výročí posvěcení kostela „svatováclavské posvícení“.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou